Czwarte (Konstytucyjne) Posiedzenie Dumy Bojarów.
#1
Szanowni Obywatele!

Słusznie wspomniała Matka nasza iż potrzebne jest wprowadzenie w Carstwie nowej konstytucji, adekwatnej do naszej obecnej sytuacji. Teraz również jest najlepszy moment by pomyśleć o reformach w Carstwie, by zwiększyć aktywność. To wszystko będzie tematem Czwartego - Konstytucyjnego Posiedzenia Dumy Bojarów.

Czwarte Posiedzenie Dumy Bojarów uważam za rozpoczęte.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#2
PROJEKT USTAWY O OBYWATELSTWIE
z dnia 13 Czerwca 2015 roku.


Art. 1.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa osoba która:

a) Zamieszkuje Brodrię od co najmniej 5 dni,
b) Napisała co najmniej 10 postów,
c) Złożyła wniosek o obywatelstwo zawierający:
- imię (/imiona) i nazwisko używane w Brodrii,
- datę urodzenia,
- informację o posiadanych obywatelstwach w innych krajach,
- uzasadnienie wniosku,

2.Obywatelstwo nadaje i odbiera ,Car Brodrii .

3.Obywatelstwo można utracić w wyniku:
a) Zrzeczenia się,
b) Odebrania przez sąd lub Cara,
c) Nieaktywności systemowej przez okres 30 dni.

Art. 2.

Ewidencję obywateli prowadzi Car Brodrii lub wyznaczona przez niego osoba.

Art. 3.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Wszystkie obywatelstwa nadane przed wejściem w życie ustawy zostają uznane za aktualne.

/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#3
Jestem jak najbardziej za, jednak to posiedzenie jest posiedzeniem konstytucyjnym. Można potraktować tą ustawę jako element przyszłej konstytucji.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#4
Wkrótce opublikuję mój projekt konstytucji, nie jest idealny, ale stanowi punkt odniesienia.
#5
PROJEKT KONSTYTUCJI CARSTWA BRODRII
21 Czerwiec 2015 roku


ROZDZIAŁ I
BRODRIA

Art. 1
1. Brodria jest niepodległym państwem wirtualnym.
2. Brodria jest wspólnym dobrem obywateli.
3. Symbole narodowe określa monarcha.

Art. 2
1. Na czele Państwa stoi monarcha Brodrii.
2. Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec historii za losy Państwa.
3. Jego głównym obowiązkiem jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów mikroświata.

Art. 3
1. Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem monarchy są:
- Rząd
- Duma Bojarów
- Siły Zbrojne Brodrii
- Sądy

2. Ich głównym zadaniem jest służenie Brodrii.

Art. 4
1. Każdy obywatel jest wolny.
2. Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.


Art. 5
Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

Art. 7
1. Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Brodrii.
2. Państwo roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.

Art. 8
Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.

ROZDZIAŁ II
MONARCHA

Art. 9
1. Monarcha jest głową Państwa i Rządu.
2. Monarcha jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Brodrii oraz Sądu Najwyższego.

Art. 10
1. Tron Monarchii jest dynastyczny i dziedziczony.
2. Linię sukcesji określa i wyznacza monarcha.

Art. 11
Wszelka działalność Monarchy w sprawach państwowych nie wymaga rady i aprobaty Rządu;

Art. 12
1. Monarcha posiada władzę w zakresie kierowania państwem.
2. Monarcha może przekazać wykonywanie swoich uprawnień w sprawach państwowych wyznaczonej przez siebie osobie
w randze Regenta.

Art. 13
1. Regent działa w sprawach państwowych w imieniu Monarchy.
2. W takim przypadku stosuje się ustęp pierwszy poprzedniego artykułu.

Art. 14
Monarcha :
- mianuje i odwołuje ministrów,
- zwołuje i rozwiązuje Dumę Bojarów;
- jest Zwierzchnikiem Carskich Sił Zbrojnych;
- reprezentuje Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa;
- stanowi o wojnie i pokoju;
- zawiera i ratyfikuje umowy z innymi państwami;
- obsadza urzędy państwowe, Jemu zastrzeżone;
- jest sędzią,

Art. 15
Monarcha podejmuje w imieniu narodu działalność w następujących sprawach państwowych:
- mianowanie i zwalnianie Naczelnego Wodza;
- rozwiązywanie Dumy Bojarów przed upływem kadencji;
- oddawanie członków Rządu pod Sąd;
- stosowanie prawa łaski.
- promulguje poprawki do Konstytucji, ustawy, rozporządzenia Rządu i traktaty.
- zarządza powszechne wybory do Dumy Bojarów.
- podpisuje ogólne i specjalne amnestie, akty złagodzenia kary, darowania wykonania kary oraz rehabilitacje.
- przyznaje odznaczenia.
- podpisuje dokumenty ratyfikacyjne i inne dokumenty dyplomatyczne.
- przyjmuje obcych ambasadorów i ministrów pełnomocnych.

Art. 16
Jeżeli Monarcha nie pozostawi po sobie żadnego potomka, bądź nie wyznaczy lini sukcesyjnej,
Nowy Monarcha zostaje wybrany z pośród mieszkańców Carstwa Brodrii w wolnej elekcji.
Do wyboru nowego władcy władza spocznie w rękach Rządu jako Rady Regencyjnej.

ROZDZIAŁ III
DUMA BOJARÓW

Art. 17
1. Duma Bojarów sprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działalnością Rządu.
2. Kontrola nad działalnością Rządu wyraża się w prawie Dumy Bojarów :
- żądania ustąpienia Rządu lub Ministra;
- pociągania wespół Premiera lub Ministra do odpowiedzialności konstytucyjnej;
- interpelowania Rządu;
- udziału w wykonywaniu kontroli nad długami Państwa.
3. Funkcje rządzenia Państwem nie należą do Dumy Bojarów.

Art. 18
1. Duma Bojarów składa się z posłów, wybranych w głosowaniu powszechnym.
2. Kadencja Dumy Bojarów trwa 2 miesiące, licząc od dnia zwołania.
3. Rozwiązanie przed upływem kadencji wymaga wskazania powodu.
4. Nowe wybory zarządza Monarcha w ciągu trzech dni od rozwiązania.
5. Głosowanie odbędzie się nie później niż sześć dni po zarządzeniu wyborów.
6. Wybory odbywają się na zasadzie ankiety,

Art. 19
1. Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
2. Prawo wybieralności ma każdy, nie karany obywatel.

Art. 20
1. Duma Bojarów wybiera ze swego grona Przewodniczącego na okres kadencji.
2. Przewodniczący wybiera z grona posłów swojego zastępcę.
3. Przewodniczący otwiera posiedzenia Dumy Bojarów.
4. Jeśli nie ma Przewodniczącego, posiedzenia otwiera jego zastępca lub Monarcha.

Art. 21
Duma Bojarów będzie zwołana na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji nie później niż piątego dnia
po ogłoszeniu wyników wyborów.

Art. 22
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby posłów,
jeżeli Konstytucja inaczej nie stanowi.

Art. 23
1. Posiedzenia są jawne.
2. W obradach mogą brać udział tylko:monarcha, posłowie i rząd.
3. Głosować nad jaką ustawą mogą wyłącznie posłowie.
4. Prawo przemówienia w Dumie Bojarów,mają oprócz posłów,Monarcha i Ministrowie,
  a za zgodą posłów także goście zagraniczni.
5. Nikogo nie można pociągać do odpowiedzialności za ogłaszanie i rozpowszechnianie sprawozdań z jawnych obrad,
jeżeli odtwarzają one w pełni i ściśle przebieg tych obrad.

Art. 24
Posłowie odpowiadają za działalność, nie związaną z uczestnictwem w pracach Dumy Bojarów, na równi z innymi obywatelami.

Art. 25
Posłowi nie wolno na swoje, ani na obce imię, ani też w imieniu przedsiębiorstw, spółek lub towarzystw na zysk obliczonych,
nabywać dóbr państwowych ani uzyskiwać ich dzierżaw, podejmować się dostaw i robót rządowych, ani otrzymywać
od Rządu koncesji lub innych korzyści osobistych.

ROZDZIAŁ IV
RZĄD

Art. 26
Rząd kieruje sprawami Państwa, niezastrzeżonymi innym organom władzy.

Art. 27
Rząd składa się z Szefa Rządu, stojącego na jego czele oraz powołanych przez niego ministrów.

Art. 28
Premiera jest Monarcha.

Art. 29
Rząd poza innymi funkcjami ogólno-administracyjnymi spełnia następujące funkcje:
-Wykonuje ściśle ustawy: prowadzi sprawy państwowe.
-Kieruje sprawami zagranicznymi.
-Zawiera traktaty, uzyskując jednakże – zależnie od okoliczności – uprzednią lub następną aprobatę Parlamentu.
- Reguluje sprawy pracowników administracji państwowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi ustawą.
- Przygotowuje projekt budżetu i przedkłada go Parlamentowi.
- Wydaje rozporządzenia w celu wykonywania postanowień niniejszej Konstytucji oraz ustaw;
  jednakże – o ile brak upoważnienia ustawowego – nie może do takich rozporządzeń włączać postanowień karnych.
  Podejmuje decyzje w przedmiocie powszechnej amnestii, szczególnej amnestii, złagodzenia kary,
  darowania wykonywania kary oraz rehabilitacji.

Art. 30
Wszystkie ustawy i rozporządzenia Rządu podpisywane są przez właściwego Ministra i kontrasygnowane przez Monarchę.

Art. 31
Ministrowie w okresie sprawowania urzędu nie mogą być pociągani w stan oskarżenia bez zgody Monarchy.
Jednakże możliwość ich późniejszego oskarżenia nie może być powyższym naruszona.ROZDZIAŁ V
SĄDOWNICTWO

Art. 32
1. Cała władza sądownicza należy do Monarchy.

Art. 33
Sądowi Najwyższemu przysługuje prawo ustanawiania regulaminów, określających zasady postępowania
i praktyki procesowej oraz spraw dotyczących adwokatów, dyscypliny wewnętrznej sądów i administracji wymiaru
sprawiedliwości.
W powyższym zakresie oskarżyciele publiczni podporządkowani są regulaminom ustanawianym przez Sąd Najwyższy.

Art. 34
1. Sędzia o ile nie zostanie uznani za niezdolnych fizycznie lub psychicznie do pełnienia swych obowiązków,
są nieusuwalni, chyba że zostaną postawieni publicznie w stan oskarżenia.
2. Żaden urząd ani organ władzy wykonawczej nie może prowadzić przeciwko sędziom postępowania dyscyplinarnego.

Art. 35
Sąd Najwyższy jest sądem ostatniej instancji, w którego mocy rozstrzyganie o konstytucjonalności każdej ustawy,
rozporządzenia, przepisu lub postanowienia publicznego.

Art. 36
Postępowanie sądowe prowadzone jest w sposób jawny, a wyroki są podawane do wiadomości publicznej
Jeżeli sąd jednogłośnie uzna, że upublicznienie procesu może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego
lub moralności, może zadecydować o prowadzeniu procesu w sposób niejawny,
jednak procesy przestępstw politycznych, przestępstw związanych z prasą są zawsze jawne.


ROZDZIAŁ VI
SAMORZĄD LOKALNY

Art. 37
Terytorialne jednostki publiczne mają prawo zarządzać swoim majątkiem,
swoimi sprawami i kierować administracją oraz w ramach ustawowych uchwalać własne przepisy.

Art. 38
Podział Administracyjny Brodrii określa Ustawa - Dekret o Podziale Administracyjnym.

Art. 39
1. Każdy region posiada swojego zarządcę w randze Wielkiego Księcia
2. Tytuł arystokraty i zarządcy regionu nadaje monarcha.


ROZDZIAŁ VII
CARSKIE SIŁY ZBROJNE

Art. 40
1. Zwierzchnikiem CSZ jest monarcha .
2. Monarcha decyduje o użyciu armii.

Art. 41
1. Zadaniem CSZ jest ochrona terytorium Brodrii
2. CSZ składa się z Wojsk Lądowych, Wojsk Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Art. 42
1. Dowództwo nad całością wojsk sprawuje Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Batawii w stopniu Marszałka.
2. Naczelnego Dowódce mianuje i odwołuje monarcha.
3. Awanse na stopnie generalskie nadaje monarcha z własnej inicjatywy lub na wniosek Naczelnego Dowódcy.

Art. 43
1. Do kompetencji Naczelnego Dowódcy należy nadzór nad wojskiem, planowanie operacyjne, dyslokacja jednostek
  oraz inspekcja i kontrola wojsk.
2. Rozkazom Naczelnego Dowódcy podlegają wszyscy oficerowie i żołnierze CSZ tak w czasie wojny jak i pokoju.
3. Organizację Wojsk określa Naczelny Dowódca w swym rozporządzeniu.
4. Powołuje poszczególne jednostki wojsk i ich dowódców.
5. Awanse na stopnie podoficerskie  i oficerskie nadaje Naczelny Dowódca Wojsk.
6. Naczelny Dowódca powołuje Sztab Generalnym CSZ

Art. 44
1.Służba wojskowa w wojsku jest całkowicie dobrowolna.
2.Chętni do pełnienia służby składają wniosek o przyjęcie do Cara lub Naczelnego Wodza.


ROZDZIAŁ IX
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Art. 45
1. Każda organizacja, firma, itd. może wymyślać swój sprzęt, atrybuty, itd. do 2 dnia istnienia.
2. Od trzeciego dnia istnienia organizacja, firma, itd. musi kupić lub wymienić sprzęt.

Art. 46
1. Zmiany niniejszej Konstytucji mogą być inicjowane przez Dumę Bojarów poprzez wyrażoną w głosowaniu akceptację
co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków Dumy, a następnie przedkładane do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone w powyższy sposób poprawki są natychmiast promulgowane przez Monarchę w imieniu narodu jako integralna
  część niniejszej Konstytucji.

Art. 47
1. Niniejsza Konstytucja jest najwyższym prawem narodu i żadna ustawa, zarządzenie,rozporządzenie monarchy,
  ani inny akt rządowy lub ich część sprzeczne z jej postanowieniami nie mają mocy ani ważności prawnej.
2. Traktaty zawierane przez Brodrię, jak i ustalone prawo narodów będą wiernie przestrzegane.

Art. 48
Monarcha lub Regent, Ministrowie, członkowie Parlamentu, i wszyscy inni funkcjonariusze publiczni maja obowiązek przestrzegania i chronienia niniejszej Konstytucji.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 49
Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ratyfikowania.

Art. 50
Ministrowie Stanu oraz członkowie Dumy Bojarów pełniący swe obowiązki w dniu wejścia w życie niniejszej
Konstytucji oraz wszyscy funkcjonariusze publiczni, którzy zajmują stanowiska odpowiadające stanowiskom uznawanym
przez niniejszą Konstytucję, nie tracą ich automatycznie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Jednakże, gdy ich następcy zostaną wybrani lub mianowani zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji,
utracą oni swoje stanowiska z mocy prawa.                                                                                                                                                                          /-/ Thomas van der Lis
                                                                                                                                                                              Wielki Książę Bałmucji
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#6
Podoba mi się projekt, ale gwoli tradycji przewodniczący Dumy winien być Pierwszym Marszałkiem.
Musimy jeszcze napisać preambułę.
#7
Brodria nie jest niepodległa jeszcze przez dwa miesiące.
N.N
#8
Nie rozumiem, jak to nie jest niepodległa i dlaczego jeszcze przez 2 miesiące ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#9
(22.06.2015, 06:54:28)Thomas van der Lis link napisał(a): Nie rozumiem, jak to nie jest niepodległa i dlaczego jeszcze przez 2 miesiące ?

Na podstawie Umowy Akcesyjnej jest regionem autonomicznym Republiki Bialeńskiej. A dlaczego przez 2 miesiące? Bo dopiero po 4 miesiącach od podpisania można zerwać umowę/zawrzeć nową.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#10
Rozumiem.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#11
Obstawiam, że zrobiono kopiuj-wklej bez zrozumienia pojęcia "niepodległość", "suwerenność".
Zresztą Brodria nie powinna sama sobie ustanawiać konstytucji, najwyższy akt prawny Carstwa Brodryjskiego powinien być nadany przez Parlament Republiki Bialeńskiej.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#12
Głowy nie dam, ale przypomina mi ona nieco konstytucję kwietniową z 1935 roku.  Wink
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#13
Niestety nie  ;D
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#14
(22.06.2015, 14:42:46)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): To jest tylko Twoja opinia, ponieważ zgodnie z Umową Akcesyjną mamy swobodę w polityce wewnętrznej.
[justify]Macie tylko swobodę w władzy wykonawczej o ile nie łamie ona prawa bialeńskiego. Legislatywa leży w kompetencjach Parlamentu Republiki Bialeńskiej, więc jak najbardziej Hugon ma racje. Może na drugi raz czytajcie, co podpisujecie i ratyfikujecie, dobrze?[/justify]

Edit: Nieładnie tak posta usuwać. Smile
(–) Kristian Arped
#15
Zdążyłem zauważyć zwój błąd i usunąłem post (wiem, postąpiłem źle, mea culpa). Nie ma jednak przepisu na mocy którego ustanawianie przez Dumę Bojarów konstytucji byłoby niedozwolone.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#16
(22.06.2015, 14:49:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): Zdążyłem zauważyć zwój błąd i usunąłem post (wiem, postąpiłem źle, mea culpa). Nie ma jednak przepisu na mocy którego ustanawianie przez Dumę Bojarów konstytucji byłoby niedozwolone.

Może tak, może nie. Szczerze, przyznam się, że nie wiem. Uważam natomiast, że prawo regionalne, o ile nie będzie ono sprzeczne z bialeńskim, powinno być redagowane i uchwalane tutaj – w Brodrii, gdyż to właśnie jej ma ono służyć.
(–) Kristian Arped
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości