Rządowy projekt ustawy specjalnej - Ordynacja Wyborcza
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

 
USTAWA SPECJALNA
ORDYNACJA WYBORCZA

z dn. xx 2018 roku

 
Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji pośredniej, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając w pełni obywatelom sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszą Ordynację Wyborczą, regulującą zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich.

 
Rozdział I

 
[Zasady ogólne wyborów]

 
Artykuł 1.

 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia dalsze kryteria określone w niniejszej ustawie.

 3. Nie mają prawa wybierania osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego, a także skazane za przestępstwo umyślne.

 4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać, a także osoby skazane za przestępstwo umyślne.
 
Artykuł 2.

 1. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta.

 2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

 3. Jeżeli kandydat ubiega się jednocześnie o urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz o mandat poselski i zostanie wybrany w obu wyborach, traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej.

 
Artykuł 3.

 1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie rozporządzenia o ogłoszeniu wyborów, do terminu wskazanego w rzeczonym rozporządzeniu, lecz nie dłużej, niż do momentu rozpoczęcia wyborów.

 2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

 3. Miejsca na liście kandydatów przydzielane są losowo. Losowanie przeprowadza Marszałek Parlamentu lub Państwowy Komisarz Wyborczy, a tryb jego przeprowadzenia określa rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

 4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

 
Artykuł 4.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.

 2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

 
Artykuł 5.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do sądu. W przypadku unieważnienia wyborów przez sędziego, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania wyroku.

 
Rozdział II

 [Zasady wyborów prezydenckich]

 
Artykuł 6.
Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;

 b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

 c) zebrał podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 50 obywateli - 9 podpisów;

 d) zaprezentował publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów;

 e) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

 
Artykuł 7.

Kandydatem na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;

 b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

 c) został zaprezentowany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat na urząd Wiceprezydenta;

 d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

 
Artykuł 8.

 1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, Marszałek Parlamentu zarządza w drodze rozporządzenia drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

 3. Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 2, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Parlamentu ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE".

 4. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

 "Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

 5. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, w sytuacji, o której mowa jest w art. 2 ust. 3 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

 
Rozdział III

 [Zasady wyborów parlamentarnych]

 

Artykuł 9.
Kandydatem do sprawowania mandatu parlamentarnego w Parlamencie Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

 2. nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem poselskim.

 
Artykuł 10.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej czy komitetu wyborczego.

 2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne czy komitet wyborczy, ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

 3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy, może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

 4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

 5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną czy komitet wyborczy publikują wspólny program wyborczy.

 6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną czy komitet wyborczy ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

 7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

 
Artykuł 11.

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż 9 obywateli - wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej pełnią funkcje posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 9, a 16 obywateli - 3 posłów;
c) jeśli jest pomiędzy 16, a 35 obywateli - 5 posłów;
d) jeśli jest pomiędzy 35, a 50 obywateli - 7 posłów;
e) jeśli jest pomiędzy 50 a 70 obywateli - 9 posłów;
f) jeśli jest powyżej 70 obywateli - 11 posłów.

 2. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu.

 3. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

 4. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, Marszałek Parlamentu w drodze rozporządzenia zarządza następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Parlamentu, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

 6. Przepis z ust. 5 stosuje się także wobec kandydatów zgłoszonych podczas wyborów uzupełniających w trakcie danej kadencji.

 7. Przepis z ust. 5 stosuje się również w przypadku, gdy w trakcie trwania wyborów uzupełniających zwiększy się liczba mandatów do objęcia.

 
Artykuł 12.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie, utratę obywatelstwa lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

 2. Mandat poselski można utracić za dwukrotny brak udziału w głosowaniu parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Parlamentu. W takim przypadku wniosek Marszałka Parlamentu o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

 3. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji. W takim przypadku wniosek Marszałka Parlamentu o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

 4. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

 5. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Marszałek Parlamentu zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

 
Artykuł 13.

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

 2. Kadencja posła parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

 "Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

 3. Niezłożenie przysięgi w terminie pięciu dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

 

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

 
Artykuł 15.

 1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo!


Z radością pragnę przedstawić projekt ustawy specjalnej - Ordynacja Wyborcza, swojego autorstwa, który przedstawiłem członkom Gabinetu JE Prezydenta Tadeusza Krasnodębskiego. W toku intensywnych, ale niezwykle merytorycznych dyskusji i starć poglądów, udało nam się wypracować projekt kompromisowy i idealnie skrojony do obecnych potrzeb. Co zatem się zmieni w stosunku do dotychczasowych przepisów? Pozwolę sobie wypunktować:

1. Przede wszystkim nazewnictwo użyte w ustawie dopasowane jest do występujących w obecnej Konstytucji (Parlament, a nie Zgromadzenie Ludowe).

2. Unormowano skład Parlamentu w zależności od obywateli (nowa Konstytucja pozbawiona była takich regulacji). Tutaj w trakcie dyskusji rządowych pojawiły się opozycyjne stanowiska. Ostatecznie przyjęliśmy, że wybory nie będą przeprowadzane, gdy Republikę będzie zamieszkiwało mniej niż 9 obywateli. Uznano za bezsensowne, by w takim przypadku jedna trzecia lub mniejsza liczba obywateli była posłami.

3. Wydłużono okres potrzebny do nabycia czynnego prawa wyborczego do tygodnia od uzyskania obywatelstwa. Uważamy, że nowy obywatel potrzebuje czasu, by zapoznać się z realiami kraju, poznać osoby, na które chce głosować. Tak samo z biernym prawem wyborczym - w wyborach prezydenckich 4 tygodnie, parlamentarnych - 2 tygodnie.

4. Na wniosek Prezydenta pozbawiono praw wyborczych osoby, które zostały skazane za przestępstwo umyślne (oczywiście do chwili zatarcia skazania).

5. Zmieniono sposób przydzielania miejsc na liście - będą one przydzielane w drodze losowania, a nie na podstawie liczby folwarków. Uznaliśmy, że folwarki mają być tylko honorowym wyróżnieniem. Nie mogą wpływać na demokratyczny charakter państwa i sugerować, że osoba wyżej na liście bardziej zasługuje na zostanie posłem.

6. Dodano możliwość startowania

6. Usunięto dublujące się przepisy z normami konstytucyjnymi, poprawiono składnię, ujednolicono terminy (godziny, dni, tygodnie).

Jeżeli zauważą Państwo jeszcze jakieś błędy lub zasugerują poprawki, bardzo o to proszę. Chciałbym, żeby ta Ordynacja była stabilną ustawą, a nie wymagała częstych zmian. Zachęcam do debaty.

prof. zw. dr net. Paweł Karol książę kardynał Medyceusz Zep
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
Debata trzydobowa.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Nikt nie chce debatować?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#4
Jeśli chodzi o mnie, nie mam żadnych uwag. Projekt został wypracowany w dużym gronie jako kompromis. Deklaruję poparcie dla ustawy w takim brzmieniu.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Jasne, że chce - ale wspomniałem, że zajmę się zamrażarką na poważnie dopiero dziś wieczorem. Na razie mogę jedynie na szybko odpisywać na posty.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
(26.01.2018, 13:30:57)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Jeśli chodzi o mnie, nie mam żadnych uwag. Projekt został wypracowany w dużym gronie jako kompromis. Deklaruję poparcie dla ustawy w takim brzmieniu.

Tak, to naprawdę sukces, że udało nam się, mimo drobnych problemów, wypracować wspólne stanowisko w tak ważnej sprawie, jaką jest regulacja wyborów.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#7
Myślę, że przedstawiony projekt Ordynacji Wyborczej rozwiązuje pewne problemy, które od jakiegoś czasu trapiły nasz system wyborczy i w szerszym znaczeniu, nawet polityczny. Ujednolicenie poszczególnych zapisów, uproszczenie procedur, zdemokratyzowanie zasad wyborczych - takie postulaty muszą znaleźć poparcie parlamentarzystów.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#8
Bardzo dziękuję za słowa poparcia ze strony Pana Ministra.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#9
Ja się jednak będę upierał ze zgłoszeniem wersji alternatywnej, która się w rządowej dyskusji pojawiła:
Cytat:Artykuł 11.

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż 6 obywateli - wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej pełnią funkcje Posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 6, a 11 obywateli - 3 posłów;
c) jeśli jest pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 posłów;
d) jeśli jest pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 posłów;
e) jeśli jest pomiędzy 51 a 70 obywateli - 9 posłów;
f) jeśli jest powyżej 70 obywateli - 11 posłów.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#10
Jako poprawkę zgłaszasz?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#11
Tia.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
Zarządzam zakończenie debaty oraz rozpoczęcie głosowania:

1. Projekt właściwy - pierwszy post
2. Zgłoszona poprawka - dziewiąty post


1. Głos ZA
2. Głos PRZECIW
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#13
1. ZA
2. PRZECIW
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#14
Dwa razy ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
2x ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#16
Anszlus rozstrzygnie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#17
2 x ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#18
Korzystając z nieobecności Marszałka oraz swoich uprawnień jako Wicemarszałka, stwierdzam, że Parlament przyjął projekt ustawy specjalnej Ordynacja Wyborcza w wersji pierwotnej, złożonej przez Posła Medyceusza Zepa. Przypominam, że ustawa specjalna wymaga większości 2/3 głosów (66,6%) do uchwalenia.

1. Projekt złożony przez Posła Pawła Karola Medyceusza Zepa: 5 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw (100% za).
2. Poprawka złożona przez Posła Macieja Kamińskiego: 3 za, 0 wstrzymujących się, 2 przeciw (60% za).

Proszę Prezydenta o podpis lub weto:

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

 
USTAWA SPECJALNA
ORDYNACJA WYBORCZA

z dn. 30 stycznia 2018 roku

 
Celem najpełniejszej realizacji idei demokracji pośredniej, która leży u podstaw istnienia Republiki Bialeńskiej, umożliwiając w pełni obywatelom sprawiedliwy udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu o losach ich Państwa, stanowimy niniejszą Ordynację Wyborczą, regulującą zasady i tryb przeprowadzania wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich.

 
Rozdział I

 
[Zasady ogólne wyborów]

 
Artykuł 1.

 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która najpóźniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia wyborów uzyskała obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) posiada każda osoba, która posiada prawo wybierania oraz spełnia dalsze kryteria określone w niniejszej ustawie.

 3. Nie mają prawa wybierania osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania czynnego prawa wyborczego, a także skazane za przestępstwo umyślne.

 4. Nie mają prawa wybieralności w ogóle osoby, wobec których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego prawa wyborczego oraz zakaz sprawowania określonych funkcji i stanowisk w zakresie uniemożliwiającym sprawowanie funkcji, o którą się dana osoba chciałaby ubiegać, a także osoby skazane za przestępstwo umyślne.
 
Artykuł 2.

 1. Termin zgłaszania kandydatur oraz głosowania ogłasza na drodze rozporządzenia Marszałek Parlamentu, nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Parlamentu lub Prezydenta.

 2. Za przebieg wyborów parlamentarnych i prezydenckich odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu, który może powołać Państwowego Komisarza Wyborczego i powierzyć mu wykonanie niektórych czynności.

 3. Jeżeli kandydat ubiega się jednocześnie o urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz o mandat poselski i zostanie wybrany w obu wyborach, traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej.

 
Artykuł 3.

 1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie rozporządzenia o ogłoszeniu wyborów, do terminu wskazanego w rzeczonym rozporządzeniu, lecz nie dłużej, niż do momentu rozpoczęcia wyborów.

 2. Głosowanie trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

 3. Miejsca na liście kandydatów przydzielane są losowo. Losowanie przeprowadza Marszałek Parlamentu lub Państwowy Komisarz Wyborczy, a tryb jego przeprowadzenia określa rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

 4. Nie można zmieniać oddanego głosu.

 
Artykuł 4.

1. Marszałek Parlamentu ogłasza wyniki wyborów w postaci obwieszczenia niezwłocznie po ich zakończeniu.

 2. Obwieszczenie z wynikami wyborów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

 
Artykuł 5.

Skargi dotyczące przebiegu wyborów można wnieść w terminie 7 dni od zakończenia wyborów do sądu. W przypadku unieważnienia wyborów przez sędziego, muszą one zostać ponownie przeprowadzone w terminie 14 dni od momentu wydania wyroku.

 
Rozdział II

 [Zasady wyborów prezydenckich]

 
Artykuł 6.
Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;

 b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

 c) zebrał podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w w zależności od ilości obywateli Republiki Bialeńskiej, stosując zasadę, że jeśli Republika Bialeńska posiada poniżej 11 obywateli to wymagane są 3 podpisy, jeśli pomiędzy 11, a 35 obywateli - 5 podpisów, jeśli pomiędzy 36, a 50 obywateli - 7 podpisów, a jeśli powyżej 50 obywateli - 9 podpisów;

 d) zaprezentował publicznie program wyborczy, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wyborów;

 e) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

 
Artykuł 7.

Kandydatem na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni;

 b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Wiceprezydenta;

 c) został zaprezentowany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej podczas wyborów prezydenckich jako kandydat na urząd Wiceprezydenta;

 d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

 
Artykuł 8.

 1. Prezydentem zostaje kandydat na ten urząd, który uzyska największa liczbę głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, Marszałek Parlamentu zarządza w drodze rozporządzenia drugą turę wyborów nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu poprzedniej. Do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma tyle samo głosów, decyduje miejsce na liście na zasadzie, że przechodzi ten kandydat, który jest nań wyżej.

2. W przypadku, kiedy w wyborach prezydenckich startuje tylko jeden kandydat, karta do głosowania zawiera pytanie: "Czy chcesz, aby kandydat (imię i nazwisko kandydata) został Prezydentem Republiki Bialeńskiej?" oraz odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

 3. Jeśli w sytuacji opisanej w ustępie 2, więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "TAK", wówczas kandydat zostaje Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Jeśli więcej głosów ważnych zostało oddanych na odpowiedź "NIE", wówczas Marszałek Parlamentu ma obowiązek niezwłocznie rozpisać nowe wybory prezydenckie, w których nie może kandydować kandydat, na którego większość głosujących w poprzednich wyborach oddała głos "NIE".

 4. Kadencja nowo wybranego Prezydenta Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą złożenia wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

 "Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

 5. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, w sytuacji, o której mowa jest w art. 2 ust. 3 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

 
Rozdział III

 [Zasady wyborów parlamentarnych]

 

Artykuł 9.
Kandydatem do sprawowania mandatu parlamentarnego w Parlamencie Republiki Bialeńskiej może zostać ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

 2. nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem poselskim.

 
Artykuł 10.

1. W wyborach parlamentarnych kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub zbiorowo jako przedstawiciele partii politycznej czy komitetu wyborczego.

 2. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez partie polityczne czy komitet wyborczy, ich nazwę umieszcza się obowiązkowo przy nazwisku kandydata na liście wyborczej.

 3. Kandydat, który jest członkiem partii politycznej, ale zgłasza się do wyborów indywidualnie i zgłasza tylko indywidualny program wyborczy, może mieć umieszczoną nazwę partii przy nazwisku jeśli zgłosi taki wniosek.

 4. Z chwilą zgłoszenia się kandydaci mają 48 godzin na opublikowanie na Forum Republiki Bialeńskiej swojego programu wyborczego.

 5. Kandydaci niezależni publikują swoje programy indywidualnie, a kandydaci reprezentujący partie polityczną czy komitet wyborczy publikują wspólny program wyborczy.

 6. Kandydat zgłoszony przez partię polityczną czy komitet wyborczy ma prawo do ogłoszenia indywidualnego programu wyborczego niezależnie od tego zgłoszonego przez jego partię. W tym przypadku do uwzględnienia go na liście wyborczej wystarczy tylko jeden opublikowany program wyborczy - indywidualny lub opublikowany przez partię polityczną.

 7. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem danego kandydata niezależnego lub kandydatów reprezentujących partię polityczną na liście wyborczej.

 
Artykuł 11.

1. Liczba wybieranych parlamentarzystów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej zależna jest od liczby obywateli:
a) jeśli jest mniej niż 9 obywateli - wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej pełnią funkcje posłów;
b) jeśli jest pomiędzy 9, a 16 obywateli - 3 posłów;
c) jeśli jest pomiędzy 16, a 35 obywateli - 5 posłów;
d) jeśli jest pomiędzy 35, a 50 obywateli - 7 posłów;
e) jeśli jest pomiędzy 50 a 70 obywateli - 9 posłów;
f) jeśli jest powyżej 70 obywateli - 11 posłów.

 2. Wyborca oddaje głosy na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu.

 3. Mandaty obejmują kandydaci, którzy otrzymują największą liczbę głosów.

 4. W przypadku takiej samej liczby głosów na kandydatów, Marszałek Parlamentu w drodze rozporządzenia zarządza następną turę wyborów na drugi dzień po zakończeniu poprzedniej, z tym że wyborca ma prawo oddać wyłącznie pojedynczy głos na jednego z kandydatów.

 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przewyższa liczby przewidzianych mandatów na daną kadencję Parlamentu, wybory nie są przeprowadzane, a mandat otrzymują wszyscy kandydaci.

 6. Przepis z ust. 5 stosuje się także wobec kandydatów zgłoszonych podczas wyborów uzupełniających w trakcie danej kadencji.

 7. Przepis z ust. 5 stosuje się również w przypadku, gdy w trakcie trwania wyborów uzupełniających zwiększy się liczba mandatów do objęcia.

 
Artykuł 12.

1. Mandat poselski traci się poprzez zrzeczenie, utratę obywatelstwa lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na środek karny pozbawienia praw publicznych w postaci odebrania biernego lub czynnego prawa wyborczego, środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska - jeżeli sąd ujął w wyroku zakaz pełnienia funkcji posła.

 2. Mandat poselski można utracić za dwukrotny brak udziału w głosowaniu parlamentarnym, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Marszałka Parlamentu. W takim przypadku wniosek Marszałka Parlamentu o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

 3. Mandat poselski można utracić za dwukrotne nieuczestniczenie w debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji. W takim przypadku wniosek Marszałka Parlamentu o odebranie mandatu poddaje się pod głosowanie na ogólnych zasadach, a osoba której to dotyczy jest z głosowania wyłączona.

 4. W przypadku zwolnienia mandatu, otrzymują go nieobsadzeni kandydaci, kolejno od tych, którzy uzyskali najwięcej głosów, do tych, którzy uzyskali ich najmniej.

 5. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, Marszałek Parlamentu zarządza niezwłocznie wybory uzupełniające z 48 godzinnym terminem zgłaszania kandydatur, z 24 godzinnym terminem opublikowania programu wyborczego i 24 godzinnym głosowaniem.

 
Artykuł 13.

1. Zakończenie kadencji Parlamentu ma miejsce automatycznie po zwołaniu posłów następnej kadencji na obrady.

 2. Kadencja posła parlamentu rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w Parlamencie Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

 "Ślubuję uroczyście, jako poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej, według najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, stać na straży praw demokratycznych i czynić wszystko, w miarę swoich sił i uzdolnień, dla umocnienia niepodległości i pomyślnego rozwoju Republiki Bialeńskiej.", do którego można dołączyć formułę religijną.

 3. Niezłożenie przysięgi w terminie pięciu dni od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu posła.

 

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

 
Artykuł 15.

 1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązującą traci Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

 2. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#19
(-) Tadeusz Krasnodębski
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#20
Ustawę opublikowałem.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości