Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
#1
Wysoki Sądzie!

Pragnę zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, określonego ustępem siedemnastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Niewykonywanie obowiązków określonych prawem, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności) przez byłego prezydenta Konstantego Jerzego Michalskiego. Nie odpowiedział on na dwie interpelacje, złożone przeze mnie (jako parlamentarzystę Republiki Bialeńskiej) w dniach 9 i 24 maja 2015 r. Należało to do jego obowiązków na podstawie Konstytucji, która mówi w artykule jedenastym "Prezydent oraz członkowie rządu maja obowiązek odpowiedzenia na interpelacje poselskie i prezydenckie w ciągu dziesięciu dni".

Wnoszę o zastosowanie minimalnego wymiaru kary (czyli 1/3 maksymalnego wymiaru, w tym przypadku miesiąca więzienia), czyli 10 dni więzienia. Dodatkowo wnoszę o odebranie pozwanemu praw obywatelskich (a zwłaszcza prawa określonego w punkcie "c" ustępu drugiego artykułu 7 Kodeksu Cywilno-Karnego, czyli zajmowania stanowisk i funkcji państwowych), w związku wagą sprawy o którą pytałem 9 maja 2015 r. oraz aktualnym zajmowaniem się przez pozwanego kwestiami geopolityki,  których właśnie dotyczyło zaniedbania.

Z wyrazami estymy,

N.N
#2
Zgodnie z ust.2., art.6. ustawy o sądownictwie proces sądowy zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia.

Cytat:2. Proces zaczyna się od przedstawienia aktu oskarżenia - może tego dokonać oskarżyciel publiczny lub gdy Sąd dysponuje pełnym aktem oskarżenia wcześniej może tego dokonać sędzia rozpoczynając postępowanie sądowe.

Wobec tego Sąd nie może wszcząć postępowania, proszę o przekazanie "zawiadomienia" do oskarżyciela publicznego, który będzie mógł wystąpić z aktem oskarżenia bądź złożyć akt oskarżenia jako osoba prywatna.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
Wysoki Sądzie,
Proszę o pouczenie, czy jako osoba prywatna mogę występować z oskarżeniem w sprawie przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej?
N.N
#4
Nie widzę przeszkód.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
W związku z tym:

Oskarżenie Konstantego Jerzego Michalskiego.

Wysoki Sądzie!

Oskarżam byłego prezydenta, Konstantego Jerzego Michalskiego o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem siedemnastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Niewykonywanie obowiązków określonych prawem, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności). Nie odpowiedział on na dwie interpelacje, złożone przeze mnie (jako parlamentarzystę Republiki Bialeńskiej) w dniach 9 i 24 maja 2015 r. Należało to do jego obowiązków na podstawie Konstytucji, która mówi w artykule jedenastym "Prezydent oraz członkowie rządu maja obowiązek odpowiedzenia na interpelacje poselskie i prezydenckie w ciągu dziesięciu dni".

Wnoszę o zastosowanie minimalnego wymiaru kary (czyli 1/3 maksymalnego wymiaru, w tym przypadku miesiąca więzienia), czyli 10 dni więzienia. Dodatkowo wnoszę o odebranie pozwanemu praw obywatelskich (a zwłaszcza prawa określonego w punkcie "c" ustępu drugiego artykułu 7 Kodeksu Cywilno-Karnego, czyli zajmowania stanowisk i funkcji państwowych), w związku wagą sprawy o którą pytałem 9 maja 2015 r. oraz aktualnym zajmowaniem się przez pozwanego kwestiami geopolityki,  których właśnie dotyczyło zaniedbanie.

Z wyrazami estymy,
N.N
#6
Otwieram przewód sądowy. Proszę oskarżonego o ustosunkowanie się do aktu oskarżenia.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#7
Wysoki Sądzie!

Nie zamierzam się bronić, ponieważ Szanowny Oskarżyciel ma pełną rację. Wnoszę jedynie o minimalny wymiar kary.

Post Scriptum Wysoki Sądzie, czy działanie w KEN byłoby również zabronione? Jeśli tak, to będę prosił Szanownego Oskarżyciela aby moje wypowiedzi tam przekazywał. Chyba, że to również będzie niedozwolone.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#8
Wysoki Sądzie!
Wnoszę o to, aby ograniczenie praw obywatelskich dotyczyło jedynie pełnienia decyzyjnych funkcji w rządzie, zwłaszcza dotyczących polityki zagranicznej. Myślę, że Bialenia karałaby samą siebie, gdyby zabroniła Oskarżonemu działać w KEN, w związku z przestępstwem dotyczącym całkowicie innej dziedziny.
N.N
#9
Widzę zatem, że Strony nie mają już nic do dodania. Teraz jest czas na wygłoszenie mów końcowych.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#10
Wysoki Sądzie!
W zasadzie powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie. Oskarżony przyznaje się do winy, więc sytuacja jest jasna. Utrzymuję prośbę o najniższy wymiar kary (10 dni) oraz pozbawienie prawa obywatelskiego do odpowiadania w rządzie za politykę zagraniczną i pokrewne dziedziny (geopolityka), przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych praw obywatelskich.
Z wyrazami estymy,
N.N
#11
Wysoki Sądzie,

biorąc pod uwagę moje czyny, a zasadniczo ich brak, sądzę iż ukaranie mnie tygodniem więzienia będzie wystarczającą karą, ponieważ zostałem powołany już na ministra ds. geopolityki i me plany są daleko idące, więc pozbawienie mnie na wieki wieków prawa do sprawowania funkcji publicznych będzie dotkliwe zarówno dla mnie, jak i dla Rady Komisarzy.

Z wyrazami estymy,
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#12
Wysoki Sądzie,
Chciałbym zaznaczyć, że nie proponuję odebrania prawa do sprawowania funkcji "na wieki wieków" (bo to nawet prawnie niemożliwe), ale na okres miesiąca.
N.N
#13
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander hrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca br.
sprawy Lorda Konstantego Jerzego Michalskiego
oskarżonego przez: Jaśnie Oświeconego Andrzeja Swarzewskiego
o nie wykonywanie obowiązków określonych prawem
to jest czyn z u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.
Na mocy u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego i u.1., art.15., Kodeksu Cywilno-Karnego, skazuje się oskarżonego na 10 dni pozbawienia wolności.

Art.3.
Na mocy lit. b), art.5. Kodeksu Cywilno-Karnego, skazuje się oskarżonego na pozbawienie praw na okres trzech tygodni.

Art.4.
Na mocy u.3., art.8. Kodeksu Cywilno-Karnego, nakazuje się oskarżonemu wykonywanie nieodpłatnych prac społecznych, poprzez udział w Komisji Edukacji Narodowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez trzy tygodnie.

Art.5.

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.6.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Wina oskarżonego nie ulega wątpliwości, z pewnością zaniechał on swych obowiązków, do czego zresztą sam się przyznał. Zgodnie z prośbą oskarżyciela, a także bacząc na skruchę, jaką wykazał oskarżony przyznając się do winy, Sąd zadecydował o minimalnym wymiarze kary. Bacząc na wagę interpelacji, złożonych 3 maja 2015 roku przez posła Swarzewskiego, Sąd zdecydował się na zawieszenie oskarżonego w prawach obywatelskich na okres trzech tygodni. Sąd ma nadzieję, że będzie to wystarczające pouczenie oraz zobliguje oskarżonego w przyszłości do rzetelnego wykonywania swych obowiązków publicznych. Z uwagi na to, iż Kodeks Cywilno-Karny nie przewiduje pozbawienia części praw obywatelskich, Sąd zadecydował, że oskarżony będzie mógł kontynuować swe obowiązki w Komisji Edukacji Narodowej w ramach prac społecznych.

/-/ Adam Aleksander hrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Wysoki Sądzie,
Wyrok mnie satysfakcjonuje. Nie będę się odwoływał.
Z wyrazami estymy,
N.N
#15
Nie odwołuję się, Wysoki Sądzie.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
#16
Wyrok się uprawomocnił, proszę Policję Krajową o aresztowanie skazanego.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości