DC 11/2015 ws. wprowadzenia Kodeksu Karnego
#1
Cytat:
[size=24pt]Dekret [align=center][font=georgia][b][size=24pt]Carski

[font=georgia][size=10pt][b]dot. ustanowienia Kodeksu Karnego


z dnia 29 kwietnia Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]
[size=8pt][font=georgia]Art.1
Osoba podlega odpowiedzialności karnej, jeśli popełni czyn, który zabroniony jest w świetle prawa obowiązującego w czasie jego popełnienia.

[size=8pt][font=georgia]Art.2.
Jeżeli wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie, zostało zaprzestane po prywatnym bądź publicznym napomnieniu, jego szkodliwość społeczna jest znikoma, a wszelkie szkody z niego wynikłe zostały naprawione bądź zadośćuczynienie, to nie podlega ono karze.

[size=8pt][font=georgia]Art.3.
Niniejszy Kodeks stosuje się do wszystkich osób, które popełniły czyn zabroniony w świetle obowiązującego prawa w czasie jego popełnienia na terytorium Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz w kontaktach prywatnych między obywatelami.

Art.4.
Niniejszy Kodeks nie jest stosowany do osób, które popełniły czyn zabroniony w świetle obowiązującego prawa Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego poza Jego granicami.


Art.5.
§ 1. Czyny zabronione dzieli się na wykroczenia i przestępstwa.
§ 2. Jako wykroczenie określa się czyn zabroniony małej szkodliwości społecznej.
§ 3. Jako przestępstwo określa się czyn zabroniony o średniej lub dużej szkodliwości społecznej.

Art.6.
Wykaz kar za wykroczenia:
1) pozbawienie wolności, rozumiane jako zablokowanie możliwości udzielania się w działach brodryjskich na określony czas;
2) grzywna;
3) nakaz publicznych przeprosin
3) upomnienie publiczne.

Art.7.
Wykaz kar za przestępstwa:
1) pozbawienie wolności, rozumiane jako zablokowanie możliwości udzielania się w działach brodryjskich na określony czas;
2) kara śmierci, rozumiana jako dożywotnie zablokowanie możliwości udzielania się w działach brodryjskich oraz bezpowrotna utrata obywatelstwa, wszystkich tytułów i całości ziemii
3) utrata praw obywatelskich;
4) usunięcie ze sprawowanych stanowisk publicznych;
5) grzywna;
6) nakaz publicznych przeprosin
7) pozbawienie posiadanej ziemii (tą formę kary może wymierzyć tylko Car)

Art.8.
Każdy oskarżony o popełnienie czynu zabronionego ma prawo do obrony i sprawiedliwego procesu.

Art.9.
Władza sądownicza pochodzi od Cara tudzież powołanych przez niego Asesorów.

Art.10.
Proces jest prowadzony przez Asesora, jeżeli
1) oskarżony nie posiada obywatelstwa
2) oskarżony nie jest nobilitowany bądź jego tytuł jest niższy niż tytuł Asesora

Art.11.
Proces jest prowadzony przez Najjaśniejszego Cara, jeżeli
1) oskarżony jest nobilitowany i jego tytuł jest taki sam lub wyższy w hierarchii niż tytuł Asesora
2) oskarżony jest Asesorem
3) oskarżony należy do rodziny Cara
4) ukarany odwoła się od wyroku Asesora

Art.12.
Wyrok wydany przez Asesora staje się prawomocny w przeciągu 24 godzin od ogłoszenia. W tym czasie ukarany może się odwołać od wyroku do Cara i jeżeli Car zadecyduje o ponownym rozpatrzeniu sprawy, wówczas wyrok wydany przez Asesora zostaje zawieszony.

Art.13.
Wyrok wydany przez Cara staje się prawomocny natychmiast po ogłoszeniu..

Art.14.
Lista wykroczeń i kar za wykroczenia:
- kto używa słów wulgarnych w miejscu publicznym podlega karze publicznego upomnienia oraz karze grzywny
- kto rozpowszechniania adresy stron internetowych zawierających dane niebezpieczne dla komputera, bądź zawierające treści pornograficzne podlega karze pozbawienia wolności od jednego dnia do dwóch tygodni
- kto przywłaszcza sobie tytuły, stopnie wojskowe, bądź stanowiska urzędowe podlega karze pozbawienia wolności do trzech tygodni
- kto publicznie lekceważy obywateli Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego podlega karze nakazanych przeproszeń publicznych oraz karze grzywny
- kto niszczy mienie publiczne m.in. poprzez umieszczanie w miejscach publicznych wielu niechcianych wiadomości podlega karze pozbawienia wolności od jednego dnia do dwóch tygodni oraz karze grzywny

Art.15.
Lista przestępstw i kar za przestępstwa:
- kto dopuszcza się zdrady interesów Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego i jej obywateli podlega karze śmierci
- kto ujawnia tajemnicę, bądź wbrew przepisom stosuje tajemnicę państwową podlega karze pozbawienia wolności od trzech tygodni do dwóch miesięcy i utraty części bądź całości posiadanej ziemii
- kto dopuści się szpiegostwa na rzecz innych państw podlega karze śmierci
- kto przedstawia cudzy dorobek naukowy, celem uzyskania korzyści materialnej lub niematerialnej podlega karze pozbawienia wolności od tygodnia do dwóch tygodni, jeśli niniejszy czyn przyniósł winnemu inne korzyści lub zasługi to winne one być jemu odebrać
- kto popełnia krzywoprzysięstwo podlega karze pozbawienia wolności od tygodnia do dwóch miesięcy
- kto podszywa się pod inne osoby celem osiągnięcia konkretnej korzyści podlega karze pozbawienia wolności od tygodnia do dwóch miesięcy
- kto, składając zeznania jako świadek świadomie oskarża niewinną osobę podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do dwóch miesięcy
- kto znieważa symbole narodowe Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego podlega karze pozbawienia wolności do dwóch miesięcy i utraty części bądź całości posiadanej ziemii
- kto publicznie znieważa Cara podlega karze pozbawienia wolności do dwóch miesięcy, nakazu publicznych przeprosin i utraty całości posiadanej ziemii
- kto publiczne znieważa głowy obcych państw, akredytowanych przedstawicieli państwowych i państw, z którymi Federacja Brodryjska utrzymuje stosunki dyplomatyczne podlega karze pozbawienia wolności do pięciu tygodni oraz nakazu publicznych przeprosin
- kto dopuszcza się gróźb wobec drugiej osoby, popartych możliwością jej spełnienia, podlega karze pozbawienia wolności od tygodnia do dwóch miesięcy
- kto podejmuje działania mające na celu obalenie Cara niedozwolonymi metodami podlega karze pozbawienia wolności od jednego miesiąca do sześciu miesięcy i utraty całości posiadanej ziemii bądź - jeżeli popełnia ten czyn po raz drugi, podlega karze śmierci
- kto podejmuje działania mające na celu utratę suwerenności przez obszar Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego podlega karze śmierci
- kto podejmuje działania mające na celu odłączenie od Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego części jego terytoriów podlega karze pozbawienia wolności od tygodnia do dwóch miesięcy oraz utraty części bądź całości posiadanej ziemii
- kto działa w Carstwie Brodryjskim po kilkoma tożsamościami podlega karze pozbawienia wolności do trzech miesięcy
- kto namawia do popełnienia czynu zakazanego lub wiedząc o możliwości jego popełnienia nie informuje o tym odpowiednich służb podlega karze pozbawienia wolności do trzech miesięcy
- kto po raz kolejny popełnia czyn zakazany , a w opinii sądu jest osobą zdegenerowaną może zostać skazany na śmierć
- kto podejmuje działania nie wymienione w powyższym kodeksie, a zabronione przez akty prawne Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy

/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości