PU o WKNF
#1
Marszałku,
Wysoka Izbo.

Ponieważ dyskusja na Placu Zielonym zamilkła, chciałbym oficjalnie złożyć projekt mojej ustawy o komisji nadzorującej finanse. Uzasadniam ją chęcią zabezpieczenia bialenów przed niekontrolowanym mnożeniem się oraz generalnie chęcią rozkręcenia na dobre naszej gospodarki.
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania odnośnie ustawy, która dotyczy jednak nas wszystkich, dlatego od razu proszę Marszałka o udzielenie głosu każdemu, kto chciałby o coś zapytać.


Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia xx 2017 r.

Artykuł 1.

W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy, powołuje się do życia Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej Komisją.

Artykuł 2.

1. Do zadań Komisji należy:
a) kontrola emisji bialenów, wprowadzanie ich w obieg oraz wycofywanie ich z obiegu;
b) zarządzanie Skarbem Państwa;
c) nadzór nad bankami;
d) rozwijanie rynku finansowego;
e) zabezpieczanie rynku finansowego oraz wartości bialena;
f) nawiązywanie porozumień z innymi państwami w celu włączenia ich do bialeńskiego systemu finansowego;
g) szeroko pojęta kontrola systemu podatkowego;
h) kontrola wykonywania budżetu;
i) kontrola sprawności funkcjonowania gospodarki;
j) podejmowanie wszelkich innych działań związanych z sektorem finansowym, a nienależących do kompetencji innych organów.

2. W celu realizacji powierzonych zadań, Komisja ma prawo wydawania rozporządzeń. Rozporządzenia Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów.

Artykuł 3.

1. Komisja w swoich działaniach jest niezawisłym i niezależnym organem władzy wykonawczej.

2. Kontrolę nad działaniami Komisji sprawuje Sąd Ludowy, któremu przysługuje prawo uchylenia danej decyzji lub rozporządzenia Komisji w razie stwierdzenia ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prawo składania wniosków o zbadanie decyzji Komisji przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Bialeńskiej, a Sąd wykładni dokonuje w trybie analogicznym do orzekania o zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

3. W szczególnych przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo i stabilność państwa lub bialeńskiego systemu finansowego, prawo do sprawowania kontroli nad działaniami Komisji nadaje się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. W skład Komisji wchodzą:
a) przedstawiciel Prezydenta Republiki Bialeńskiej powołany w formie postanowienia;
b) dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej powołanych w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów;
c) po jednym przedstawicielu z każdego państwa włączonego do bialeńskiego systemu finansowego.

2. Członkowie Komisji powoływani są na kadencje wynoszące 8 tygodni.

3. Wakaty na stanowiskach członków Komisji nie wyłączają Komisji z prac, chyba że nieobsadzonych pozostaje ponad połowa stanowisk członków.

4. Komisja stosownym rozporządzeniem określa wynagrodzenie członków Komisji oraz Wysokiego Komisarza, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Ministrów.

5. Wynagrodzenie członków Komisji oraz Wysokiego Komisarza sumuje się z wynagrodzeniem im się należącym z racji pełnienia innych funkcji.

Artykuł 5.

1. Pracami Komisji kieruje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego mający wyłączne prawo wydawania w jej imieniu rozporządzeń oraz reprezentowania jej.

2. Wysokiego Komisarza powołują ze swojego grona członkowie Komisji na kadencję wynoszącą 4 tygodnie zwykłą większością głosów. Komisarz może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Komisję bezwzględną większością głosów.

3. W celu realizacji powierzonych zadań, Wysokiemu Komisarzowi z urzędu przysługuje dostęp do konta bankowego Skarbu Państwa. Zaleca się, aby dane umożliwiające zalogowanie się do konta zmieniane były każdorazowo przez kolejnych Wysokich Komisarzy.

4. Wysoki Komisarz realizuje wnioski o dokonanie przelewu z konta Skarbu Państwu złożone przez organy uprawnione do dokonywania czynności związanych z finansami publicznymi. Wysoki Komisarz ma obowiązek odmówić wykonania przelewu, jeśli uzna wnioskodawcę za nieuprawnionego do zarządzania funduszami Skarbu Państwa.

Artykuł 6.

1. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy, wyzerowaniu ulegają wszystkie konta należące do bialeńskiego systemu finansowego.

2. Komisja niezwłocznie po rozpoczęciu prac wpłaca na konto Skarbu Państwa kwotę określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, a następnie Wysoki Komisarz dokonuje przelewów z konta Skarbu Państwa na konta osób oraz przedsiębiorstw środków im się należących na podstawie przepisów ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

3. Komisja określa w drodze rozporządzenia ilość bialenów na rynku. Liczba ta nie może zostać zwiększona ani zmniejszona bez zgody Komisji wyrażonej odpowiednim rozporządzeniem, a ilość bialenów w obiegu nie może być inna niż ta określona w rzeczonym rozporządzeniu.

Artykuł 7.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 5 dni od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. W czasie trwania vacatio legis określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz Zgromadzenie Ludowe do powołania członków Komisji.

3. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy:
a) Komisja przejmuje obowiązki należące do Bialeńskiej Izby Wymiany;
b) Wysoki Komisarz przejmuje obowiązki należące do Prezesa Bialeńskiej Izby Wymiany;
c) rozwiązaniu ulega Bialeńska Izba Wymiany;
d) do ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami dopisuje się w formie preambuły adnotację wskazującą na fakt przejęcia jej uprawnień przez Komisję oraz uprawnień jej Prezesa przez Wysokiego Komisarza.

4. Zmiany w niniejszej ustawie mogą być dokonywane:
a) w razie wyrażenia na nie zgody przez Komisję - zwykłą większością głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego;
b) w razie niewyrażenia na nie zgody przez Komisję - większością 2/3 głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Debatę wyznaczam wstępnie na trzy doby (byłaby dłuższa, gdyby nie fakt, że dyskusja już trwała) i udzielam głosu wszystkim chętnym na jego zabranie obywatelom z góry.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Autopoprawki do osobnego przegłosowania, jako kolejne artykuły z kolei, żeby nie zepsuć ładnej numeracji bez literek "a".

Pierwsza:

Cytat:Artykuł n+1.

1. Każdemu obywatelowi, przedsiębiorstwu oraz organizacji pozarządowej przysługuje prawo złożenia do Komisji wniosku o udzielenie kredytu ze Skarbu Państwa. Komisja ma obowiązek odrzucić wniosek, jeśli istnieją uzasadnione obawy co do zdolności kredytowej wnioskodawcy lub występują inne przesłanki sugerujące odrzucenie wniosku.

2. Komisja, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu, sporządza umowę kredytową z kredytobiorcą.

3. Wszelkie konflikty powstałe w związku z udzielonym kredytem, a w szczególności uchylanie się od wykonywania obowiązków określonych w umowie kredytowej, rozpatrywane są na gruncie prawa cywilnego przez Sąd Ludowy, chyba że wypełniają one znamiona czynu zabronionego, co skutkuje wszczęciem postępowania przez Policję Krajową.

Druga:

Cytat:Artykuł n+2.

1. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo udzielania dofinansowania oraz nadawania nagród pieniężnych wypłacanych ze Skarbu Państwa.

2. Jeśli kwota dofinansowania lub nagrody, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekracza 1% spośród środków zgromadzonych na koncie Skarbu Państwa, zgodę na ich udzielenie wyrazić musi Komisja.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
Niech żyją formuły matematyczne zawarte w dokumentach państwowych.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
Głosowanie otworzę późnym wieczorem.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
Wyszło mi... No to otwieram głosowanie teraz. Przedmiotem jest projekt właściwy oraz dwie autopoprawki.

Głosuję trzy razy ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
ZA ZA ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#8
Potrójne ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#9
3xZA
Odpowiedz
#10
1) ZA
2) ZA
3) ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#11
Komplet potrójnych za. Głosowanie zostaje zamknięte.

Czekamy na konduktorską decyzję.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
/-/ Marek Bajtuś
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości