Uroczystość podpisania Konstytucji RB
#1
W godzinach wieczornych w siedzibie Prezydenta Republiki zgromadziła się bialeńska elyta, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i inni zaproszeni goście. Zgodnie z zapowiedzią Ametyst Faradobus miał podpisać nową ustawę zasadniczą, przez co kraj czekało tylko jedno referendum w miejsce dwóch. W salach pałacu panował pewien rodzaj ekscytacji, wzmocniony przez wyniki ostatniego sondażu, który wskazuje póki co na przyszły upadek projektu. Punktualnie o godzinie 21:37 do sali wszedł Konduktor. 

[Obrazek: 2017054.jpg]

Moi Drodzy,

będę mówił krótko, bo większość z tego, co chciałem powiedzieć zawarłem w przemówieniu inauguracyjnym. Nie chcę być zapamiętany jako ten, kto coś zablokował, zburzył i wstrzymał. Nie mogłem więc podjąć innej decyzji, jak tylko podpisanie nowej ustawy zasadniczej. Dzisiejszy dzień być może zamyka okres prezydencki w historii ustroju naszej Republiki. Równocześnie otwiera czas kampanii referendalnej. Najbliższe miesiące będą przeznaczone na testowanie systemu parlamentarnego i długie dyskusje. Mam głęboką nadzieję, że to wszystko zmotywuje nas wszystkich do działania, aby Duch Patrona zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. 

Następnie Prezydent Republiki zasiadł za stołem i rozpoczął lekturę projektu.

Cytat:[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 1 sierpnia 2017 r.
My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
O REPUBLICE BIALEŃSKIEJ


Artykuł 1.

Republika Bialeńska jest suwerennym, niepodległym, niezależnym, demokratycznym bytem państwowym funkcjonującym w obrębie mikroświata i czerpiącm na dorobku oraz tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej. Żaden inny podmiot nie może podważać jej suwerenności ani ingerować w politykę prowadzoną przez jej władze. Symbole Republiki, to jest jej godło, hymn i flagę, określa odrębna ustawa.

Artykuł 2.

Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na dominującej roli władzy ustawodawczej, a władza zwierzchnia w Republice należy do obywateli będących jej suwerenem. Organy władzy nie mogą postępować wbrew woli obywateli, którą ci mogą wyrażać za pomocą referendów, konsultacji społecznych i plebiscytów.

Artykuł 3.

Ustawa specjalna określa niepołączalność urzędów w Republice Bialeńskiej. Incompatibilitas powinno być ustalane z uwzględnieniem dobra państwa i obywateli, a także z poszanowaniem wieloletniej tradycji demokratycznej.

Artykuł 4.

W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) ustawy specjalne;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4) ustawy zwykłe, zwane także ustawami;
5) akty wykonawcze;
6) prawo lokalne;
7) prawo naturalne i zwyczajowe.

Artykuł 5.

Dopuszcza się tworzenie regionów autonomicznych, to jest obszarów, gdzie ingerencja władzy centralnej jest ograniczona na rzecz władz lokalnych. Regiony autonomiczne tworzone są przez Parlament, który stosowną ustawą specjalną reguluje zakres władzy lokalnej. Regionem autonomicznym jest Rzesza Bialeńska, jednak Parlament posiada również nieograniczone prawo tworzenia innych autonomii. Na terenie regionów autonomicznych obowiązuje Konstytucja Republiki Bialeńskiej, ustawy specjalne i ratyfikowane umowy międzynarodowe, a w kwestii obowiązywania pozostałych aktów normatywnych decyduje Parlament.

Artykuł 6.

Ustawy specjalne dotyczą najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa. Parlament uchwala je większością 2/3 głosów Posłów.

Artykuł 7.

Republika Bialeńska respektuje prawa i wolności człowieka i obywatela, które podlegają ścisłej ochronie. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym kraju. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa ustawa specjalna.

Rozdział II
O ORGANACH WŁADZY


Artykuł 8.

Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy państwowej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki oraz niezależności jej władz, zwierzchnik urzędników zatrudnionych w administracji państwowej, zwierzchnik Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, strażnik Konstytucji. Posiada pełnię władzy prawodawczej i wykonawczej, a także elementy władzy sądowniczej. Parlament powołuje i odwołuje urzędników państwowych.

Artykuł 9.

Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 10 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Odebranie Posłowi mandatu możliwe jest wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego jest rażące niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 10.

Parlament Republiki Bialeńskiej podejmuje ustawy specjalne, ustawy i uchwały. Ustawy zwykłe i uchwały przyjmuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a podpisuje je Prezydent Republiki Bialeńskiej. Prawo do inicjatywy prawodawczej przysługuje każdemu z Posłów oraz grupie co najmniej 2 obywateli.

Artykuł 11.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej będący uchwałą Parlamentu.

Artykuł 12.

Parlamentowi Republiki Bialeńskiej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek powołać Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej zastępującego go w przewodniczeniu Parlamentowi w trakcie nieobecności. Kadencja Prezydenta jest równa danej kadencji Parlamentu, to jest kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, a do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydenta wybiera Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów Posłów. W przypadku, gdy Prezydentem wybrana zostaje osoba spoza grona Posłów, posiada ona wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Posłów.

Artykuł 13.

Prezydent Republiki Bialeńskiej, poza przewodniczeniem Parlamentowi, zajmuje się także prowadzeniem polityki zagranicznej, przeprowadzaniem wyborów i referendów, nadawaniem folwarków, nagród i odznaczeń państwowych, reprezentowaniem państwa na arenie międzynarodowej, kierowaniem armią oraz zastępowaniem nieaktywnych ministrów i pełnieniem ich obowiązków w razie wakatu na stanowisku ministerialnym. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

Artykuł 14.

Posłowie na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy dokonują powołania ministrów, to jest przedstawicieli władzy wykonawczej odpowiedzialnych za konkretne dziedziny życia publicznego. Ministrowie powoływani są na mocy uchwały zwykłą większością głosów, a ich kadencja kończy się w momencie zakończenia danej kadencji Parlamentu.

Artykuł 15.

Każdy z ministrów stoi na czele komitetu. Członkiem komitetu zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Komitet pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Prawo do powołania specjalnej formy komitetu przysługuje również Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, który samodzielnie powołuje ministra stojącego na jego czele. Wówczas komitet taki nosi nazwę Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Komitety i Kancelaria tworzone są na podstawie stosownego rozporządzenia danego ministra lub Prezydenta. Załącznik do rozporządzenia stanowi statut regulujący zasady pracy ministerstwa lub Kancelarii. Wszyscy ministrowie tworzą Komitet Ministrów, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 16.

Prezydent, ministrowie oraz inni urzędnicy władzy wykonawczej wydają rozporządzenia oraz postanowienia. Wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone i zmienione przez Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów, a oni sami są przed Parlamentem odpowiedzialni. Parlamentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje również prawo wydawania poleceń Prezydentowi, ministrom i innym urzędnikom władzy wykonawczej. Polecenia te wydawane są w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów, a osoba, do której polecenie jest skierowane, ma obowiązek się do niego zastosować. Prezydent, ministrowie i inni urzędnicy władzy wykonawczej mogą zostać odwołani z funkcji przez Parlament poprzez uchwałę przyjętą większością głosów potrzebną do powołania danej osoby.

Artykuł 17.

Władzę sądowniczą na terenie Republiki Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy. Posiada on wyłączne prawo dokonywania wykładni prawa oraz orzekania o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, a wyroki w tych sprawach są ostateczne i nie mogą być zmienione ani uchylone. W pozostałych sprawach Sąd Ludowy jest sądem pierwszej instancji, a sądem odwoławczym jest Parlament Republiki Bialeńskiej. Sędziego Sądu Ludowego powołuje Parlament w formie uchwały przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów Posłów, a szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu, postępowania przed nim i przesłanki umożliwiające odwołanie z funkcji Sędziego Ludowego określa ustawa specjalna.

Rozdział III
O UDZIALE OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY


Artykuł 18.

Każdemu Posłowi oraz grupie co najmniej 2 obywateli przysługuje prawo złożenia na ręce Prezydenta Republiki Bialeńskiej wniosku o rozpisanie referendum. Wniosek ten odrzucony może być wyłącznie w sytuacji, kiedy podmioty składające wniosek nie byłyby do tego uprawnione. Referendum zawsze jest ważne, a jego wynik zawsze jest obligatoryjny dla organów władzy publicznej, za wyjątkiem władzy sądowniczej. Postępowanie przez organy władzy publicznej, z wyłączeniem władzy sądowniczej, wbrew woli obywateli wyrażonej w referendum jest przestępstwem ściganym z pełną surowością oraz stanowi przesłankę do usunięcia danej osoby z urzędu lub odwołania z pełnienia funkcji publicznej. Przepis ten dotyczy także Posłów. Szczegółowe zasady przebiegu referendum określa ustawa specjalna.

Artykuł 19.

Grupie co najmniej 5 obywateli przysługuje prawo weta ustawodawczego wobec ustaw specjalnych i ustaw zwykłych. Składają je oni na ręce Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek rozpisać referendum w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danej ustawy. Zawetowana ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w momencie ogłoszenia wyników referendum, o ile obywatele zdecydują o jej przyjęciu. Weto ustawodawcze może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 24 godziny - w ciągu 24 godzin od momentu opublikowania ustawy w Biuletynie Ustaw.

Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE


Artykuł 20.

Zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokonać może Parlament poprzez ustawę specjalną. Ustawa specjalna o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej musi być również przyjęta przez obywateli w formie referendum. Zmiana Konstytucji nie jest możliwa w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 21.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po 21 dniach od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw. W tym czasie zobowiązuje się uprawnione organy władzy do wprowadzenia wymaganych przez Konstytucję zmian w przepisach prawa Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 22.

Ilekroć w aktach prawnych niższego rzędu mowa jest o Zgromadzeniu Ludowym lub Marszałku Zgromadzenia Ludowego i Marszałku Parlamentu Republiki Bialeńskiej, należy przez to rozumieć odpowiednio Parlament Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 23.

W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji wygasza się kadencję urzędującego Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz wyznacza się go na pełniącego obowiązki Prezydenta do czasu wyboru następcy. Zobowiązuje się także uprawniony organ do przeprowadzania niezwłocznie wyborów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, a kadencję urzędującego Zgromadzenia Ludowego wygasza się w momencie wejścia w życie obwieszczenia ogłaszającego wyniki przeprowadzonych wyborów parlamentarnych. Do czasu wyboru nowej kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Zgromadzenie Ludowe pełni obowiązki Parlamentu, a dotychczasowy Marszałek Zgromadzenia Ludowego przewodniczy obradom.

Artykuł 24.

Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Konstytucji zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do rozpisania referendum w sprawie dalszego jej obowiązywania. W razie wyrażenia przez obywateli zgody na dalsze obowiązywanie Konstytucji, pozostaje ona aktem prawa powszechnie obowiązującym bez daty wygaśnięcia. W przypadku odrzucenia przez obywateli Konstytucji, przestaje ona obowiązywać po upływie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników referendum, a powszechnie obowiązującą ustawą zasadniczą staje się uchwalona przez Parlament Republiki Bialeńskiej Tymczasowa Ustawa Konstytucyjna. W razie odrzucenia Konstytucji w referendum zobowiązuje się także Parlament do opracowania nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Pół godziny później, po dokładnym przestudiowaniu projektu, Prezydent Faradobus podpisał go:


Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]
AMETYST FARADOBUS
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#2
Brawo!
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#3
Oby to całe przedstawienie skończyło się jak najszybciej...
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#4
(01.08.2017, 23:09:08)Iwan Pietrow napisał(a): Oby to całe przedstawienie skończyło się jak najszybciej...

Przedstawieniem jest poprzedzone konsultacjami społecznymi i debatą parlamentarną podpisanie ustawy zasadniczej popartej przez wiele osób? Okropne, że tak uważasz. Nawet nie zgadzając się z założeniami Konstytucji, powinno się ją szanować jako fundament, a nie nazywać procedowanie i uchwalanie jej projektu przedstawieniem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#5
Ostatni sondaż rzeczywiście pokazał, że projekt popiera wieeeele osób... Dlatego uważam to za przedstawienie. Narobiłeś bałaganu i sprezentowałeś nam dziadostwo, które w Bialenii nie ma jakiejkolwiek racji bytu. Ten projekt to zwykły śmieć, o którym trzeba po prostu zapomnieć.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#6
Zgadzam się z Iwanem. W sondażu większość obywateli odrzuciła projekt Konstytucji. Po za tym, dlaczego nie odbyło się referendum ws Konstytucji tak jak zawsze miało to miejsce przy Jej ewentualnej zmianie ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#7
Artykuł 24.

Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Konstytucji zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do rozpisania referendum w sprawie dalszego jej obowiązywania. W razie wyrażenia przez obywateli zgody na dalsze obowiązywanie Konstytucji, pozostaje ona aktem prawa powszechnie obowiązującym bez daty wygaśnięcia. W przypadku odrzucenia przez obywateli Konstytucji, przestaje ona obowiązywać po upływie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników referendum, a powszechnie obowiązującą ustawą zasadniczą staje się uchwalona przez Parlament Republiki Bialeńskiej Tymczasowa Ustawa Konstytucyjna. W razie odrzucenia Konstytucji w referendum zobowiązuje się także Parlament do opracowania nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#8
No cóż, Stulta lex, sed lex.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#9
Według mnie to akurat dobrze, że obywatele będą mogli najpierw dowiedzieć się, jak działa nowy system i później zdecydować, czy im się podoba.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#10
Iwanie, jesteś bezczelny wyzywając tak ważny projekt, który przeszedł przez procedurę legislacyjną i uzyskał podpis głowy państwa, od śmieci.

(02.08.2017, 10:04:10)Ahmed Husain napisał(a): Po za tym, dlaczego nie odbyło się referendum ws Konstytucji tak jak zawsze miało to miejsce przy Jej ewentualnej zmianie ?

No najpierw ktoś musiał ją podpisać, nie?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#11
Nie jestem bezczelny, tylko mówię jak jest. Projekt przeszedł procedurę legislacyjną, dlatego, że Ty uprzejmie poprosiłeś posłów o zagłosowanie za, bądź wstrzymanie się. Prezydent natomiast podpisał projekt tylko i wyłącznie ze względu na wewnętrzną dobroć i miłość do wszystkich ludzi i zwierząt świata.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#12
(02.08.2017, 12:11:16)Iwan Pietrow napisał(a): Nie jestem bezczelny, tylko mówię jak jest. Projekt przeszedł procedurę legislacyjną, dlatego, że Ty uprzejmie poprosiłeś posłów o zagłosowanie za,

Poprosiłem wyłącznie dwóch kandydatów z wyborów uzupełniających, aby pozwolili zdecydować obywatelom w referendum. Na tym polega demokracja. Z innymi deputowanymi nie rozmawiałem o głosowaniu, co każdy może Ci potwierdzić.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#13
Ale apelowałeś do wszystkich w publicznym wątku! Tego już prośbą nazwać nie można?
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#14
Ekhm, a to nie na tym przypadkiem polega debata parlamentarna? Na nakłanianiu, przedstawianiu własnego zdania, na apelowaniu? Lepiej nie dyskutować, nie zachęcać, milczeć i głosować według znanego tylko sobie zdania?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości