Traktat z Dreamlandem i Elderlandem
#1
Cytat:TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Republiką Bialeńską

zawarty w dniu 15 listopada 2014 roku
w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj
Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;

reprezentowany przez:

Jego Ekscelencję Daniela von Witta
Premiera Rządu Królewskiego

oraz

Jego Ekscelencja Jan Kaniewski 
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej

reprezentowany przez:

Jego Ekscelencję Adama Aleksandra von Vincisa-Dostojewskiego 

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1.  Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2.  Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1.  Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2.  Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1.  Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2.  W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1)  nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2)  nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3)  korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4)  korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5)  nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3.  Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1.  Ambasador może zrzec się immunitetu.
2.  Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3.  W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1.  Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2.  W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Podpisali:

w imieniu Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu

(-) Daniel von Witt

w imieniu Republiki Bialeńskiej

(-) Jan Kaniewski

(-) Konstanty Jerzy Michalski

(-) Adam Aleksander von Vincis-Dostojewski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości