Najwyższy Akt Prawny Carstwa Brodryjskiego (nieaktualny)
#1
Cytat:
[size=24pt]NAJWYŻSZY AKT
[b][size=24pt]PRAWNY CARSTWA [align=center][b][size=24pt]BRODRYJSKIEGO

Z pierwszego dnia grudnia Anno Domini 2014

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

My, naród Brodryjski dążąc do zapewnienia ładu dla wszystkich obywateli,
odcinając się od organizacji imitujących władzę państwową,
które to okupują dawne terytorium brodryjskie,

dążąc do zapewnienia pomyślności i rozkwitu Brodrii,
w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę wobec obecnego i przyszłych pokoleń,
chcąc przywrócić uświęconą tradycją i historią monarchię,
uchwalamy Najwyższy Akt Prawny Carstwa Brodryjskiego.


[align=center][font=georgia][b][size=24pt]ROZDZIAŁ I
[Stosunki polityczne Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego]

[font=georgia][b]Art. 1.
1. Ustanawia się po wsze czasy istniejące Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Carstwem.
2. Carstwo jest pełnoprawnym podmiotem międzynarodowym, będącym prawnym kontynuatorem Federacji Brodryjskiej.
3. Carstwo jest państwem prawa oraz przestrzega wiążących traktatów międzynarodowych.
4. Władza zwierzchnia w Carstwie należy do Cara.

Art. 2.

1. Carstwo na czas okupacji swojego dawnego terytorium funkcjonować będzie na obszarze wydzielonym przez Republikę Bialeńską.
2. Terytorium Carstwa regulować będzie traktat z Republiką Bialeńską.

Art. 3.
Korona oraz tron Carstwa jest dziedziczna podług następstwa ustanowionego przez panującego monarchę.

Art.4.
1. Symbole narodowe Carstwa określa ustawa.
2. Językiem urzędowym Carstwa jest język polski.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ II
[Prawa tudzież obowiązki obywateli]

[font=georgia][b]Art.5.
Za obywatela Carstwa uważa się każdą, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara.

Art.6.
1. Godność osoby ludzkiej jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona to jest obowiązek władz publicznych Carstwa.
2. Każdemu obywatelowi zapewnia się:
- wolności zrzeszania się,
- wolności sumienia i religii,
- wolności wyrażania swoich poglądów,
- wolność do twórczości artystycznej, nie godzącej w godność osoby ludzkiej,
- wolności do nauki i rozwoju własnego.

Art.7.
Obowiązkiem każdego obywatela jest roztropna troska o dobro wspólne, rozumiana jako służba Ojczyźnie, Carowi, a także poszanowanie Praw.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ III
[Społeczeństwo]

[font=georgia][b]Art.8.
Społeczeństwo Carstwa jest stricte zhierarchizowane oraz dzieli się na warstwy społeczne.

Art.9.
Najwyższej w hierarchii społecznej stoi osoba monarchy. Niższe miejsce zajmują kolejno: członkowie rodziny carskiej, arystokracja oraz szlachta.

Art.10.
O przynależności do rodziny carskiej decydują tylko i wyłącznie więzy krwi, łączące z monarchą. Precedencję w rodzinie carskiej reguluje prawo dworskie.

Art.11.
1. O przynależności do arystokracji decyduje tytuł arystokratyczny nadawany przez monarchę. Tytułami arystokratycznymi są kolejno: książę, markiz, hrabia, wicehrabia oraz baron.
2. Przynależność do arystokracji upoważnia do zasiadania w Radzie Ministrów Jego Carskiej Mości.

Art.12.
Posiadanie tytułu szlacheckiego upoważnia do zasiadanie w Dumie Bojarów.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ IV
[Car Brodrii]

[font=georgia][b]Art. 13.
1. Najwyższym zwierzchnikiem Carstwa jest Car Brodrii, zwany dalej Carem. Wszelaka władza wykonawcza tudzież administracyjna pochodzi od niego.
2. Osoba monarchy jest nietykalna.

Art. 14.
1. Car prowadzi politykę zagraniczną Carstwa.
2. Prawo zawierania traktatów i umów międzynarodowych, wcześniej przez Dumę Bojarów ratyfikowanych należy do Cara.

Art. 15.
1. Car mianuje: Ministrów, Sędziów, ambasadorów, przedstawicieli dyplomatycznych oraz urzędników administracyjnych.
2. Nadawanie tytułów szlacheckich oraz arystokratycznych tudzież odznaczeń cywilnych i wojskowych należy do Cara.

Art.16.
1. Car jest najwyższym zwierzchnikiem judykatywy. Sprawuję ją poprzez swoich mianowanych przez się Sędziów. 
2. Każdy obywatel ma prawo do odwołania się o wyroku wydanego przez Sędziego do Cara. Wyrok wydany przez monarchę jest wiążący i nie podlega zmianie, chyba że z woli samego monarchy.

Art.17.
Każdy akt wydany przez Dumę Bojarów, z wyłączeniem aktu o detronizacji wymaga asygnaty Cara. W przypadku braku kontrasygnaty akt takowy nie może być przyjęty.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ V
[Rada Ministrów Jego Carskiej Mości]

[font=georgia][b]Art.18.
1. Rada Ministrów Jego Carskiej Mości, zwana dalej Radą składa się z ministrów nominowanych i dymisjonowanych przez Cara.
2. Rada pomaga monarsze w zarządzaniu państwem. Car podług swojej woli może przekazać część swoich prerogatyw poszczególnym ministrom.
3. Nominacja oraz dymisja ministra wymaga odpowiedniego dekretu wydanego przez Cara.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ VI
[Duma Bojarów]

[font=georgia][b]Art. 19.
Legislatywę w Carstwie sprawuje Duma Bojarów, w skład której wchodzi każdy obywatel tegoż Carstwa.

Art. 20.
1. Duma Bojarów obraduje na sesjach, zwoływanych przez Cara w czasie przez niego wyznaczonym.
2. Do czasu wyboru Marszałka Dumy Bojarów obradom Dumy Bojarów przewodniczy Car.
3. Obradom przewodniczy wybierany na początku każdej sesji Marszałek Dumy Bojarów. Zaleca się ażeby wybrany był on spośród arystokracji.

Art.21.
1. Duma Bojarów uchwala akty w jawnym, bezpośrednim i równym głosowaniu, nie trwającym krócej niż 6 godzin i dłużej niż 24 godziny zwykłą większością, chyba że dany akt przewiduje inaczej.
2. Ratyfikacja traktatów oraz umów międzynarodowych należy do Dumy Państwowej.
3. Duma Bojarów ma prawo do detronizacji Cara w wypadku nie przestrzegania przezeń niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego oraz Praw większością kwalifikowaną 4/5.

[font=georgia][size=10pt][size=24pt]ROZDZIAŁ VII
[Źródła Praw oraz postanowienia końcowe]

[font=georgia][size=8pt][b]Art.22.

Prawo podług kolejności pochodzi od:
1. Niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego
2. Aktów Dumy Bojarów
3. Dekretów Carskich
4. Traktatów i umów międzynarodowych
5. Dekretów Ministrów
6. Aktów prawa miejscowego

Art.23.
Warunkiem wejścia w życie aktu prawnego jest jego ogłoszenie podług sprecyzowanej ustawowo formy.

Art.24.
1. Do zmiany niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego wymagana jest zgoda bezwzględnej większości Dumy Bojarów.
2. W terminie nie przekraczającym siedmiu dni od ogłoszenia niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego dotychczasowe władze brodryjskie winny podać się do dymisji. Społeczeństwo zaś winno wybrać przyszłego Cara na posiedzeniu, któremu przewodniczył będzie dotychczasowy Prezydent Federacji Brodryjskiej.
3. Bezpośrednio po wyborze Cara, o którym mówi ustęp 2, artykułu 24 niniejszego Najwyższego Aktu Prawnego traci moc prawną Konstytucja Federacji Brodryjskiej z dnia 18.10.2014 r..
4. Niniejszy Najwyższy Akt Prawny wchodzi w życie z chwilą utraty mocy prawnej Konstytucji Federacji Brodryjskiej z dnia 18.10.2014 r.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości