Forum Republiki Bialeńskiej
Konstytucja Carstwa Brodryjskiego (nieaktualna) - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Archiwum (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-331.html)
+---- Dział: Państwa stowarzyszone (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-224.html)
+----- Dział: Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-198.html)
+------ Dział: Archiwum Brodryjskie (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-333.html)
+------ Wątek: Konstytucja Carstwa Brodryjskiego (nieaktualna) (/thread-3431.html)Konstytucja Carstwa Brodryjskiego (nieaktualna) - Mikołaj Patryk Dostojewski - 19.01.2016

Cytat:
[size=24pt]KONSTYTUCJA CARSTWA
[b][size=24pt]BRODRYJSKIEGO

Z dnia 25 sierpnia Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

My, naród Brodryjski
dążąc do zapewnienia pomyślności i rozkwitu Brodrii,
w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę wobec obecnego i przyszłych pokoleń,
uchwalamy Konstytucję Carstwa Brodryjskiego.

[font=georgia]
[b]ROZDZIAŁ I - STOSUNKI POLITYCZNE CARSTWA BRODRYJSKIEGO
Art.1.
1.Ustanawia się po wsze czasy Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Carstwem.
2.Carstwo jest państwem prawa oraz przestrzega wiążących traktatów międzynarodowych.
3.Poziom niezależności i autonomii Carstwa regulować będzie aktualny traktat z Republika Bialeńską.

Art.2.
Korona oraz tron Carstwa jest dziedziczna podług następstwa ustanowionego przez panującego monarchę.

Art.3.
1. Symbole narodowe Carstwa określa ustawa.
2. Językiem urzędowym Carstwa jest język polski.
3. Stolicą Carstwa jest Miasto Stołeczne Iżniewsk

[align=center]
ROZDZIAŁ II - PRAWA TUDZIEŻ OBOWIĄZKI OBYWATELI

Art.4.
Za obywatela Carstwa uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara.

Art.5.
1. Godność osoby ludzkiej jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona to obowiązek władz publicznych Carstwa.
2. Każdemu obywatelowi zapewnia się:
- wolności zrzeszania się,
- wolności sumienia i religii,
- wolności wyrażania swoich poglądów,
- wolność do twórczości artystycznej, nie godzącej w godność osoby ludzkiej,
- wolności do nauki i rozwoju własnego.

Art.6.
Obowiązkiem każdego obywatela jest roztropna troska o dobro wspólne, rozumiana jako służba Ojczyźnie, Carowi, a także poszanowanie Praw.


ROZDZIAŁ III - CAR BRODRII

Art. 7.
1. Najwyższym zwierzchnikiem Carstwa jest Car Brodrii, zwany dalej Carem. Władza wykonawcza tudzież administracyjna pochodzi od niego.
2. Osoba monarchy jest nietykalna.

Art. 8.

Car:
- zarządza państwem
- współprowadzi politykę zagraniczną Carstwa
- wydaje dekrety carskie
- stosuje prawo łaski
- sprawuje zwierzchnictwo nad Carskimi Siłami Zbrojnymi poprzez powoływanego przez siebie Ministra Spraw Wojskowych
- stosuje weto ustawodawcze, które może zostać zniesione przez większość 3/4 Dumy Bojarów
- kieruje Akty Dumy Bojarów do Sądu w przypadku wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją
- nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne

Art.9.
Car jest najwyższym zwierzchnikiem judykatywy. Sprawuję ją poprzez swoich mianowanych przez się Sędziów.

Art.10.
Każdy obywatel ma prawo do odwołania się o wyroku wydanego przez Sędziego do Cara. Wyrok wydany przez monarchę jest wiążący i nie podlega zmianie, chyba że z woli samego monarchy.

Art.11.
Każdy akt wydany przez Dumę Bojarów, z wyłączeniem aktu o detronizacji wymaga asygnaty Cara.

ROZDZIAŁ IV - DUMA BOJARÓW

Art. 12.

Legislatywę w Carstwie sprawuje Duma Bojarów.

Art.13

1. Duma Bojarów jest wybierana w powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
2. Kadencja Dumy Bojarów wynosi 2 miesiące.
3. Liczba posłów w Dumie Bojarów wynosi:
a) jeżeli liczba obywateli Carstwa wynosi od 7 do 19 - 3 posłów
b) jeżeli liczba obywateli Carstwa wynosi od 20 do 34 - 5 posłów
c) jeżeli liczba obywateli Carstwa wynosi 35 lub więcej - 10% liczby obywateli + 2, przy czym stosuje się przybliżenie dziesiętne do jedności

Art.14.
Jeżeli liczba obywateli Carstwa nie przekracza 6, wówczas posłem w Dumie Bojarów jest każdy obywatel.


Art. 15.

1. Obradom przewodniczy wybierany na początku każdej kadencji Marszałek Dumy Bojarów.
2. Duma Bojarów obraduje na sesjach, zwoływanych przez Cara w czasie przez niego wyznaczonym.
3. Do czasu wyboru Marszałka Dumy Bojarów obradom Dumy Bojarów przewodniczy Car.

Art.16.
1. Duma Bojarów uchwala akty w jawnym, bezpośrednim i równym głosowaniu, nie trwającym krócej niż 6 godzin i dłużej niż 24 godziny zwykłą większością, chyba że dany akt przewiduje inaczej.
2. Duma Bojarów ma prawo do zniesienia Dekretu Carskiego większością 3/4.
3. Duma Bojarów ma prawo do detronizacji Cara w wypadku nie przestrzegania przezeń niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego oraz Praw większością kwalifikowaną 4/5.


ROZDZIAŁ V - KANCLERZ BRODRII I RADA MINISTRÓW

Art.17.

1. Kanclerz Brodrii jest wybierany przez Cara spośród Posłów w Dumie Bojarów.
2. Kadencja Kanclerza wynosi 4 miesiące i kończy się wraz z upływem dwóch kadencji Dumy Bojarów.
3. Car ma prawo do zdymisjonowania Kanclerza.

Art.18.
1. Kanclerz powołuje Radę Ministrów, w skład której wchodzi Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Spraw Zagranicznych.
2. Kanclerz i Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą dekretów.

Art.19.
Kanclerz z Radą Ministrów:
- pomagają Carowi w zarządzaniu państwem
- organizują uroczystości państwowe
- organizują i wspierają inicjatywy kulturalne, sportowe, naukowe i inne.
- prowadzą politykę zagraniczną i wewnętrzną w zakresie i na zasadach ustalonych przez Cara i niniejszą Konstytucję.

Art.20.
Duma Bojarów może udzielić całemu Rządowi lub pojedynczemu Ministrowi wotum nieufności większością 3/4 głosów.

ROZDZIAŁ VI - SĄDOWNICTWO

Art.21.
Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Carski.

Art.22.
W skład Sądu Carskiego wchodzą Sędziowie powoływani przez Cara.

Art.23.
Zasady funkcjonowania Sądu określa osobny akt prawny.


ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Art.24.
Prawo podług kolejności pochodzi od:
1. Niniejszej Konstytucji
2. Aktów Dumy Bojarów
3. Dekretów Carskich
4. Traktatów i umów międzynarodowych
5. Dekretów Kanclerza
6. Dekretów Ministrów
7. Aktów prawa miejscowego

Art.25.
Z chwilą ustanowienia niniejszej Konstytucji zniesiony zostaje Akt Najwyższy Dumy Bojarów.

Art.26.
Zmiana lub zniesienie niniejszej Konstytucji może zajść większością 2/3 głosów przez Dumę Bojarów.

/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski