Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Ustawa o płatnościach w obrocie gospodarczym
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:1. Płatności pomiędzy firmami zawierającymi umowy następują w terminach ustalonych w poszczególnych umowach.

2. Płatności firm wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz skarbu państwa oraz innych firm w ramach narzuconych ustawowo kosztów muszą zostać dokonane w ciągu 3 dni od otrzymania płatności generującej obrót firmy.


a/ W przypadku niemożliwości dokonania płatności w wyznaczonym terminie należy o tym powiadomić Prezesa BIW, który w drodze indywidualnej decyzji wyznaczy inny termin.

b/ Płatności ustalonych w ustawie o zależnościach gospodarczych, a dotyczących kosztów działalności dokonuje przedsiębiorca będący właścicielem firmy lub zarządzający firmą państwową.

c/ Dokumentacja finansowa, obejmująca wszelkie ruchy finansowe firmy musi być ujęta w dziale firmy nazwanym "Księgowość", niezależnie od operacji na kontach i postach dotyczących zawieranych umów - podlega ona kontroli przez Prezesa BIW.

3. Płatności obywateli wynikające z obowiązków ustawy o zależnościach gospodarczych są dokonywane przez BIW.

a/ Płatności obywateli na rzecz firm trafiają na konta tych firm jako jeden przelew dokonywany przez BIW i podobnie jak w przypadku umów pomiędzy firmami dana firma ma 3 dni by uregulować płatności wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz innych firm w ramach kosztów.

b/ Płatności obywateli dokonuje się pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego - przy czym w przypadku niemożliwości dokonania tych operacji w tym dniu Prezes BIW ma 3 dni na wykonanie tych czynności. W razie niemożności dokonania tego w terminie obowiązany jest wyznaczyć niezwiązanego ze sprawą zastępcę.

c/ Podatek od środków na kontach obywateli jest obliczany na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego pobór podatku.

d/ Ze względu na uzależnienie opłat obywatelskich od ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach (kwestie transportowe), każdy obywatel jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszych przepisów deklarację do Prezesa BIW o ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach, a w przyszłości jest obowiązany do informowania Prezesa BIW o zmianach w tym zakresie, w terminie 7 dni od uzyskanie nowego obywatelstwa lub od jego utraty (rezygnacji).

e/ Naliczenia należności za transport, wynikające z posiadanych obywatelstw są dokonywane za pełne miesiące kalendarzowe czyli pierwsza płatność jest naliczana dopiero w miesiącu, w którym obywatel posiada inne obywatelstwo od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

f/ W uzasadnionych przypadkach Prezes BIW ma możliwość wydłużenia terminu płatności wynikających z w pkt. 3a i 3b do 7 dni.

4. Płace

a/ Wynagrodzenia państwowe są przelewane na konta obywateli do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego i dokonuje tego BIW - ich wysokość określają przepisy odrębne.

b/ Wynagrodzenia zarządzających firmami państwowymi są przelewane do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni i dokonuje tego zarządzający daną firmą - ich wysokość (procentowa) jest określona w ustawie o zależnościach gospodarczych.

c/ Wynagrodzenia dla właścicieli firm prywatnych są wewnętrzną sprawą firm prywatnych i ich wysokość zależy od kondycji firmy, planowanych działań i inwestycji, a termin ich płatności jest nienarzucony przepisami.

d/ Prezes BIW prowadzi spis przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz spis obywateli otrzymujących wynagrodzenia od skarbu państwa. W chwili zakładania nowego przedsiębiorstwa należy określić jego formę (prywatne czy państwowe), a dotychczasowi właściciele/zarządzający powinni złożyć takie oświadczenia niezwłocznie po przegłosowaniu przepisów zawartych w tym akcie prawnym.

5. Przepisy karne.

a/ W przypadku niezachowanie terminu płatności wynikających z ustawy o zależnościach gospodarczych na firmy może być nałożona kara finansowa adekwatna do kwot zaległości.

b/ Kara finansowa jest nakładana w trybie indywidualnym przez Prezesa BIW i w czasie jej rozpatrywania muszą być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności, które doprowadziły do opóźnień w płatnościach.

c/ Kara finansowa może być również nałożona na obywatela za złożenie fałszywego oświadczenia lub nie złożenie w terminie oświadczenia o obywatelstwie w innych mikronacjach.

d/ Prezes BIW w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od nałożenia kary finansowej (na firmę lub osobę prywatną) i ograniczyć się do upomnienia.

e/ Od nałożonej kary można odwołać się do sądu.

6. Ustawa wchodzi w życie na podstawie odrębnej decyzji, razem z ustawą o zależnościach gospodarczych.

a/ W przypadku gdyby przepisy powyższe i przypisy ustawy o zależnościach gospodarczych weszły w życie w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca to pierwszy okres rozliczeniowy ulega przedłużeniu do ostatniego dnia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po wejściu w życie ustaw gospodarczych.

b/ W przypadku gdyby do chwili wejścia w życie przepisów o zależnościach gospodarczych i niniejszej ustawy nie utworzono przedsiębiorstwa opisanego w ustawie o zależnościach gospodarczych jako firma na rzecz, której dokonuje się wpłat w ramach kosztów to środki dla tej firmy będą gromadzone na specjalnym koncie prowadzonym przez BIW i przekazane firmie w chwili jej powstania.

Ustawa jest autorstwa Krzysztofa. Był czas na debatę w Komisji, nikt poza mną z tej możliwości nie skorzystał. Tak więc tu będzie tylko głosowanie.

Jestem ZA.
ZA.
ZA.
ZA.
Wstrzymuje się.
Zamykam głosowanie. Ustawa została przyjęta.