Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu (z dnia 10 lutego 2018 r.)
#1
NIEAKTUALNY REGULAMIN[spoiler][official]
Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu
z dnia 10 lutego 2018 r.

Artykuł 1. [Przepis wstępny]

Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Parlamentu i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.

Artykuł 2. [Marszałek oraz Wicemarszałek Parlamentu]

1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu, zwany dalej Marszałkiem, którym może zostać Poseł albo osoba spoza grona parlamentarzystów.
2. Do czasu wyboru Marszałka, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Parlamentu poprzedniej kadencji w obwieszczeniu ogłaszającym wyniki wyborów parlamentarnych. Brak takiego wyboru oznacza, że Marszałkiem-Seniorem jest Marszałek Parlamentu poprzedniej kadencji.
3. Wybór Marszałka następuje niezwłocznie po rozpoczęciu kadencji w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
4. Okresy zgłaszania kandydatur oraz głosowania nad kandydaturami na Marszałka nie podlegają regulacjom niniejszej uchwały w tej kwestii i łącznie nie mogą być dłuższe niż 72 godziny.
5. Nowo wybrany Marszałek ma obowiązek niezwłocznie powołać Wicemarszałka, który to może zarządzać debatami i głosowaniami oraz zastępuje Marszałka podczas jego długotrwałej nieobecności.
6. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 2 pełnych dób, Prezydent w drodze zarządzenia może wyznaczyć Posła, tymczasowo prowadzącego obrady.

Artykuł 3. [Porządek procesu legislacyjnego]

1. Każdy projekt aktu prawnego zgodny z zasadami techniki prawodawczej oraz zawierający uzasadnienie projektodawcy uprawnionego do wnoszenia projektów składa się odpowiednio na ręce Marszałka, który to rozstrzyga o spełnieniu określonych wymogów przez projekt.
2. Debata rozpoczyna się automatycznie w momencie złożenia projektu w Parlamencie. Debata trwa minimum jedną pełną dobę, jednak nie dłużej, niż 7 pełnych dób. O jej długości rozstrzyga Marszałek.
3. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki. Autopoprawki wprowadzone przez projektodawcę mogą być naniesione od razu w projekcie właściwym.
4. Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad projektem właściwym oraz nad poprawkami zgłoszonymi przez Posłów i nad autopoprawkami zgłoszonymi przez projektodawcę.
5. Głosowanie trwa do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 5 pełnych dób.
6. Projekty poprawek nie mogą być ze sobą sprzeczne, ani wprowadzać dwóch alternatywnych rozwiązań jednocześnie.
7. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
8. Odrzucenie projektu właściwego oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
9. Terminy o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5 mogą zostać dowolnie wydłużone poza zakresami określonymi w owych ustępach, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, ale tylko w drodze uchwały Parlamentu.
10. W przypadku niezamknięcia procesu legislacyjnego projektu aktu prawnego w danej kadencji, przechodzi on do następnej, gdzie zostaje on kontynuowany.

Artykuł 4. [Porządek procesu kreacyjnego]

1. Parlament Republiki Bialeńskiej na podstawie odrębnych przepisów pełni funkcję kreacyjną wobec innych organów administracji publicznej.
2. Na podstawie danych przepisów Marszałek ogłasza możliwość zgłaszania kandydatur na określone stanowiska. Okres ten nie może być dłuższy niż 2 pełne doby, jednakże może być dowolnie przedłużany przez Marszałka do czasu znalezienia kandydatów.
3. Głosowanie następuje indywidualnie nad każdą kandydaturą i przebiega na zasadach określonych w art. 3, ust. 5 niniejszej uchwały.
4. Wybór członków do danego organu administracji publicznej podejmowana jest zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
5. Decyzję o powołaniu członków do danego organu administracji publicznej Parlament podejmuje w drodze uchwały.

Artykuł 5. [Porządek pracy]

1. Prawo do zabierania głosu na sali obrad Parlamentu posiadają:
a) Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu,
b) Posłowie,
c) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej oraz członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,
d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka,
e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.
2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 pełne doby, chyba że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.
3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie.
4. Marszałek ma obowiązek przenieść wszystkie bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie poza salę obrad. W przypadku recydywy przez daną osobę – ma prawo do nałożenia grzywny w wysokości nie większej niż minimalna wysokość wynagrodzeń Posła za okres jednego miesiąca i/lub wystąpienia do administracji forum o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Parlamentu.
5. Poseł w przypadku niewłaściwego zachowania, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek ma prawo usunąć Posła z sali obrad na okres jednej pełnej doby.
6. Poprzez niewłaściwego zachowanie rozumie się w szczególności:
a) wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
b) wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinetu Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.

Artykuł 6. [Prawa i obowiązki Posłów]

1. Posłowie mają obowiązek brać udział w głosowaniach oraz w debatach.
2. Poseł ma obowiązek usprawiedliwić swoją absencję podczas debat i głosowań Marszałkowi w terminie doby od momentu zalogowania się na forum Republiki.
3. W przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na głosowaniach lub debatach, Marszałek może w drodze zarządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie na podstawie przepisów Ordynacji Wyborczej.
4. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.
5. Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek.

Artykuł 7. [Komisje parlamentarne]

1. Parlament może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne. W uchwale wskazuje jej przewodniczącego.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Parlament w uchwale powołującej komisję.
3. Parlament może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez przewodniczącego komisji.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowo wybrany Parlament podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 8. [Przepis końcowy]

Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Parlament w formie uchwały o zmianie Uchwały Parlamentu - Regulamin Parlamentu przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 9. [Wejście w życie uchwały]

1. Uchwała wchodzi w życie w momencie jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.
2. W momencie wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała parlamentu - Regulamin Parlamentu z dnia 1 lutego 2018 r.

[podpis]Hewret von Thorn
Marszałek Parlamentu XXXIV kadencji[/podpis][/official][/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości


Wiadomości w tym wątku
Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu (z dnia 10 lutego 2018 r.) - przez Hewret von Thorn - 10.02.2018, 16:03:39Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości