Uroczystość podpisania traktatu o powstaniu ZBiB
#1
Na płycie lotniska na Wyspach Przyjaźni wylądował samolot z Prezydentem Republiki Bialeńskiej Andrzejem Swarzewskim na pokładzie.

Z samolotu wychodzi prezydent Swarzewski razem z najbliższymi współpracownikami, zajmują wyznaczone miejsca oczekując na prezydenta Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.

Po chwili widać lądujący Ił-96 prezydenta Jurija Siergiejewicza Bołodina.

Z samolotu wychodzą prezydent Jurij Bołodin oraz premier Iwan Pietrow, zajmując wyznaczone miejsca.

Zostaje odśpiewany hymn Republiki Bialeńskiej:


Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!Następnie orkiestra gra hymn Federacji Brodryjskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=qEtIOmzwlwQ

Po hymnach głos zabiera prezydent Andrzej Swarzewski:

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#2
Wasza Ekscelencjo Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo!
Jestem dumny z faktu, iż przypada mi udział w przyjęciu traktatu powołującego Związek Bialenii i Brodrii. Bardzo cieszę się, że kilkumiesięczne negocjacje zakończyły się powodzeniem. Bialenia i Brodria mogą patrzeć z nadzieją w przyszłość, gdyż czeka nas wiele wspólnych sukcesów i osiągnięcie wiele wspólnych celów. Nie widzę potrzeby długich przemów, ponieważ na nie nadejdzie jeszcze czas we wspólnej pomarańczowo-zielonej przyszłości! :Smile

Prezydent Andrzej Swarzewski przekazuje Prezydentowi Jurijowi Bołodinowi akt traktatu do podpisu.


Cytat:TRAKTAT O POWOŁANIU ZWIĄZKU BIALENII I BRODRII


Wysokie Układające się Strony:

Republika Bialeńska, reprezentowana przez XYZ

oraz

Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, reprezentowana przez XYZ

stanowią, co następuje:

Artykuł 1.

Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, zwane dalej Stronami lub państwami członkowskimi, zawierają niniejszy traktat, będący umową o utworzeniu organizacji międzynarodowej pomiędzy Stronami. 

Artykuł 2.

Tworzy się organizację międzynarodową o nazwie: Związek Bialenii i Brodrii. 

Artykuł 3.

Republikę Bialeńską i Brodryjską Federacyjną Republikę Demokratyczną uznaje się za równych członków Związku Bialenii i Brodrii

Artykuł 4.

1.Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna dokonują aneksji Wyspy Przyjaźni.
2.Strony decydują się uznać Wyspy Przyjaźni za swoje kondominium oraz wspólnie podejmują decyzję o przekazaniu Wyspy Przyjaźni pod zarząd bezpośredni Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii.

Artykuł 5.

Powołuje się Sekretariat Generalny jako organ Związku Bialenii i Brodrii, będący najwyższym organem władzy dla całego Związku. Ustala się, że akty normatywne przyjmowane są przez Sekretariat jednogłośnie, a stają się obowiązujące w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania przez Sekretarza Generalnego. Zobowiązuje się państwa członkowskie do opublikowania tych aktów w ciągu 7 dni od momentu ich podpisania. 

Artykuł 6.

Sekretariat Związku Bialenii i Brodrii składa się z głów państw członkowskich, ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli parlamentów w równej liczbie trzech osób z każdego państwa. 

Artykuł 7.

Parlamenty Republiki Bialeńskiej i Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej wybierają swoich przedstawicieli zwykłą większością głosów na kadencje trwające 8 tygodni. 

Artykuł 8.

Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) uchwalania dyrektyw, będących wiążącymi dla Stron;
b) podejmowania decyzji na podstawie dyrektyw i niniejszego traktatu;
c) podejmowania rezolucji, będących niewiążącymi deklaracjami wyrażającymi stanowisko Sekretariatu Generalnego; 
d) tworzenia wyspecjalizowanych Komisji Związkowych;
e) dokonywania zmian w niniejszym Układzie oraz wypowiadania niniejszego Układu.

Artykuł 9.

Kadencja Sekretarza Generalnego Związku Bialenii i Brodrii trwa cztery tygodnie. Osobę pełniącą tę funkcję wyznaczają naprzemiennie głowy państw członkowskich. Zastępcą Sekretarza jest osoba wskazana przez głowę drugiego z państw. 

Artykuł 10.

Sekretarzowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) reprezentowania organizacji na arenie międzynarodowe za zgodą państw członkowskich;
b) podpisywania oraz wetowania dyrektyw, decyzje i rezolucji przyjętych przez Sekretariat;
c) kierowania pracami Sekretariatu;
d) zażądania raportu z prac dowolnego organu państw członkowskich. 

Artykuł 11.

1. Strony zobowiązują się przestrzegać i w pełni respektować wyroki i postanowienia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Nadaje się Sądowi Ludowemu Republiki Bialeńskiej wyłączne prawo:
a) stosowania wyroku banicji, tj. odebrania dostępu do wszystkich działów forum;
b) dokonywania wykładni dyrektyw i decyzji Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii;
c) orzekania o zgodności aktów normatywnych państw członkowskich z aktami normatywnymi przyjętymi przez Sekretariat Generalny;
d) wyrokowania w sprawach o czyny popełnione przeciwko strukturom informatycznym forum.
2. Na obszarze Brodrii władzę sądowniczą sprawują lokalne sądy wydające wyroki na podstawie miejscowych praw. Sąd Ludowy może zastępować sądy lokalne w przypadku ich niefunkcjonowania. Administracja forum ma obowiązek umożliwiać respektowanie wyroków sądów lokalnych.

Artykuł 12.

Zabrania się tej samej osobie pełnienia w tym samym czasie funkcji głowy państwa lub ministra spraw zagranicznych w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Artykuł 13.

Zobowiązuje się organy władzy w Państwach Stronach do:
1) Wprowadzenia takich zmian w swoich systemach prawnych, aby możliwe było wykonanie w pełni założeń niniejszego Układu. 
2) Uznania aktów normatywnych Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii za akty prawne nadrzędne wobec ustaw Państw-Strona i innych traktatów niż ten Układ.


Artykuł 14.

Wprowadza się następującą hierarchię prawną na obszarach Państw-Stron niniejszego układu:
1) Konstytucje państwo członkowskich,
2) Dyrektywy i decyzje Związku Bialenii i Brodrii,
3) Umowy międzynarodowe,
4) Ustawy parlamentów krajów związkowych oraz dekrety głów krajów związkowych z mocą ustawy,
5) Akty wykonawcze,
6) Prawo lokalne,
7) Prawo zwyczajowe i naturalne.

Artykuł 15.

Na mocy niniejszego traktatu: 
1. Tworzy się unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. 
2. Deklaruje się chęć zawarcia unii monetarnej. 
3. Tworzy się sojusz wojskowy.
4. Deklaruje się działalność we wspólnym systemie informatycznym. 

Artykuł 16.

Nadaje się Państwom-Stronom wolność działania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Układem, z zastrzeżeniem, że wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone przez Sekretariat Generalny Związku Bialenii i Brodrii bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w ciągu miesiąca od momentu jego ratyfikowania przez obydwie Strony. 

Artykuł 18.

Niniejszy Układ może zostać wypowiedziany przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu notyfikowania tej czynności drugiej Stronie.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
(-) XYZ


W imieniu Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej:
(-) XYZ


Proszę o podpis, Panie Prezydencie. Smile
#3
Prezydent Bołodin składa podpis:

Cytat:TRAKTAT O POWOŁANIU ZWIĄZKU BIALENII I BRODRII


Wysokie Układające się Strony:

Republika Bialeńska, reprezentowana przez XYZ

oraz

Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, reprezentowana przez XYZ

stanowią, co następuje:

Artykuł 1.

Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, zwane dalej Stronami lub państwami członkowskimi, zawierają niniejszy traktat, będący umową o utworzeniu organizacji międzynarodowej pomiędzy Stronami. 

Artykuł 2.

Tworzy się organizację międzynarodową o nazwie: Związek Bialenii i Brodrii. 

Artykuł 3.

Republikę Bialeńską i Brodryjską Federacyjną Republikę Demokratyczną uznaje się za równych członków Związku Bialenii i Brodrii

Artykuł 4.

1.Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna dokonują aneksji Wyspy Przyjaźni.
2.Strony decydują się uznać Wyspy Przyjaźni za swoje kondominium oraz wspólnie podejmują decyzję o przekazaniu Wyspy Przyjaźni pod zarząd bezpośredni Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii.

Artykuł 5.

Powołuje się Sekretariat Generalny jako organ Związku Bialenii i Brodrii, będący najwyższym organem władzy dla całego Związku. Ustala się, że akty normatywne przyjmowane są przez Sekretariat jednogłośnie, a stają się obowiązujące w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania przez Sekretarza Generalnego. Zobowiązuje się państwa członkowskie do opublikowania tych aktów w ciągu 7 dni od momentu ich podpisania. 

Artykuł 6.

Sekretariat Związku Bialenii i Brodrii składa się z głów państw członkowskich, ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli parlamentów w równej liczbie trzech osób z każdego państwa. 

Artykuł 7.

Parlamenty Republiki Bialeńskiej i Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej wybierają swoich przedstawicieli zwykłą większością głosów na kadencje trwające 8 tygodni. 

Artykuł 8.

Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) uchwalania dyrektyw, będących wiążącymi dla Stron;
b) podejmowania decyzji na podstawie dyrektyw i niniejszego traktatu;
c) podejmowania rezolucji, będących niewiążącymi deklaracjami wyrażającymi stanowisko Sekretariatu Generalnego; 
d) tworzenia wyspecjalizowanych Komisji Związkowych;
e) dokonywania zmian w niniejszym Układzie oraz wypowiadania niniejszego Układu.

Artykuł 9.

Kadencja Sekretarza Generalnego Związku Bialenii i Brodrii trwa cztery tygodnie. Osobę pełniącą tę funkcję wyznaczają naprzemiennie głowy państw członkowskich. Zastępcą Sekretarza jest osoba wskazana przez głowę drugiego z państw. 

Artykuł 10.

Sekretarzowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) reprezentowania organizacji na arenie międzynarodowe za zgodą państw członkowskich;
b) podpisywania oraz wetowania dyrektyw, decyzje i rezolucji przyjętych przez Sekretariat;
c) kierowania pracami Sekretariatu;
d) zażądania raportu z prac dowolnego organu państw członkowskich. 

Artykuł 11.

1. Strony zobowiązują się przestrzegać i w pełni respektować wyroki i postanowienia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Nadaje się Sądowi Ludowemu Republiki Bialeńskiej wyłączne prawo:
a) stosowania wyroku banicji, tj. odebrania dostępu do wszystkich działów forum;
b) dokonywania wykładni dyrektyw i decyzji Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii;
c) orzekania o zgodności aktów normatywnych państw członkowskich z aktami normatywnymi przyjętymi przez Sekretariat Generalny;
d) wyrokowania w sprawach o czyny popełnione przeciwko strukturom informatycznym forum.
2. Na obszarze Brodrii władzę sądowniczą sprawują lokalne sądy wydające wyroki na podstawie miejscowych praw. Sąd Ludowy może zastępować sądy lokalne w przypadku ich niefunkcjonowania. Administracja forum ma obowiązek umożliwiać respektowanie wyroków sądów lokalnych.

Artykuł 12.

Zabrania się tej samej osobie pełnienia w tym samym czasie funkcji głowy państwa lub ministra spraw zagranicznych w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Artykuł 13.

Zobowiązuje się organy władzy w Państwach Stronach do:
1) Wprowadzenia takich zmian w swoich systemach prawnych, aby możliwe było wykonanie w pełni założeń niniejszego Układu. 
2) Uznania aktów normatywnych Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii za akty prawne nadrzędne wobec ustaw Państw-Strona i innych traktatów niż ten Układ.


Artykuł 14.

Wprowadza się następującą hierarchię prawną na obszarach Państw-Stron niniejszego układu:
1) Konstytucje państwo członkowskich,
2) Dyrektywy i decyzje Związku Bialenii i Brodrii,
3) Umowy międzynarodowe,
4) Ustawy parlamentów krajów związkowych oraz dekrety głów krajów związkowych z mocą ustawy,
5) Akty wykonawcze,
6) Prawo lokalne,
7) Prawo zwyczajowe i naturalne.

Artykuł 15.

Na mocy niniejszego traktatu: 
1. Tworzy się unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. 
2. Deklaruje się chęć zawarcia unii monetarnej. 
3. Tworzy się sojusz wojskowy.
4. Deklaruje się działalność we wspólnym systemie informatycznym. 

Artykuł 16.

Nadaje się Państwom-Stronom wolność działania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Układem, z zastrzeżeniem, że wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone przez Sekretariat Generalny Związku Bialenii i Brodrii bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w ciągu miesiąca od momentu jego ratyfikowania przez obydwie Strony. 

Artykuł 18.

Niniejszy Układ może zostać wypowiedziany przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu notyfikowania tej czynności drugiej Stronie.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
(-) XYZ


W imieniu Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej:
[Obrazek: 180?cb=20161121182818]

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#4
Prezydent Andrzej Swarzewski składa swój podpis.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
(-) Andrzej Swarzewski.
#5
Po podpisaniu traktatu obaj prezydenci wymienili się między sobą gratulacjami oraz krótką wymianą zdań.
Następnie w asyście swoich współpracowników udali się do swoich samolotów.

Uroczystość była krótka, jednak bardzo wyjątkowa i wielka rangą.
Już niedługo parlamenty obu państw zajmą się ratyfikacją traktatu.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#6
A może tak wielce układające się strony wpiszą do traktatu swoje nazwiska, a nie będą to osoby XYZ.
#7
Muszę wyrazić swoje zadowolenie z podpisania traktatu, uważam, że ZBiB przyniesie korzyści dla naszych państw. Jestem bardzo ciekaw jak będzie się on rozwijał. Oby dynamiczniej niż przykładowo Rzesza Bialeńska. Bardzo dobrze się stało, że Brodria zmieniła ustrój, jestem zwolennikiem demokracji w mikronacjach, oczywiście z wyjątkiem Rotrii. Smile
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości