Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Biuletyn Ustaw oraz Ważniejszych dokumentów państwowych
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: kwkNO62.png]
g]


KONSTYTUCJA REPUBLIKI BRODRYJSKIEJ
z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

My, naród Brodryjski dążąc do zapewnienia ładu dla wszystkich obywateli,
odcinając się od Carstwa jako złego ustroju,
dążąc do zapewnienia pomyślności i rozkwitu Brodrii,
w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę wobec obecnego i przyszłych pokoleń,
chcąc przywrócić uświęconą tradycją i historią republikę,
uchwalamy Najwyższą Konstytucję Republiki Brodryjskiej.

ROZDZIAŁ 1 - Podstawy ustrojowe FB

Art.1
1.Republika Brodryjska jest republiką demokratyczną.
2.Władzę zwierzchnią nad Republiką Brodryjską sprawuje Naród.

Art.2
Republika Brodryjska jest państwem wspierającym i dbającym o dobro i rozwój jej obywateli.

Art.3
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.4
Symbole narodowe Republiki Brodryjskiej określa  ustawa.

Art.5
Językiem urzędowym Republiki Brodryjskiej jest język brodryjski i język polski.ROZDZIAŁ 2 - Źródła prawa

Art.6
Źródłami prawa Republiki Brodryjskiej są:
1.Konstytucja Republiki Brodryjskiej,
2.Ustawy Zgromadzenia Republikańskiego oraz Dekrety z mocą ustawy Prezydenta Republiki Brodryjskiej,
3.Umowy międzynarodowe,
4.Rozporządzenia członków rządu Republiki Brodryjskiej.

Art.7
Uchwalone akty prawne podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.ROZDZIAŁ 3 - Podstawowe prawa i obowiązki obywatela

Art.8
1.Godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych Republiki Brodryjskiej.
2.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Art.9
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Art.10
1.Obywatelstwo Republiki Brodryjskiej jest nadawane przez Prezydenta Republiki Brodryjskiej po złożeniu przez kandydata odpowiedniego Wniosku i spełnieniu warunków zawartych w Ustawie o Obywatelstwie.
2.Obywatelstwo Republiki Brodryjskiej może zostać odebrane poprzez czynniki o utracie obywatelstwa, zawarte w Ustawie o Obywatelstwie.

Art.11
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Art.12
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art.13
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się, po odpowiednim zarejestrowaniu zrzeszenia.

Art.14
Każdy ma prawo do nauki i rozwoju własnego.

Art.15
Każdy obywatel zobowiązany jest do przestrzegania prawa Republiki Brodryjskiej.
ROZDZIAŁ 4 - Prezydent Republiki Brodryjskiej

Art.16
1.Prezydent Republiki Brodryjskiej jest głową państwa i najwyższym jego przedstawicielem.
2.Prezydent Republikii Brodryjskiej jest gwarantem Konstytucji Republiki Brodryjskiej, praw i wolności człowieka i obywatela.

Art.17
1.Prezydent Republiki Brodryjskiej wybierany jest na 3 miesięczną kadencję w wyborach równych i powszechnych .
2.Ilość kadencji sprawowanych przez Prezydenta Republiki Brodryjskiej jest nieograniczona.
3. Kandydatem na Prezydenta może być osoba nie pełniąca żadnych wyższych urzędów w innych państwach mikroświata, np. Głowy państwa, szefa rządu czy członka rządu.

Art.18
Wybory Prezydenta Republiki Brodryjskiej zarządza Marszałek Zgromadzenia Republikańskiego na dzień przypadający nie wcześniej niż na 10 dni i nie później niż na 3 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Republiki Brodryjskiej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republika Brodryjskiej - nie później niż w piątym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia wyborów. Wybory prezydenckie nie mogą trwać krócej niż 24 godziny.

Art.19
1.Obejmując urząd Prezydent Republiki Brodryjskiej składa wobec narodu następującą przysięgę:
"Przysięgam, że realizując kompetencje Prezydenta Republiki Brodryjskiej będę szanował i chronił prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegał i bronił Konstytucji Republiki  Brodryjskiej,  wiernie służył narodowi."
Można przysięgę zakończyć dowolną frazą religijną.

2.Przysięga w uroczystej formie zostaje złożona w obecności członków Zgromadzenia Republikańskiego i Sądu Najwyższego Republiki Brodryjskiej.

Art.20
Prezydent Republiki Brodryjskiej, jako głowa państwa:
1.Nadaje obywatelstwo brodryjskie,
2.Nadaje ordery i odznaczenia,
3.Wydaje rozporządzenia i dekrety z mocą ustawy,
4.Koordynuje i kontroluje prace rządu,
5.Podpisuje i publikuje w Dzienniku Ustaw ustawy Zgromadzenia Republikańskiego
6.Na czas pokoju jest głównym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
7.Mianuje Marszałka Sił Zbrojnych.
8.Decyduje o okresach szczególnych w państwie.
9.Ma prawo nadawania praw wyborczych osobom nie posiadającym obywatelstwa brodryjskiego.

Art.21
Na czas swojej nieobecności lub opróżnienia urzędu, tymczasowe obowiązki prezydenta Republiki Brodryjskiej pełni kolejno :
- Marszałek Zgromadzenia Republikańskiego,
- Kanclerz Rządu ,
- Sędzia Sądu Najwyższego,
- Marszałek Sił Zbrojnych,
- Członkowie Zgromadzenia Republikańskiego wg starszeństwa,
- Obywatele wg starszeństwa.

Art.22
Prezydent Republiki Brodryjskiej może być odsunięty przez Zgromadzenie Republikańskie, która przegłosuje ten fakt większością 2/3 ustawowej liczby deputowanych lub poprzez referendum odwoławcze które uprzednio musi zostać zgłoszone przez 50 % ogółu obywateli.

Art.23
Organem doradczym Prezydenta Republiki Brodryjskiej jest rząd Republiki Brodryjskiej.

Art.24
Prezydent Republiki Brodryjskiej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Najwyższym.

ROZDZIAŁ 5 - Rząd Republiki Brodryjskiej

Art. 25
Rząd całkowicie podległy jest zwierzchnictwu Kanclerza Rządu Republiki Brodryjskiej.

Art. 26
1. Kanclerzem Republiki Brodryjskiej zostaje osoba która w Wyborach Parlamentarnych ( jeżeli jest więcej jak 5 obywateli) uzyska największą ilość głosów.
2. Jeżeli jest mniej niż 5 obywateli w Republice Brodryjskiej, Kanclerza powołuje Prezydent Republiki Brodryjskiej.
3. Obejmując urząd Kanclerz Republiki Brodryjskiej składa wobec narodu następującą przysięgę:
"Przysięgam, że realizując kompetencje Kanclerz Rządu Republiki Brodryjskiej będę szanował i chronił prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegał i bronił Konstytucji Republiki  Brodryjskiej,  wiernie służył narodowi."
Można przysięgę zakończyć dowolną frazą religijną.

Art. 27
1. Kanclerz Federacji Brodryjskiej musi powołać rząd nie później niż 7 dni po objęciu urzędu .
2. Członkami rządu mogą zostać wyłacznie osoby posiadające obywatelstwo brodryjskie.
3. Skład oraz ilość resortów ustala Kanclerz Rządu do ostatecznego zatwierdzenia przez Prezydenta Republiki Brodryjskiej.ROZDZIAŁ 6 - Zgromadzenie Republikańskie Republiki Brodryjskiej

Art.28
Władzę ustawodawczą w Republice Brodryjskiej sprawuje Zgromadzenie Republikańskie.

Art.29
W skład Zgromadzenia Republikńskiego wchodzą deputowani wybrani w wyborach powszechnych na dwu miesięczną kadencję.
- przy liczbie obywateli 5, każdy obywatel Republiki Brodryjskiej,
- przy liczbie obywateli 6-10, wybiera się 3 deputowanych.
- przy liczbie obywateli 11-15, wybiera się 5 deputowanych,
- przy liczbie obywateli 16 - 20 , wybiera się 7 deputowanych ,
- przy liczbie obywateli więcej jak 21 , wybiera się 9 deputowanych.

Art.30
Zgromadzenie Republikańskie obraduje na posiedzeniach jawnych.

Art.31
1. Inicjatywę ustawodawczą ma każdy obywatel Republiki Brodryjskiej po zebraniu uprzednio 3 podpisów obywateli Republiki Brodryjskiej.
2. Każdy projekt aktu prawnego składa się do Kancelarii Marszałka Zgromadzenia Republikańskiego, który ma on obowiązek przedłożyć ów projekt pod obrady.
3. Zgromadzenie Republikańskie podejmuje 48 godzinną debatę na każdym projektem. Czas ów może być wydłużony lub skrócony przez Marszałka Zgromadzenia Republikańskiego na wniosek każdego deputowanego.
4. Podczas debaty deputowani proponują poprawki do projektu. Marszałek Zgromadzenia Republikańskiego przeprowadza głosowanie nad każdą poprawką.
5 .Po zakończeniu głosowań nad każdą z zaproponowanych poprawek Marszałek Zgromadzenia Republikańskiego rozpoczyna głosowanie nad projektem aktu prawnego wraz z poprawkami o ile one zostały przyjęte przez Zgromadzenie Republikańskie.

Art.32
1. Ustawę uchwaloną przez Zgromadzenie Republikańskie Marszałek Zgromadzenia  przekazuje Prezydentowi Republiki Brodryjskiej.
2. Prezydent Republikii Brodryjskiej podpisuje ustawę w ciągu 7 dni. Może również ją zawetować, bądź poddać Sądowi Najwyższemu pod sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją Republiki Brodryjskiej.

Art.33
Zgromadzenie Republikańskie uchwala ustawy w jawnym, bezpośrednim i równym głosowaniu, nie trwającym krócej niż 18 godzin i dłużej niż 72 godziny zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 deputowanych danej kadencji, chyba że ustawa przewiduje inaczej.ROZDZIAŁ 7 - Sąd Najwyższy Republiki Brodryjskiej


Art.34
1. Władzę sądowniczą w Republice Brodryjskiej sprawuje Sąd Najwyższy.
2. Sąd Najwyższy stoi na straży niniejszej Konstytucji oraz wszystkich aktów prawnych.
3. Funkcję oskarżyciela publicznego sprawuje Prokurator Generalny.

Art.35
Kompetencje i funkcjonowanie Sądu Najwyższego określa ustawa.

Art.36
W skład Sądu Najwyższego wchodzi Sędzia Najwyższy powoływany przez Prezydenta Republiki Brodryjskiej na okres 3 miesięcznej kadencji.

Art.37
Sędzia Najwyższy może zostać odwołany wyłącznie decyzją Zgromadzenia Republikańskiego po uprzednio złożonym wniosku podpisanym przez 50 % obywateli.
ROZDZIAŁ 7 - Siły Zbrojne Republiki Brodryjskiej

Art. 38
Siły Zbrojne Republiki Brodryjskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.

Art. 39
Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.

Art. 40
Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa Ustawa o Siłach Zbrojnych.


ROZDZIAŁ 8 - Zmiana niniejszej konstytucji i postanowienia końcowe

Art.41
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć każdy obywatel Republiki Brodryjskiej jako projekt Inicjatyw obywatelskiej.

Art.42
Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Zgromadzenie Republikańskie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.

Art. 43
Konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.