Umowa o dzierżawę
#1
Cytat:
Umowa o dzierżawie

zawarta w dniu 16.12.2014 r. w Porcie Arthurberg pomiędzy:


Wojskowo-Kolonizatorskim Protektoratem Wyspy Anatolii
reprezentowanym przez:
Szanownego Pana Krzysztofa Razorbalade
Naczelnika Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii,
nazywanym dalej Wydzierżawiającym,

a

Najjaśniejszym Carstwem Brodryjskim
reprezentowanym przez:
Jego Carską Mość Adama Aleksandra Dostojewskiego von Vincisa
Z Bożej łaski i woli Narodu Cara Brodrii,
nazywanym dalej Dzierżawcą

§1.
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego użytkowania teren obejmujący n/w kwadraty na oficjalnej Mapie Anatolii:
- J19-VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- J20-V/VI/VII/IX/X/XI/XIII/XIV/XV
- K19-II/III/IV/VI/VII/VIII/X/XI/XII/XIV/XV/XVI
- K20-I/II/III/V/VI/VII//IX/X/XI/XIII
- L19-III/IV

§2.
Dzierżawca zobowiązuje się do:
- Dbania o krajobraz naturalny terenów, o których mowa w §1. niniejszej umowy
- Industrializacji oraz zasiedlenia terenów, o których mowa w §1. niniejszej umowy we własnym zakresie

§3.
1) Wydzierżawiający wyraża zgodę na wyjęcie spod jurysdykcji prawnej Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem przestępstw wynikających z Art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego Republiki Bialeńskiej.
2) Jednocześnie Dzierżawca zobowiązuje się do opracowania praw obowiązujących na wydzierżawionym obszarze, które będą zgodne z powszechnie przyjętymi w Republice Bialeńskiej normami sprawiedliwości społecznej oraz współpracować z Żandarmerią Protektoratu w sprawach mających wpływ na ogół obszaru Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii i nie udzielać schronienia osobom ściganym za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na obszarze Republiki Bialeńskiej.

§4.
Funkcjonowanie sił o charakterze militarnym na wydzierżawionym terenie zostanie określone odrębnym aktem prawnym zawartym pomiędzy Carstwem Brodryjskim i Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

§5.
W przypadku zgody obu Stron terytorium, o którym mowa w §1. niniejszej umowy może zostać rozszerzone.

§6.
Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

§7.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. W takim przypadku umowa traci ona moc prawną trzy dni po fakcie jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron.

/-/ Adam Aleksander Dostojewski von Vincis
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii

/-/Marszałek Krzysztof Razorblade
Naczelnik Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości