Forum Republiki Bialeńskiej
Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-552.html)
+---- Dział: Sala Kryształowa (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-554.html)
+---- Wątek: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów (/thread-9300.html)Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 02.04.2018

Obecnie trwają przygotowania do jutrzejszej wizyty (godzina 12) Jego Królewskiej Mości Jerzego III, Króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podczas której dojdzie do podpisania traktatu uznaniowego pomiędzy Rzeczpospolitą a Republiką Bialeńską.


RE: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 03.04.2018

W godzinach porannych do Republiki Bialeńskiej przybył Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Jego Królewska Mość Jerzy III. Samolot wylądował na płycie wolnogradzkiego lotniska, a Król już po kilku minutach mknął VIP-owską limuzyną przez ulice stolicy Republiki Bialeńskiej. Na godzinę 9 zostało zaplanowane śniadanie dla Gościa oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Następnie głowy państw udały się do do Gabinetu Prezydenta, gdzie omawiali kierunki przyszłej współpracy oraz podziwiali z okna Gabinetu widok na Wolnograd. Punktualnie w południe Król wraz z Prezydentem pojawili się w Kryształowej Sali - jednej z najpiękniejszych sal w Pałacu Prezydenckim jak i w Wolnogradzie, aby podpisać traktat uznaniowy - owoc prac dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami. Przemówienia zaplanowano na chwilę przed złożeniem podpisów pod traktatem.

Pierwszy zabrał głos Prezydent Republiki Bialeńskiej Antoni Kacper Burbon-Conti:


[official2]
Wasza Królewska Mość,
Szanowni Goście,
Drodzy Bialeńczycy!

Spotykamy się dzisiaj tutaj, ponieważ razem z Jego Królewską Mością postanowiliśmy, iż najwyższa pora oficjalnie zawiązać stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Republiką Bialeńską. Dziękuję za przybycie przedstawicieli władz i wyrażenie chęci nawiązania współpracy. Normalizacja prawa była niezbędna, aby poszerzać zakres współpracy pomiędzy naszymi państwami, dlatego mam nadzieję, iż pozytywne stosunki między naszymi państwami będą rozwijać się jeszcze szybciej, zwiększając tym samym zakres naszej współpracy. Liczę na owocną współpracę oraz wymianę dyplomatów pomiędzy Rzeczpospolitą a Republiką.

Wasza Królewska Mość, zapraszam do zabrania głosu i przekazania kilku słów.[/official2]


RE: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Jerzy III - 03.04.2018

Cytat:
[Obrazek: herbjerzyiii.png]
Ekscelencjo Prezydencie!
Czcigodni Bialeńczycy!

Na początku pragnę serdeczni podziękować Panu Prezydentowi za zaprosznie. Jest mi niezmiernie miło że mogę gościć w tym pięknym kraju, jedenej z najaktywniejszych polskich mikronacji.
Już na początku panowania w naradach dotyczących polityki zagranicznej pojawiał się wątek Bialeński jako warty rozważenia. Cieszę się zę wreszcie udało się sfinalizować rozmowy i liczę że współpraca przyniesie korzyści obu naszym krajom.
Na koniec jeszcze raz dziękuję za zaproszenieRE: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 03.04.2018

[official2]

[Obrazek: 145px-Herb_Rzeczypospolitej_Obojga_Narod...29.svg.png][Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Republiką Bialeńską a Rzeczpospolitą Obojga Narodów
zawarty w dniu 3 kwietnia 2018 r. 
w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Antoni Kacper Burbon-Conti,
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej;

oraz

Jego Królewska Mość Jerzy III,
Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
w imieniu własnym i Rzeczpospolitej Obojga Narodów;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Artykuł 1.

1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.

2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2.

1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Królestwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Artykuł 4.

1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.

2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Artykuł 5.

Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 6.

1. Ambasador może zrzec się immunitetu.

2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.

3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Artykuł 7.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Artykuł 8.

1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Artykuł 9.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Antoni Kacper Burbon-Conti

Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów


[/official2]

[official2]
Mając na uwadze nadane mi prawa jako Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, składam niniejszy podpis pod traktatem, wierząc w owocną współpracę oraz przyjazne stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Republiką Bialeńską.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official2]

[Obrazek: z7131260IE,Pioro-prezydenta-nie-chcialo-...tu--Pi.jpg]RE: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Jerzy III - 03.04.2018

Cytat:Na mocy władzy nadanej Nam przez Boga i Naród składamy podpis pod niniejszym Traktatem mając nadzieję że przyczyni się on do umocnienia i rozwoju naszych państw.

Król Polski i Wielki Książę Litewski
/-/Jerzy IIIRE: Uroczystość podpisania traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów - Antoni Kacper Burbon-Conti - 03.04.2018

[official2]Wasza Królewska Mość,

jeszcze raz dziękuję za przybycie do Bialenii oraz za udane rozmowy, których owocem jest podpisany przed chwilą traktat.[/official2]

Jako wyraz zadowolenia Prezydent Republiki Bialeńskiej zaraz po złożeniu podpisów zaprosił Jego Królewską Mość oraz pozostałych Gości na przyjęcie inauguracyjne przyjaźń obu państw.


[Obrazek: decoration-2697945_640.jpg]