Roczniki państwa brodryjskiego, czyli historia przedinternetowa Brodrii
#1
Cytat:VI w. p.n.e. - na terytorium obecnej Brodrii przybywają ludy z Konstynentu Południowego
III-I w. p.ne. - funkcjonowanie Państwa Brod'ry, czyli związku trzech największych plemion - Brodrów, Bałmów i Czuwaków
40 r. p.n.e. - umiera ostatni władca Brod'ry Alieksij Małomówny, początek okresu chaosu i destabilizacji w państwie
40 r. p.n.e. - 1 r. p.n.e. - tzw. "czterdziestolecie mroku"
1 r. n.e. - rozbite ludy Brodrów jednoczą się pod egejdą Fiodora zwanego Zwycięzcą, który dał początek dynastii Fiodorowów
1-20 r. n.e. - rządy Fiodora Zwycięzcy, kształtowanie się Księstwa Brodryjskiego
100 r. - umiera Siergiej Fiodorow zwany za życia Żelaznym, a po śmierci Ciemiężycielem wyjątkowy tyran i despota
352 r. - wyprawa Iwana, zwanego słusznie Zdobywcą na grody Bałmuckie - do Brodrii zostaje przyłączona zachodnia częś obecnego Bałmustanu
777 r. - Aleksander II Święty przyjmuje Chrzest oraz ogłasza się Wielkim Księciem Brodrii
ok. 800 r. - na terytorium Wielkiego Księstwa Brodrii przybywają mnisi, którzy zakładają monastyr w Antalgii
815 r. - młodszy syn Aleksandra II zwany Władmirem Młodszym zabija swojego starszego brata równierz Władimira (Starszego, Głupiego) i przejmuje władze.
967 r. - Siergiej II Budowniczy postanawia przełamać zasadę przodków "ruchomego dworu" i osiada wraz ze swoją świtą w Krasdorowie - nazywanym pierwszą stolicą Brodrii
1000 r. - pokój w Antonowskim Prospekcie kończy wojnę z Księstwem Bałmustanu, Brodria traci ziemie Bałmucie zyskanee za czasów Iwana Zdobywcy
1005 r. - władze po skompromitowanym Michale I przejmuje jego syn również Michał, znany jako Wspaniały
1006-1020 r. - okres Wielkiej Pierstrojki, reformy w administracji (podział kraju na merostwa), wprowadzenie jednolitej waluty (Złotej Hrywny), początek kształtowania się systemu feudalnego oraz utworzenie stałej Gwardii Wielkoksiążęcej nazywanej Pomarańczową ze względu na kolor płaszczów
1030 r. - na koniec życia Michał Wspaniały przewodzi wyprawie odwetowej przeciwko Bałmustańczykom, do Brodrii wracają grody zachodnie oraz  zostaje wcielona centralna część Księstwa Bałmustanu
1056 r. - mnisi z monastyru w Antalgii zakładają szkołę, która po pięciu latach zyskuje miano Akademii, ze względu na wysoki poziom nauczania
1060-1100 r. - powstawanie i rozwój tzw. sztuk elementarnych (kaligrafii, kartografii, logiki oraz muzyki), za głównego przedstawiciela tamtych lat, prekursora elementaryzmu uznaje się Feliksa z Proskowa
1122 r. - bunt merów wschodnich, Iwan III Fiodorow zostaje zabity w bitwie, stolica Wielkiego Księstwa ulega zniszczeniu podobnie jak całe państwo
1123-1232 r. - okres zdziczenia, odejścia od religii oraz upadku kultury i gospodarki, po buncie merów władzę przejmuje jego przywódca Konstanty Ostroróg, później rządzą jego synowie, władzę sprawują bogate prostytutki, kochanki Ostrorogów
12 V 1232 r. - przewrót w Samlińsku ówczesnej stolicy, "rzeź nierządnic" - wymordowanie wszystkich Ostrorogów oraz ich wpływowych kochanek
1289 r. - zebrana po raz kolejny Rada Bojarów oddaje władze w ręce Anastazego, żyjącego w ukryciu potomka Iwana III Fiodorowa
1323 r. - V wyprawa na Bałmustan, ostateczne podporządkowanie Księstwa Bałmustanu Brodrii
1330 r. - Aleksander III koronowany na Króla Brodrii, przyjmuje miano Włodarza Północy
1365 r. - Siergiej IV zwany Pięknym bierze ślub z Julią Radelli, co jest przypieczętowaniem sojuszy z Noklezją
1430 r. - bojarzy brodryjsy ponoszą sromotną klęskę w bitwie o Bułat-ata, wyprawa na Imperium Astańskie kończy się niepowodzeniem
XV/XVI w.- alchemik króla Dimitra II odkrywa proch, co skutkuje rewolucją prochową w armii
1510 r. - umiera Aleksander V ostatni władca z dynastii Fiodorowów, władze przejmuje po nim jego córka Natalia jednak szybko zostaje obalona i zesłana do monastyru
1511 r. - zbiera się Rada Bojarów po raz trzeci w historii, władzę przekazuje szachowi czuwackiemu Sunak-iemu, który przyjmuje imię Michał IV, od tego momentu w Królestwie włada dynasta Sunakowów
1553 r. - Fiodor II Sunakow nakazuje budowę nowej stolicy Michałogrodu na cześć swojego dziada Michała IV
1587 r. - Akademia Antalska staje się Uniwersytetem, powstają na niej noweoczesne kierunki takie jak prawo, medycyna czy astronomia
1599 r. - poeta Piotr Batyszkin wydaje zbiór wierszy "Noce i dnie czyli bojara bałmuckiego opowieści kilka", kształtuje się nowożytny język brodryjski
XVII w. - nazywany jest złotym wiekiem Brodrii w literaturze, gospodarce i wojskowości
1610 r. - Król Piotr Paweł I włącza Czuwacje do Królestwa Brodryjskiego
1623 r. -Piotr Paweł I wprowadza reformy gospodarcze tzw. statuty bałmuckie powodujące rozkwit kraju oraz wzbogacenie się jego mieszkańców
1625 r. - Aleksander Szukow, chemik Antalski tworzy podwalini współczesnej chemii
1629 r. - po śmierci Piotra Pawła I, Imperator Muhamed III korzystając z chwilowej słabości Brodrii na czele wojsk astańskich wyrusza na Czuwację rozpoczyna się wojna pięcioletnia
1634 r. - po serii porażek król Fiodor III przeprowadza reformę armii (tabela hierarchiczna, utworzenie Wojsk Nowego Szyku) dzięki, której nie tylko odpiera ataki Astańczyków, ale także zdobywa ich Imperium
1635 r. - Fiodor III przybiera sobie miano Cara Brodrii
1689 r. - po wygnaniu muzułman z zachodniej Nordaty setki tysięcy z nich znajdują schronienie w Carstwie Brodryjskim stają się ważnym elementem brodryjskiej kultury
1700 r. - bezdzietnie umiera Piotr Paweł II, kończą się rządy Sunakowów, władzę obejmuje Duma Stanów, w której skład wchodzą przedstawiciele bojarów, duchowieństwa, mieszczan i chłopstwa
I połowa XVIII w. - fatalne rządy Dumy Stanów prowadzą do upadku gospodarki oraz powstania cienkiej, bogatej warstwy społecznej de facto sprawującą władzę w kraju - arcybojarów, nazywanych pogardliwie dumowkami
1725 r. - skorumpowany Pawło Iwaczow, sprzedaje część kraju Czuwackiego Ostyjczykom
1730 r. - Duma Stanów proklamuje powstanie I Republiki Brodryjskiej
1742 - 1749 r. - wojna brodryjsko - noklezyjska kończy się klęską Brodrii
1753 r. - nałożone przez Cesarstwo Noklezji daniny ruinują brodryjską gospodarkę oraz prowadzą do bunty bojarów
1759 r. - długoletnia wojna domowa zostaje krwawo stłumiona przez wojska Dumy Stanów
1760 r. - skompromitowana i osłabiona grupa arcybojarów traci wpływy na rzecz dowódcy wojskowego podającego się za potomka Natali Fiodorow, która podobno uciekła z monastyru i wyszła za mąż - Antoniego Fiodorowa, początek rządów "gabinetu generałów"
1765 r. - Duma Stanów zostaje formalnie rozwiązana, restauracja Fiodorowów, koronacja carska Antoniego II Fiodorowa
lata 80 XVIII w. - ustabilizowanie się sytuacji w kraju
1783 r. - podporządkowanie Chanatu Tatarskiego Carom Brodryjskim
1800 r. - Car Dymitr III nakazuje zwołanie Rady Bojarów, której zadaniem ma być spisanie Ustawy Zasadniczej ograniczającej nieco uprawnienia monarchy na rzecz Izby Bojarów i Rządu (Jego Cesarskiej Mości)
1834 r. - początek tzw. "reform Suworowa" - Pierwszego Ministra Rządu Jego Cesarskiej Mości
1852 r.  - Koalicja Zachodu (Prusy, Francja i Finlandia) wypowiada wojnę Carstwu Brodryjskiemu w obawie przed wzrostem jego potęgi, początek wojny dziewięcioletniej
1856 r. - na wieść o klęskach wojsk brodryjskim Car Piotr II abdykuje na rzecz swojego syna kuzyna Pawła III dynasti Fiodorowow-Frasatti
1861 r. - po nominacji na marszałka Iwana Sworowa głównodowodzącym Armii Carskiej i seri odniesionych przez niego zwycięstw dochodzi do podpisania traktatu pokojowego w Paryżu
ok. 1860 r. - początek mody na zachód, czyli wzorowania się brodryjczyków, a w szczególności arystokracji na zachodni styl życia
1870 r. - Car Paweł III zmienia nazwę stolicy z Michałogród na Sankt Mikhailov
1888 r. - Fiodor Gogol debiutuje na łanach "Kuryera Poetyckiego"
1890 r. - Car Antoni III nakazuje przebudowę Gremla, siedziby monarchów
1895 r. - Izba Bojarów zostaje przemianowana na Izbę Państwową, mężczyźni z klas niższych otrzymują prawo do głosowania
1900 r. - ukształtowanie się partii politycznych w Izbie Państwowej (Partii Rojalistycznej Carstwa Brodryjskiego, Partii Narodu Brodryjskiego, Partii Chrześcijańskich Konserwatystów oraz Partii Robotniczo-Chłopskiej)
1915 - 1919 r. - wojna ostyjska
1921 r. - kobiety zyskują prawo do głosowania
1923 r. - całe Carstwo żyje największą aferą obyczajową w historii, Caryca Anna Katarzyna zdradza zdradza męża z wszystkimi oficerami sztabu naszelnego oraz Premierm Rządu, w wyniku czego upada gabinet Premiera Dunkina
1925 r. - po krwawo stłumionym buncie antycarskim, monarcha Mikołaj III popełnia samobójstwo
1930 r. - Car Mikołaj IV Fiodorow-Frasatti podpisuje akt abdykacji, proklamacja II Republiki Brodryjskiej
1931 r. - pierwsze w historii Republiki Brodryjskiej wybory prezydenckie wygrywa Aleksander Newski
1934 r. - wybory wygrywa ugrupowanie Stefana Abbota - Partia Liberalna, która w kolacji z Partią Narodu Brodryjskiego wyprowadza Konstytucję Republiki Brodryjskiej
1938 r. - do władzy dochodzi Partia Chrześcijańskich Konserwatystów z Grigorijem Dostojewskim na czele
1940 r. - Gienadij Koruc na czele Zjednoczonej Wojkowo-Roborniczo-Chłopskiej Partii Syndykalistycznej dokonuje przewrotu czerwcowego, Prezydent wraz z rządem i ważniejszymi dygnitarzami zostaje zamordowany
1940 - 1999 r. - odchylenia anarchistyczno-syndykalistycznego, czyli rządy rad na terytorium Zjednoczonego Związku Rad Wojskowo-Robotniczo-Chłopskich Brodrii (ZZRWRC)
1941 r. - nieudane powstanie chłopsko-mieszczańskie przeciwko rządom ZZRWRC
1942 r. - wielka czystko społeczna w imię walki z "Ukrytym Wrogiem Narodu" i "Zaplutymi karłami kacykowskich[zamordowany Prezydent] obszarników"
1945 r. - "rok spadających sakr" , mordy na biskupach
1947 r. - ograniczenie praw chrześcijanom i muzułmanom
1950 r. - w njewyjaśnionych okolicznościach umiera Gienadij Koruc, władzę przejmuje Jozew Wtalin
1953 r. - zostaje wprowadzona gospodarka centralnie planowana, początek planu sześcioletniego
1958 r. - ukończony przed czasem plan sześcioletni doprowadza brodryjską gospodarkę do upadku
1960 - 1962 r. - z rozkazu Wielkiego Przywódcy Jozewa Wtalina trwają prześladowania i masowe mordy ludności tatarskiej
1966 r. - po śmierci, bądź zabójstwie Wtalina władzę jako Przewodniczący Rad Brodryjskich obejmuje Maksymilian Olewow
1967 r.  - początek drugiego planu sześcioletniego
1968 r.  - Mer Chłopsko - Robotniczy ds. Bezpieczeństwa Państwa Witalij Jegowski nakazuje czystkę w Gwardi Chłopsko - Robotniczej
1970 r. - bunty styczniowe zostają krwawo stłumione przez Straż Ludową, syndykalistyczne służby porządkowe
1979 r. - po śmierci Olewowa do władzy dochodzi Iwan Pasek
1980 r. - Iwan Pasek ginie w tajemniczych okolicznościach, Przewodniczącym Rad Brodryjskich zostaje Witalij Jegowski
1983 r. - klęska ZZRWRC w wojnie wschodniej
1984 r. - początek "odwilży jegowskiej"
1986 r. - Witalij Jegowski zostaje odsunięty od władzy na rzecz Włodzimierza Ptokowa
1990 r. - krwawo stłumione bunty antysyndykalistyczne
1995 r. - wobec napiętej sytuacji w kraju władzę przejmuje wojsko
1995 - 1999 r. - "cztery lata krwi"
1999 r. - zbuntowani przedstawiciele inteligencji, potomkowie arystokracji i rzesze prostego ludu wychodzą na ulicę, co kończy się obaleniem Wojskowego Komitetu Rad oraz likwidacją ZZRWRC
2000 r. - pierwsze wolne wybory wygrywa Jedna Brodria, proklamacja III Republiki Brodryjskiej
2005 r. - Republika Brodryjska przekształca się w Federację Brodryjską
2012 r. - Prezydnet Federacji Antonii Batyszkin podaje się do dymisji, upada gabinet Premiera Kończugowskiego, a w Izbie Rad (Parlamencie Federacji) wybuch bomba, która zabija wszystkich posłów, początek okresu anarchii
2014 r. - Po ustabilizowaniu się sytuacji wewnętrznej Władimir Grutin zostaje mianowany p.o. Prezydenta Federacji
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości