Ustawa o sądownictwie
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ya7Wecs.png]

USTAWA O SĄDOWNICTWIE

[align=center]17 wrzesień 2014 r.

Artykuł 1. SĄD LUDOWY

1.  Właściwym do orzekania w sprawach cywilnych i karnych jest Sąd Ludowy.

2.  Sprawy zwykłe prowadzi sędzia jako jednoosobowy skład orzekający.

3.   W sprawach szczególnych i odwoławczych skład orzekający uzupełnia się o dwóch Obserwatorów Cywilnych wyznaczonych przez Prezydenta.

4. Sprawami szczególnymi są:

a/ Ocenianie, na wniosek Prezydenta, Premiera, lub Posła, zgodności ustaw z dotychczas obowiązującym prawem i Konstytucją.

b/  Rozwiązywania wątpliwości w interpretacji prawa.

c/  Rozstrzyganie w przypadku podważenia ważności wyborów i referendów.

5.  Od wyroku Sądu Ludowego można się odwołać do Prezydenta, który w przypadku uznania zasadności odwołania kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia w trzyosobowym składzie orzekającym.

6.   Sąd Ludowy nie może prowadzić postępowań dotyczących przestępstw politycznych.

Artykuł 2. SĘDZIOWIE

1. Sędzią może zostać każdy mieszkaniec Republiki posiadający obywatelstwo bialeńskie.

2. Sędziego powołuje Prezydent na dwumiesięczną kadencję.

3. Prezydent ma prawo powołać dotychczasowego sędziego na kolejne kadencje.

4. Prezydent ma prawo odwołać sędziego w następujących przypadkach:

a/ Zrzeczenia się funkcji sędziego.

b/ Drastycznego spadku aktywności lub długotrwałej nieobecności sędziego.

c/ Uzasadnionego i udokumentowanego zarzutu o brak bezstronności sędziego.

d/ Skazania sędziego na karę uniemożliwiającą dalsze pełnienie funkcji.

5. W przypadku czasowej nieobecności sędziego Prezydent ma prawo powołać sędziego zastępczego - na czas nieobecności lub w chwili pojawienia się konieczności przeprowadzenia rozprawy - na czas rozprawy.

6. W przypadku ubycia lub odwołania sędziego w trakcie procesu Prezydent wyznacza kolejnego sędziego do jego dokończenia.

7. Analogicznie do pkt. 5 Prezydent postępuje w sytuacji gdy powołany na daną kadencję sędzia miałby być stroną procesu.

8.  Sędzia pobiera wynagrodzenie jedynie za prowadzone rozprawy, w wysokości określonej w Stałym Planie Społecznym lub Czasowym Planie Społecznym.

9.  Przy orzekaniu wyroków sędziowie winni kierować się własnym sumieniem, prawem Republiki oraz w uzasadnionych przypadkach prawami zwyczajowymi.

Artykuł 3. OBSERWATORZY CYWILNI

1. Obserwatorami cywilnymi są osoby wyznaczone przez Prezydenta, spośród obywateli bialeńskich.

2. Obserwatorów cywilnych powołuje się do konkretnej sprawy sądowej.

3. Obserwatorem cywilnym nie może być osoba będąca stroną w procesie, świadkiem lub biegłym.

4. Obserwator cywilny otrzymuje wynagrodzenia za udział w procesie w wysokości 1/2 wynagrodzenia sędziego.

Artykuł 4. STRONY POSTĘPOWANIA

1. Stronami postępowania w procesie cywilnym jest powód i pozwany.

2. Stronami procesu w procesie karnym jest oskarżyciel i oskarżony.

3. Stroną procesu jest również wyznaczony reprezentant oskarżonego.

4. Reprezentant oskarżonego może zostać powołany przez oskarżonego w przypadku jego długotrwałej nieobecności lub przez Prezydenta w przypadku procesu toczonego zaocznie.

5. Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej lub Dowódca Sił Zbrojnych - w sprawach dotyczących obronności.

6. W przypadku gdyby oskarżonym miała być osoba zobowiązana do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego - oskarżyciela wyznacza Prezydent.

7. Prezydent może wyznaczyć również innego oskarżyciela jeżeli osoby wymienione w pkt. 5 są w sposób zapowiedziany nieobecne lub nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez sędziego.

Artykuł 5. ŚWIADKOWIE I BIEGLI

1. Świadkiem jest osoba posiadająca osobistą oraz bezpośrednią wiedzę o procedowanej sprawie i postępowaniu stron.

2. Biegłym jest osoba powołana przez Sędziego ze względu na posiadanie przez nią specjalistycznej i przydatnej dla toczonego procesu wiedzy dotyczącej tematyki postępowania, a nie będąca stroną procesu.

3. Świadków i biegłych powołuje sędzia z inicjatywy własnej lub na wniosek stron procesu.

4. Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana grzywną orzekaną przez sędziego prowadzącego proces - dotyczy to również terminowości stawiennictwa.

Artykuł 6. TOK POSTĘPOWANIA

1. Termin rozprawy wyznacza sędzia - nie może być on jednak dłuższy niż 5 dni od chwili wpłynięcia aktu oskarżenia.

2. Proces zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia - może tego dokonać oskarżyciel publiczny lub gdy Sąd dysponuje pełnym aktem oskarżenia wcześniej może tego dokonać sędzia rozpoczynając postępowanie sądowe.

3. Po prezentacji aktu oskarżenia następuje odpowiedź oskarżonego lub jego reprezentanta, a następnie świadkowie i biegli w kolejności ustalonej przez sędziego, przy czym sędzia może zadecydować o wystąpieniu części lub całości świadków i biegłych w dowolnej kolejności.

4. Prawo do zadania pytań świadkom i biegłym ma sędzia, obserwatorzy cywilni oraz strony procesu.

5. Po wysłuchaniu stron i świadków sędzia przed wydaniem wyroku daje prawo do swobodnej wypowiedzi stronom postępowania.

6. Nie wolno na sali sądowej wypowiadać się osobom postronnym pod karą grzywny ustalanej przez sędziego.

7. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

Artykuł 7. TERMINY

1. Przedstawienie aktu oskarżenia musi nastąpić w ciągu 48 godzin od chwili rozpoczęcia procesu - nie dotyczy sytuacji gdy akt oskarżenia został zawarty w poście rozpoczynającym rozprawę, wówczas ten warunek uważany za spełniony.

2. Odpowiedź oskarżonego musi nastąpić w ciągu 48 godzin od prezentacji aktu oskarżenia.

a/ W przypadku braku odpowiedzi uznaje się rezygnację oskarżonego z tego prawa.

b/ Sędzia w uzasadnionych przypadkach może wg własnej decyzji przedłużyć termin odpowiedzi oskarżonego lub jego reprezentanta.

3. Powołany świadek lub biegły musi się wypowiedzieć w terminie do 48 godzin od chwili zarządzenia zeznań lub wydania opinii.

a/ Świadek i biegły może ustalić z sędzią inny termin gdy jest uzasadnione okolicznościami i sędzia wyrazi na to zgodę.

b/ W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się w terminie sędzia może również zrezygnować z zeznać danego świadka lub danej opinii biegłego.

4. Strony procesu muszą wypowiedzieć się przed ogłoszeniem wyroku w terminie do 48 godzin od zażądania tego przez sędziego

a/ W przypadku braku wypowiedzi uznaje się rezygnację strony z tego prawa.

b/ Sędzia w uzasadnionych przypadkach może wg własnej decyzji przedłużyć termin odpowiedzi oskarżyciela, oskarżonego lub jego reprezentanta.

5. Sąd musi ogłosić wyrok w ciągu 48 godzin od chwili zamknięcia procesu, które to następuje po ostatniej wypowiedzi z pkt 4.

6. Odwołanie od wyroku możne złożyć każda ze stron procesu w terminie 72 godzin od daty jego ogłoszenia.

7. W przypadku procesów cywilnych zasady i terminy dla powoda i pozwanego stosuje się odpowiednio jak dla oskarżyciela i oskarżonego (jego reprezentanta).

Artykuł 8. OBOWIĄZYWANIE USTAWY

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. W chwili wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać Ustawa o Sądownictwie z dnia 25 marca 2014 wraz z poprawką z 9 lipca 2014.

3.  Nowo powołany sędzia jest zobowiązany dokończyć sprawy sądowe, które nie zostały zakończone na mocy dotychczas obowiązującej ustawy, mogąc przy tym zrezygnować z części lub całości procesu sądowego lub wydając wyrok na podstawie dotychczasowych materiałów.


(-) Marcin von Primisz
[/spoiler]
N.N
#2
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O SĄDOWNICTWIE

[align=center]17 wrzesień 2014 r.

Artykuł 1. SĄD LUDOWY

1.  Właściwym do orzekania w sprawach cywilnych i karnych jest Sąd Ludowy.

2.  Sprawy zwykłe prowadzi sędzia jako jednoosobowy skład orzekający.

3.  Od wyroku Sądu Ludowego można się odwołać do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w przypadku uznania zasadności odwołania kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia, powołując przy tym innego sędziego do tej rozprawy.

Artykuł 2. SĘDZIOWIE

1. Sędzią może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, nieposiadający obywatelstwa innej mikronacji.

2. Sędziego powołuje Prezydent na dwumiesięczną kadencję.

3. Prezydent ma prawo powołać dotychczasowego sędziego na kolejne kadencje.

4. Prezydent ma prawo odwołać sędziego w następujących przypadkach:

a/ Zrzeczenia się funkcji sędziego.

b/ Drastycznego spadku aktywności lub długotrwałej nieobecności sędziego.

c/ Uzasadnionego i udokumentowanego zarzutu o brak bezstronności sędziego.

d/ Skazania sędziego na karę uniemożliwiającą dalsze pełnienie funkcji.

5. W przypadku czasowej nieobecności sędziego Prezydent ma prawo powołać sędziego zastępczego - na czas nieobecności lub w chwili pojawienia się konieczności przeprowadzenia rozprawy - na czas rozprawy.

6. W przypadku ubycia lub odwołania sędziego w trakcie procesu Prezydent wyznacza kolejnego sędziego do jego dokończenia.

7. Analogicznie do pkt. 5 Prezydent postępuje w sytuacji gdy powołany na daną kadencję sędzia miałby być stroną procesu.

8.  Sędzia pobiera wynagrodzenie jedynie za prowadzone rozprawy, w wysokości określonej w Stałym Planie Społecznym lub Czasowym Planie Społecznym.

9.  Przy orzekaniu wyroków sędziowie winni kierować się własnym sumieniem, prawem Republiki oraz w uzasadnionych przypadkach prawami zwyczajowymi.

10.  Kadencja sędziego rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: Ślubuję uroczyście jako Sędzia Republiki Bialeńskiej służyć Jej wiernie, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Przysięgę tej samej treści powinny złożyć także pozostałe osoby mające dostęp do Zamkniętej Sali Sądu Republiki Bialeńskiej, zmieniając w jej rocie słowo "Sędzia" na inne, właściwe.

Artykuł 3. STRONY POSTĘPOWANIA

1. Stronami postępowania w procesie cywilnym jest powód i pozwany.

2. Stronami procesu w procesie karnym jest oskarżyciel i oskarżony.

3. Stroną procesu jest również wyznaczony reprezentant oskarżonego.

4. Reprezentant oskarżonego może zostać powołany przez oskarżonego w przypadku jego długotrwałej nieobecności lub przez Prezydenta w przypadku procesu toczonego zaocznie.

5. Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.

6. W przypadku gdyby oskarżonym miała być osoba zobowiązana do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego - oskarżyciela wyznacza Prezydent.

7. Prezydent może wyznaczyć również innego oskarżyciela jeżeli osoby wymienione w pkt. 5 są w sposób zapowiedziany nieobecne lub nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez sędziego.

8. Prezydentowi na czas trwania kadencji przysługuje immunitet, co oznacza, że przez cały okres sprawowania urzędu nie może zostać pozwany, ani oskarżony.

Artykuł 4. ŚWIADKOWIE I BIEGLI

1. Świadkiem jest osoba posiadająca osobistą oraz bezpośrednią wiedzę o procedowanej sprawie i postępowaniu stron.

2. Biegłym jest osoba powołana przez Sędziego ze względu na posiadanie przez nią specjalistycznej i przydatnej dla toczonego procesu wiedzy dotyczącej tematyki postępowania, a nie będąca stroną procesu.

3. Świadków i biegłych powołuje sędzia z inicjatywy własnej lub na wniosek stron procesu.

4. Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana naganą lub pozbawieniem wolności do dwóch dni (w przypadku recydywy) przez sędziego prowadzącego proces - dotyczy to również terminowości stawiennictwa.

Artykuł 5. TOK POSTĘPOWANIA

1. Termin rozprawy wyznacza sędzia - nie może być on jednak dłuższy niż 5 dni od chwili wpłynięcia aktu oskarżenia.

2. Proces zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia - może tego dokonać oskarżyciel publiczny lub gdy Sąd dysponuje pełnym aktem oskarżenia wcześniej może tego dokonać sędzia rozpoczynając postępowanie sądowe.

3. Po prezentacji aktu oskarżenia następuje odpowiedź oskarżonego lub jego reprezentanta, a następnie świadkowie i biegli w kolejności ustalonej przez sędziego, przy czym sędzia może zadecydować o wystąpieniu części lub całości świadków i biegłych w dowolnej kolejności.

4. Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma sędzia oraz strony procesu.

5. Po wysłuchaniu stron i świadków sędzia przed wydaniem wyroku daje prawo do swobodnej wypowiedzi stronom postępowania.

6. Nie wolno na sali sądowej wypowiadać się bez udzielenia głosu przez sędziego pod karą grzywny ustalanej przez sędziego bądź przeniesienia tejże wypowiedzi do działu "Kosz".

7. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

Artykuł 6. TERMINY

1. Przedstawienie aktu oskarżenia musi nastąpić w ciągu 48 godzin od chwili rozpoczęcia procesu - nie dotyczy sytuacji gdy akt oskarżenia został zawarty w poście rozpoczynającym rozprawę, wówczas ten warunek uważany za spełniony.

2. Odpowiedź oskarżonego musi nastąpić w ciągu 48 godzin od prezentacji aktu oskarżenia.

a/ W przypadku braku odpowiedzi uznaje się rezygnację oskarżonego z tego prawa.

b/ Sędzia w uzasadnionych przypadkach może wg własnej decyzji przedłużyć termin odpowiedzi oskarżonego lub jego reprezentanta.

3. Powołany świadek lub biegły musi się wypowiedzieć w terminie do 48 godzin od chwili zarządzenia zeznań lub wydania opinii.

a/ Świadek i biegły może ustalić z sędzią inny termin gdy jest uzasadnione okolicznościami i sędzia wyrazi na to zgodę.

b/ W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się w terminie sędzia może również zrezygnować z zeznać danego świadka lub danej opinii biegłego.

4. Strony procesu muszą wypowiedzieć się przed ogłoszeniem wyroku w terminie do 48 godzin od zażądania tego przez sędziego

a/ W przypadku braku wypowiedzi uznaje się rezygnację strony z tego prawa.

b/ Sędzia w uzasadnionych przypadkach może wg własnej decyzji przedłużyć termin odpowiedzi oskarżyciela, oskarżonego lub jego reprezentanta.

5. Sąd musi ogłosić wyrok w ciągu 48 godzin od chwili zamknięcia procesu, które to następuje po ostatniej wypowiedzi z pkt 4.

6. Odwołanie od wyroku możne złożyć każda ze stron procesu w terminie 72 godzin od daty jego ogłoszenia.

7. W przypadku procesów cywilnych zasady i terminy dla powoda i pozwanego stosuje się odpowiednio jak dla oskarżyciela i oskarżonego (jego reprezentanta).

Artykuł 7. OBOWIĄZYWANIE USTAWY

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. W chwili wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać Ustawa o Sądownictwie z dnia 25 marca 2014 wraz z poprawką z 9 lipca 2014.

3.  Nowo powołany sędzia jest zobowiązany dokończyć sprawy sądowe, które nie zostały zakończone na mocy dotychczas obowiązującej ustawy, mogąc przy tym zrezygnować z części lub całości procesu sądowego lub wydając wyrok na podstawie dotychczasowych materiałów.


(-) Marcin von Primisz
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O SĄDOWNICTWIE

16 lutego 2016 r.

Rozdział I
[PRZEPISY OGÓLNE]

Artykuł 1.
1. W Republice Bialeńskiej władzę sądowniczą sprawuje Sąd Ludowy.
2. Sąd Ludowy wydają wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.
Do zadań Sądu Ludowego należy:
a) orzekanie w sprawach cywilnych;
b) orzekanie w sprawach karnych;
c) orzekanie o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Republiki Bieleńskiej;
d) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
e) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Artykuł 3.
Sądy Ludowy rozpatrują sprawy w składzie jednoosobowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II
[SĘDZIOWIE]

Artykuł 4.
Sędzią Ludowym może zostać osoba:
a) posiadająca obywatelstwo bialeńskie;
b) nieposiadająca obywatelstwa innej mikronacji;
c) posiadająca nieposzlakowaną opinię oraz autorytet społeczny;
d) wyróżniająca się wiedzą na temat prawa.

Artykuł 5.
1. Sędziego Ludowego mianuje Prezydent na dwumiesięczną kadencję.
2. Prezydent ma prawo mianować dotychczasowego Sędziego Ludowego na kolejne kadencje.

Artykuł 6.
1.
W przypadku czasowej nieobecności Sędziego Ludowego, Prezydent ma prawo powołać Asesora, który do czasu powrotu Sędziego Ludowego będzie wykonywał jego obowiązki.
2. W przypadku, gdy Sędzia Ludowy jest stroną w postępowaniu, Prezydent ma obowiązek, powołać Asesora, który będzie orzekał w rzeczonym postępowaniu.
3. W przypadku, gdy jedna ze stron postępowania odwołała się od wyroku Sędziego Ludowego, Prezydent ma obowiązek powołać Asesora, który będzie orzekał w postępowaniu apelacyjnym.

Artykuł 7.
1. Kadencja Sędziego Ludowego rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście jako Sędzia Ludowy służyć wiernie Republice Bialeńskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
2. Przysięgę tej samej treści, zmieniając w jej rocie słowo "Sędzia Ludowy" na inne, właściwe, powinien złożyć, mianowany przez Prezydenta Asesor.

ROZDZIAŁ III
[POSTĘPOWANIE SĄDOWE]

Artykuł 8.
1.
Postępowanie sądowe w Republice Bialeńskiej jest dwuinstancyjne.
2. Od wyroku Sędziego Ludowego, w sprawach o których mówi art. 2 lit. a i lit b, każda ze stron postępowania możne, w terminie nie przekraczającym 3 dni od wydania wyroku przez Sędziego Ludowego, odwołać się do Prezydenta, który postępuje według art.6 ust.3 niniejszej ustawy.

Artykuł 9.
1.
Stronami postępowania w procesie cywilnym są powód i pozwany.
2. Każda strona postępowania cywilnego może powołać adwokata, który będzie jej reprezentantem podczas procesu cywilnego.
3. Stronami postępowania w procesie karnym są oskarżyciel publiczny i oskarżony.
4. Oskarżony może powołać swojego adwokata, który będzie jego reprezentantem podczas procesu karnego.

Artykuł 10.
1.
Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.
2. W przypadku gdyby oskarżonym miała być osoba zobowiązana do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego – tymczasowego oskarżyciela publicznego wyznacza Prezydent.
3. Prezydent może wyznaczyć również innego tymczasowego oskarżyciela publicznego jeżeli osoby wymienione w ust. 1 są w sposób zapowiedziany nieobecne lub nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez Sędziego Ludowego.
4. W przypadku trwającej dłużej niż dwa tygodnie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Prezydent ma obowiązek wyznaczyć tymczasowego oskarżyciela publicznego, który będzie pełnił obowiązki, określone w ust. 1, do czasu powrotu rzeczonych osób.

Artykuł 11.
1.
Postępowanie cywilne zaczyna się od wniesienia przez powoda pozwu, zawierające zawierać precyzyjnie wyrażone roszczenia powoda wobec pozwanego wraz z podstawą prawną.
2. Postępowanie karne zaczyna się o wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego.

Artykuł 12.
1.
Po wpłynięciu pozwu albo aktu oskarżenia Sędzia Ludowy oddaje głos każdej ze stron postępowania lub jej reprezentantowi.
2. Każda ze stron postępowania może zgłosić dowolną ilość dowodów w sprawie. O dopuszczeniu dowodu do sprawy decyduje Sędzia Ludowy.
3. Po wypowiedzi jeden ze stron postępowania lub przedstawieniu przez nią dowodu, druga strona może prosić Sędziego Ludowego o wygłoszenie komentarza.

Artykuł 13.
1.
Strony postępowania mogą wnioskować o powołanie świadków lub biegłych.
2. Sędzia Ludowy powołuje świadków lub biegłych na wniosek stron postępowania lub z własnej inicjatywy.
3. Świadkiem jest osoba posiadająca osobistą oraz bezpośrednią wiedzę o procedowanej sprawie i postępowaniu stron.
4. Biegłym jest osoba posiadająca specjalistyczną i przydatną dla toczonego procesu wiedzę dotyczącą tematyki postępowania, a nie będąca stroną postępowania.
5. Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma Sędzia Ludowy oraz strony postępowania.
6. Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana zgodnie z art.12 ust. 17 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Artykuł 14.
Po rozpatrzeniu wszystkich dopuszczonych dowodów oraz wysłuchaniu wszystkich powołanych świadków lub biegłych, strony mogą mowę końcową. Następnie Sędzia Ludowy ogłasza wyrok.

Artykuł 15.
1.
W razie wątpliwości co zasadności aktu oskarżenia sprawa rozstrzygana jest na korzyść oskarżonego.
2. W razie wątpliwości co zasadności pozwu sprawa rozstrzygana jest na korzyść pozwanego.

Artykuł 16.
1.
Podczas trwania postępowania strony mogą się wypowiadać tylko w określonych ustawowo przypadkach lub za zgodą Sędziego Ludowego.
2. Wypowiedzi stron postępowania naruszające ust.1 lub wypowiedzi osób, niebędących stronami postępowania albo powołanymi przez Sędziego Ludowego świadkami lub biegłymi, mogą zostać niezwłocznie przenoszone do działu „Kosz”.
3. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

ROZDZIAŁ IV
[TERMINY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM]

Artykuł 17.
1.
Odpowiedź oskarżonego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 48 godzin od złożenia aktu oskarżenia.
2. Odpowiedź pozwanego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 48 godzin od złożenia pozwu.
3. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.
4. Terminy, o których mowa w ust.1 oraz ust.2, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać wydłużone przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 18.
1.
W przypadku, o którym mowa w art.12 ust.3 strona postępowania może, za zgodą Sędziego Ludowego, wygłosić komentarz w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od wypowiedzi lub prezentacji dowodu.
2. W przypadku braku wygłoszenia komentarza uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 19.
1.
Świadek lub biegły musi się wypowiedzieć w terminie do 48 godzin od chwili powołania.
2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust.1 może zostać przedłużony przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 20.
1.
Mowy końcowe mogą nastąpić w ciągu 48 godzin od decyzji Sędziego Ludowego w tej sprawie.
2. Strony postępowania mogą samowolnie zrezygnować z tego prawa.
3. W przypadku braku wypowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 21.
1.
Sędzia Ludowy musi ogłosić wyrok w ciągu 24 godzin od realizacji przepisów, zawartych w art.20.
2. Odwołanie od wyroku możne złożyć każda ze stron postępowania w terminie 72 godzin od daty jego ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

[b]ROZDZIAŁ IV
[REALIZACJA INNYCH ZADAŃ SĄDU LUDOWEGO]
[/b]

Artykuł 22.
1.
Sąd Ludowy może orzekać o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Republiki Bialeńskiej na wniosek:
a) Prezydenta Republiki Bialeńskiej, w przypadku, o którym mowa w art.14, ust.6 Konstytucji Republiki Bialeńskiej;
b) grupy co najmniej trzech obywateli Republiki Bialeńskiej.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od wpłynięcia wniosku.

Artykuł 23.
1.
Sąd Ludowy dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa na wniosek każdego obywatela Republiki Bialeńskiej.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od wpłynięcia wniosku.

Artykuł 24.
1.
Sąd Ludowy rozstrzyga spory kompetencyjne między konstytucyjnymi organami państwa na wniosek przynajmniej dwóch konstytucyjnych organów państwa, uznających się za właściwe do realizacji tej samej sprawy.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zapoznania się ze stanowiskiem konstytucyjnych organów państwa, o których mowa w ust.1.

ROZDZIAŁ V
[PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 25.
1.
Pozew, akt oskarżenia oraz wnioski w sprawach, o których mówi art. 2 lit. c lit. d i lit. e muszą być składane na podstawie wzoru określonego przez Sąd Ludowy.
2. Nie zastosowanie się do przepisów ust.1 może być podstawą do odrzucenia pozwu, aktu oskarżenia oraz wniosku w sprawach, o których mówi art. 2 lit. c lit. d i lit. e przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 26.
1.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. W chwili wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać ustawa o sądownictwie z dnia 17 września 2014 r.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Heinrich Hewret Wettin
[/spoiler]
N.N
#4
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O SĄDOWNICTWIE

16 lutego 2016 r.

Rozdział I
[PRZEPISY OGÓLNE]

Artykuł 1.
1. W Republice Bialeńskiej władzę sądowniczą sprawuje Sąd Ludowy.
2. Sąd Ludowy wydają wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.
Do zadań Sądu Ludowego należy:
a) orzekanie w sprawach cywilnych;
b) orzekanie w sprawach karnych;
c) orzekanie o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Republiki Bieleńskiej;
d) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
e) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Artykuł 3.
Sądy Ludowy rozpatrują sprawy w składzie jednoosobowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II
[SĘDZIOWIE]

Artykuł 4.
Sędzią Ludowym może zostać osoba:
a) posiadająca obywatelstwo bialeńskie;
b) posiadająca nieposzlakowaną opinię oraz autorytet społeczny;
c) posiadająca co najmniej tytuł magistra net. prawa lub która zdała egzamin państwowy z wiedzy o materialnym i formalnym prawie karnym, cywilnym, konstytucyjnym i administracyjnym, zorganizowanej przez uczelnię wyższą działającą na obszarze Republiki Bialeńskiej na zlecenie Prezydenta lub Rządu przed powołaniem na funkcję sędziego.

Artykuł 5.
1. Sędziego Ludowego mianuje Prezydent na dwumiesięczną kadencję.
2. Prezydent ma prawo mianować dotychczasowego Sędziego Ludowego na kolejne kadencje.

Artykuł 6.
1.
W przypadku czasowej nieobecności Sędziego Ludowego, Prezydent ma prawo powołać Asesora, który do czasu powrotu Sędziego Ludowego będzie wykonywał jego obowiązki.
2. W przypadku, gdy Sędzia Ludowy jest stroną w postępowaniu, Prezydent ma obowiązek, powołać Asesora, który będzie orzekał w rzeczonym postępowaniu.
3. W przypadku, gdy jedna ze stron postępowania odwołała się od wyroku Sędziego Ludowego, Prezydent ma obowiązek powołać Asesora, który będzie orzekał w postępowaniu apelacyjnym.

Artykuł 7.
1. Kadencja Sędziego Ludowego rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście jako Sędzia Ludowy służyć wiernie Republice Bialeńskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
2. Przysięgę tej samej treści, zmieniając w jej rocie słowo "Sędzia Ludowy" na inne, właściwe, powinien złożyć, mianowany przez Prezydenta Asesor.

ROZDZIAŁ III
[POSTĘPOWANIE SĄDOWE]

Artykuł 8.
1.
Postępowanie sądowe w Republice Bialeńskiej jest dwuinstancyjne.
2. Od wyroku Sędziego Ludowego, w sprawach o których mówi art. 2 lit. a i lit b, każda ze stron postępowania możne, w terminie nie przekraczającym 3 dni od wydania wyroku przez Sędziego Ludowego, odwołać się do Prezydenta, który postępuje według art.6 ust.3 niniejszej ustawy.

Artykuł 9.
1.
Stronami postępowania w procesie cywilnym są powód i pozwany.
2. Każda strona postępowania cywilnego może powołać adwokata, który będzie jej reprezentantem podczas procesu cywilnego.
3. Stronami postępowania w procesie karnym są oskarżyciel publiczny i oskarżony.
4. Oskarżony może powołać swojego adwokata, który będzie jego reprezentantem podczas procesu karnego.

Artykuł 10.
1.
Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.
2. W przypadku gdyby oskarżonym miała być osoba zobowiązana do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego – tymczasowego oskarżyciela publicznego wyznacza Prezydent.
3. Prezydent może wyznaczyć również innego tymczasowego oskarżyciela publicznego jeżeli osoby wymienione w ust. 1 są w sposób zapowiedziany nieobecne lub nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez Sędziego Ludowego.
4. W przypadku trwającej dłużej niż dwa tygodnie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Prezydent ma obowiązek wyznaczyć tymczasowego oskarżyciela publicznego, który będzie pełnił obowiązki, określone w ust. 1, do czasu powrotu rzeczonych osób.

Artykuł 11.
1.
Postępowanie cywilne zaczyna się od wniesienia przez powoda pozwu, zawierające zawierać precyzyjnie wyrażone roszczenia powoda wobec pozwanego wraz z podstawą prawną.
2. Postępowanie karne zaczyna się o wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego.

Artykuł 12.
1.
Po wpłynięciu pozwu albo aktu oskarżenia Sędzia Ludowy oddaje głos każdej ze stron postępowania lub jej reprezentantowi.
2. Każda ze stron postępowania może zgłosić dowolną ilość dowodów w sprawie. O dopuszczeniu dowodu do sprawy decyduje Sędzia Ludowy.
3. Po wypowiedzi jeden ze stron postępowania lub przedstawieniu przez nią dowodu, druga strona może prosić Sędziego Ludowego o wygłoszenie komentarza.

Artykuł 13.
1.
Strony postępowania mogą wnioskować o powołanie świadków lub biegłych.
2. Sędzia Ludowy powołuje świadków lub biegłych na wniosek stron postępowania lub z własnej inicjatywy.
3. Świadkiem jest osoba posiadająca osobistą oraz bezpośrednią wiedzę o procedowanej sprawie i postępowaniu stron.
4. Biegłym jest osoba posiadająca specjalistyczną i przydatną dla toczonego procesu wiedzę dotyczącą tematyki postępowania, a nie będąca stroną postępowania.
5. Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma Sędzia Ludowy oraz strony postępowania.
6. Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana zgodnie z art.12 ust. 17 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Artykuł 14.
Po rozpatrzeniu wszystkich dopuszczonych dowodów oraz wysłuchaniu wszystkich powołanych świadków lub biegłych, strony mogą mowę końcową. Następnie Sędzia Ludowy ogłasza wyrok.

Artykuł 15.
1.
W razie wątpliwości co zasadności aktu oskarżenia sprawa rozstrzygana jest na korzyść oskarżonego.
2. W razie wątpliwości co zasadności pozwu sprawa rozstrzygana jest na korzyść pozwanego.

Artykuł 16.
1.
Podczas trwania postępowania strony mogą się wypowiadać tylko w określonych ustawowo przypadkach lub za zgodą Sędziego Ludowego.
2. Wypowiedzi stron postępowania naruszające ust.1 lub wypowiedzi osób, niebędących stronami postępowania albo powołanymi przez Sędziego Ludowego świadkami lub biegłymi, mogą zostać niezwłocznie przenoszone do działu „Kosz”.
3. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

ROZDZIAŁ IV
[TERMINY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM]

Artykuł 17.
1.
Odpowiedź oskarżonego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 48 godzin od złożenia aktu oskarżenia.
2. Odpowiedź pozwanego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 48 godzin od złożenia pozwu.
3. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.
4. Terminy, o których mowa w ust.1 oraz ust.2, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać wydłużone przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 18.
1.
W przypadku, o którym mowa w art.12 ust.3 strona postępowania może, za zgodą Sędziego Ludowego, wygłosić komentarz w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od wypowiedzi lub prezentacji dowodu.
2. W przypadku braku wygłoszenia komentarza uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 19.
1.
Świadek lub biegły musi się wypowiedzieć w terminie do 48 godzin od chwili powołania.
2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust.1 może zostać przedłużony przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 20.
1.
Mowy końcowe mogą nastąpić w ciągu 48 godzin od decyzji Sędziego Ludowego w tej sprawie.
2. Strony postępowania mogą samowolnie zrezygnować z tego prawa.
3. W przypadku braku wypowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 21.
1.
Sędzia Ludowy musi ogłosić wyrok w ciągu 24 godzin od realizacji przepisów, zawartych w art.20.
2. Odwołanie od wyroku możne złożyć każda ze stron postępowania w terminie 72 godzin od daty jego ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

[b]ROZDZIAŁ IV
[REALIZACJA INNYCH ZADAŃ SĄDU LUDOWEGO]
[/b]

Artykuł 22.
1.
Sąd Ludowy może orzekać o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Republiki Bialeńskiej na wniosek:
a) Prezydenta Republiki Bialeńskiej, w przypadku, o którym mowa w art.14, ust.6 Konstytucji Republiki Bialeńskiej;
b) grupy co najmniej trzech obywateli Republiki Bialeńskiej.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od wpłynięcia wniosku.

Artykuł 23.
1.
Sąd Ludowy dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa na wniosek każdego obywatela Republiki Bialeńskiej.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od wpłynięcia wniosku.

Artykuł 24.
1.
Sąd Ludowy rozstrzyga spory kompetencyjne między konstytucyjnymi organami państwa na wniosek przynajmniej dwóch konstytucyjnych organów państwa, uznających się za właściwe do realizacji tej samej sprawy.
2. Sąd Ludowy wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zapoznania się ze stanowiskiem konstytucyjnych organów państwa, o których mowa w ust.1.

ROZDZIAŁ V
[PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 25.
1.
Pozew, akt oskarżenia oraz wnioski w sprawach, o których mówi art. 2 lit. c lit. d i lit. e muszą być składane na podstawie wzoru określonego przez Sąd Ludowy.
2. Nie zastosowanie się do przepisów ust.1 może być podstawą do odrzucenia pozwu, aktu oskarżenia oraz wniosku w sprawach, o których mówi art. 2 lit. c lit. d i lit. e przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 26.
1.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. W chwili wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać ustawa o sądownictwie z dnia 17 września 2014 r.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Heinrich Hewret Wettin
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości