Traktat z Wandystanem
#1
Cytat:TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Mandragoratem Wandystanu a Republiką Bialeńską

zawarty w dniu 23 listopada 2014 roku
w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony:

Droga Liderka Paulina Tradycja Wileńska
Prezydenta Mandragoratu Wandystanu,
w imieniu własnym i Mandragoratu Wandystanu;

reprezentowana przez:

Towarzysza Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego,
Komisarza Ludowego ds. Eksportu Rewolucji,

oraz

Jego Ekscelencja Jan Kaniewski 
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej

reprezentowany przez:

Jego Ekscelencje Konstantego Jerzego Michalskiego,
Ministra Spraw Zagranicznych 

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o  nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1.  Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy lub jej groźby.

Art. 2.
1.  Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2.  Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Mandragoratu Wandystanu w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Mandragoracie Wandystanu. Przedstawiciel Republiki Bialeńskiej w Mandragoracie Wandystanu nosi miano ambasadora, Przedstawiciel Mandragoratu Wandystanu w Bialenii nosi miano ambarasa.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego Przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata.

Art. 4.
1.  Przedstawicielowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2.  W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, Przedstawiciel:
(1)  nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2)  nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3)  korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4)  korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5)  nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3.  Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania Przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość Przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1.  Przedstawiciel może zrzec się immunitetu.
2.  Wydalenie Przedstawiciela z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3.  W przypadku wydalenia Przedstawiciela państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1.  Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2.  W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Podpisali:

w imieniu Mandragoratu Wandystanu

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki

w imieniu Republiki Bialeńskiej

(-) Konstanty Jerzy Michalski

(-) Jan Kaniewski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości