List do władz Anatolii
#1
Cytat:
[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]
[font=georgia]
[font=georgia][size=20pt]S
zanowny Panie Naczelniku Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii

[font=georgia]W związku z przyszłą lokacją nowej siedziby władz Carstwa Brodryjskiego na terenie wyspy Anatoli, będącej pod niejako protektoratem kierowanych przez Pana Sił Zbrojnych, chciałbym rozpocząć dyskusję nad sytuacją terytorialno-prawną tegoż miasta. W naszym zamyśle miałoby być ono zalążkiem i jedynym legalnym terytorium Brodrii. Tak więc, na początku chwielibyśmy zwrócić się do Pana, jak zapatruje się Pan na wydzierżawienie terenu tegoż miasta władzom Carstwa?

[font=georgia]Z wyrazami rewerencji,

[font=georgia][size=12pt]/-/ Adam Aleksander I
Z Bożej łaski i woli narodu Car Brodrii
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#2
1. Stoję na zasadzie integralności terytorium RB (z autonomiami mieliśmy złe doświadczenia - ale małymi kroczkami... jeżeli to nie będzie szkodziło RB możemy osiągać coraz to większe prawa autonomiczne), ale jak najbardziej mogę się zgodzić na dzierżawę terenu na podobnych zasadach... aczkolwiek niechętnie ale trzeba tutaj sięgnąć do przykładów realowych - jak to ma miejsce w przypadku dzierżawienia terenów pod bazy wojskowe czyli przy nienaruszalności terytorium państwa, na wydzierżawionym terenie panuje duża swoboda w działaniu, choć prawo RB jest nadrzędne wobec lokalnego w kwestiach zasadniczych (kwestie pomniejsze mogą być regulowane tylko prawem lokalnym). Jednak władze wojskowe Anatolii nie będą się wtrącać w działania na dzierżawionym terenie. Trochę tak jak to się u nas odbywa z lennami czyli pełna swoboda w zagospodarowaniu i kształtowaniu terenu.

2. Terytorium będzie mogło być zwiększane, jeżeli postanowicie je sensownie zagospodarować (Anatolia jest generalnie pustym obszarem w minimalnym stopniu zagospodarowania, każda inicjatywa w tym kierunku cieszy), na razie mniej więcej będzie takie jak oznaczone na mapie, choć nie widzę powodu by przy dokładnym zaznaczaniu je zwiększyć..

Sam teren (geograficznie i krajobrazowo) wygląda następująco - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...g11221#new - post zatytułowany "Wschodnia Anatolia".

Nazewnictwo zatoki, miasta, osad przyległych itd. są w gestii Cara Brodrii - proszę tylko o informację w dziale BBK (http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...oard=109.0 - może być w osobnym temacie) jak i co ponazywać. Po odpowiednich uzgodnieniach BBK wykona szczegółowa mapę terenu wydzierżawionego Carstwu Brodrii.

3. Zlokalizowane tam jednostki brodryjskie zostaną zorganizowane przez SZ RB i operacyjnie wejdą w skład sił broniących Anatolii. Jak proponowałem wcześniej SZ RB zbudują tam konieczną infrastrukturę wojskową i włączą te jednostki w skład swojego systemu zaopatrzenia.

Jednostki brodryjskie będą posługiwały się własnym oznakowaniem (np znaki identyfikacyjne samolotów), stopniami wojskowymi (jeżeli takie stworzycie), własnym umundurowaniem (odmiennym od tego w RB) itd. Kwestie personalne pozostaną po stronie brodryjskiej - czyli mianujecie swojego dowódcę tych sił, który jednak pod względem operacyjnym będzie podlegał D-cy SZ RB, a pod względem personalnym Carowi Brodrii. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednak z budżetu SZ RB.

A poważaniem:

D-ca Sił Zbrojnych RB
Naczelnik Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii


PS. Prywatnie dodam, że firma RAT, będąca moją własnością zamierza wykonać samolot w odpowiednich barwach (przykłady działania tutaj - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...sg3325#new - patrz ostatni post) i przekazać go w darze Carowi Brodrii, aby uczynić jego podróże odpowiednio godnymi.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Szanowny a zacny Panie Naczelniku!

Na początku chcielibyśmy przeprosić za zwłokę z odpowiedzią, niestety ostatnimi czasy nasza aktywność nie stała na najwyższym poziomie. Jak rozumiemy zgodziłby się Pan na dzierżawę terenu, o zaznaczonego na mapie. Pozwoliliśmy sobie przygotować wstępną umowę o dzierżawę.

Cytat:Umowa o dzierżawie

zawarta w dniu ________________ w ____________ pomiędzy:


Wojskowo-Kolonizatorskim Protektoratem Wyspy Anatolii
reprezentowanym przez:
Szanownego Pana Krzysztofa Razorbalade
Naczelnika Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii,
nazywanym dalej Wydzierżawiającym,

a

Najjaśniejszym Carstwem Brodryjskim
reprezentowanym przez:
Jego Carską Mość Adama Aleksandra Dostojewskiego von Vincisa
Z Bożej łaski i woli Narodu Cara Brodrii,
nazywanym dalej Dzierżawcą

§1.
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego użytkowania teren oznaczony w załączniku nr.1 do niniejszej umowy.

§2.
Dzierżawca zobowiązuje się do:
1) Dbania o krajobraz naturalny terenów, o których mowa w §1. niemniejszej umowy
2) Industrializacji oraz zasiedlenia terenów, o których mowa w §1. niemniejszej umowy we własnym zakresie

§3.
Wydzierżawiający wyraża zgodę na wyjęcie spod jurysdykcji prawnej Republiki Bialeńskiej, z zachowaniem przez Dzierżawcę powszechnie przyjętych norm sprawiedliwości społecznej.

§4.
W przypadku zgody obu Stron terytorium, o którym mowa w §1. niniejszej umowy może zostać rozszerzone.

§5.
Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

§6.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. W takim przypadku umowa traci ona moc prawną trzy dni po fakcie jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron.

Załącznik nr.1.
[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=2203.0;a...2956;image]

Co Szanowny Pan uważa? Jesteśmy świadomi, iż kłopotliwy może być § 3., tak więc bylibyśmy wdzięczni za ewentualny pomysł na rozwiązanie tej kwestii. Carstwo jako państwo, a więc podmiot prawa międzynarodowego musi posiadać moc sprawowania niezależnych rządów na swym (powiedzmy) terytorium.

Dziękujemy także za troskę o stan armii brodryjskiej. Prosilibyśmy nadto o przemianowanie ich, o ile nie będzie to kłopotem na: Carskie Siły Zbrojne.

Cytat:PS. Prywatnie dodam, że firma RAT, będąca moją własnością zamierza wykonać samolot w odpowiednich barwach (przykłady działania tutaj - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...sg3325#new - patrz ostatni post) i przekazać go w darze Carowi Brodrii, aby uczynić jego podróże odpowiednio godnymi.
Jesteśmy wdzięczni. To będzie wspaniały dar dla naszego rodu oraz naszej osoby.

Łącząc wyrazy rewerencji

/-/ Adam Aleksander I
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#4
Faktycznie artykuł 3 jest moim zdaniem niewłaściwie sformułowany - nie możemy wyłączać terytorium RB całkowicie spod jurysdykcji RB.

Proponowałbym raczej wyszczególnienie jakie prawa RB na tym terenie obowiązują, a jakie są w gestii lokalnej władzy.

Moim zdaniem pewne podstawowe prawa powinny obowiązywać zgodnie z zasadami obowiązującymi w RB, a inne te mniej znaczące i nie wpływające na kraj jako taki pozostać w gestii Carstwa Brodryjskiego. Jednak jeżeli oczekujecie konkretnej propozycji ode mnie to proszę się wstrzymać do jutra - bo dzisiaj jestem w pracy niezbyt wygodnie mi przeglądać kilka dokumentów i stworzyć analizę tych, które powinny być zgodne z prawami RB.

I żeby było jasne - chodzi mi tylko o prawa podstawowe, związane z bezpieczeństwem państwa jako takiego, nie zamierzam narzucać ich nadmiaru.

Co do terytorium... to moja propozycja jest taka, aby wstępnie (nawet byle jak - paintem) nanieść mniej więcej Wasze zamierzenia "budowlane" i terytorialne - a wtedy wykonam nieco lepsze granice dzierżawionego terytorium. Bo dzierżawa na podstawie owalu, który na szybko wstawiłem tylko po to by przedstawić potencjalne miejsce nie jest chyba najlepszym pomysłem... zresztą jestem zdania, że ten teren może być nieco większy... No chyba, że to ja mam coś zaproponować z tymi granicami - ale wtedy podobnie jak z prawami trzeba poczekać do jutra, bo do rana jestem w pracy.

W kwestii armii...

Oczywiście zmienię nazwę... ale rownież prosiłbym o trochę cierpliwości, gdyż moim zamiarem jest uszczegółowienie i trochę pozytywnych zmian w Waszej Armii w składzie operacyjnym "mojej armii". Chciałbym jednak spokojnie dokończyć inwentaryzację i jeszcze dwie (drobne zmiany) zmiany w SZ RB, a potem uzupełnić z magazynów RB sprzęt w CSZ (ładny skrót, nawiasem mówiąc) i dokonać dość szczegółowych ustaleń dotyczących jednostek CSZ. Po dzisiejszej nocy mam 3 dni wolne to mam zamiar nad tym pokombinować... sądzę, że powinniście być zadowoleni z rezultatów.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Cytat:Moim zdaniem pewne podstawowe prawa powinny obowiązywać zgodnie z zasadami obowiązującymi w RB, a inne te mniej znaczące i nie wpływające na kraj jako taki pozostać w gestii Carstwa Brodryjskiego. Jednak jeżeli oczekujecie konkretnej propozycji ode mnie to proszę się wstrzymać do jutra - bo dzisiaj jestem w pracy niezbyt wygodnie mi przeglądać kilka dokumentów i stworzyć analizę tych, które powinny być zgodne z prawami RB.

I żeby było jasne - chodzi mi tylko o prawa podstawowe, związane z bezpieczeństwem państwa jako takiego, nie zamierzam narzucać ich nadmiaru.

Naturalnie, pośpiech wszak nie jest wskazany. Do jutra my również postaramy się przedstawić takową listę praw.

Cytat:Co do terytorium... to moja propozycja jest taka, aby wstępnie (nawet byle jak - paintem) nanieść mniej więcej Wasze zamierzenia "budowlane" i terytorialne - a wtedy wykonam nieco lepsze granice dzierżawionego terytorium. Bo dzierżawa na podstawie owalu, który na szybko wstawiłem tylko po to by przedstawić potencjalne miejsce nie jest chyba najlepszym pomysłem... zresztą jestem zdania, że ten teren może być nieco większy... No chyba, że to ja mam coś zaproponować z tymi granicami - ale wtedy podobnie jak z prawami trzeba poczekać do jutra, bo do rana jestem w pracy.

Racja. Nie pomyśleliśmy o tym. Mapa jest w bardzo prowizorycznej wersji. Mimo to jest to szczyt naszych umiejętności graficznych Wink.
[Obrazek: mapaJPG_whqxnwp.JPG]

Cytat:Oczywiście zmienię nazwę... ale rownież prosiłbym o trochę cierpliwości, gdyż moim zamiarem jest uszczegółowienie i trochę pozytywnych zmian w Waszej Armii w składzie operacyjnym "mojej armii". Chciałbym jednak spokojnie dokończyć inwentaryzację i jeszcze dwie (drobne zmiany) zmiany w SZ RB, a potem uzupełnić z magazynów RB sprzęt w CSZ (ładny skrót, nawiasem mówiąc) i dokonać dość szczegółowych ustaleń dotyczących jednostek CSZ. Po dzisiejszej nocy mam 3 dni wolne to mam zamiar nad tym pokombinować... sądzę, że powinniście być zadowoleni z rezultatów.

Jak już pisaliśmy pośpiech nie jest wskazany, poza tym to Waść czynisz nam przysługę, więc pospieszać nie wypada.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#6
(15.12.2014, 23:11:55)Adam Aleksander Dostojewski von Vincis link napisał(a): Do jutra my również postaramy się przedstawić takową listę praw.
Dobrze... poczekam.


Cytat:Mapa jest w bardzo prowizorycznej wersji. Mimo to jest to szczyt naszych umiejętności graficznych
Jest to zupełnie wystarczające. Można w sposób czytelny opisać go nawet słownie (bez grafiki) za pomocą oznaczeń kwadratów na mapie i tak to proponuję ująć w umowie dzierżawy, że obejmuje teren zgodnie z oznaczeniami kwadratów (małych czyli tych w układzie litera-liczba-liczba rzymska) - nie wymienię ich tutaj bo aktualnie jestem na malutkim ekraniku...

Jak rozumiem teren jest dzierżawiony, a nie wyłączony z RB czyli pozostaje pełna swoboda komunikacji... pewnie niepotrzebnie to piszę, ale warto zawczasu to wyjaśnić.

Cytat:...więc pospieszać nie wypada.
W tym przypadku nawet się fizycznie nie da - do wykonania tych czynności trzeba czasu na przemyślenia i dostępu do sprzętu z możliwościami graficznymi oraz programem, w którym są robione wizualizacje.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
To może ja się popiszę umiejętnościami graficznymi. Big Grin

[Obrazek: ofqzaf.jpg]

Na mapie zastosowałem nazwy księstw wymienionych w prawie dworskm. Nie wiem co na to Jego Carska Mość, ale ja owe księstwa w tytułach poszczególnych członków rodziny carskiej potraktowałem jak określone terytoria z określonymi granicami.

EDIT
Szacunkowa powierzchnia carstwa:

Księstwo Czuwacji - 12 000 km kwadratowych
Wielkie Księstwo Bałmucji - 13 000 km kwadratowych
Księstwo Ostii - 8 000 k kwadratowych

Carstwo Brodryjskie - 33 000 km kwadratowych
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
#8
(16.12.2014, 00:15:32)Krzysztof Razorblade link napisał(a): Można w sposób czytelny opisać go nawet słownie (bez grafiki) za pomocą oznaczeń kwadratów na mapie i tak to proponuję ująć w umowie dzierżawy, że obejmuje teren zgodnie z oznaczeniami kwadratów (małych czyli tych w układzie litera-liczba-liczba rzymska) - nie wymienię ich tutaj bo aktualnie jestem na malutkim ekraniku...

Proponuję w umowie ując ten obszar słownie jako:

Cytat:§1.
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego użytkowania teren obejmujący n/w kwadraty na oficjalnej Mapie Anatolii:
- J19-VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV,XV/XVI
- J20-V/VI/VII/X/X/XI/XIII/XIV/XV
- K19-II/III/IV/VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- K20-I/II/III/VI/VIII/X/XIII
- L19-III/IV

[...]
§3.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wyjęcie spod jurysdykcji prawnej Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem:
- przestępstw określonych w Kodeksie Cywiolno-Karnym RB jako "Przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej".

Jednocześnie Dzierżawca zobowiązuje się do opracowania praw obowiązujących na wydzierżawionym obszarze, które będą zgodne z powszechnie przyjętymi w RB normami sprawiedliwości społecznej oraz współpracować z Żandarmerią Protektoratu w sprawach mających wpływ na ogół obszaru Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii i nie udzielać schronienia osobom ściganym za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Proszę też dopisać "paragraf" o treści:

Cytat:Funkcjonowanie sił o charakterze militarnym na wydzierżawionym terenie zostanie określone odrębnym aktem prawnym zawartym pomiędzy Carstwem Brodryjskim i Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

(16.12.2014, 20:03:17)Patryk Hyjek link napisał(a): Na mapie zastosowałem nazwy księstw wymienionych w prawie dworskm. Nie wiem co na to Jego Carska Mość, ale ja owe księstwa w tytułach poszczególnych członków rodziny carskiej potraktowałem jak określone terytoria z określonymi granicami.
Te kwestie to już wewnętrzna sprawa carstwa Brodryjskiego i nazewnictwo obszarów oraz miejscowości nie wchodzi w skład umowy... po uzgodnieniu co i jak ma się nazywać proszę to zbiorczo umieścić w odrębnym temacie w dziale Bialeńskiego Biura Kartograficznego - zostanie to naniesione na oficjalną mapę.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Szanowny Panie,

Pozwoliłem sobie dokonać kilku poprawek w proponowanym §1., a mianowicie:
Cytat:- J19-VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- J20-V/VI/VII/IX/X/XI/XIII/XIV/XV
- K19-II/III/IV/VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- K20-I/II/III/V/VI/VII/IX/X/XI/XIII
- L19-III/IV

W takim wypadku Carstwo zajmować będzie mniej więcej taki obszar (mam nadzieję, że się nie pomyliłem przy liczeniu owych kwadracików):
[Obrazek: carstwoJP_whqwsna.JPG]

Oto zaś umowa w ostatecznej wersji:

Cytat:
Umowa o dzierżawie

zawarta w dniu 16.12.2014 r. w Porcie Arthurberg pomiędzy:


Wojskowo-Kolonizatorskim Protektoratem Wyspy Anatolii
reprezentowanym przez:
Szanownego Pana Krzysztofa Razorbalade
Naczelnika Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii,
nazywanym dalej Wydzierżawiającym,

a

Najjaśniejszym Carstwem Brodryjskim
reprezentowanym przez:
Jego Carską Mość Adama Aleksandra Dostojewskiego von Vincisa
Z Bożej łaski i woli Narodu Cara Brodrii,
nazywanym dalej Dzierżawcą

§1.
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego użytkowania teren obejmujący n/w kwadraty na oficjalnej Mapie Anatolii:
- J19-VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- J20-V/VI/VII/IX/X/XI/XIII/XIV/XV
- K19-II/III/IV/VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- K20-I/II/III/V/VI/VII//IX/X/XI/XIII
- L19-III/IV

§2.
Dzierżawca zobowiązuje się do:
- Dbania o krajobraz naturalny terenów, o których mowa w §1. niniejszej umowy
- Industrializacji oraz zasiedlenia terenów, o których mowa w §1. niniejszej umowy we własnym zakresie

§3.
1) Wydzierżawiający wyraża zgodę na wyjęcie spod jurysdykcji prawnej Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem przestępstw wynikających z Art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego Republiki Bialeńskiej.
2) Jednocześnie Dzierżawca zobowiązuje się do opracowania praw obowiązujących na wydzierżawionym obszarze, które będą zgodne z powszechnie przyjętymi w Republice Bialeńskiej normami sprawiedliwości społecznej oraz współpracować z Żandarmerią Protektoratu w sprawach mających wpływ na ogół obszaru Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii i nie udzielać schronienia osobom ściganym za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na obszarze Republiki Bialeńskiej.

§4.
Funkcjonowanie sił o charakterze militarnym na wydzierżawionym terenie zostanie określone odrębnym aktem prawnym zawartym pomiędzy Carstwem Brodryjskim i Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

§5.
W przypadku zgody obu Stron terytorium, o którym mowa w §1. niniejszej umowy może zostać rozszerzone.

§6.
Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

§7.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. W takim przypadku umowa traci ona moc prawną trzy dni po fakcie jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#10
Pozostaje mi złożyć na umowie swój podpis...


Cytat:
Powyższą umowę akceptuję.

Naczelnik Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii
Marszałek Krzysztof Razorblade
(-)

PS. Zabieram się za przygotowanie umowy dotyczącej stacjonujących na wydzierżawionym terenie Carskich Sił Zbrojnych
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
/-/ Adam Aleksander Dostojewski von Vincis
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#12
Gratuluję! Smile
Cieszę się, że doszło do podpisania tej umowy. Życzę Brodryjczykom miłego i owocnego użytkowania tych terenów. Chętnie będę wizytował stolicę naszego sojusznika, gdy już się urządzicie. Wink
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości