Projekt ustawy o zmianie ustawy o tytułach szlacheckich i Kodeksu Cywilnego
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O TYTUŁACH SZLACHECKICH I USTAWY-KODEKSU CYWILNEGO
z dnia XX lutego 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa modyfikuję ustawę o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz ustawę-Kodeks Cywilny z dnia 24 września 2016 r.

Artykuł 2.

Zmienia się treść art. 1. ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. na następującą:

Cytat:Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z nadaniami ziemskimi, tytułami szlacheckimi oraz majątkami lennymi w Republice Bialeńskiej.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma możliwość nadawania osobom fizycznym folwarków.

3. Folwarkiem w rozumieniu niniejszej ustawy jest niematerialny wyraz osobistego uznania za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

4. Nadawanie folwarków odbywa się poprzez wydanie stosownego postanowienia. Wszystkie folwarki nadane przed XX stycznia 2017 r. uznaje się za nadane ważnie.

5. Nadany folwark ma charakter quasi-dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

6. Folwarki mogą być określane innym mianem, jeżeli ich quasi-dzierżońca posługuje się innym zestawem tytułów szlacheckich niż: "Standardowy". Szczegóły określa załącznik numer 1 do ustawy.

Artykuł 3.

Zmienia się treść art. 2. ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. na następującą:

Cytat:Artykuł 2.

1. Posiadanie odpowiedniej ilości nadanych folwarków uprawnia automatycznie do korzystania z tytułów szlacheckich.

2. Posiadacz tytułu szlacheckiego może w dowolnym czasie i nieograniczoną liczbę razy zmienić stosowany przez siebie zestaw tytułów szlacheckich, poprzez złożony w tym celu wniosek do Krajowej Rady Informatycznej.

3. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw tytułów szlacheckich, noszący nazwę: "Standardowy":

a) 3-5 folwarków - szlachcic/szlachcianka,

b) 6-11 folwarków - baron/baronessa,

c) 12-17 folwarków - wicehrabia/wicehrabina,

d) 18-29 folwarków - hrabia/hrabina,

e) 30-49 folwarków - margrabia/margrabina,

f) 50-74 folwarki - lord/lordessa.

g) 75-99 folwarków - kniaź/kniahini,

h) 100-149 folwarków - wielki kniaź/wielka kniahini,

i) 150-199 folwarków - grand/grandessa,

j) 200-299 folwarków - par/paritassa,

k) 300-399 folwarków - elektor/elektorka,

l) 400 i więcej folwarków - autokrata/autokratka.

4. Inne zestawy możliwe do zastosowania wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Artykuł 4.

Dodaje się do art. 3 ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. p. 6 w treści:

Cytat:6. Można wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie folwarków, których zrzeczenia się dokonano wcześniej.

Artykuł 5.

Zmienia się treść art. 4 ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. na następującą:

Cytat:Artykuł 4.

1. Posiadacze tytułów szlacheckich mają prawo w dowolnej chwili wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przyznanie majątku lennego.

2. Majątek lenny ma charakter dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

3. Wniosek o przyznanie majątku lennego musi zawierać nazwę oraz lokalizację majątku na terenie Republiki Bialeńskiej, pod rygorem nieważności.

4. Wniosek zostaje automatycznie odrzucony, jeśli:

a) proponowana nazwa jest zbieżna z nazwą innego, działającego lub nie, majątku lennego,

b) proponowana lokalizacja jest w którymkolwiek punkcie zbieżna z lokalizacją innego, działającego lub nie, majątku lennego,

c) zostanie uznany za nieważny.

5. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli proponowany obszar zostanie uznany za zajmujący zbyt dużą powierzchnię.

6. Obszar majątku może zostać w dowolnej chwili powiększony. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, zawierający wskazanie nowych obszarów, jakie majątek ma objąć.

7. Stosowany zestaw majątków lennych jest zawsze nierozerwalnie związany ze stosowanym zestawem tytułów szlacheckich i musi posiadać identyczną nazwę.

8. Zmiana zestawu majątków lennych dokonywana jest automatycznie w momencie dokonania przez posiadacza zmiany zestawu tytułów szlacheckich.

9. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw majątków lennych, noszący nazwę: "Standardowy":

a) Szlachic/szlachcianka - wieś,

b) Baron/baronessa - baronia,

c) Wicehrabia/wicehrabina - wicehrabstwo,

d) Hrabia/hrabina - hrabstwo,

e) Margrabia/magrabina - marchia,

f) Lord/lordessa - lordostwo,

g) Kniaź/kniahini - kniaźstwo,

h) Wielki kniaź/wielka kniahini - wielkie kniaźstwo,

i) Grand/grandessa - grandeza,

j) Par/paritassa - parostwo,

k) Elektor/elektorka - elektorat,

l) Autokrata/autokratka - autokracja.

10. Z momentem zrzeczenia się tytułu szlacheckiego przez quasi-dzierżawcę, majątek uznaje się za niedziałający i dokonuje jego archiwizacji.

11. Dopuszczalne jest także zrzeczenie się majątku lennego bez zrzekania się tytułu szlacheckiego. W takim wypadku również dokonuje się jego archiwizacji.

12. Możliwe jest złożenie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej wniosku o przywrócenie dawnego majątku lennego.

Artykuł 6.

Zmienia się treść art. 5 ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. na następującą:

Cytat:Artykuł 5.

1. Po osiągnięciu najwyższego tytułu przewidywanego przez listę, możliwe jest wnioskowanie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie drugiego majątku lennego.

2. Wniosek określony w ustępie pierwszym niniejszego artykułu powinien spełniać warunki określone w art. 4 ustępach od 3 do 5 niniejszej ustawy.

3. Warunkami koniecznym do przyjęcia wniosku jest posiadanie przez występującego działającego majątku lennego oraz stosownej ilości folwarków ponad liczbę wymaganą do uzyskania najwyższego tytułu szlacheckiego w stosowanym zestawie.

4. W drugim lennie może zostać zastosowany inny zestaw tytułów szlacheckich. Zasady zmiany zestawu pozostają identyczne co w wypadku pierwszego lenna.

5. Dzierżawiącym drugie lenno przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki, przyznawany po kolei z listy tytułów, jednak ze zmienioną liczbą wymaganych folwarków.

6. Wymagana liczba folwarków ponad liczbę wymaganą do osiągnięcia najwyższego tytułu z listy jest następująca, przy wskazaniu przysługujących tytułów w kolejności chronologicznej:

a) 20-59 nadmiarowych folwarków - pierwszy tytuł z wybranej listy,

b) 60-99 nadmiarowych folwarków - drugi tytuł z wybranej listy,

c) 100-149 nadmiarowych folwarków - trzeci tytuł z wybranej listy,

d) 150-199 nadmiarowych folwarków - czwarty tytuł z wybranej listy,

e) 200-249 nadmiarowych folwarków - piąty tytuł z wybranej listy,

f) 250-299 nadmiarowych folwarków - szósty tytuł z wybranej listy,

g) 300-399 nadmiarowych folwarków - siódmy tytuł z wybranej listy,

h) 400-499 nadmiarowych folwarków - ósmy tytuł z wybranej listy,

i) 500-599 nadmiarowych folwarków - dziewiąty tytuł z wybranej listy,

j) 600-799 nadmiarowych folwarków - dziesiąty tytuł z wybranej listy,

k) 800-999 nadmiarowych folwarków - jedenasty tytuł z wybranej listy,

l) 1000 i więcej nadmiarowych folwarków - dwunasty tytuł z wybranej listy.

7. Zestaw nazw majątków lennych w przypadku drugiego lenna funkcjonuje identycznie, co w przypadku pierwszego lenna.

Artykuł 7.

Zmienia się treść art. 6 ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. na następującą:

Cytat:Artykuł 6.

1. Republika Bialeńska nie uznaje zagranicznych tytułów szlacheckich i przywilejów z nimi związanych.

2. Zagraniczne tytuły szlacheckie, bez związanych z nimi przywilejów, mogą zostać uznane przez Republikę Bialeńską w drodze umowy międzynarodowej. W takim wypadku stosuje się je niezależnie od tytułów szlacheckich stosowanych w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 8.

Do ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. dodaje się załącznik nr 1 w treści:

Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1

[Zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 1 (Komunistyczne)]

1. Stachanowiec/stachanowa - stachanowka,

2. Szanowny stachanowiec/szanowna stachanowa - sołdowka,

3. Wielce zasłużony stachanowiec/wielce zasłużona stachanowa - udarnowka,

4. Sekretarz tytularny/sekretarka tytularna - kibuc,

5. Sekretarz rzeczywisty/sekretarka rzeczywista - sowchoz,

6. Sekretarz generalny/sekretarka generalna - kołchoz,

7. Pierwszy wiceprzewodniczący/pierwsza wiceprzewodnicząca - łagier,

8. Pierwszy przewodniczący/pierwsza przewodnicząca - gułag,

9. Tytularny przywódca/tytularna przywódczyni - hodżowka,

10. Szanowny przywódca/szanowna przywódczyni - maowka,

11. Ukochany przywódca/ukochana przywódczyni - kimowka,

12. Wielki przywódca/wielka przywódczyni - stalinowka.

13. Folwark nosi w tym zestawie nazwę: "państwowe gospodarstwo".

Artykuł 9.

Uchyla się art. 9 ustawy-Kodeksu Cywilnego z dnia 24 września 2016 r.

Artykuł 10.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Izbo o Odpowiednim Wzroście!

Pragnę zaprezentować zapowiadany od wieków i reszty mileniów projekt reformy szlachectwa. Nie jest on wybitnie radykalny, bo głównie zbiera w jednolitą całość wszelkie precedensy, wyroki sądowe i inne tego typu tałatajstwa, plus dokonuje subtelnych zmian, które w pełni wprowadzą do opasłych ksiąg prawniczych taką wersję tej instytucji, jaką ja osobiście widzę. Projekt jest tu zgłaszany w wersji odświeżonej, gdzie wprowadziłem poprawki, które wynikły z dyskusji nad poprzednim jego wydaniem. Z reformy proponowanej dawniej przez Ametysta zaczerpnąłem jedynie ideę dodania dwunastego tytułu do kolekcji. Co do konieczności zmian nazw grandom, parom i elektorom nie poczułem się wybitnie przekonany, natomiast już w trakcie pisania uznałem, że przy takiej ilości niezbędnej do włożenia pracy kwestię trzeciego tytułu i trzeciego majątku możemy póki co odłożyć na dalszy okres. Dzięki kreatywności wcześniej wspomnianego, za co mu ogromnie dziękuję, udało mi się opracować w końcu jakąś treść do załącznika. Wprowadziłem tam pewną modyfikację, ponieważ już na forum mamy zależną od liczby postów rangę przodownika, która została pierwotnie przez Ametysta zaproponowana jako podstawa pod pierwsze trzy tytuły (jeżeli jednak większość będzie wolała inaczej, to wstawimy przodownika tutaj, a to randze forumowej zmieni się nazwę). Wraz z tym postanowiłem także pociągnąć koncept zmian nazewnictwa na maksa, dopisując możliwość modyfikowania nazw także samym folwarkom. Natomiast moje zdolności do nadawania określeń majątkom, co zrobiłem samodzielnie, by już dłużej nie kisić tego projektu, są absolutnie nie na poziomie i o żadną właściwie nazwę się nie będę upierał, jeśli ktoś wymyśli lepszą. Artykuł 6 postanowiłem dla porządku pozostawić, mimo zawarcia jego obecnej treści w nowym artykule 5, a zamiast tego wpisałem tam przepisy zachęcające co nieco do prowadzenia polityki zagranicznej. Jeżeli komuś się nie podobają, to proszę pamiętać o charakterze tej zmiany przy zgłaszaniu poprawek. Wreszcie, zamieszczam tu obiecane przy ostatniej zmienie Kodeksu Cywilnego uchylenie ichniego art. 9. Z uwagi na to, że nie ma w tym projekcie nic wymagającego rewolucji w kwestii modyfikacji treści na forum, a równocześnie uważam sprawę za dosyć ważną, to zawarłem tam natychmiastowe wejście w życie. Bardzo liczę na komentarze, zwłaszcza Hewreta, który od dawna utyskiwał na temat zmian w tym konkretnym świstku papieru. A, jako że sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców, to prosiłbym o udzielanie głosu każdemu chętnemu do wypowiedzi i dość długą debatę. Jeszcze bardziej, niż przy poprzednim zgłoszeniu.

Buziaki. :*
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Projekt ustawy o zmianie ustawy o tytułach szlacheckich i Kodeksu Cywilnego - przez Maciej Kamiński - 24.02.2017, 20:22:35Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości