[Vincisburg]Statut miasta.
#1
Cytat:Statut miasta Vincisburga

Art. 1. [Rada Rodu]
Władzę uchwałodawczą na terenie miasta Vincisburga, dalej zwanego miastem, pełni Rada Rodu, dalej zwana radą, składająca się ze wszystkich członków rodu von Vincis. Obradom rady przewodniczy Senior Rodu von Vincis, zwany dalej Seniorem.
Art. 2. [Senior]
Seniorem jest osoba sterująca całym rodem von Vincis. Ta osoba jednocześnie przewodniczy miastu Vincisburg.
Art. 3. [Mieszkańcy miasta]
Za mieszkańca miasta uznaje się osobę wpisaną na listę mieszkańców miasta, na wniosek mieszkańca Republiki Bialeńskiej. Status mieszkańca przyznaje Senior poprzez wpisanie na listę mieszkańców miasta. Senior może wypisać mieszkańca z listy tylko i wyłącznie po zasięgnięciu wiążącej opinii Rady. Mieszkańcami Vincisburga mogą zostać osoby niezwiązane z rodem.
Art. 4. [Majątek]
Majątkiem miasta zarządza Senior.
Art. 5. [Przepisy końcowe]
1. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Możliwe jest dokonywanie zmian w statucie większością 2/3 głosów Rady.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości