Ustawa specjalna o Rzeszy Bialeńskiej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST ZE STAROBIALENII, POMORZA, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY ORAZ ANATOLII, ZA WYJĄTKIEM ANATOLII BRODRYJSKIEJ

z dnia 10 czerwca2016 r.

Art. 1

1. Rozwiązuje się samorząd Prynycpatu Lahazydii.

2. Na terytorium dawnego Prynycpatu Lahazydii, tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

Art. 2

1. Władza zwierzchnia w Rzeszy Bialeńskiej należy do Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2. W skład Sejmu Rzeszy Bialeńskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz plenipotenci Wolnych Miast i Dowódca Sił Zbrojnych RB jako reprezentant terenów wojskowych.

3. Sejm Rzeszy Bialeńskiej obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej  zwoływane są co miesiąc albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków lub plenipotentów Wolnych Miast.

5. Sejm Rzeszy Bialeńskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30. Natomiast Dowódca Sił Zbrojnych dysponuje głosem obliczanym jak dla plenipotentów Wolnych Miast, przy przyjęciu jako "liczbę mieszkańców" aktualnej liczby żołnierzy w służbie czynnej.

Art. 3

1. Obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej przewodniczy Lew Wolnogradu, będący jednocześnie plenipotentem Wolnego Miasta Wolnograd.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej egzekwuje uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej za pomocą dekretów.

Art. 4

1. Za Wolne Miasto uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2.
Na Sejmie Rzeszy Bialeńskiej Wolne Miasta są reprezentowane przez plenipotentów, wybieranych według wewnętrznych praw każdego Wolnego Miasta.

3. Tworzy się Wolne Miasto Wolnograd, którego plenipotentem jest każdy Lew Wolnogradu wybierany przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 5

1. Traci moc ustawa o utworzeniu samorządu Pryncypatu Lahazydii z dnia 3 października 2015 r. 

2. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Rzeszy Bialeńskiej jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. [/b]Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Medici y Zep
[/spoiler]
#2
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler][official]

USTAWA SPECJALNA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST Z POLESIA, AJSZABURGII, POMORZA, OCEANII, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY, EQUESTRALII, ANATOLI ORAZ ANATOLII
z dnia 10 czerwca 2016 r.
z poprawką z dnia 12 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 1a.

1. Rozwiązuje się samorząd Prynycpatu Lahazydii.

2. Na terytorium dawnych Pryncypatu Lahazydii oraz Anatolii Brodryjskiej tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

3. Terytorium Rzeszy Bialeńskiej uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Władza zwierzchnia w Rzeszy Bialeńskiej należy do Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2. W skład Sejmu Rzeszy Bialeńskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz plenipotenci Wolnych Miast i Dowódca Sił Zbrojnych RB jako reprezentant terenów wojskowych.

3. Sejm Rzeszy Bialeńskiej obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej  zwoływane są co miesiąc albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków lub plenipotentów Wolnych Miast.

5. Sejm Rzeszy Bialeńskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30. Natomiast Dowódca Sił Zbrojnych dysponuje głosem obliczanym jak dla plenipotentów Wolnych Miast, przy przyjęciu jako "liczbę mieszkańców" aktualnej liczby żołnierzy w służbie czynnej.

Artykuł 3.

1. Obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej przewodniczy Lew Wolnogradu, będący jednocześnie plenipotentem Wolnego Miasta Wolnograd.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej egzekwuje uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej za pomocą dekretów.

Artykuł 4.

1. Za Wolne Miasto uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2.
Na Sejmie Rzeszy Bialeńskiej Wolne Miasta są reprezentowane przez plenipotentów, wybieranych według wewnętrznych praw każdego Wolnego Miasta.

3. Tworzy się Wolne Miasto Wolnograd, którego plenipotentem jest każdy Lew Wolnogradu wybierany przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

4. W miejsce niedziałających majątków lennych tworzy się automatycznie wolne miasta, na zasadach określonych w ustawie o tytułach szlacheckich.

Artykuł 5.

1. Traci moc ustawa o utworzeniu samorządu Pryncypatu Lahazydii z dnia 3 października 2015 r.   

2. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Rzeszy Bialeńskiej jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep[/official][/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[official]

USTAWA SPECJALNA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST Z POLESIA, AJSZABURGII, POMORZA, OCEANII, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY, EQUESTRALII, ANATOLI ORAZ ANATOLII
z dnia 10 czerwca 2016 r.
z poprawką z dnia 12 stycznia 2018 r.
i z dnia 28 kwietnia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 1a.

1. Rozwiązuje się samorząd Prynycpatu Lahazydii.

2. Na terytorium dawnych Pryncypatu Lahazydii oraz Anatolii Brodryjskiej tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

3. Terytorium Rzeszy Bialeńskiej uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Władza zwierzchnia w Rzeszy Bialeńskiej należy do Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2. W skład Sejmu Rzeszy Bialeńskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz plenipotenci Wolnych Miast i Dowódca Sił Zbrojnych RB jako reprezentant terenów wojskowych.

3. Sejm Rzeszy Bialeńskiej obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej  zwoływane są co miesiąc albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków lub plenipotentów Wolnych Miast.

5. Sejm Rzeszy Bialeńskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30. Natomiast Dowódca Sił Zbrojnych dysponuje głosem obliczanym jak dla plenipotentów Wolnych Miast, przy przyjęciu jako "liczbę mieszkańców" aktualnej liczby żołnierzy w służbie czynnej.

Artykuł 3.

1. Obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej przewodniczy Lew Wolnogradu, będący jednocześnie plenipotentem Wolnego Miasta Wolnograd.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej. Sejm Rzeszy Bialeńskiej ma prawo odwołać Lwa Wolnogradu na wniosek co najmniej jednego posiadacza folwarków lub plenipotenta Wolnego Miasta.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Lew Wolnogradu publikuje uchwały w imieniu Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

4. W przypadku wakatu na stanowisku Lwa Wolnogradu lub nierozpatrzenia wniosku do niego w terminie 3 dni od daty wpłynięcia jego obowiązki pełni Prezydent Republiki Bialeńskiej jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. Za Wolne Miasto uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

2.
Na Sejmie Rzeszy Bialeńskiej Wolne Miasta są reprezentowane przez plenipotentów, wybieranych według wewnętrznych praw każdego Wolnego Miasta.

3. Tworzy się Wolne Miasto Wolnograd, którego plenipotentem jest każdy Lew Wolnogradu wybierany przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

4. W miejsce niedziałających majątków lennych tworzy się automatycznie wolne miasta, na zasadach określonych w ustawie o tytułach szlacheckich.

Artykuł 5.

1. Traci moc ustawa o utworzeniu samorządu Pryncypatu Lahazydii z dnia 3 października 2015 r.   

2. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Rzeszy Bialeńskiej jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości