Nowy prezydent chce zmieniać konstytucje!
#12
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z xxxMy, Naród Bialeński,
zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości,
w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości,
chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki,
jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności,
nie zapominając o bezcennym dorobku zarówno Królestwa Bialenii,
jak i również Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume,
Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów,
Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu,
Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej,
ustanawiamy niniejszą Konstytucję ku chwale Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska, zwana także Republiką Bialeńską, jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska czerpie na dorobku i uważa się za kontynuatora tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej.
 4. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.
 5. Republika Bialeńska jest państwem unitarnym o scentralizowanej władzy. Dopuszcza się przekazanie w formie ustawy części uprawnień władzy centralnej władzom lokalnym.
Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do obywateli.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent Republiki Bialeńskiej wraz z Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Niepołączalność urzędów określa ustawa specjalna.
Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
  2) Ustawy specjalne;
  3) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
  4) Ustawy zwykłe, zwane także ustawami, oraz dekrety z mocą ustawy;
  5) Akty wykonawcze;
  6) Prawo lokalne;
  7) Prawo zwyczajowe i naturalne.
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Artykuł 5.
[Ustawy specjalne i zwykłe]
 1. Ustawy zwykłe przyjmowane są przez Parlament Republiki Bialeńskiej zwykłą większością głosów Posłów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Ustawy specjalne przyjmowane są przez Parlament Republiki Bialeńskiej zawsze większością ⅔ głosów Posłów.
 3. Ustawy specjalne mogą zostać zmienione lub zniesione wyłącznie poprzez ustawę specjalną o zmianie ustawy specjalnej.
 4. Przepisy zawarte w różnych ustawach specjalnych nie mogą wykluczać się, zmieniać ani uchylać wzajemnie. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku ustaw specjalnych o zmianie ustaw specjalnych.
 5. W Republice Bialeńskiej wyróżnia się:
  1) Ustawę specjalną o Parlamencie Republiki Bialeńskiej;
  2) Ustawę specjalną o Prezydencie Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydencie Republiki Bialeńskiej oraz Gabinecie Prezydenta Republiki Bialeńskiej;
  3) Ustawę specjalną o Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej;
  4) Ustawę specjalną o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej;
  5) Ustawę specjalną o niepołączalności urzędów, funkcji i stanowisk;
  6) Ustawę specjalną o stanach wyjątkowych;
  7) Ustawy specjalne o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej przyjmowane w razie konieczności zmiany niniejszej Konstytucji;
  8) Ustawy specjalne o zmianie ustawy specjalnej lub ustaw specjalnych przyjmowane w razie konieczności zmiany którejś z ustaw specjalnych.
Artykuł 6.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona;
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale;
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej;
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.
Artykuł 7.
[Obywatelstwo]
 1. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa oraz sposób jego nadania, utraty i odebrania określa ustawa specjalna.
 2. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
  2) udziału w wyborach i referendach.
Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) wolność słowa i wyrażania swoich poglądów;
b) wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych;
c) wolność prasy;
d) wolność wyznania;
e) wolność osobistą;
f) równość wszystkich wobec prawa;
g) prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji;
h) prawo tajemnicy korespondencji;
i) prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej;
j) prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem;
k) prawo nietykalności i nienaruszalności mienia;
l) prawo równego dostępu do informacji publicznej;
m) prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice Prezydent nadaje odznaczenia państwowe i folwarki.
Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to naczelny organ władzy ustawodawczej uprawniony do przyjmowania ustaw specjalnych, ustaw i podejmowania uchwał.
 2. Posłowie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej stanowią przedstawicieli Narodu.
 3. Ogólne zasady dotyczące wyboru Posłów do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, ich ilość oraz zasady funkcjonowania Parlamentu określa ustawa specjalna. Przepis ten nie wyklucza istnienia ustawy zwykłej będącej ordynacją wyborczą.
Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu trwa 6 tygodni, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Moment rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa ustawa specjalna.
 3. Sposoby skrócenia kadencji Parlamentu określa ustawa specjalna.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Pracą Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
 2. Powołanie Marszałka następuje na drodze uchwały Parlamentu.
 3. Sposób wyboru Marszałka oraz jego kompetencje, prawa i obowiązki określa ustawa specjalna.
 4. W razie wakatu na stanowisku Marszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej, jego obowiązki nakłada się na Prezydenta Republiki Bialeńskiej, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

 1. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje podmiotom wymienionym w ustawie specjalnej o Parlamencie Republiki Bialeńskiej.
Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa zgodny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w ustawie zwykłej o Biuletynie Ustaw składa na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć ów projekt pod obrady Parlamentu.
 2. Sposób obradowania i głosowania oraz czas trwania obrad i głosowań określa ustawa specjalna.
 3. Przyjęty przez Parlament Republiki Bialeńskiej projekt prawa przekazuje się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.
 4. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 5. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 6. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje do publikacji przyjęty projekt.
 7. W przypadku orzeczenia niezgodności projekt zostaje odrzucony.
 8. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta. Weto to może zostać odrzucone zwykłą większością głosów.
Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej na wniosek podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele, chyba że prawo to zostało im odebrane przez Sąd Ludowy.
Artykuł 16.
[O Gabinecie]
 1. Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Gabinet jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 3. Kadencja Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej kończy się w momencie powołania nowego Gabinetu.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
 5. Członkowie Gabinetu odpowiadają politycznie i konstytucyjnie przed Prezydentem. Prezydent jest w pełni odpowiedzialny za politykę i postępowania swoich Ministrów oraz Wiceprezydenta. 
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Gabinetu, jego skład, prawa i obowiązki określa ustawa specjalna.
Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej;
  b) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa;
  c) ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  d) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu.
Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. Sędziowie powoływani są dożywotnio, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
      1) rezygnacji;
      2) śmierci;
      3) usunięcia ze stanowiska.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa zwykła.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa zwykła.
 6. Podstawy funkcjonowania Sądu Ludowego, sposób powoływania sędziów oraz warunki usunięcia ich ze stanowiska określa ustawa specjalna.
Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, karygodny i zawiniony.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich rewizja bądź inna forma odwołania ustalona w ustawie specjalnej.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.
Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej trwa 12 tygodni, chyba że ustawa specjalna stanowi inaczej.
 2. Moment rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa ustawa specjalna.
 3. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 4. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w administracji państwowej i jest za nich odpowiedzialny.
 5. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem Gabinetu.
 6. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 7. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 8. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.
 9. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw zwykłych.
 10. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 11. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.
 12. Prezydent za łamanie Konstytucji lub obowiązującego prawa może zostać postawiony w stan oskarżenia. Sposób postawienia Prezydenta w stan oskarżenia określa ustawa specjalna.
 13. Nie można postawić w stan oskarżenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie pełnienia urzędu bez zastosowania ust. 11 niniejszego artykułu.
 14. Szczegółowe zasady pracy, uprawnień i obowiązków Prezydenta określa ustawa specjalna.
Artykuł 21.
[O Wiceprezydencie]
 1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
 2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
 3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki określone w ustawie specjalnej.
 4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź postawienia w stan oskarżenia analogiczny do sposobu postawienia w stan oskarżenia Prezydenta.
 5. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
 6. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
 7. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.
 8. Szczegółowe zasady pracy, uprawnień i obowiązków Wiceprezydenta określa ustawa specjalna.
Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. W przypadku rezygnacji, postawienia w stan oskarżenia lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
    0) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
    1) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
    2) Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
    3) Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
    4) Lew Wolnogradu;
    5) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu;
    6) Marszałek Bialenii;
    7) Prezes Policji Krajowej;
    8) Minister właściwy ds. zagranicznych;
   9) Minister właściwy ds. wewnętrznych;
   10) Pozostali ministrowie według stażu;
   11) Posłowie według stażu;
   12) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej;
   13) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia służbowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie policyjnej;
   14) Pozostali obywatele według stażu.
 2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
 3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.
Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa specjalna.
Artykuł 24.
[Stany wyjątkowe]
 1. Stany wyjątkowe określa ustawa specjalna.
 2. Stany wyjątkowe ogłaszane są przez Prezydenta za zgodą Parlamentu. Dopuszcza się ogłoszenie stanów wyjątkowych bez zgody Parlamentu w sytuacjach określonych w ustawie specjalnej.
 3. W okresie stanu wyjątkowego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy i ma prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy zwanych dekretami.
 4. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta dekrety są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.
 5. Dekrety z mocą ustawy nie mogą zmieniać ani znosić ustaw specjalnych.
Artykuł 25.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, traci moc obowiązującą Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą.


Artykuł 26.
 [Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy specjalnej Parlamentu popartej przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania stanów wyjątkowych.

Artykuł 27.
 [Przepisy przejściowe]
 1. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w momencie wejścia w życie wszystkich ustaw specjalnych niezbędnych do jej prawidłowego wykonywania.
 2. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Zgromadzeniu Ludowym, należy przez to rozumieć Parlament Republiki Bialeńskiej.
 3. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Marszałku Zgromadzenia Ludowego, należy przez to rozumieć Marszałka Parlamentu.
 4. Ilekroć w aktach normatywnych niższego rzędu mowa jest o Rządzie, należy przez to rozumieć Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 5. Sposób liczenia następujących po sobie kadencji Parlamentu nie ulega przerwaniu.

Cytat:Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Wersja zminimalizowana.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątkuUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości