Ustawa o tytułach szlacheckich
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ya7Wecs.png]

USTAWA O TYTUŁACH SZLACHECKICH

[align=center]27 grudzień 2013 r.

Artykuł 1.

Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje folwarki w dowód uznania za zasługi.

Artykuł 2.

Posiadaczom folwarków przysługują następujące tytuły szlacheckie :

a) 3 folwarki – Szlachcica

b) 6 folwarków – Barona

c) 12 folwarków – Wicehrabiego

d) 18 folwarków – Hrabiego

e) 30 folwarków – Margrabiego

f) 50 folwarków – Lorda

g) 75 folwarków – Kniazia

h) 100 folwarków – Wielkiego Kniazia

i) 150 folwarków – Granda

j) 200 folwarków – Para

k) 300 folwarków – Elektora

Artykuł 3.

1. Tytuły szlacheckie są trwałe,

2. Folwarki mogą zostać odebrane przez Sąd Najwyższy,

3. Szlachcic pozbawiony folwarków zatrzymuje tytuł, dołączając do szlachty gołoty. Stosuje się wówczas odpowiednio, w stosunku do szlachcica tytułu- szlachcica gołoty, w stosunku do barona- barona gołoty itd.

Artykuł 4.

Szlachcicom przysługują wsie, baronom - baronie, wicehrabiom - wicehrabstwa, hrabiom - hrabstwa, margrabiom - margrabstwa, lordom  - lordostwa, kniaziom - kniaźstwa, wielkim kniaziom - wielkie kniaźstwa, grandom - grandezy, parom - parostwa, elektorom - elektoraty.

Artykuł 5.

Elektorom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł szlachecki w przypadku łącznej liczby folwarków:

a) 320 - barona

b) 360 - hrabiego

c) 400 - margrabiego

d) 450 - lorda

e) 500 - kniazia

f) 550 - granda

g) 600 - para

Artykuł 6.

Elektorom posiadającym dodatkowy tytuł szlachecki przysługuje drugie lenno.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-) Andrzej Swarzewski
[/quote][/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]Poprawka pierwsza:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O TYTUŁACH SZLACHECKICH

16 lutego 2014 r.

Artykuł 1.

Dodaje się ustępy 4 i 5 artykułu 3 w brzmieniu:
Cytat:4. Posiadacz tytułu szlacheckie może się go zrzec. W takim przypadku może w dowolnej chwili zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o przywrócenie tytułu szlacheckiego.
Cytat:5. Zrzeczenie się tytułu szlacheckiego nie oznacza automatycznego zrzeczenia się posiadanych folwarków. Zrzeczenie się folwarków może nastąpić na podstawie odrębnej deklaracji lub być w sposób czytelny elementem deklaracji o zrzeczeniu się tytułu szlacheckiego.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski

Brzmienie ustawy po uwzględnieniu poprawki:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O TYTUŁACH SZLACHECKICH

27 grudzień 2013 r.

Artykuł 1.

Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje folwarki w dowód uznania za zasługi.

Artykuł 2.

Posiadaczom folwarków przysługują następujące tytuły szlacheckie :

a) 3 folwarki – Szlachcica

b) 6 folwarków – Barona

c) 12 folwarków – Wicehrabiego

d) 18 folwarków – Hrabiego

e) 30 folwarków – Margrabiego

f) 50 folwarków – Lorda

g) 75 folwarków – Kniazia

h) 100 folwarków – Wielkiego Kniazia

i) 150 folwarków – Granda

j) 200 folwarków – Para

k) 300 folwarków – Elektora

Artykuł 3.

1. Tytuły szlacheckie są trwałe,

2. Folwarki mogą zostać odebrane przez Sąd Najwyższy,

3. Szlachcic pozbawiony folwarków zatrzymuje tytuł, dołączając do szlachty gołoty. Stosuje się wówczas odpowiednio, w stosunku do szlachcica tytułu- szlachcica gołoty, w stosunku do barona- barona gołoty itd.

4. Posiadacz tytułu szlacheckie może się go zrzec. W takim przypadku może w dowolnej chwili zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o przywrócenie tytułu szlacheckiego.

5. Zrzeczenie się tytułu szlacheckiego nie oznacza automatycznego zrzeczenia się posiadanych folwarków. Zrzeczenie się folwarków może nastąpić na podstawie odrębnej deklaracji lub być w sposób czytelny elementem deklaracji o zrzeczeniu się tytułu szlacheckiego.

Artykuł 4.

Szlachcicom przysługują wsie, baronom - baronie, wicehrabiom - wicehrabstwa, hrabiom - hrabstwa, margrabiom - margrabstwa, lordom  - lordostwa, kniaziom - kniaźstwa, wielkim kniaziom - wielkie kniaźstwa, grandom - grandezy, parom - parostwa, elektorom - elektoraty.

Artykuł 5.

Elektorom przysługuje kolejny dodatkowy tytuł szlachecki w przypadku łącznej liczby folwarków:

a) 320 - barona

b) 360 - hrabiego

c) 400 - margrabiego

d) 450 - lorda

e) 500 - kniazia

f) 550 - granda

g) 600 - para

Artykuł 6.

Elektorom posiadającym dodatkowy tytuł szlachecki przysługuje drugie lenno.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
(–) Kristian Arped
#3
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O TYTUŁACH SZLACHECKICH
z dnia 1 grudnia 2013 r.
z poprawką z dnia 27 marca 2014 r.
z poprawką z dnia 10 kwietnia 2014 r.
z poprawką z dnia 18 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 23 stycznia 2015 r.
z poprawką z dnia 29 sierpnia 2015 r.
z poprawką z dnia 10 marca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z nadaniami ziemskimi, tytułami szlacheckimi oraz majątkami lennymi w Republice Bialeńskiej.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma możliwość nadawania osobom fizycznym folwarków.

3. Folwarkiem w rozumieniu niniejszej ustawy jest niematerialny wyraz osobistego uznania za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

4. Nadawanie folwarków odbywa się poprzez wydanie stosownego postanowienia. Wszystkie folwarki nadane przed 10 marca 2017 r. uznaje się za nadane ważnie.

5. Nadany folwark ma charakter quasi-dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

6. Folwarki mogą być określane innym mianem, jeżeli ich quasi-dzierżońca posługuje się innym zestawem tytułów szlacheckich niż: "Standardowy". Poszczególne nazwy określa załącznik numer 1 do ustawy.

Artykuł 2.

1. Posiadanie odpowiedniej ilości nadanych folwarków uprawnia automatycznie do korzystania z tytułów szlacheckich.

2. Posiadacz tytułu szlacheckiego może w dowolnym czasie i nieograniczoną liczbę razy zmienić stosowany przez siebie zestaw tytułów szlacheckich, poprzez złożony w tym celu wniosek do Krajowej Rady Informatycznej.

3. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw tytułów szlacheckich, noszący nazwę: "Standardowy":

a) 3-5 folwarków - szlachcic/szlachcianka,

b) 6-11 folwarków - baron/baronessa,

c) 12-17 folwarków - wicehrabia/wicehrabina,

d) 18-29 folwarków - hrabia/hrabina,

e) 30-49 folwarków - margrabia/margrabina,

f) 50-74 folwarki - lord/lordessa.

g) 75-99 folwarków - kniaź/kniahini,

h) 100-149 folwarków - wielki kniaź/wielka kniahini,

i) 150-199 folwarków - grand/grandessa,

j) 200-299 folwarków - par/paritassa,

k) 300-399 folwarków - elektor/elektorka,

l) 400 i więcej folwarków - katechon/katechonka.

4. Inne zestawy możliwe do zastosowania wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Artykuł 3.

1. Tytuły szlacheckie są trwałe.

2. Folwarki mogą zostać odebrane przez Sąd Najwyższy.

3. Szlachcic pozbawiony folwarków zatrzymuje tytuł, dołączając do szlachty gołoty. Stosuje się wówczas odpowiednio, w stosunku do szlachcica tytułu - szlachcica gołoty, w stosunku do barona - barona gołoty itd.

4. Posiadacz tytułu szlacheckie może się go zrzec. W takim przypadku może w dowolnej chwili zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o przywrócenie tytułu szlacheckiego.

5. Zrzeczenie się tytułu szlacheckiego nie oznacza automatycznego zrzeczenia się posiadanych folwarków. Zrzeczenie się folwarków może nastąpić na podstawie odrębnej deklaracji lub być w sposób czytelny elementem deklaracji o zrzeczeniu się tytułu szlacheckiego.

6. Można wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie folwarków, których zrzeczenia się dokonano wcześniej.

Artykuł 4.

1. Posiadacze tytułów szlacheckich mają prawo w dowolnej chwili wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przyznanie majątku lennego.

2. Majątek lenny ma charakter dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

3. Wniosek o przyznanie majątku lennego musi zawierać nazwę oraz lokalizację majątku na terenie Republiki Bialeńskiej, pod rygorem nieważności.

4. Wniosek zostaje automatycznie odrzucony, jeśli:

a) proponowana nazwa jest zbieżna z nazwą innego, działającego lub nie, majątku lennego,

b) proponowana lokalizacja jest w którymkolwiek punkcie zbieżna z lokalizacją innego, działającego lub nie, majątku lennego,

c) zostanie uznany za nieważny.

5. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli proponowany obszar zostanie uznany za zajmujący zbyt dużą powierzchnię.

6. Obszar majątku może zostać w dowolnej chwili powiększony. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, zawierający wskazanie nowych obszarów, jakie majątek ma objąć.

7. Stosowany zestaw majątków lennych jest zawsze nierozerwalnie związany ze stosowanym zestawem tytułów szlacheckich i musi posiadać identyczną nazwę.

8. Zmiana zestawu majątków lennych dokonywana jest automatycznie w momencie dokonania przez posiadacza zmiany zestawu tytułów szlacheckich.

9. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw majątków lennych, noszący nazwę: "Standardowy":

a) Szlachcic/szlachcianka - wieś,

b) Baron/baronessa - baronia,

c) Wicehrabia/wicehrabina - wicehrabstwo,

d) Hrabia/hrabina - hrabstwo,

e) Margrabia/magrabina - marchia,

f) Lord/lordessa - lordostwo,

g) Kniaź/kniahini - kniaźstwo,

h) Wielki kniaź/wielka kniahini - wielkie kniaźstwo,

i) Grand/grandessa - grandeza,

j) Par/paritassa - parostwo,

k) Elektor/elektorka - elektorat,

l) Katechon/katechonka - katechonat.

10. Z momentem zrzeczenia się tytułu szlacheckiego przez quasi-dzierżawcę, majątek uznaje się za niedziałający i dokonuje jego archiwizacji.

11. Dopuszczalne jest także zrzeczenie się majątku lennego bez zrzekania się tytułu szlacheckiego. W takim wypadku również dokonuje się jego archiwizacji.

12. Możliwe jest złożenie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej wniosku o przywrócenie dawnego majątku lennego.

Artykuł 5.

1. Po osiągnięciu najwyższego tytułu przewidywanego przez listę, możliwe jest wnioskowanie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie drugiego majątku lennego.

2. Wniosek określony w ustępie pierwszym niniejszego artykułu powinien spełniać warunki określone w art. 4 ustępach od 3 do 5 niniejszej ustawy.

3. Warunkami koniecznym do przyjęcia wniosku jest posiadanie przez występującego działającego majątku lennego oraz stosownej ilości folwarków ponad liczbę wymaganą do uzyskania najwyższego tytułu szlacheckiego w stosowanym zestawie.

4. W drugim lennie może zostać zastosowany inny zestaw tytułów szlacheckich. Zasady zmiany zestawu pozostają identyczne co w wypadku pierwszego lenna.

5. Dzierżawiącym drugie lenno przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki, przyznawany po kolei z listy tytułów, jednak ze zmienioną liczbą wymaganych folwarków.

6. Wymagana liczba folwarków ponad liczbę wymaganą do osiągnięcia najwyższego tytułu z listy jest następująca, przy wskazaniu przysługujących tytułów w kolejności chronologicznej:

a) 20-59 nadmiarowych folwarków - pierwszy tytuł z wybranej listy,

b) 60-99 nadmiarowych folwarków - drugi tytuł z wybranej listy,

c) 100-149 nadmiarowych folwarków - trzeci tytuł z wybranej listy,

d) 150-199 nadmiarowych folwarków - czwarty tytuł z wybranej listy,

e) 200-249 nadmiarowych folwarków - piąty tytuł z wybranej listy,

f) 250-299 nadmiarowych folwarków - szósty tytuł z wybranej listy,

g) 300-399 nadmiarowych folwarków - siódmy tytuł z wybranej listy,

h) 400-499 nadmiarowych folwarków - ósmy tytuł z wybranej listy,

i) 500-599 nadmiarowych folwarków - dziewiąty tytuł z wybranej listy,

j) 600-799 nadmiarowych folwarków - dziesiąty tytuł z wybranej listy,

k) 800-999 nadmiarowych folwarków - jedenasty tytuł z wybranej listy,

l) 1000 i więcej nadmiarowych folwarków - dwunasty tytuł z wybranej listy.

7. Zestaw nazw majątków lennych w przypadku drugiego lenna funkcjonuje identycznie, co w przypadku pierwszego lenna.

Artykuł 6.

1. Republika Bialeńska nie uznaje zagranicznych tytułów szlacheckich i przywilejów z nimi związanych.

2. Zagraniczne tytuły szlacheckie, bez związanych z nimi przywilejów, mogą zostać uznane przez Republikę Bialeńską w drodze umowy międzynarodowej. W takim wypadku stosuje się je niezależnie od tytułów szlacheckich stosowanych w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1

[Zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 1 (Komunistyczne)]

1. Folwark nosi w tym zestawie nazwę: "państwowe gospodarstwo".

2. Stachanowiec/stachanowa - kolektyw - 3-5 państwowych gospodarstw,

3. Szanowny stachanowiec/szanowna stachanowa - zjednoczenie - 6-11 państwowych gospodarstw,

4. Wielce zasłużony stachanowiec/wielce zasłużona stachanowa - powszechne zjednoczenie - 12-17 państwowych gospodarstw,

5. Sekretarz tytularny/sekretarka tytularna - zrzeszenie - 18-29 państwowych gospodarstw,

6. Sekretarz rzeczywisty/sekretarka rzeczywista - spółdzielnia - 30-49 państwowych gospodarstw,

7. Sekretarz generalny/sekretarka generalna - kombinat - 50-74 państwowe gospodarstwa,

8. Pierwszy wiceprzewodniczący/pierwsza wiceprzewodnicząca - kibuc - 75-99 państwowych gospodarstw,

9. Pierwszy przewodniczący/pierwsza przewodnicząca - sowchoz - 100-149 państwowych gospodarstw,

10. Tytularny przywódca/tytularna przywódczyni - kołchoz - 150-199 państwowych gospodarstw,

11. Szanowny przywódca/szanowna przywódczyni - łagier - 200-299 państwowych gospodarstw,

12. Ukochany przywódca/ukochana przywódczyni - gułag - 300-399 państwowych gospodarstw,

13. Wielki przywódca/wielka przywódczyni - obwód - 400 i więcej państwowych gospodarstw.
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
[official]
USTAWA O TYTUŁACH SZLACHECKICH
z dnia 1 grudnia 2013 r.
z poprawką z dnia 27 marca 2014 r.
z poprawką z dnia 10 kwietnia 2014 r.
z poprawką z dnia 18 grudnia 2014 r.
z poprawką z dnia 23 stycznia 2015 r.
z poprawką z dnia 29 sierpnia 2015 r.
z poprawką z dnia 10 marca 2017 r.
z poprawką z dnia 12 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z nadaniami ziemskimi, tytułami szlacheckimi oraz majątkami lennymi w Republice Bialeńskiej.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma możliwość nadawania osobom fizycznym folwarków.

3. Folwarkiem w rozumieniu niniejszej ustawy jest niematerialny wyraz osobistego uznania za zasługi dla Republiki Bialeńskiej.

4. Nadawanie folwarków odbywa się poprzez wydanie stosownego postanowienia. Wszystkie folwarki nadane przed 10 marca 2017 r. uznaje się za nadane ważnie.

5. Nadany folwark ma charakter quasi-dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

6. Folwarki mogą być określane innym mianem, jeżeli ich quasi-dzierżońca posługuje się innym zestawem tytułów szlacheckich niż: "Standardowy". Poszczególne nazwy określa załącznik numer 1 do ustawy.

Artykuł 2.

1. Posiadanie odpowiedniej ilości nadanych folwarków uprawnia automatycznie do korzystania z tytułów szlacheckich.

2. Posiadacz tytułu szlacheckiego może w dowolnym czasie i nieograniczoną liczbę razy zmienić stosowany przez siebie zestaw tytułów szlacheckich, poprzez złożony w tym celu wniosek do Krajowej Rady Informatycznej.

3. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw tytułów szlacheckich, noszący nazwę: "Standardowy":
a) 3-5 folwarków - szlachcic/szlachcianka,
b) 6-11 folwarków - baron/baronessa,
c) 12-17 folwarków - wicehrabia/wicehrabina,
d) 18-29 folwarków - hrabia/hrabina,
e) 30-49 folwarków - margrabia/margrabina,
f) 50-74 folwarki - lord/lordessa.
g) 75-99 folwarków - kniaź/kniahini,
h) 100-149 folwarków - wielki kniaź/wielka kniahini,
i) 150-199 folwarków - grand/grandessa,
j) 200-299 folwarków - par/paritassa,
k) 300-399 folwarków - elektor/elektorka,
l) 400 i więcej folwarków - katechon/katechonka.

4. Inne zestawy możliwe do zastosowania wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Artykuł 3.

1. Tytuły szlacheckie są trwałe.

2. Folwarki mogą zostać odebrane wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.

3. Szlachcic pozbawiony folwarków zatrzymuje tytuł, dołączając do szlachty gołoty. Stosuje się wówczas odpowiednio, w stosunku do szlachcica tytułu - szlachcica gołoty, w stosunku do barona - barona gołoty itd.

4. Posiadacz tytułu szlacheckie może się go zrzec. W takim przypadku może w dowolnej chwili zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o przywrócenie tytułu szlacheckiego.

5. Zrzeczenie się tytułu szlacheckiego nie oznacza automatycznego zrzeczenia się posiadanych folwarków. Zrzeczenie się folwarków może nastąpić na podstawie odrębnej deklaracji lub być w sposób czytelny elementem deklaracji o zrzeczeniu się tytułu szlacheckiego.

6. Można wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie folwarków, których zrzeczenia się dokonano wcześniej.

Artykuł 4.

1. Posiadacze tytułów szlacheckich mają prawo w dowolnej chwili wystąpić do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przyznanie majątku lennego.

2. Majątek lenny ma charakter dzierżoni, w zgodzie z ustawą właściwą do spraw regulacji stosunków w prawie cywilnym.

3. Wniosek o przyznanie majątku lennego musi zawierać nazwę oraz lokalizację majątku na terenie Republiki Bialeńskiej, pod rygorem nieważności.

4. Wniosek zostaje automatycznie odrzucony, jeśli:
a) proponowana nazwa jest zbieżna z nazwą innego, działającego lub nie, majątku lennego,
b) proponowana lokalizacja jest w którymkolwiek punkcie zbieżna z lokalizacją innego, działającego lub nie, majątku lennego,
c) zostanie uznany za nieważny.

5. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli proponowany obszar zostanie uznany za zajmujący zbyt dużą powierzchnię.

6. Obszar majątku może zostać w dowolnej chwili powiększony. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej, zawierający wskazanie nowych obszarów, jakie majątek ma objąć.

7. Stosowany zestaw majątków lennych jest zawsze nierozerwalnie związany ze stosowanym zestawem tytułów szlacheckich i musi posiadać identyczną nazwę.

8. Zmiana zestawu majątków lennych dokonywana jest automatycznie w momencie dokonania przez posiadacza zmiany zestawu tytułów szlacheckich.

9. Domyślnie stosowany jest następujący zestaw majątków lennych, noszący nazwę: "Standardowy":
a) Szlachcic/szlachcianka - wieś,
b) Baron/baronessa - baronia,
c) Wicehrabia/wicehrabina - wicehrabstwo,
d) Hrabia/hrabina - hrabstwo,
e) Margrabia/margrabina - marchia,
f) Lord/lordessa - lordostwo,
g) Kniaź/kniahini - kniaziostwo,
h) Wielki kniaź/wielka kniahini - wielkie kniaziostwo,
i) Grand/grandessa - grandeza,
j) Par/paritassa - parostwo,
k) Elektor/elektorka - elektorat,
l) Katechon/katechonka - katechonat.

10. Z momentem zrzeczenia się tytułu szlacheckiego przez dzierżońcę, majątek uznaje się za niedziałający i dokonuje jego przemiany w wolne miasto, pod zarządem dożywotnim dzierżońcy.

10a. Majątki zarchiwizowane przed 12 stycznia 2018 r. pozostają w tym stanie, chyba że ich dawni dzierżońcy złożą wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o zamianę ich w wolne miasta.

11. Dopuszczalne jest także zrzeczenie się majątku lennego bez zrzekania się tytułu szlacheckiego. W takim wypadku również dokonuje się jego archiwizacji.

12. Możliwe jest złożenie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej wniosku o przywrócenie dawnego majątku lennego.

Artykuł 5.

1. Po osiągnięciu najwyższego tytułu przewidywanego przez listę, możliwe jest wnioskowanie do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie drugiego majątku lennego.

2. Wniosek określony w ustępie pierwszym niniejszego artykułu powinien spełniać warunki określone w art. 4 ustępach od 3 do 5 niniejszej ustawy.

3. Warunkami koniecznym do przyjęcia wniosku jest posiadanie przez występującego działającego majątku lennego oraz stosownej ilości folwarków ponad liczbę wymaganą do uzyskania najwyższego tytułu szlacheckiego w stosowanym zestawie.

4. W drugim lennie może zostać zastosowany inny zestaw tytułów szlacheckich. Zasady zmiany zestawu pozostają identyczne co w wypadku pierwszego lenna.

5. Dzierżoniącym drugie lenno przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki, przyznawany po kolei z listy tytułów, jednak ze zmienioną liczbą wymaganych folwarków.

6. Wymagana liczba folwarków ponad liczbę wymaganą do osiągnięcia najwyższego tytułu z listy jest następująca, przy wskazaniu przysługujących tytułów w kolejności chronologicznej:
a) 20-59 nadmiarowych folwarków - pierwszy tytuł z wybranej listy,
b) 60-99 nadmiarowych folwarków - drugi tytuł z wybranej listy,
c) 100-149 nadmiarowych folwarków - trzeci tytuł z wybranej listy,
d) 150-199 nadmiarowych folwarków - czwarty tytuł z wybranej listy,
e) 200-249 nadmiarowych folwarków - piąty tytuł z wybranej listy,
f) 250-299 nadmiarowych folwarków - szósty tytuł z wybranej listy,
g) 300-399 nadmiarowych folwarków - siódmy tytuł z wybranej listy,
h) 400-499 nadmiarowych folwarków - ósmy tytuł z wybranej listy,
i) 500-599 nadmiarowych folwarków - dziewiąty tytuł z wybranej listy,
j) 600-799 nadmiarowych folwarków - dziesiąty tytuł z wybranej listy,
k) 800-999 nadmiarowych folwarków - jedenasty tytuł z wybranej listy,
l) 1000 i więcej nadmiarowych folwarków - dwunasty tytuł z wybranej listy.

7. Zestaw nazw majątków lennych w przypadku drugiego lenna funkcjonuje identycznie, co w przypadku pierwszego lenna.

Artykuł 6.

1. Republika Bialeńska nie uznaje zagranicznych tytułów szlacheckich i przywilejów z nimi związanych.

2. Zagraniczne tytuły szlacheckie, bez związanych z nimi przywilejów, mogą zostać uznane przez Republikę Bialeńską w drodze umowy międzynarodowej. W takim wypadku stosuje się je niezależnie od tytułów szlacheckich stosowanych w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[podpis]Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

Załącznik nr 1 napisał(a):[Zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 1 (Komunistyczne)]

1. Folwark nosi w tym zestawie nazwę: "państwowe gospodarstwo".

2. Stachanowiec/stachanowa - kolektyw - 3-5 państwowych gospodarstw,

3. Szanowny stachanowiec/szanowna stachanowa - zjednoczenie - 6-11 państwowych gospodarstw,

4. Wielce zasłużony stachanowiec/wielce zasłużona stachanowa - powszechne zjednoczenie - 12-17 państwowych gospodarstw,

5. Sekretarz tytularny/sekretarka tytularna - zrzeszenie - 18-29 państwowych gospodarstw,

6. Sekretarz rzeczywisty/sekretarka rzeczywista - spółdzielnia - 30-49 państwowych gospodarstw,

7. Sekretarz generalny/sekretarka generalna - kombinat - 50-74 państwowe gospodarstwa,

8. Pierwszy wiceprzewodniczący/pierwsza wiceprzewodnicząca - kibuc - 75-99 państwowych gospodarstw,

9. Pierwszy przewodniczący/pierwsza przewodnicząca - sowchoz - 100-149 państwowych gospodarstw,

10. Tytularny przywódca/tytularna przywódczyni - kołchoz - 150-199 państwowych gospodarstw,

11. Szanowny przywódca/szanowna przywódczyni - łagier - 200-299 państwowych gospodarstw,

12. Ukochany przywódca/ukochana przywódczyni - gułag - 300-399 państwowych gospodarstw,

13. Wielki przywódca/wielka przywódczyni - obwód - 400 i więcej państwowych gospodarstw.

[Zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 2 (Jahołdzkie)]

1. Folwark nosi w tym zestawie nazwę: "kosz".

2. Sotnik/sotnica - sotnia - 3-5 koszy.

3. Esauł (tytuł obupłciowy) - asawuł - 6-11 koszy.

4. Tumenamir/tumenamira - tumen - 12-17 koszy.

5. Szejk/szejkowa - muhafaza - 18-29 koszy.

6. Emir/emirka - emirat - 30-49 koszy.

7. Wezyr/wezyrka - nom - 50-74 kosze.

8 Nurredin/nurredina - szabijja - 75-99 koszy.

9. Kagan/kaganka - kaganat - 100-149 koszy.

10. Szach/szachowa - stan - 150-199 koszy.

11. Sułtan/sułtanka - sułtanat - 200-299 koszy.

12. Ataman/atamanka - atamanat - 300-399 koszy.

13. Jahołdaj/jahołdaja - jumak - 400 i więcej koszy.

[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości