PUS o udziale obywateli w sprawowaniu władzy
#61
Dziękuję wszystkim Posłom za udział w debacie.

Zarządzam rozpoczęcie głosowania nad projektem właściwym oraz poprawką.

https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid85609

Cytat:Karta do głosowania nad projektem właściwym wniesionym przez Tadeusza Krasnodębskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - ZA
Paweł Karol Medyceusz Zep -
Sheldon Anszlus Lovelace -
Frederick Hufflepuff -

https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid85807

Cytat:Karta do głosowania nad poprawką Posła Fredericka Hufflepuffa do projektu właściwego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - PRZECIW
Paweł Karol Medyceusz Zep -
Sheldon Anszlus Lovelace -
Frederick Hufflepuff -
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#62
Cytat:Karta do głosowania nad projektem właściwym wniesionym przez Tadeusza Krasnodębskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - ZA
Paweł Karol Medyceusz Zep - PRZECIW
Sheldon Anszlus Lovelace -
Frederick Hufflepuff -

https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid85807

Cytat:Karta do głosowania nad poprawką Posła Fredericka Hufflepuffa do projektu właściwego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - PRZECIW
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace -
Frederick Hufflepuff -
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#63
Cytat:Karta do głosowania nad projektem właściwym wniesionym przez Tadeusza Krasnodębskiego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - ZA
Paweł Karol Medyceusz Zep - PRZECIW
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff -

https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thre...l#pid85807

Cytat:Karta do głosowania nad poprawką Posła Fredericka Hufflepuffa do projektu właściwego:

Maciej Kamiński -
Hewret von Thorn - PRZECIW
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff -
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#64
Cytat:Karta do głosowania nad projektem właściwym wniesionym przez Tadeusza Krasnodębskiego:

Maciej Kamiński - ZA.
Cytat:Karta do głosowania nad poprawką Posła Fredericka Hufflepuffa do projektu właściwego:

Maciej Kamiński - PRZECIW.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#65
Cytat:Karta do głosowania nad projektem właściwym wniesionym przez Tadeusza Krasnodębskiego:

Maciej Kamiński - ZA
Hewret von Thorn - ZA
Paweł Karol Medyceusz Zep - PRZECIW
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff - ZA


Cytat:Karta do głosowania nad poprawką Posła Fredericka Hufflepuffa do projektu właściwego:

Maciej Kamiński - PRZECIW
Hewret von Thorn - PRZECIW
Paweł Karol Medyceusz Zep - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Frederick Hufflepuff - ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#66
Zarządzam zakończenie głosowania.

Parlament minimalną większością kwalifikowaną głosów przyjął projekt ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy oraz Parlament przyjął zwykłą większością głosów poprawkę do tego projektu.

Pan Prezydent proszony jest o podpis, weto lub skierowanie ustawy do Trybunału.


[official]
USTAWA SPECJALNA O UDZIALE OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY
z dnia 8 lutego 2018 roku

Rozdział I
Przepisy wstępne

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sposobu organizacji i przebiegu referendów oraz innych form demokracji bezpośredniej oraz aktywności społecznej.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Rozdział II
Referendum

Artykuł 3.

1. Referendum jest formą głosowania, podczas której uprawnieni obywatele wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

2. Pytanie referendalne rozpoczyna się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak" oraz "nie", gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.

3. Decyzje podejmowane są w referendum zwykłą większością głosów. Referendum ma charakter wiążący tylko wówczas, gdy frekwencja wyniesie co najmniej 30% ważnie oddanych głosów.

Artykuł 4.

Do udziału w referendum, to jest do oddania w nim głosu, uprawnieni są wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze w rozumieniu odrębnych przepisów.

Artykuł 5.

1. Referendum zarządza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotów posiadających prawo do inicjatywy prawodawczej.

2. Marszałek odmawia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że jego przeprowadzenie naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

3. Decyzja Marszałka o przeprowadzeniu bądź odmowie przeprowadzenia referendum może zostać zaskarżona do sądu. Stronami w postępowaniu są osoba skarżąca i Marszałek Parlamentu, a osobą skarżącą może być każdy obywatel.

4. Od wyroku sędziego wydanego w sprawie w trybie ust. 3 niniejszego artykułu stronom przysługuje prawo apelacji do Trybunału Sprawiedliwości na zasadach ogólnych.

Artykuł 6.

Za przebieg i organizację referendum odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu lub powołany w tym celu Państwowy Komisarz Wyborczy.

Artykuł 7.

1. Referendum odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu opublikowania rozporządzenia Marszałka Parlamentu w sprawie przeprowadzenia referendum.

2. Głosowanie referendalne trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

3. Głosowanie referendalne jest tajne, powszechne, równe i bezpośrednie.

Artykuł 8.

Wynik referendum podawany jest w formie obwieszczenia przez Marszałka Parlamentu lub Państwowego Komisarza Wyborczego niezwłocznie po zakończeniu głosowania referendalnego.

Artykuł 9.

Wynik referendum jest wiążący dla organów władzy.

Artykuł 10.

Ponowne przeprowadzenie referendum o tym samym przedmiocie możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego referendum w tej sprawie.

Rozdział III
Petycja

Artykuł 11.

Grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo składania petycji, to jest pism zawierających prośbę, do organów władzy.

Artykuł 12.

Organy władzy zobligowane są do udzielenia oficjalnej odpowiedzi na petycję w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu jej dostarczenia.

Artykuł 13.

W razie szczególnej zawiłości sprawy termin, o którym mowa w art. 12 niniejszej ustawy, może zostać przedłużony do maksymalnie 14 dni. O przedłużeniu terminu organ władzy zobligowany jest poinformować obywateli składających petycję.

Rozdział IV
Strajk

Artykuł 14.

Strajk jest dobrowolnym powstrzymaniem się od wykonywania pracy przez pracowników w celu osiągnięcia danego celu.

Artykuł 15.

1. Przeprowadzanie strajku jest zabronione, jeśli naraziłoby to stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

2. Zabrania się przeprowadzania strajku w organach administracji państwowej.

3. Próba podjęcia strajku w sytuacjach zabronionych, o jakich mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może zostać spacyfikowana przez Policję Krajową.

Artykuł 16.

Pracodawcy lub Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje prawo odmowy wypłaty pensji pracownikom podejmującym strajk za okres objęty strajkiem.

Rozdział V
Plebiscyt

Artykuł 17.

Przeprowadzanie plebiscytu, to jest głosowania nad odłączeniem części terytorium Republiki Bialeńskiej i przyłączeniem go do innego państwa, jest zabronione.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Artykuł 18.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#67
(08.02.2018, 20:51:29)Hewret von Thorn napisał(a): Parlament przyjął zwykłą większością głosów poprawkę do tego projektu.

Czy na pewno? Poprawki do ustaw specjalnych wymagają większości kwalifikowanej.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#68
Poprawki do ustaw specjalnych zmieniające daną ustawę owszem - poprawki do projektu, nie sądzę bo nigdzie nie ma takiej podstawy prawnej.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#69
Wynika to z dotychczasowej praktyki podejmowania ustaw specjalnych i samego wymagania większości kwalifikowanej. Uznając, że poprawki mogłyby być uchwalane większością zwykłą, doprowadziłoby to do tego, że Parlament mógłby zmienić brzmienie tak naprawdę całej ustawy specjalnej ogromną poprawką, co byłoby sprzeczne z ideą ich utworzenia. Należy zatem dokonać wykładni rozszerzającej art. 4 Konstytucji, że poprawki do ustaw specjalnych wymagają jednakowej większości, co same ustawy specjalne.

Proszę wybaczyć, Marszałku, ale nie mogę podpisać ustawy uchwalonej w sposób niezgodny z przepisami. I nie wynika to z tego, że z poprawką się nie zgadzam, bo jak sam stwierdziłem w debacie - mogę na kompromisowe 30% przystać. Ale Posłowie odrzucili to, bo poprawka nie zebrała 4 głosów popierających. Nie mogę wziąć na siebie odpowiedzialności za podpisanie tego aktu prawnego.

Nie jest to jednakże weto. Jeśli Marszałek nie zgodzi się z moją argumentacją, skieruję stosowny wniosek o wykładnię art. 4 Konstytucji RB do sądu i dopiero po wydaniu orzeczenia podpiszę ustawę. Nowa ustawa zasadnicza nie określa czasu, jaki mam na podpisanie ustawy. Mogę więc spokojnie zaczekać, a nawet pozostawić to następcy.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#70
W Republice Bialeńskiej jedynym organem, który może dokonać wykładni legalnej, tj. wiążącej dla wszystkich instytucji państwowych są Sędziowie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#71
Dlatego mówię, że skieruję wniosek o wykładnię, jeśli będzie taka potrzeba.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#72
Zmieniłem prefiks na nietypowy, co by sprawa była widoczna.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#73
Zarządzam zakończenie głosowania.

Parlament minimalną większością kwalifikowaną głosów przyjął projekt ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy oraz Parlament odrzucił poprawkę do tego projektu z powodu nieuzyskania minimalnej kwalifikowanej większości głosów.

Pan Prezydent proszony jest o podpis, weto lub skierowanie ustawy do Trybunału.


[official]
USTAWA SPECJALNA O UDZIALE OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY
z dnia 11 lutego 2018 roku

Rozdział I
Przepisy wstępne

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sposobu organizacji i przebiegu referendów oraz innych form demokracji bezpośredniej oraz aktywności społecznej.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Rozdział II
Referendum

Artykuł 3.

1. Referendum jest formą głosowania, podczas której uprawnieni obywatele wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

2. Pytanie referendalne rozpoczyna się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak" oraz "nie", gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.

3. Decyzje podejmowane są w referendum zwykłą większością głosów. Frekwencja nie wpływa na ważność ani wiążący charakter referendum.

Artykuł 4.

Do udziału w referendum, to jest do oddania w nim głosu, uprawnieni są wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze w rozumieniu odrębnych przepisów.

Artykuł 5.

1. Referendum zarządza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotów posiadających prawo do inicjatywy prawodawczej.

2. Marszałek odmawia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że jego przeprowadzenie naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

3. Decyzja Marszałka o przeprowadzeniu bądź odmowie przeprowadzenia referendum może zostać zaskarżona do sądu. Stronami w postępowaniu są osoba skarżąca i Marszałek Parlamentu, a osobą skarżącą może być każdy obywatel.

4. Od wyroku sędziego wydanego w sprawie w trybie ust. 3 niniejszego artykułu stronom przysługuje prawo apelacji do Trybunału Sprawiedliwości na zasadach ogólnych.

Artykuł 6.

Za przebieg i organizację referendum odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu lub powołany w tym celu Państwowy Komisarz Wyborczy.

Artykuł 7.

1. Referendum odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu opublikowania rozporządzenia Marszałka Parlamentu w sprawie przeprowadzenia referendum.

2. Głosowanie referendalne trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

3. Głosowanie referendalne jest tajne, powszechne, równe i bezpośrednie.

Artykuł 8.

Wynik referendum podawany jest w formie obwieszczenia przez Marszałka Parlamentu lub Państwowego Komisarza Wyborczego niezwłocznie po zakończeniu głosowania referendalnego.

Artykuł 9.

Wynik referendum jest wiążący dla organów władzy.

Artykuł 10.

Ponowne przeprowadzenie referendum o tym samym przedmiocie możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego referendum w tej sprawie.

Rozdział III
Petycja

Artykuł 11.

Grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo składania petycji, to jest pism zawierających prośbę, do organów władzy.

Artykuł 12.

Organy władzy zobligowane są do udzielenia oficjalnej odpowiedzi na petycję w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu jej dostarczenia.

Artykuł 13.

W razie szczególnej zawiłości sprawy termin, o którym mowa w art. 12 niniejszej ustawy, może zostać przedłużony do maksymalnie 14 dni. O przedłużeniu terminu organ władzy zobligowany jest poinformować obywateli składających petycję.

Rozdział IV
Strajk

Artykuł 14.

Strajk jest dobrowolnym powstrzymaniem się od wykonywania pracy przez pracowników w celu osiągnięcia danego celu.

Artykuł 15.

1. Przeprowadzanie strajku jest zabronione, jeśli naraziłoby to stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

2. Zabrania się przeprowadzania strajku w organach administracji państwowej.

3. Próba podjęcia strajku w sytuacjach zabronionych, o jakich mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może zostać spacyfikowana przez Policję Krajową.

Artykuł 16.

Pracodawcy lub Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje prawo odmowy wypłaty pensji pracownikom podejmującym strajk za okres objęty strajkiem.

Rozdział V
Plebiscyt

Artykuł 17.

Przeprowadzanie plebiscytu, to jest głosowania nad odłączeniem części terytorium Republiki Bialeńskiej i przyłączeniem go do innego państwa, jest zabronione.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Artykuł 18.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#74
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości