Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wyrok Sądu Ludowego z dnia 9 kwietnia 2017 r., W/3/2017
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 9 kwietnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu dnia 9 kwietnia  2017 r.
sprawy W/3/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy osoba, która została powołana na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bez wymaganej zgody Zgromadzenia Ludowego wyrażonej w formie uchwały, a następnie objęła władzę jako Prezydent RB po rezygnacji poprzedniego Prezydenta RB, pełni władzę prezydencką legalnie i rzeczywiście była Wiceprezydentem RB?


orzeka następująco:

Powołanie na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej bez zgody Zgromadzenia Ludowego – w myśl art. 10 ust. 2 ustawy-Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia ex nunc (od opublikowania niniejszego wyroku w Biuletynie Ustaw) jego nieważności.

UZASADNIENIE

Ustrojodawca chciał by jedną z prerogatyw Prezydenta Republiki Biaeńskiej była możliwość powoływania Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, co znajduje odzwierciedlenie w art. 21 ust. 11 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. Jednocześnie kandydat na ten urząd – w myśl art. 22 ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. – musi spełniać warunki określone w ustawie. Enumeratywne wyliczenie rzeczonych warunków znajduje się w art. 10 ustawy-Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. Ustawodawca zastrzega, że Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej powinien, co do zasady, zostać zaprezentowanym przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu. Jednakże – w przepadku opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej – znajduje zastosowanie art. 10 ust. 2 ustawy-Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. – do powołania Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej niezbędna jest zgoda Zgromadzenia Ludowego wyrażona w uchwale popartej przez zwykłą większość głosów.

Na uwagę zasługuje również miejsce, jakie pełni Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej w bialeńskim systemie konstytucyjnym. Wolą ustawodawcy jest by podkreślić pośredni udział narodu w wyborze zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Stąd ustawa-Ordynacja Wyborcza nakłada na kandydata na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej – o ile chce on powołać swojego zastępcę – prezentowania ewentualnego kandydata na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej. W przypadku zaś rezygnacji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej zgodę na mianowanie jego następcy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej wyrazić musi Zgromadzenie Ludowe będące reprezentacją narodu.Taka jest ratio legis normy prawnej będącej osnową niniejszego wyroku.

W trosce o pewność i stabilność prawa, a także społeczne zaufanie do konstytucyjnych organów władzy państwowej Sąd skłonił się ku stwierdzeniu, że w przypadku będącym przedmiotem wniosku – objęcie urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej po rezygnacji złożonej przez uprzedniego Prezydenta Republiki Bialeńskiej przez osobę, która została powołana na stanowisko Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej w sposób niezgodny z ustawą-Ordynacja Wyborcza – należy stwierdzić nieważność rzeczonego powołania na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej ex nunc, by wszystkie decyzje sprzed niniejszego wyroku wydane przez osobę powołaną w sposób niezgodny z prawem na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, która przejęła obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej zachowały moc prawną. Tak więc – w przypadku, o jakim pisze wnioskodawca – wybierając osobę, która do czasu trwania kadencji pełnić będzie obowiązki prezydenta należy postępować zgodnie z art. 23 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy