Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Propozycja umowy z Siłami Zbrojnymi. [ZSE]
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Siły Zbrojne proponują zawarcie umowy na dostawy energii.

Cytat:
[Obrazek: VK4ew6o.png]  Miejsce na logo ZSE

UMOWA
na stałe dostawy energii dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
xx.01.2015zawarta w dniu xx.01.2015 w Wolnogradzie pomiędzy:

Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej
reprezentowanymi przez:
Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
Marszałka Krzysztofa Razorblade,
nazywanym dalej Odbiorcą,

a

Zjednoczony Systemami Energetycznymi Bialenii (ZSE)
reprezentowanymi przez:
Prezesa Zarządu (?) ZSE,
Jana Kaniewskiego,
nazywanym dalej Dostawcą,

§1.
Dostawca zobowiązuje się do stałego i terminowego dostarczania energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy.

§2.
Odbiorca zobowiązuje się regularnego i terminowego wnoszenia ustalonych opłat miesięcznych na konto Dostawcy.

§3.
Wysokość opłaty miesięcznej ustala się na 300 BLN, a termin płatności do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostaw.

§4.
Zmiana ceny może nastąpić tylko za zgodą obu stron, w formie aneksu do niniejszej umowy i z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§5.
Strony zawierają niniejszą umowę na czas nie oznaczony.

§6.
Umowa wchodzi w życie z dniem 01.02.2015, a pierwsza opłata za dostawy w lutym nastąpi do 5 marca 2015.

§7.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

[i]podpisy stron

Tytulaturę zarządcy firmy proszę wpisać po swojemu... nowy zarządca - nie wiem jak się w firmie go tytułuje.