Ustawa specjalna o udziale obywateli w sprawowaniu władzy
#1
[official]
USTAWA SPECJALNA O UDZIALE OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY
z dnia 11 lutego 2018 roku

Rozdział I
Przepisy wstępne

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sposobu organizacji i przebiegu referendów oraz innych form demokracji bezpośredniej oraz aktywności społecznej.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Rozdział II
Referendum

Artykuł 3.

1. Referendum jest formą głosowania, podczas której uprawnieni obywatele wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

2. Pytanie referendalne rozpoczyna się od wyrazu "czy", a jedynymi możliwymi odpowiedziami są odpowiedzi "tak" oraz "nie", gdzie "tak" oznacza poparcie przedmiotu referendum, a "nie" oznacza brak poparcia dla przedmiotu referendum.

3. Decyzje podejmowane są w referendum zwykłą większością głosów. Frekwencja nie wpływa na ważność ani wiążący charakter referendum.

Artykuł 4.

Do udziału w referendum, to jest do oddania w nim głosu, uprawnieni są wszyscy obywatele posiadający czynne prawo wyborcze w rozumieniu odrębnych przepisów.

Artykuł 5.

1. Referendum zarządza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej z własnej inicjatywy bądź na wniosek podmiotów posiadających prawo do inicjatywy prawodawczej.

2. Marszałek odmawia przeprowadzenia referendum, jeśli uzna, że jego przeprowadzenie naraziłoby stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

3. Decyzja Marszałka o przeprowadzeniu bądź odmowie przeprowadzenia referendum może zostać zaskarżona do sądu. Stronami w postępowaniu są osoba skarżąca i Marszałek Parlamentu, a osobą skarżącą może być każdy obywatel.

4. Od wyroku sędziego wydanego w sprawie w trybie ust. 3 niniejszego artykułu stronom przysługuje prawo apelacji do Trybunału Sprawiedliwości na zasadach ogólnych.

Artykuł 6.

Za przebieg i organizację referendum odpowiedzialny jest Marszałek Parlamentu lub powołany w tym celu Państwowy Komisarz Wyborczy.

Artykuł 7.

1. Referendum odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu opublikowania rozporządzenia Marszałka Parlamentu w sprawie przeprowadzenia referendum.

2. Głosowanie referendalne trwa nie mniej niż 48 godzin, ale nie więcej niż 120 godzin.

3. Głosowanie referendalne jest tajne, powszechne, równe i bezpośrednie.

Artykuł 8.

Wynik referendum podawany jest w formie obwieszczenia przez Marszałka Parlamentu lub Państwowego Komisarza Wyborczego niezwłocznie po zakończeniu głosowania referendalnego.

Artykuł 9.

Wynik referendum jest wiążący dla organów władzy.

Artykuł 10.

Ponowne przeprowadzenie referendum o tym samym przedmiocie możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego referendum w tej sprawie.

Rozdział III
Petycja

Artykuł 11.

Grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo składania petycji, to jest pism zawierających prośbę, do organów władzy.

Artykuł 12.

Organy władzy zobligowane są do udzielenia oficjalnej odpowiedzi na petycję w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu jej dostarczenia.

Artykuł 13.

W razie szczególnej zawiłości sprawy termin, o którym mowa w art. 12 niniejszej ustawy, może zostać przedłużony do maksymalnie 14 dni. O przedłużeniu terminu organ władzy zobligowany jest poinformować obywateli składających petycję.

Rozdział IV
Strajk

Artykuł 14.

Strajk jest dobrowolnym powstrzymaniem się od wykonywania pracy przez pracowników w celu osiągnięcia danego celu.

Artykuł 15.

1. Przeprowadzanie strajku jest zabronione, jeśli naraziłoby to stabilność lub bezpieczeństwo państwa albo naruszałoby zasadę niezawisłości i niezależności władz bądź ingerowałoby w prawa i wolności obywateli.

2. Zabrania się przeprowadzania strajku w organach administracji państwowej.

3. Próba podjęcia strajku w sytuacjach zabronionych, o jakich mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, może zostać spacyfikowana przez Policję Krajową.

Artykuł 16.

Pracodawcy lub Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego przysługuje prawo odmowy wypłaty pensji pracownikom podejmującym strajk za okres objęty strajkiem.

Rozdział V
Plebiscyt

Artykuł 17.

Przeprowadzanie plebiscytu, to jest głosowania nad odłączeniem części terytorium Republiki Bialeńskiej i przyłączeniem go do innego państwa, jest zabronione.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Artykuł 18.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości


Wiadomości w tym wątku
Ustawa specjalna o udziale obywateli w sprawowaniu władzy - przez Hewret von Thorn - 11.02.2018, 14:47:42Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości