Ordynacja Wyborcza
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ORDYNACJA WYBORCZA

[align=center]2 grudnia 2014 r.

Artykuł 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Czynne prawa wyborcze mają wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej.

2. Posłem może zostać każdy obywatel bialeński, który spełnia następujące warunki:

a) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych.

b)  Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie co najmniej od 30 dni,

c)  Napisał co najmniej 50 postów na forum Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydentem może zostać każdy obywatel, który spełnia następujące warunki:

a) Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej łącznie przez co najmniej 15 tygodni, w tym nieprzerwanie przez co najmniej 5 tygodni przed wyborami.

b) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych,

c) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem prezydenta,

d) Napisał co najmniej 200 postów na forum Republiki Bialeńskiej,

e) Zaprezentował publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do 18:00.

Artykuł 3.

1. Wybory zarządza marszałek Parlamentu, nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta.

2. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy.

3. W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze.

4. Głosowanie trwa dwa dni. Zaczyna się o 22:00 pierwszego dnia i kończy równo dwie doby później.

Artykuł 4.

Do startu w wyborach prezydenckich wymagane jest zebranie co najmniej 5 podpisów obywateli Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

Posłowie i prezydent wybierani są w osobnych od siebie wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych.

Artykuł 6.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej, w której udział bierze dwójka kandydatów z największą ilością głosów na nich oddanych. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

Artykuł 7.

1. Wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

5. 5. Dodatkowy głos w wyborach przysługuje osobom spełniającym poniższe kryteria:

a) Tytuł szlachecki hrabiego lub wyższy,

b) Co najmniej 30 postów na forum napisanych w czasie miesiąca poprzedzającego dzień ogłoszenia wyborów.

Artykuł 8.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie lub utratę obywatelstwa.

2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 3 dniowym terminem zgłaszania kandydatur i na pozostałych zasadach głosowania zgodnych z art.

Artykuł 9.

1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej trwa 6 tygodni, a Prezydenta Republiki Bialeńskiej 12 tygodni.

2. Rozwiązanie Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

Artykuł 10.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc Ordynacja Wyborcza z dnia 21 lipca 2014 r.


(-) Maciej Kamiński
WERSJA NIEAKTUALNA[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ORDYNACJA WYBORCZA


2 grudnia 2014 r.
z poprawką z 22 sierpnia 2015 r., poprawką z 20 września 2015 r., poprawką z 21 października 2015 r. oraz z poprawką z 26 listopada 2015 r.

Artykuł 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Czynne prawa wyborcze mają wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej.

2. Posłem może zostać każdy obywatel bialeński, który spełnia następujące warunki:

a) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych.

b) Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie co najmniej od 30 dni,

c) Napisał co najmniej 50 postów na forum Republiki Bialeńskiej.

d) Nie zasiadał w parlamencie w trakcie dwóch ostatnich kadencji parlamentu.

e) Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze.

3. Prezydentem może zostać każdy obywatel, który spełnia następujące warunki:

a) Jest obywatelem Republiki Bialeńskiej łącznie przez co najmniej 15 tygodni, w tym nieprzerwanie przez co najmniej 5 tygodni przed wyborami.

b) Nie został skazany przez sąd na zakaz sprawowania funkcji publicznych,

c) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem prezydenta,

d) Napisał co najmniej 200 postów na forum Republiki Bialeńskiej,

e) Zaprezentował publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do 18:00.

f) Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze.

Artykuł 3.

1. Wybory zarządza marszałek Parlamentu, nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta.

2. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy.

3. W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze.

4. Głosowanie trwa dwa dni. Zaczyna się o 22:00 pierwszego dnia i kończy równo dwie doby później.

5. Wyborca może oddać głos pusty.

Artykuł 4.

Do startu w wyborach prezydenckich wymagane jest zebranie co najmniej 5 podpisów obywateli Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

Posłowie i prezydent wybierani są w osobnych od siebie wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych.

Artykuł 6.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej, w której udział bierze dwójka kandydatów z największą ilością głosów na nich oddanych. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście. Komitety tworzone przez partie polityczne mogą układać listy kandydatów nie kierując się liczbą folwarków.

Artykuł 7.

1. Wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

5. Dodatkowy głos w wyborach parlamentarnych przysługuje osobom spełniającym poniższe kryteria:

a) Tytuł szlachecki hrabiego lub wyższy,

b) Co najmniej 30 postów na forum napisanych w czasie miesiąca poprzedzającego dzień ogłoszenia wyborów.

Artykuł 8.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie lub utratę obywatelstwa.

2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 3 dniowym terminem zgłaszania kandydatur i na pozostałych zasadach głosowania zgodnych z art.

Artykuł 9.

1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej trwa 6 tygodni, a Prezydenta Republiki Bialeńskiej 12 tygodni.

2. Rozwiązanie Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

3. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki, wedle najlepszego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.

4. Kadencja parlamentarzysty rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej

Artykuł 10.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc Ordynacja Wyborcza z dnia 21 lipca 2014 r.

(-) Maciej Kamiński

WERSJA NIEAKTUALNA[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 13 marca 2016 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała tymczasowe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji, w tym posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, które są pozbawione wolności prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, które posiadają orzeczony zakaz sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta;

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu.

3. Nie można kandydować jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa przez 48 godzin;

3. Wyborca może oddać głos pusty.

4. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

5. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Parlamentu ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 5 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 10 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

3. Zebrała 5 podpisów stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur;

4. Zaprezentowała publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do godziny 18:00;

5. Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze;

6. Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach, z wyjątkiem państw stowarzyszonych;

7. Nie posiada obywatelstwa innej mikronacji, z wyjątkiem państw stowarzyszonych.

Artykuł 10.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Drugiej tury wyborów nie zarządza się w przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 11.

Długość kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 12.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła;

3. Jest członkiem partii politycznej lub zebrała liczbę podpisów równej 1/8 liczby obywateli Republiki Bialeńskiej (zaokrąglone do pełnych jedności)

4. Nie sprawowała funkcji posła w trakcie każdej z trzech ostatnich kadencji przez okres ponad połowy danej kadencji.

Artykuł 13.

W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze za pośrednictwem list wyborczych.

Artykuł 14.

1. Wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

Artykuł 15.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu lub utratę obywatelstwa.

2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 3 dniowym terminem zgłaszania kandydatur i na pozostałych zasadach głosowania zgodnych z art. 12, art. 13 oraz art. 14.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianej mandatów na daną kadencję w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Rozwiązanie Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja parlamentarzysty rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 17.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci Ordynacja Wyborcza z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa wchodzi w życie po 3 dniach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.


(-) Aleksandra Izabella Dostojewska Swarzewska
[/spoiler]
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#4
USTAWA NIEAKTUALNA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 13 marca 2016 r.
z poprawką 25 kwietnia 2016 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała tymczasowe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji, w tym posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, które są pozbawione wolności prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, które posiadają orzeczony zakaz sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta;

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu.

3. Nie można kandydować jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa przez 48 godzin;

3. Wyborca może oddać głos pusty.

4. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

5. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Parlamentu ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 5 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 10 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

3. Zebrała podpisy stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w następującej ilości:

a) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie poniżej 12 obywateli - 3 podpisy,

b) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 13 do 30 obywateli - 5 podpisów,

c) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 31 do 50 obywateli - 7 podpisów,

d) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie powyżej 51 obywateli - 9 podpisów;

4. Zaprezentowała publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do godziny 18:00;

5. (uchylony)

6. Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach, z wyjątkiem państw stowarzyszonych;

7. Nie posiada obywatelstwa innej mikronacji, z wyjątkiem państw stowarzyszonych.

Artykuł 10.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Drugiej tury wyborów nie zarządza się w przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 11.

Długość kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 12.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła;

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Artykuł 13.

W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci.

Artykuł 14.

1. Wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

Artykuł 15.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu lub utratę obywatelstwa.

2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 3 dniowym terminem zgłaszania kandydatur i na pozostałych zasadach głosowania zgodnych z art. 12, art. 13 oraz art. 14.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianej mandatów na daną kadencję w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Rozwiązanie Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja parlamentarzysty rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 17.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci Ordynacja Wyborcza z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa wchodzi w życie po 3 dniach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.


(-) Aleksandra Izabella Dostojewska Swarzewska
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#5
USTAWA NIEAKTUALNA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 13 marca 2016 r.
tekst jednolity na 10 czerwca 2016 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała tymczasowe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji, w tym posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, które są pozbawione wolności prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, które posiadają orzeczony zakaz sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta;

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu.

3. Nie można kandydować jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa przez 48 godzin;

3. Wyborca może oddać głos pusty.

4. Komitety wyborcze samodzielnie decydują o kolejności kandydatów na liście wyborczej.

5. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Parlamentu ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 5 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 10 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

3. Zebrała podpisy stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w następującej ilości:

a) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie poniżej 12 obywateli - 3 podpisy,

b) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 13 do 30 obywateli - 5 podpisów,

c) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 31 do 50 obywateli - 7 podpisów,

d) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie powyżej 51 obywateli - 9 podpisów;

4. Zaprezentowała publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do godziny 18:00;

5. (uchylony)

6. Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach, z wyjątkiem państw stowarzyszonych;

7. Nie posiada obywatelstwa innej mikronacji, z wyjątkiem państw stowarzyszonych.

Artykuł 10.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Drugiej tury wyborów nie zarządza się w przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 11.

Długość kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 12.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła;

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Artykuł 13.

Zgłaszać mogą się co najmniej dwuosobowe komitety wyborcze.

1. Wyborca oddaje głos na jeden komitet wyborczy.

2. Mandaty rozdzielane są metodą d'Hondta.

3. W ramach list komitetów do Parlamentu wchodzą osoby uplasowane wyżej na listach.

Artykuł 14.

1. Wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

Artykuł 15.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu lub utratę obywatelstwa.

2. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymuje go następna osoba z listy komitetu wyborczego. Gdy mandat poselski obejmą już wszystkie osoby z danej listy, mandat przechodzi kolejno na nieobsadzonych kandydatów z list innych komitetów, kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 3 dniowym terminem zgłaszania kandydatur i na pozostałych zasadach głosowania zgodnych z art. 12, art. 13 oraz art. 14.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianej mandatów na daną kadencję w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Rozwiązanie Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja parlamentarzysty rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 17.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci Ordynacja Wyborcza z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa wchodzi w życie po 3 dniach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.


(-) Aleksandra Izabella Dostojewska Swarzewska
[/spoiler]
#6
USTAWA NIEAKTUALNA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 04 sierpnia 2016

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała tymczasowe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji, w tym posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, które są pozbawione wolności prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, które posiadają orzeczone pozbawienie ich praw publicznych oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż 10 dni przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta;

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu. Marszałek Parlamentu może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa przez 48 godzin;

3. Wyborca może oddać głos pusty.

4.  Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

5. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Parlamentu ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 5 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 10 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

3. Zebrała podpisy stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 12 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli posiada więcej obywateli, to po 3 podpisy plus po jednym dodatkowym podpisie na każdą kolejną rozpoczętą dziesiątkę, jednak nie więcej niż 9 podpisów.

4. Zaprezentowała publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.

5. Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach, z wyjątkiem państw stowarzyszonych;

6. Nie posiada obywatelstwa innej mikronacji, z wyjątkiem państw stowarzyszonych.

Artykuł 10.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 10 dni po zakończeniu się poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. Drugiej tury wyborów nie zarządza się w przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 72 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 11.

Długość kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 12.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła;

Artykuł 13.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. Kandydaci mogą być niezależni lub reprezentować zarejestrowaną w Republice Bialeńskiej partię polityczną.

3. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

4. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

5. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

6. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną mogą (ale nie muszą) opublikować wspólny, partyjny program wyborczy - przy czym w takim przypadku musi on zawierać listę kandydatów partii, których on dotyczy.

7. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną z jego nazwiskiem.

8. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 14.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 15.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na karę pozbawienia wolności, karę pozbawienia praw publicznych lub zakaz zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Parlamentu. W takim przypadku wniosek Marszałka Parlamentu o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 16.

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja parlamentarzysty rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Parlamentu, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 4 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 17.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci Ordynacja Wyborcza z dnia 13 marca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.


(-) Iwan Pietrow-Dostojewski
[/spoiler]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#7
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów.
d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.
e) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;
c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta;
d) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 6 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Tadeusz Kranodębski
[/spoiler]
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#8
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów.
d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.
e) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;
c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta;
d) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Tadeusz Kranodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#9
NIEAKTUALNA USTAWA [spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów.
d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.
e) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;
c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta;
d) Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Tadeusz Kranodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#10
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
ze zmianą z dn. 19 marca 2017 r. oraz zmianą z dn. 9 kwietnia 2017 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;
d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.
e) [skreślony]

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;
c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.
d) [skreślony]

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#11
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]
USTAWA - ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
ze zmianą z dn. 19 marca 2017 r., zmianą z dn. 9 kwietnia 2017 r. oraz zmianą z dn. 27 kwietnia 2017 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;
d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.
e) [skreślony]

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;
b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;
c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.
d) [skreślony]

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie w odrębnym temacie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#12
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.

[ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

[ROZDZIAŁ II - ZASADY OGÓLNE WYBORÓW]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

[ROZDZIAŁ III - ZASADY WYBORÓW PREZYDENCKICH]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów.

e) [UCHYLONY.]

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

d) [skreślony]

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

[ROZDZIAŁ IV - ZASADY WYBORÓW PARLAMENTARNYCH]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

[ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#13
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów,

e) [UCHYLONY.]

f) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta,

d) [UCHYLONY.]

e) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#14
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów,

e) [UCHYLONY.]

f) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta,

d) [UCHYLONY.]

e) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej, w  sytuacji, o której mowa jest w art. 3 ust. 4 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, decyduje miejsce na liście kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#15
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów,

e) [UCHYLONY.]

f) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 12 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta,

d) [UCHYLONY.]

e) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej, w  sytuacji, o której mowa jest w art. 3 ust. 4 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, zarządza się następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#16
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 30 sierpnia 2017 r.
z poprawką z dnia 6 listopada 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur jest pięciodniowy;

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób;

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów,

e) [UCHYLONY.]

f) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta,

d) [UCHYLONY.]

e) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej, w  sytuacji, o której mowa jest w art. 3 ust. 4 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, zarządza się następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#17
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA-ORDYNACJA WYBORCZA
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z poprawką z dnia 19 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.
z poprawką z dnia 25 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.
z poprawką z dnia 30 sierpnia 2017 r.
z poprawką z dnia 6 listopada 2017 r.
z poprawką z dnia 12 listopada 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa i reguluje zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów do Zgromadzenia Ludowego i wyborów prezydenckich.

Artykuł 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia wymagania do sprawowania funkcji.

3. Nie mają prawa wybierania w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego.

4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać.

5. Nie mają prawa wybierania ani prawa wybieralności w ogóle osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub banicji bądź osoby uznane za osoby niepożądane.

Rozdział II
[Zasady ogólne wyborów]

Artykuł 3.

1. Wybory ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Zgromadzenia Ludowego, nie później niż 14 dni przed upływem kadencji Zgromadzenia Ludowego lub Prezydenta.

2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Zgromadzenia Ludowego. Marszałek Zgromadzenia Ludowego może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

3. Dopuszcza się kandydowanie jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie rozporządzenia o ogłoszeniu wyborów do momentu wskazanego w rzeczonym rozporządzeniu, lecz nie dłużej, niż do momentu rozpoczęcia wyborów.

2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 5 dób.

3. Miejsca na liście kandydatów są przydzielane zgodnie z ilością nadanych folwarków - na zasadzie im więcej folwarków, tym wyższe miejsce na liście.

4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

Artykuł 5.

W przeddzień wyborów Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach.

Artykuł 6.

1. Marszałek Zgromadzenia Ludowego ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 7.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do Sądu Ludowego. W przypadku unieważnienia wyborów przez Sąd Ludowy, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania takiego orzeczenia.

Rozdział III
[Zasady wyborów prezydenckich]

Artykuł 8.

Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej wynosi 12 tygodni.

Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

c) Zebrała podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 70 obywateli - 9 podpisów;

d) Zaprezentowała publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów,

e) [UCHYLONY.]

f) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 10.

1. Wiceprezydentem Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 3 tygodni;

b) Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

c) Została zaprezentowana przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta,

d) [UCHYLONY.]

e) Nie była nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

2. W razie opróżnienia stanowiska Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Prezydent może za zgodą Zgromadzenia Ludowego wyrażoną w formie uchwały popartej zwykłą większością głosów powołać osobę, która nie została przedstawiona podczas wyborów prezydenckich jako kandydat do urzędu Wiceprezydenta.

Artykuł 11.

1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, zarządza się drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko dwoje kandydatów i mają tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że Prezydentem zostaje ten kandydat, który jest nań wyżej.

2a. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

2b. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Zgromadzenia Ludowego ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE". Pełniącym obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej staje się wówczas osoba stojąca najwyżej w linii sukcesji bądź dotychczasowy Prezydent.

3. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej, w  sytuacji, o której mowa jest w art. 3 ust. 4 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Rozdział IV
[Zasady wyborów parlamentarnych]

Artykuł 12.

Długość kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej określa Konstytucja.

Artykuł 13.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 1 tygodnia;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła.

Artykuł 14.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej.

2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną publikują wspólny, partyjny program wyborczy.

6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

Artykuł 15.

1. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej.

2. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

3. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, zarządza się następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

5. Przepis z ust. 4 stosuje się także wobec kandydatów zgłoszonych podczas wyborów uzupełniających w trakcie danej kadencji.

6. Przepis z ust. 4 stosuje się również w przypadku, gdy w trakcie trwania wyborów uzupełniających zwiększy się liczba mandatów do objęcia.

Artykuł 16.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie mandatu, utratę obywatelstwa lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

2. Mandat poselski można utracić za dwukrotne niewzięcie udziału w głosowaniu Parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

2a. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego. W takim przypadku wniosek Marszałka Zgromadzenia Ludowego o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

3. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zgromadzenia Ludowego kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

Artykuł 17.

1. Zakończenie kadencji Zgromadzenia Ludowego ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

2. Kadencja posła rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
"Ślubuję uroczyście, jako członek Zgromadzenia Ludowego, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

3. Niezłożenie przysięgi w terminie 5 dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 18.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 04 sierpnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości