Finalna propozycja połączonych traktatów
#1
Kochani,

Połączyłem propozycję traktatu stowarzyszeniowego i tego o Wyspach Przyjaźni. Mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia i wreszcie go podpisać. Smile


Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._05_07.png][Obrazek: attachment.php?aid=6130]

Traktat Stowarzyszeniowy z Carstwem Brodrii Południowej

z dn. xx 2017 r.Wysokie Układające się Strony

Republika Bialeńska

reprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego


oraz

Carstwo Brodrii Południowej

reprezentowane przez Jej Carską Wysokość Aleksandrę Izabellę Dostojewską-Swarzewską


p  o s t a n a w i a j ą , co następuje:

R O Z D Z I A Ł  I
Postanowienia wstępne

Artykuł 1.

Republika Bialeńska i Carstwo Brodrii Południowej, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni i bliskiej współpracy.

Artykuł 2.

Carstwo Brodrii Południowej staje się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialeńską.

Artykuł 3.

Republika Bialeńska:
a) reprezentuje Carstwo Brodrii Południowej wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych za wyjątkiem art. 4 ust. c;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Carstwa Brodrii Południowej;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Carstwa Brodrii Południowej.

Artykuł 4.

Carstwo Brodrii Południowej:
a) dobrowolnie przyjmuje opiekę Republiki Bialeńskiej i akceptują jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowuje autonomię wewnętrzną;
c) zachowuje prawo do samodzielnego kreowania polityki zagranicznej w obrębie Kontynentu Północnego,
d) zobowiązuje się do prowadzenia polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialeńskiej z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialeńskiej może prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialeńską może posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku może też reprezentować Republikę Bialeńską;
e) deklaruje przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialeńskiej oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze i polityczne.

Artykuł 5.

Na terytoriach Carstwa Brodrii Południowej obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

1. Na obszarze Carstwa Brodrii Południowej obowiązuje prawo uchwalone przez Parlament Republiki Bialeńskiej w zakresie:
a) struktur informatycznych;
b) prawa karnego – na obszarach Carstwa Brodrii Południowej obowiązuje jurysdykcja Republiki Bialeńskiej.

2. W kwestiach wymienionych w ust. 1 wyłączność do rozpatrywania spraw ma Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej, a w kwestii ustawodawczej wyłączność ma Parlament Republiki Bialeńskiej.

3. Sądownictwo w kwestiach niezastrzeżonych niniejszym Traktatem na terytorium Carstwa Brodrii Południowej sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sądy Carstwa Brodrii Południowej w razie ich niefunkcjonowania.

4. Pozbawienie wolności lub kara banicji dotyczy wszystkich obszarów objętych jurysdykcją prawa Republiki Bialeńskiej.

5. Głowy państw Stron dysponują immunitetem uniemożliwiającym im zostanie pociągniętym do odpowiedzialności karnej lub zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Immunitet ten może zostać uchylony w formie uchwały wydanej przez Radę Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej bezwzględną większością głosów. Z głosowania wyłączona jest ta głowa państwa, której dotyczy głosowanie.


Artykuł 7.

1. Nabycie obywatelstwa brodryjskiego oznacza automatyczne, jednorazowe nabycie równocześnie obywatelstwa bialeńskiego, o ile nabywający nie posiadał go uprzednio.

2. Przepis automatyzmu nie jest w mocy w przypadku zrzeczenia się jednego z obywatelstw, aż do momentu kolejnego nabycia obywatelstwa brodryjskiego.

3. Obywatele bialeńscy niebędący obywatelami brodryjskimi nabywają obywatelstwo brodryjskie wraz z osiedleniem się na terenie Carstwa.

4. Wszyscy obywatele brodryjscy wraz z wejściem tego aktu w życie jednorazowo otrzymują w trybie nadzwyczajnym obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie rzeczonego wejścia w życie niniejszego aktu ich nie posiadali.

Artykuł 8.

Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dotyczące przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Artykuł 9.

Strony zobowiązują się w terminie 21 dni dokonać takich zmian w Konstytucji, ustawach i aktach prawnych niższego rzędu, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.

R O Z D Z I A Ł  II
O Wyspach Przyjaźni


Artykuł 10.

Strony dokonują aneksji Wysp Przyjaźni i ustanawiają je wspólnym terytorium zależnym.

Artykuł 11.

1. Ziemie Wysp Przyjaźni, zwane dalej Wyspami, wyłączone zostają spod obowiązującego na terytorium Republiki Bialeńskiej i Carstwa Brodrii Południowej prawa, i na ich terenie może być stanowiony odrębny system prawny.

2. Republika Bialeńska sprawuje opiekę informatyczną nad Wyspami Przyjaźni. Wyspy nie są wyłączone spod prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

Artykuł 12.

Terytorium Wysp przeznaczone zostaje na:
a) przyjmowanie gości zagranicznych;
b) organizację obchodów wspólnych świąt;
c) organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych;
d) osiedlanie się obywateli Republiki Bialeńskiej i Carstwa Brodrii Południowej;
e) organizację spotkań przedstawicieli władz Wysokich Układających się Stron.

Artykuł 13.

1. Strony powołują Radę Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej, zwaną dalej Radą, jako organ władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na terytorium Wysp oraz przyznają Radzie prawo do podejmowania uchwał będących powszechnie obowiązującymi na terenie Wysp aktami normatywnymi.

2. Radzie nie przysługuje prawo podejmowania uchwał z zakresu kwestii informatycznych regulowanych przez prawo Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

Zaleca się Radzie podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do pogłębienia przyjaźni i współpracy bialeńsko-brodryjskiej.

Artykuł 15.

W skład Rady powołuje się każdorazowo:
a) Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
b) Cara Carstwa Brodrii Południowej;
c) przedstawiciela Republiki Bialeńskiej wyznaczanego każdorazowo przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej po konsultacji z obywatelami Republiki Bialeńskiej na 6-tygodniową kadencję;
d) przedstawiciela Carstwa Brodrii Południowej wyznaczanego każdorazowo przez Cara Carstwa Brodrii Południowej po konsultacji z obywatelami Carstwa Brodrii Południowej na 6-tygodniową kadencję.

Artykuł 16.

Tworzy się urząd Przewodniczącego Rady Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej, zwanego dalej Przewodniczącym, wybieranego spośród członków Rady w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów na kadencję wynoszącą 6 tygodni.

Artykuł 17.

Upoważnia się Przewodniczącego do:
a) prowadzenia obrad i głosowań wewnątrz Rady;
b) podpisywania uchwał Rady;
c) przewodniczenia Radzie w razie zebrania jej w celu przeprowadzenia procesu sądowego;
d) reprezentowania Rady poza nią.

Artykuł 18.

1. Strony ustalają, że Rada swoje decyzje podejmuje zwykłą większością głosów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Uchwały Rady stają się obowiązujące w momencie podpisania ich przez Przewodniczącego, a publikowane są na terytorium Wysp.

Artykuł 19.

W razie nieprzyjęcia przez Radę uchwały właściwej ws. czynów zabronionych, za powszechnie obowiązujący akt prawny na terenie Wysp uznaje się Kodeks Karny Republiki Bialeńskiej lub inny akt prawny właściwy ws. czynów zabronionych na terytorium Republiki Bialeńskiej.

R O Z D Z I A Ł  III
Postanowienia końcowe

Artykuł 20.

1. Niniejszy Traktat wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego Traktatu, moc powszechnie obowiązującą traci Traktat o powołaniu Związku Bialenii i Brodrii

Artykuł 21.

1. Niniejszy Traktat może zostać wypowiedziany przez każdą ze Stron po notyfikowaniu tego faktu drugiej ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W razie wypowiedzenia niniejszego Traktatu Wyspy Przyjaźni wcielone zostają do Republiki Bialeńskiej, chyba że Strony postanowią inaczej.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Ciekawa propozycja...
Odpowiedz
#3
Ja byłbym w stanie ten projekt podpisać.
A Ty, Aleksandro?
Odpowiedz
#4
Weź zmień zapis przepisów o obywatelstwach, skoro mamy okazję. Ta "równoznaczność" wielokrotnie dźgała nas w plecy.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
W sensie?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#6
W sensie, że kwestionowane było, co to "równocześnie" oznacza, i było z tego powodu kilka dram. Proponowałem w poprzednim wątku z traktatem takie brzmienie, do którego teraz chciałbym dopisać jeszcze dwa szczegóły:
Cytat:a) Nabycie obywatelstwa brodryjskiego oznacza automatyczne, jednorazowe nabycie równocześnie obywatelstwa bialeńskiego, o ile nabywający nie posiadał go uprzednio.
b) Przepis automatyzmu nie jest w mocy w przypadku zrzeczenia się jednego z obywatelstw, aż do momentu kolejnego nabycia obywatelstwa brodryjskiego.
c) Obywatele bialeńscy niebędący obywatelami brodryjskimi nabywają obywatelstwo brodryjskie wraz z osiedleniem się na terenie Carstwa.
d) Wszyscy obywatele brodryjscy wraz z wejściem tego aktu w życie jednorazowo otrzymują w trybie nadzwyczajnym obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie rzeczonego wejścia w życie niniejszego aktu ich nie posiadali.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Dopiszę do traktatu!

@"AndrzejSwarzewski" @"Aleksandra Dostojewska" nie przeciągajmy tego już. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#8
Jak Ola się zgadza, to możemy dziś wieczorem podpisać.
Odpowiedz
#9
Jestem gotowa podpisać ów Traktat, aczkolwiek kamieniem na sercu ciąży mi wiadoma kwestia.
Odpowiedz
#10
Tym bardziej doceniam Twą dobrą wolę.

Niniejszym składam podpis: /-/ Andrzej Swarzewski.
Odpowiedz
#11
(-) Aleksandra Izabella I
Odpowiedz
#12
Brawo! Niech żyje Bialenia, niech żyje Brodria! <3

Więc jeszcze ratyfikacja.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#13
Mógłbyś przedstawić w Parlamencie ostateczną wersję, poproszę? Smile
Odpowiedz
#14
Edytowałem wszystko w 1. poście, więc on jest ostateczny. ^^
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości