Komisja parlamentarna ds. nowelizacji Kodeksu cywilnego
#1
Cytat:
[Obrazek: 2w5TC.png]

Drodzy Panowie!

Witam serdecznie na posiedzeniu komisji, przede wszystkim Pana Prezydenta oraz Posła - Członka Anszlusa. Na początku chciałbym się dowiedzieć, jakie zmiany są planowane, czyli przysłowiowo - co tu zmieniać? Obecnie Kodeks cywilny reguluje kwestie zobowiązań w takich oto przepisach (głównie rozdział III, ale i kilka przepisów z części ogólnej). Bardzo proszę o wypowiedź zwłaszcza Pana Prezydenta, z którego inicjatywy się tu zbieramy.

prof. zw. dr net. Paweł Karol książę kardynał Medyceusz Zep
NKW Normalna Bialenia Pawła Medyceusza
Przewodniczący KomisjiCytat:Artykuł 10.1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.Artykuł 11.1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.Artykuł 12.Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:

a złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

b złożone dla pozoru;

c złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.Artykuł 13.


Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

[ROZDZIAŁ III – PRAWO ZOBOWIĄZAŃ]


Artykuł 18.

1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 19.

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 20.

1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 21.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Komisja parlamentarna ds. nowelizacji Kodeksu cywilnego - przez Severino Castiglioni - 15.02.2018, 11:38:22Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości