Umowy zawierane przez SZ RB z przedsiębiorstwami cywilnymi.
#1
W dniu 07.01.2015 Siły Zbrojne zawarły umowę na dostawę paliw z ZP BIALEN.


Cytat:
[Obrazek: VK4ew6o.png]  [Obrazek: m0wkCLL.png]

UMOWA
na stałe dostawy paliw dla Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
07.01.2015zawarta w dniu 07.01.2015 w Wolnogradzie pomiędzy:

Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej
reprezentowanymi przez:
Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
nazywanym dalej Odbiorcą,

a

Bieleńskimi Zakładami Paliwowymi BIALEN
reprezentowanymi przez:
Prezesa Zarządu ZP BIALEN,
nazywanym dalej Dostawcą,

§1.
Dostawca zobowiązuje się do stałego i terminowego dostarczania paliw płynnych do centralnych magazynów paliwowych Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

§2.
Odbiorca zobowiązuje się regularnego i terminowego wnoszenia ustalonych opłat miesięcznych na konto ZP BIALEN.

§3.
Wysokość opłaty miesięcznej ustala się na 400 BLN, a termin płatności do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostaw.

§4.
Zmiana ceny może nastąpić tylko za zgodą obu stron, w formie aneksu do niniejszej umowy i z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§5.
Strony zawierają niniejszą umowę na czas nie oznaczony.

§6.
Umowa wchodzi w życie z dniem 07.01.2015, a pierwsza opłata za dostawy styczniowe nastąpi do 5 lutego 2015.

§7.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

/-/ Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

/-/ Prezes Zarządu Bialeńskich Zakładów Paliwowych BIALEN
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
[official]
W związku z rozkazem dot. archiwizacji umów pomiędzy zakładami, firmami i spółkami zbrojeniowymi a Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, postanawia się:

1. Dokonać archiwizacji wątku o umowach zawieranych między zakładami/firmami zbrojeniowymi/spółkami zbrojeniowymi bądź cywilnymi a Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej.

2. W nieokreślonym czasie wykonać nowy wątek o umowach zawieranych między zakładami/firmami zbrojeniowymi/spółkami zbrojeniowymi bądź cywilnymi a Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej.

3. Wykonać archiwizację wątku po upłynięciu minimum jednego dnia od tego ogłoszenia.

[podpis] Zastępca Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Michael Wolferine[/podpis]

[/official]
[Obrazek: 5S6T0oy.png]
#3
[official]
NASTĄPIŁO ZAKOŃCZENIE PROCESU ARCHIWIZACJI WATKU

NAZWA WĄTKU: Umowy zawierane przez SZ RB z przedsiębiorstwami cywilnymi.
DATA I GODZINA ZAŁOŻENIA WĄTKU: 07.01.2015, 09:53:22
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA ARCHIWIZACJI WĄTKU: 17.03.2018, 12:07:22
DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA ARCHIWIZACJI WĄTKU: 18.03.2018, 12:07:30


[podpis] Zastępca Dowódcy Sił Zbrojnych
Michael Wolferine[/podpis]

[/official]
[Obrazek: 5S6T0oy.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości