Forum Republiki Bialeńskiej
Wyrok sędziego Republiki Bialeńskiej z 11 lutego 2018 r. - W/1/2018 - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Biuletyn Ustaw (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-526.html)
+---- Dział: Orzeczenia sądowe (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-539.html)
+---- Wątek: Wyrok sędziego Republiki Bialeńskiej z 11 lutego 2018 r. - W/1/2018 (/thread-8953.html)Wyrok sędziego Republiki Bialeńskiej z 11 lutego 2018 r. - W/1/2018 - Severino Castiglioni - 11.02.2018

[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
WYROK


w imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 11 lutego 2018 roku


Sędzia Republiki Bialeńskiej
Paweł Karol Medyceusz Zep

po rozpoznaniu dnia 11 lutego 2018 r.
sprawy W/1/2018 z wniosku Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: [i]Czy poprawki Posłów do ustaw specjalnych muszą być przyjmowane większością kwalifikowaną, tak jak ustawy specjalne?[/i]

orzeka następująco:

Poprawki Posłów do ustaw specjalnych przyjmowane są większością kwalifikowaną.

UZASADNIENIE

Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r. w przepisie art. 4 stanowi, że ustawy specjalne dotyczą najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa oraz że Parlament uchwala je większością kwalifikowaną (2/3 - zgodnie z art. 9 ust. 1). Konstytucja nie zawiera więcej przepisów dotyczących samego trybu uchwalania ustaw. Ceduje to w drodze delegacji na rzecz specjalnej uchwały Parlamentu, którym jest jego Regulamin (art. 16).

Przepis art. 3 ust. 7 Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu z 10 lutego 2018 r. stanowi, że przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej - w rozpatrywanej sprawie tym przepisem szczególnym jest art. 4 Konstytucji. Skoro ustawy specjalne są przyjmowane większością kwalifikowaną, to poprawki do nich też muszą być przyjmowane taką właśnie większością.

Przepis art. 3 ust. 7 Regulaminu Parlamentu stawia w jednym rzędzie ustawy, uchwały z poprawkami i autopoprawkami. Obradowanie izby względem poprawek musi być takie samo, jak względem złożonego projektu uchwały. Nie powinno budzić to wątpliwości - złożona poprawka może przecież całkowicie zmieniać sens danego projektu, stać się jego częścią. Projekt może być bardzo skąpy, a poprawka rozbudowana. W rozpatrywanej sprawie przyjęcie poglądu, iż poprawki do ustaw specjalnych mogą być przyjmowane zwykłą większością całkowicie wypaczyłoby ratio legis wprowadzenia do bialeńskiego systemu prawnego ustaw specjalnych.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Paweł Karol Medyceusz Zep
Sędzia Republiki Bialeńskiej