Forum Republiki Bialeńskiej
Wyrok Sądu Ludowego z 16 lipca 2016 r., W/4/2016 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Peryferia (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-8.html)
+--- Dział: Kosz (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-544.html)
+--- Wątek: Wyrok Sądu Ludowego z 16 lipca 2016 r., W/4/2016 (/thread-5710.html)Wyrok Sądu Ludowego z 16 lipca 2016 r., W/4/2016 - Severino Castiglioni - 16.07.2016

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 16 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2016 r.
sprawy W/4/2016 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Przed wprowadzeniem metody d'Hondta wyborcy głosowali na pojedyncze wybory (kandydatury). Obecnie, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych należy zgłosić minimum 2-osobowy komitet wyborczy, z tymże nie znalazłem obowiązku, aby to był komitet partii politycznej. Pytanie więc kieruję do Szanownego Sądu Ludowego, w jakim kształcie powinny odbywać się obecnie wybory uzupełniające do Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Drugą rzeczą jest to, że najprawdopodobniej art. 14 stoi w sprzeczności z art. 13. Tutaj również proszę Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej o stwierdzenie.

orzeka następująco:

1. Kwestie wyborów uzupełniających w sposób wyczerpujący i klarowny reguluje art. 15 ust. 3 ustawy z 13 marca 2016 r. Ordynacja Wyborcza (tj. z 10.06.2016 r.);

2. Art. 14 o.w. nie jest sprzeczny z art. 13 o.w.UZASADNIENIE

[justify]Z powodu wprowadzenia przez ustawę Ordynacja Wyborcza z 13 marca 2016 r. (tj. z 10.06.2016 r.) proporcjonalnych wyborów parlamentarnych, przeprowadzenie wyborów uzupełniających stało się ostatecznością. System proporcjonalny wiąże się bowiem z występowaniem dużej liczby kandydatów na listach poszczególnych komitetów, spośród których mandaty otrzymuje tylko część. W związku z tym w przypadku zwolnienia mandatu, zgodnie z art. 15 ust. 2 o.w., otrzymuje go następna osoba z listy komitetu wyborczego. Gdy mandat poselski obejmą już wszystkie osoby z danej listy, mandat przechodzi kolejno na nieobsadzonych kandydatów z list innych komitetów, kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej

Natomiast gdy jest to niemożliwe, ponieważ brakuje kandydatów, którzy brali udział w wyborach (np. z powodu rezygnacji wielu parlamentarzystów, niewielkiej liczby kandydatów w wyborach itp.), przeprowadzane są wybory uzupełniające według art. 15 ust. 3. Zarządzone muszą zostać niezwłocznie, czyli zdaniem Sądu, w tym samym dniu, w którym Marszałek Parlamentu dowie się o konieczności ich przeprowadzenia. Dokonuje tego w drodze rozporządzenia. Termin na zgłaszanie komitetów wyborczych jest skrócony z 5 do 3 dni. Pozostałe reguły są identyczne jak w przypadku normalnych, terminowych wyborów - zarówno przesłanki biernego prawa wyborczego, jak i system głosowania. Zdaniem Sądu w tym przypadku lex clara est i nie wymaga przeprowadzenia dalszej wykładni.

Art. 13 o.w. stanowi, że zgłaszają się do wyborów co najmniej dwuosobowe komitety wyborcze. Według art. 13 ust. 1 o.w. wyborca oddaje głos na jeden komitet wyborczy. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 wyborca oddaje głos na pojedynczych kandydatów na posłów, w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Zdaniem Sądu oznacza to, że każdy wyborca może oddać głos na kandydatów na posłów w liczbie nie większej niż ilość mandatów poselskich przewidzianych na daną kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej, ale tylko w ramach jednego komitetu. Głosując na wielu kandydatów w ramach jednego komitetu, wyborca oddaje jeden, duży (w rozumieniu art. 13 ust. 1 o.w.) głos na dany komitet. Może zagłosować na jednego kandydata z komitetu, na kilku kandydatów albo na wszystkich, jeżeli nie jest ich więcej niż ilość mandatów przewidzianych na daną kadencję parlamentu. W związku z tym normy z tych dwóch przepisów nie są ze sobą sprzeczne.
[/justify]


/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy