Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: W/7/2017
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA

Wolnograd, 12 sierpnia 2017 r.

Dane wnioskodawcy: Frederick Hufflepuff

Przedmiot wniosku: Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami

Treść wniosku:  
Czy osoba, wobec której funkcjonariusz Policji Krajowej zastosował karę śmierci i która została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego, może zgodnie z prawem odzyskać obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i na jakich zasadach?
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy osoba, wobec której funkcjonariusz Policji Krajowej zastosował karę śmierci i która została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego, może zgodnie z prawem odzyskać obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i na jakich zasadach?


złożonego przez: Fredericka Hufflepuffa

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/7/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 18 sierpnia 2017 r.
sprawy W/7/2017 z wniosku: Fredericka Hufflepuffa
o brzmieniu: Czy osoba, wobec której funkcjonariusz Policji Krajowej zastosował karę śmierci i która została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego, może zgodnie z prawem odzyskać obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i na jakich zasadach?

orzeka następująco:

Osoba, wobec której funkcjonariusz Policji Krajowej zastosował karę śmierci ma prawo, w zgodzie z art. 59 ustawy-Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r., do nadzwyczajnego wznowienia postępowania na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Jeżeli zostanie uznana za niewinną, może uzyskać lub odzyskać obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na standardowych zasadach. Jeżeli zostanie w tej sprawie skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na karę pozbawienia wolności, może uzyskać lub odzyskać obywatelstwo Republiki Bialeńskiej po zakończeniu odbywania kary lub wcześniej, jeżeli tylko wniosek w tej sprawie zostanie złożony i poparty w trakcie trwania nadzwyczajnie wznowionego postępowania. Jeżeli zostanie w tej sprawie skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na karę banicji, nie może uzyskać lub odzyskać obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, za wyłączeniem sytuacji, w której wniosek w tej sprawie zostanie złożony i poparty w trakcie nadzwyczajnie wznowionego postępowania, aż do momentu ewentualnego ułaskawienia przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. To samo dotyczy osób skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego bez udziału kar ze strony Policji Krajowej.

UZASADNIENIE

Ustawodawca nie zawarł w nieobowiązującej już ustawie o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r., której dotyczył wniosek o wykładnię prawa, podobnie jak i w aktualnie obowiązującej ustawie o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. żadnych przepisów uniemożliwiających osobom skazanym w przeszłości prawomocnymi wyrokami Sądu Ludowego, jak też i ukaranym śmiercią przez funkcjonariuszy Policji Krajowej, uzyskania lub odzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej. W związku z tym, jedyne ograniczenia, jakie te osoby mogą potencjalnie napotkać w zakresie wnioskowania o uzyskanie lub odzyskanie obywatelstwa, sprowadzają się do fizycznej możliwości złożenia wniosku, która to uniemożliwiona czasowo lub stale zostać może jedynie poprzez skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na karę pozbawienia wolności lub banicji w chwili obecnej, albo też skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na karę śmierci lub ukaranie śmiercią przez funkcjonariusza Policji Krajowej w przeszłości. W tym drugim przypadku zastosowanie może mieć przepis wzmiankowany w orzeczeniu, w zgodzie z intencją ustawodawcy w momencie wprowadzania go.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor