Nowy prezydent chce zmieniać konstytucje!
#1
Cytat:Jakiś czas temu na naszej krajowej uczelni podjęto temat potrzeby przebadania systemu prawnego Republiki. Jest on nadzwyczaj zawiły i taki postulat jest oczywiście słuszny. Moim zdaniem same badania z zakresu nauki o prawie to jedno, ale prawdziwa odnowa polityczna wiedzie przez faktyczną reformę obowiązujących przepisów, przez ich uproszczenie. Przestudiowałem też dokładnie plan Krasnodębskiego, ale mimo to zdecydowałem się wystąpić z innym pomysłem. Moja propozycja może wydać się radykalna, ale będzie oczywiście przedmiotem dyskusji w ciągu najbliższych tygodni i mam nadzieję, że mimo wszystko wyda Wam się sensowna. Mianowicie zamierzam dążyć do zastąpienia obecnej konstytucji nową, przywracającą być może nazwę Dżamahirijji i wprowadzającą nowy system rządów oparty na Powszechnym Kongresie Narodowym, składającym się z obywateli z określonym stażem, i powoływanym przez niego Sekretariacie.

O nie, @"Ametyst Faradobus" chce zmieniać nową konstytucję!

Zawiążmy więc konfederacją wolnogradzką! Brońmy nowej konstytucji!

A tak serio, skoro ciągle ją zmieniamy, to może znieśmy konstytucję jako jeden dokument i rozbijmy to na kilka ustaw wyższego rzędu? Niech pełnię władzy w tym zakresie ma JEDNOIZBOWY Parlament, a te wszystkie referenda wyrzućmy na kosz. Po co utrudniać życie, skoro dopiero co ustalone, i tak zaraz zostanie zmienione?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Nie mam nic przeciwko. Poza tym nie chcę zmieniać konstytucji, bo mi się tak podoba, a jedynie zaproponować takie rozwiązanie. Na dniach zorganizuję ogólnokrajową debatę, w którym każdy będzie mógł podzielić się swoimi refleksjami, oczekiwaniami i pomysłami.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#3
Ja bym ją zlikwidował jak i resztę ustaw, bo to rak. Tak szczerze, to po co to prawo w ogóle? Inbiarski klub dyskusyjny go nie potrzebuje. Porządek może utrzymywać moderacja w oparciu o uznanie w pewnych granicach a prawo prywatne oprzeć o aequitas. Ponadto dac moderacji jakas wdzięczna nazwę, jakaś inkwizycja, czy cus.
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
#4
Moim zdaniem powinien tu obowiązywać adat i tyle.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#5
https://www.youtube.com/watch?v=NeROU_reEPU

Zmienimy dziś konstytucję?
No chodź zrobimy to.
Tak dawno nie byłem w Parlamencie,
Nie chowaj się, uciekłeś gdzieś, czy co?
Bawiliśmy się razem, a teraz nie, dlaczego tak jest, czy wiesz?
Zmienimy dziś konstytucję?
Albo zrobimy coś innego...
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#6
Albo zawrzyjmy w konstytucji tylko kilka podstawowych kwestii.
Odpowiedz
#7
(21.04.2017, 20:38:32)AndrzejSwarzewski napisał(a): Albo zawrzyjmy w konstytucji tylko kilka podstawowych kwestii.

Jak chodzi o grzebanie przy Konstytucji, to jestem najchętniejszy.

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z xxxMy, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
REPUBLIKA


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem unitarnym o scentralizowanej władzy. Dopuszcza się przekazanie w formie ustawy części uprawnień władzy centralnej władzom lokalnym.
Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do obywateli.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent Republiki Bialeńskiej wraz z Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Niepołączalność urzędów określa ustawa specjalna przyjęta większością 2/3 głosów Posłów.
Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ustawy specjalne2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe3) Ustawy zwykłe oraz dekrety z mocą ustawy4) Akty wykonawcze5) Prawo lokalne6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.
Rozdział II
OBYWATELE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa oraz sposób jego nadania określa ustawa.
 2. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
  2) udziału w wyborach i referendach.
Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności.
 2. Warunki utraty oraz odebrania obywatelstwa określa ustawa specjalna przyjęta większością 2/3 głosów Posłów.

Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) wolność prasy;
d) wolność wyznania;
e) wolność osobistą;
f) równość wszystkich wobec prawa;
g) prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) prawo tajemnicy korespondencji;
i) prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) prawo równego dostępu do informacji publicznej;
m) prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice Prezydent nadaje odznaczenia państwowe i folwarki.

Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to naczelny organ władzy ustawodawczej.
 2. Parlament ma wyłączne prawo przyjmowania ustaw specjalnych oraz ustaw zwykłych.
 3. Posłowie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej stanowią przedstawicieli Narodu.
 4. Sposób wyboru Posłów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, ich ilość oraz zasady funkcjonowania Parlamentu określa ustawa specjalna przyjęta większością 2/3 głosów Posłów.
Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu trwa 6 tygodni.
 2. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą określoną w ustawie specjalnej, o której mowa w art. 10 ust. 3.
 3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji przyjętą w obecności pełnej liczby Posłów większością ⅔ głosów.
 4. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona na drodze referendum większością ⅔ głosów.
Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Praca Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
 2. Marszałek wybierany jest przez Posłów od razu po zaprzysiężeniu spośród Posłów obecnej kadencji.
 3. Powołanie Marszałka następuje na drodze uchwały.
 4. Sposób wyboru Marszałka oraz jego kompetencje, prawa i obowiązki określa Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
 5. W razie wakatu na stanowisku Marszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej, jego obowiązki nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

 1. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje podmiotom wymienionym w ustawie specjalnej, o której mowa w art. 10 ust. 3.
Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa zgodny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w ustawie o Biuletynie Ustaw na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć ów projekt pod obrady Parlamentu.
 2. Sposób obradowania i głosowania nad projektem prawa oraz czas trwania obrad i głosowań określa ustawa specjalna, o której mowa w art. 10 ust. 3.
 3. Ustawy zwykłe i uchwały przyjmowane są większością zwykłą głosów Posłów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Ustawy specjalne zawsze przyjmowane są większością 2/3 głosów Posłów.
 5. Przyjęty przez Parlament Republiki Bialeńskiej projekt prawa przekazuje się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności projekt zostaje odrzucony.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta. Weto to może zostać odrzucone zwykłą większością głosów.
Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Zgromadzenia Ludowego na wniosek podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.
Rozdział IV
GABINET PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Gabinecie]
 1. Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Gabinet jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 3. Kadencja Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej kończy się w momencie powołania nowego Gabinetu.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
Artykuł 17.
[Członkowie Gabinetu]
 1. Gabinet składa się z Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i Ministrów. Przewodniczy mu Prezydent Republiki Bialeńskiej.
 2. Ministrowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta na drodze postanowienia, w którym to przydziela się im resort.
 3. Członkiem Gabinetu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie.
 4. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej mogą wystosować do członków Gabinetu interpelację. Członkowie Gabinetu mają obowiązek udzielić na nią wyczerpującej odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 5 dób, chyba że podmiot składający interpelację wyrazi zgodę na przedłużenie terminu.
 5. Członkowie Gabinetu odpowiadają politycznie i konstytucyjnie przed Prezydentem. Prezydent jest w pełni odpowiedzialny za politykę i postępowania swoich Ministrów oraz Wiceprezydenta.
Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 18.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej;
  b) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa;
  c) ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
Artykuł 19.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. Sędziowie powoływani są dożywotnio.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
      1) rezygnacji;
      2) śmierci;
      3) usunięcia ze stanowiska.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.
 6. Podstawy funkcjonowania Sądu Ludowego, sposób powoływania sędziów oraz warunki usunięcia ich ze stanowiska określa ustawa specjalna przyjęta większością 2/3 głosów Posłów.
Artykuł 20.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, karygodny i zawiniony.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich rewizja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.
Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 21.
[O Prezydencie]
 1. Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej trwa 12 tygodni.
 2. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 3. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w administracji państwowej i jest za nich odpowiedzialny.
 4. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem Gabinetu.
 5. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 6. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 7. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.
 8. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw zwykłych.
 9. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 10. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.
 11. Prezydent za łamanie Konstytucji lub obowiązującego prawa może zostać postawiony w stan oskarżenia. Sposób postawienia Prezydenta w stan oskarżenia określa ustawa specjalna przyjęta większością 2/3 głosów Posłów.
 12. Nie można postawić w stan oskarżenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie pełnienia urzędu bez zastosowania ust. 11 niniejszego artykułu.
Artykuł 22.
[O Wiceprezydencie]
 1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
 2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
 3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki określone w ustawie specjalnej, o której mowa w art. 21 ust. 11.
 4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź postawienia w stan oskarżenia analogiczny do sposobu postawienia w stan oskarżenia Prezydenta określonego w art. 21. ust. 11. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 5. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
 6. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
 7. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 23.
[Absencja Prezydenta]
 1. W przypadku rezygnacji, postawienia w stan oskarżenia lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
    0) Prezydent Republiki Bialeńskiej
    1) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
    2) Marszałek Zgromadzenia Ludowego
    3) Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego
    4) Lew Wolnogradu
    5) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
    6) Ławnicy Rady Przysięgłych według stażu
    7) Marszałek Bialenii
    8) Prezes Policji Krajowej
    9) Minister właściwy ds. zagranicznych
   10) Minister właściwy ds. wewnętrznych
   11) Pozostali ministrowie według stażu
   12) Posłowie według stażu
   13) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
   14) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia służbowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie policyjnej
   15) Pozostali obywatele według stażu
 2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
 3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.
Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 24.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.
Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 25.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.
Artykuł 26.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta wraz z Gabinetem.
Artykuł 27.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent wraz z Gabinetem przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Artykuł 28.
[Ogłoszenie okresów szczególnych]

Okresy szczególne określone w art. 26 oraz art. 27 ogłasza Parlament na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość ich trwania.

Artykuł 29.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.
 3. Dekrety z mocą ustawy nie mogą zmieniać ani znosić ustaw specjalnych.
Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 30.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, traci moc obowiązującą Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą


Artykuł 31.
 [Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy specjalnej  Parlamentu popartej przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 32.
 [Przepisy przejściowe]
 1. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w momencie wejścia w życie wszystkich ustaw specjalnych niezbędnych do jej prawidłowego wykonywania.
 2. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Zgromadzeniu Ludowym, należy przez to rozumieć Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Marszałku Zgromadzenia Ludowego, należy przez to rozumieć Marszałka Parlamentu.
 4. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Rządzie, należy przez to rozumieć Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Sposób liczenia następujących po sobie kadencji Parlamentu nie ulega przerwaniu.


Cytat:Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

A zatem - Konstytucja ogólna, a poza tym ustawy specjalne, każda regulująca inną część sprawowania władzy:
1) ustawa specjalna o niepołączalności stanowisk,
2) ustawa specjalna o obywatelstwie,
3) ustawa specjalna o Parlamencie Republiki Bialeńskiej,
4) ustawa specjalna o Prezydencie i Wiceprezydencie Republiki Bialeńskiej,
5) ustawa specjalna o Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej.
(chyba wszystkie)

Projekt w wersji bardzo wstępnej, mam nadzieję, że błędów nie ma.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#8
Dopisujemy uznawanie dorobku poprzednich wcieleń RB.
Treść jutro.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#9
Jeśli ma to być konstytucja ogólna, to zostawiłbym tylko rozdziały I, II i IX.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#10
(23.04.2017, 21:47:58)Hewret Faradobus napisał(a): zostawiłbym tylko rozdziały I, II i IX

I, II, VII, VIII, IX moim zdaniem, jeśli już. Chyba że osobna ustawa specjalna o stanach wyjątkowych i o armii, ale po co.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#11
Jeżeli rezygnujemy z radykalnych zmian to też byłbym za wersją mikro. Siły zbrojne na pewno wymagają osobnej ustawy, a przy obecnym i ta rozbudowanym systemie prawnym rozległa konstytucja nie jest czymś wskazanym.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#12
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z xxxMy, Naród Bialeński,
zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości,
w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości,
chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki,
jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności,
nie zapominając o bezcennym dorobku zarówno Królestwa Bialenii,
jak i również Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume,
Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów,
Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu,
Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej,
ustanawiamy niniejszą Konstytucję ku chwale Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska, zwana także Republiką Bialeńską, jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska czerpie na dorobku i uważa się za kontynuatora tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej.
 4. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.
 5. Republika Bialeńska jest państwem unitarnym o scentralizowanej władzy. Dopuszcza się przekazanie w formie ustawy części uprawnień władzy centralnej władzom lokalnym.
Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do obywateli.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent Republiki Bialeńskiej wraz z Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Niepołączalność urzędów określa ustawa specjalna.
Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
  2) Ustawy specjalne;
  3) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
  4) Ustawy zwykłe, zwane także ustawami, oraz dekrety z mocą ustawy;
  5) Akty wykonawcze;
  6) Prawo lokalne;
  7) Prawo zwyczajowe i naturalne.
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Artykuł 5.
[Ustawy specjalne i zwykłe]
 1. Ustawy zwykłe przyjmowane są przez Parlament Republiki Bialeńskiej zwykłą większością głosów Posłów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Ustawy specjalne przyjmowane są przez Parlament Republiki Bialeńskiej zawsze większością ⅔ głosów Posłów.
 3. Ustawy specjalne mogą zostać zmienione lub zniesione wyłącznie poprzez ustawę specjalną o zmianie ustawy specjalnej.
 4. Przepisy zawarte w różnych ustawach specjalnych nie mogą wykluczać się, zmieniać ani uchylać wzajemnie. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku ustaw specjalnych o zmianie ustaw specjalnych.
 5. W Republice Bialeńskiej wyróżnia się:
  1) Ustawę specjalną o Parlamencie Republiki Bialeńskiej;
  2) Ustawę specjalną o Prezydencie Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydencie Republiki Bialeńskiej oraz Gabinecie Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
  3) Ustawę specjalną o Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej;
  4) Ustawę specjalną o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej;
  5) Ustawę specjalną o niepołączalności urzędów, funkcji i stanowisk;
  6) Ustawę specjalną o stanach wyjątkowych;
  7) Ustawy specjalne o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej przyjmowane w razie konieczności zmiany niniejszej Konstytucji;
  8) Ustawy specjalne o zmianie ustawy specjalnej lub ustaw specjalnych przyjmowane w razie konieczności zmiany którejś z ustaw specjalnych.
Artykuł 6.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona;
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale;
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej;
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.
Artykuł 7.
[Obywatelstwo]
 1. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa oraz sposób jego nadania, utraty i odebrania określa ustawa specjalna.
 2. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
  2) udziału w wyborach i referendach.
Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) wolność prasy;
d) wolność wyznania;
e) wolność osobistą;
f) równość wszystkich wobec prawa;
g) prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) prawo tajemnicy korespondencji;
i) prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) prawo równego dostępu do informacji publicznej;
m) prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice Prezydent nadaje odznaczenia państwowe i folwarki.
Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to naczelny organ władzy ustawodawczej uprawniony do przyjmowania ustaw specjalnych, ustaw i podejmowania uchwał.
 2. Posłowie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej stanowią przedstawicieli Narodu.
 3. Ogólne zasady dotyczące wyboru Posłów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, ich ilość oraz zasady funkcjonowania Parlamentu określa ustawa specjalna. Przepis ten nie wyklucza istnienia ustawy zwykłej będącej ordynacją wyborczą.
Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu trwa 6 tygodni, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Moment rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa ustawa specjalna.
 3. Sposoby skrócenia kadencji Parlamentu określa ustawa specjalna.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Pracą Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
 2. Powołanie Marszałka następuje na drodze uchwały Parlamentu.
 3. Sposób wyboru Marszałka oraz jego kompetencje, prawa i obowiązki określa ustawa specjalna.
 4. W razie wakatu na stanowisku Marszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej, jego obowiązki nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

 1. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje podmiotom wymienionym w ustawie specjalnej o Parlamencie Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa zgodny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w ustawie zwykłej o Biuletynie Ustaw składa na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć ów projekt pod obrady Parlamentu.
 2. Sposób obradowania i głosowania oraz czas trwania obrad i głosowań określa ustawa specjalna.
 3. Przyjęty przez Parlament Republiki Bialeńskiej projekt prawa przekazuje się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.
 4. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 5. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 6. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje do publikacji przyjęty projekt.
 7. W przypadku orzeczenia niezgodności projekt zostaje odrzucony.
 8. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta. Weto to może zostać odrzucone zwykłą większością głosów.
Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej na wniosek podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele, chyba że prawo to zostało im odebrane przez Sąd Ludowy.
Artykuł 16.
[O Gabinecie]
 1. Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Gabinet jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 3. Kadencja Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej kończy się w momencie powołania nowego Gabinetu.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
 5. Członkowie Gabinetu odpowiadają politycznie i konstytucyjnie przed Prezydentem. Prezydent jest w pełni odpowiedzialny za politykę i postępowania swoich Ministrów oraz Wiceprezydenta. 
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Gabinetu, jego skład, prawa i obowiązki określa ustawa specjalna.
Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej;
  b) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa;
  c) ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  d) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu.
Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. Sędziowie powoływani są dożywotnio, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
      1) rezygnacji;
      2) śmierci;
      3) usunięcia ze stanowiska.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa zwykła.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa zwykła.
 6. Podstawy funkcjonowania Sądu Ludowego, sposób powoływania sędziów oraz warunki usunięcia ich ze stanowiska określa ustawa specjalna.
Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, karygodny i zawiniony.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich rewizja bądź inna forma odwołania ustalona w ustawie specjalnej.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.
Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej trwa 12 tygodni, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Moment rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa ustawa specjalna.
 3. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 4. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w administracji państwowej i jest za nich odpowiedzialny.
 5. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem Gabinetu.
 6. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 7. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 8. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.
 9. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw zwykłych.
 10. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 11. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.
 12. Prezydent za łamanie Konstytucji lub obowiązującego prawa może zostać postawiony w stan oskarżenia. Sposób postawienia Prezydenta w stan oskarżenia określa ustawa specjalna.
 13. Nie można postawić w stan oskarżenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie pełnienia urzędu bez zastosowania ust. 11 niniejszego artykułu.
 14. Szczegółowe zasady pracy, uprawnień i obowiązków Prezydenta określa ustawa specjalna.
Artykuł 21.
[O Wiceprezydencie]
 1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
 2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
 3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki określone w ustawie specjalnej.
 4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź postawienia w stan oskarżenia analogiczny do sposobu postawienia w stan oskarżenia Prezydenta.
 5. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
 6. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
 7. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.
 8. Szczegółowe zasady pracy, uprawnień i obowiązków Wiceprezydenta określa ustawa specjalna.
Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. W przypadku rezygnacji, postawienia w stan oskarżenia lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
    0) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
    1) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
    2) Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
    3) Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
    4) Lew Wolnogradu;
    5) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu;
    6) Marszałek Bialenii;
    7) Prezes Policji Krajowej;
    8) Minister właściwy ds. zagranicznych;
   9) Minister właściwy ds. wewnętrznych;
   10) Pozostali ministrowie według stażu;
   11) Posłowie według stażu;
   12) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej;
   13) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia służbowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie policyjnej;
   14) Pozostali obywatele według stażu.
 2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
 3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.
Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa specjalna.
Artykuł 24.
[Stany wyjątkowe]
 1. Stany wyjątkowe określa ustawa specjalna.
 2. Stany wyjątkowe ogłaszane są przez Prezydenta za zgodą Parlamentu. Dopuszcza się ogłoszenie stanów wyjątkowych bez zgody Parlamentu w sytuacjach określonych w ustawie specjalnej.
 3. W okresie stanu wyjątkowego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy i ma prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy zwanych dekretami.
 4. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta dekrety są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.
 5. Dekrety z mocą ustawy nie mogą zmieniać ani znosić ustaw specjalnych.
Artykuł 25.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, traci moc obowiązującą Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą.


Artykuł 26.
 [Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy specjalnej Parlamentu popartej przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania stanów wyjątkowych.

Artykuł 27.
 [Przepisy przejściowe]
 1. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w momencie wejścia w życie wszystkich ustaw specjalnych niezbędnych do jej prawidłowego wykonywania.
 2. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Zgromadzeniu Ludowym, należy przez to rozumieć Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Marszałku Zgromadzenia Ludowego, należy przez to rozumieć Marszałka Parlamentu.
 4. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Rządzie, należy przez to rozumieć Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Sposób liczenia następujących po sobie kadencji Parlamentu nie ulega przerwaniu.

Cytat:Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Wersja zminimalizowana.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#13
Nazewnictwo "II Republika" ograniczyłbym do preambuły, ale generalnie projekt mi się podoba. Proponuję, zgodnie z moimi obietnicami wyborczymy, zorganizować w najbliższym czasie (łykęd majowy?) debatę konstytucyjną, gdzie sam też chcę przedstawić pewne pomysły.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#14
Paragraf numer 3 do poprawki na poniższe, jeżeli mogę prosić:
Cytat:II Republika Bialeńska czerpie na dorobku i uważa się za kontynuatora tradycji Republiki Bialeńskiej, Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej.

I czemu właściwie ogłaszamy drugą republikę, jeżeli mogę spytać?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
Tak jak Pan Francuz powiedział.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#16
Właściwie, to już będzie któraś z kolei republika, a nie tylko druga,
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#17
Ale druga o nazwie "Republika Bialeńska", obejmująca ten konkretny obszar. Tak ogólnie to byłaby siódma (RWW liczę jako monarchię bez monarchy).
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#18
Proponuję powołać Cesarstwo Bialenii z cesarzem (który będzie królem Skarlandu jednocześnie) koronowanym przez patriarchę Rotrii oraz z prezydentem na zasadach dotychczasowych.
Oczywiście na tron wynieść Alberta Cepa apo Zepa albo Karola Madycejskiego.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#19
Nuuuudy, poza fragmentem ze Skarlandem (dominacja nad krajem trzymającym pod butem cały mikroświat to byłoby coś w kwestii rzeczy do pochwalenia się na papierze).
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#20
Że niby ja jestem nudny? Wypraszam sobie!
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości