Forum Republiki Bialeńskiej
Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc)
+-- Dział: Władze Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-6.html)
+--- Dział: Parlament Republiki Bialeńskiej (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-41.html)
+---- Dział: Parlamentarna Sala Posiedzeń (https://bialenia.sarmacja.org/spolecznosc/forum-546.html)
+---- Wątek: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem (/thread-9631.html)Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Bajtuś - 14.09.2018

Wysoka Izbo,

Poniżej prezentuję Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską oraz projekt uchwały ratyfikującej tę umowę.

[official2]

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 12 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Bajtuś,
Prezydent Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Republiki Bialeńskiej,

biorąc pod uwagę,
łączące oba kraje długoletnie więzy przyjaźni wywodzące się ze wspólnego kręgu kulturowego,
że Republika Bialeńska chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską

1. Republika Bialeńska oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako Protektorat Księstwa Sarmacji.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Republice Bialeńskiej swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Republiki Bialeńskiej.
3. Republika Bialeńska oddaje Księstwu Sarmacji w zarząd własną infrastrukturę informatyczną.
4. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Republiki Bialeńskiej jako Protektoratu Księstwa Sarmacji.


§ 2.

1. Władzę nad terytorium Republiki Bialeńskiej sprawuje Księstwo Sarmacji w osobie Księcia Sarmacji, we współpracy z Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który jest wybierany przez obywateli Republiki Bialeńskiej, zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Bialeńskiej.
2. Przepis punktu poprzedzającego nie stoi w sprzeczności z uprawnieniem Parlamentu Republiki Bialeńskiej do czasowego powierzenia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Księciu Sarmacji.
3. Przepis ustępu pierwszego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez Sejm Księstwa Sarmacji lub Księcia Sarmacji Prezydentowi Republiki Bialeńskiej kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Republiki Bialeńskiej.
4. W systemie informatycznym Księstwa Sarmacji tworzy się miasto Wolnograd, będące stolicą Republiki Bialeńskiej.
5. Władze Republiki Bialeńskiej w przeciągu trzydziestu dni od wejścia niniejszej Umowy w życie podejmą działania by dostosować prawo Republiki Bialeńskiej do porządku konstytucyjnego Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Obywatele Republiki Bialeńskiej stają się obywatelami Księstwa Sarmacji, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązani są w przeciągu 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie, do złożenia publicznie przysięgi obywatelskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Księstwa Sarmacji.

§ 4.
Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Republice Bialeńskiej do dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, które może nastąpić za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną większością ? głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do udziału w głosowaniu.
3. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnogradzie.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Bajtuś

Książę Sarmacji
/-/ Robert Fryderyk

[/official2]

[official]
UCHWAŁA W SPRAWIE
RATYFIKACJI Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską[/size]
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej[/b]
z dnia XX września 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej podpisaną 12 września 2018 r. w Grodzisku.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą ogłoszenia.
[/official]

Jednocześnie rozpoczynam debatę. która potrwa 2 dni.

Marszałek Parlamentu
/-/ Bajtuś


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Antoni Kacper Burbon-Conti - 14.09.2018

Nie mam żadnych zastrzeżeń do ratyfikacji umowy. Projekt oczywiście popieram.

Mam natomiast zastrzeżenie do Pana Marszałka. Dlaczego debata została ustalona na 2 dni? Przypominam, że i tak przez realiozę odwlekałeś to już co najmniej kilka dni.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Bajtuś - 14.09.2018

Zawsze debatę na wniosek posłów można skrócić.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Elżbieta Kaczmarek - 14.09.2018

Jestem za projektem, wszystko co miałam do powiedzenia w tej sprawie, już powiedziałam.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Hewret von Thorn - 15.09.2018

Proszę o podanie podstawy prawnej, jakoby to Parlament był upoważniony do ratyfikacji umowy.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Antoni Kacper Burbon-Conti - 15.09.2018

Proszę Pana Posła, mojego przedmówcę, o podanie podstawy prawnej, jakoby to Parlament nie był upoważniony do ratyfikacji umowy.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Antoni Kacper Burbon-Conti - 16.09.2018

Panie Marszałku,
myślę, że powinniśmy przejść do głosowania.

Pan Poseł Hufflepuff nie wziął udziału w debacie, jednak był dostępny, więc możemy uznać, iż miał taką możliwość. Został również drogą prywatną poinformowany przeze mnie o trwającej debacie, na co nie niestety nie odpowiedział.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Bajtuś - 16.09.2018

Rozpoczynamy głosowanie.
TAK / NIE / WSTRZYMUJĘ SIĘ


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Elżbieta Kaczmarek - 16.09.2018

Jestem na Tak


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Antoni Kacper Burbon-Conti - 16.09.2018

ZA.


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Hewret von Thorn - 17.09.2018

ZA


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Bajtuś - 17.09.2018

Czekamy jeszcze na @"Frederick Hufflepuff"


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Frederick Hufflepuff - 18.09.2018

ZA


RE: Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem - Bajtuś - 19.09.2018

Ponieważ wszyscy Posłowie i Posłanki oddali swój głos - zamykam głosowanie.
Ogłaszam że Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikował Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej.