Kodeks Cywilny
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

KODEKS CYWILNO- KARNY

31 grudzień 2013 r.

ROZDZIAŁ I

Artykuł 1.

1.  Odpowiedzialności karnej podlega, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary.

2.  Nie podlega odpowiedzialności osoba, która popełnia czyn zabroniony nieświadomie.

Artykuł 2.

Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła czyn zabroniony:

a)  Na forum Republiki Bialeńskiej,

b)  Na czacie Republiki Bialeńskiej,

c)  W systemie prasowym Republiki Bialeńskiej,

d)  W kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi,

e)  Na terenie państw z którymi zawarte są umowy regulujące tą kwestią,

f)  Na bialeńskim kanale IRC.

Artykuł 3.

Czyn zabroniony przez prawo Republiki Bialeńskiej jest przestępstwem.

Artykuł 4.

1.  Nie popełnia przestępstwa osoba, która popełnia jest w celu ochrony wartości oczywiście wyższej.

2.  Osoba, która popełnia przestępstwo z powodów politycznych, religijnych lub światopoglądowych jest więźniem sumienia.

3.  W stosunku do więźniów sumienia Sąd stosuje łagodniejsze kary, a warunki przebywania w więzieniu są mniej surowe.

Artykuł 5.

W Republice Bialeńskiej stosuje się kary:

a)  Grzywny,

b)  Pozbawienia praw obywatelskich,

c)  Pozbawienia wolności,

d)  Śmierci.

Artykuł 6.

Sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości od 10 do 1000 środków wymiany.

Artykuł 7.

1.  Sąd może pozbawić praw obywatelskich na okresie nie dłuższy od 6 miesięcy.

2.  W czasie pozbawienia praw obywatelskich:

a)  Skazany nie może kandydować w wyborach,

b)  Skazany nie uczestniczy w działalności Bialeńskiej Izby Wymiany,

c)  Skazany nie może być powoływany na stanowiska i funkcje państwowe.

3.  Sąd może nakazać skazanemu wykonywanie nieodpłatnych prac społeczny, w wymiarze nie większym niż godzina tygodniowo.

Artykuł 8.

1.  Sąd może pozbawić wolności na okres nie krótszy od tygodnia i nie dłuższy od trzech miesięcy.

2.  W czasie odbywania kary pozbawienia wolności:

a)  Skazany nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, określonych w art. 2 niniejszego Kodeksu,

b)  Skazany nie może kandydować w wyborach,

c)  Skazany nie może być powoływany na stanowiska i funkcje państwowe lub nieoficjalne.

3.  Sąd może nakazać skazanemu wykonywanie nieodpłatnych prac społeczny, w wymiarze nie większym niż dwie godziny tygodniowo.

Artykuł 9.

1.  Sąd może wymierzyć karę śmierci.

2.  Kara śmierci oznacza:

a)  Pozbawienie skazanego wszelkiego majątku,

b)  Uznanie skazanego za osobę zmarłą,

c)  Dożywotnie odebranie skazanemu dostępu do systemów Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 10.

W Republice Bialeńskiej stosuje się kary dodatkowe:

a)  Naprawienie wyrządzonych szkód,

b)  Degradacja lub usunięcie z wojska,

c)  Umieszczenia informacji napiętnujących skazanego za popełnione przestępstwo we wszystkich miejscach publicznych, na okres nie dłuższy niż tydzień.

Artykuł 11.

Przestępstwo uznaje się za przedawnione po 6 miesiącach.

ROZDZIAŁ II

Artykuł 12.

Przestępstwami przeciwko Republice Bialeńskiej są:
1.  Podejmowanie działań mających na celu pozbawienie Republiki Bialeńskiej niedodległości, pod groźbą kary śmierci.

2.  Podejmowanie działań mających na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary
śmierci.

3.  Posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością, pod groźbą kary śmierci.

4.  Doprowadzenie miejsca publicznego do stanu nieużyteczności, pod groźbą kary śmierci.

5.  Branie udziału w działalności obcego wywiadu, pod groźbą kary śmierci.

6.  6. Prezentowanie pornografii, erotyki, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

7.  Włamywanie się do systemów informatycznych, pod groźbą kary śmierci.

8.  Umożliwianie dostępu do systemów informatyczny osobie niepowołanej, pod groźbą kary śmierci.

9.  Prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej, mającej na celu bezprawną zmianę ustroju Republiki Bialeńskiej lub bezprawne usunięcie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary śmierci.

10.  Udostępnianie obcemu państwo bialeńskich planów wojskowych, pod groźbą kary śmierci.

11.  Publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiej lub Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

12.  Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

13.  Publiczne znieważenie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary miesiąc pozbawienia wolności.

14.  Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

15.  Niewykonanie rozkazu w czasie pokoju, pod groźbą miesiąca pozbawienia wolności.

16.  Niewykonanie rozkazu w czasie wojny, pod groźbą kary śmieci.

17.  Niewykonywanie obowiązków określonych prawem, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności.

18.  Przekroczenie uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji w Republice, pod groźbą kary miesiąca pozbawienia wolności.

Artykuł 13.

Przestępstwami przeciwko porządkowi są:

1.  Nawoływanie do popełnienia przestępstwa, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Posługiwanie się nienależnym tytułem szlacheckim lub przypisywanie sobie niepełnionej funkcji, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Podszywanie się pod inną osobę, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Podżeganie do nienawiści na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowi, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Artykuł 14.

Przestępstwami przeciwko własności są:

1.  Kradzież mienia, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Sprzeniewierzanie powierzonego mienia, pod groźbą kary trzech miesięcy więzienia.

3.  Korupcja, pod groźbą kary śmierci.

4.  Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Niewypełnienie umowy, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Artykuł 15.

1.  Kara minimalna jest trzykrotnie niższa od grożącej kary.

2.  W przypadku możliwości zasądzenia kary śmierci, najniższą karą jest kara trzech miesięcy pozbawienia wolności.

ROZDZIAŁ III

Artykuł 16.

Zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne i osoby prawne.

Artykuł 17.

Za zmarłą uznaję się osobę, która:

1.  Rzeczywiście zmarła,

2.  Została skazana na karę śmierci,

3.  Złożyła oświadczenie o trwałym opuszczeniu Republiki Bialeńskiej,

Artykuł 18.

Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.

Artykuł 19.

1.  Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.

2.  Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

3.  Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 20.

Każdy kto z własnej winy wyrządził szkodę drugiej osobie, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Artykuł 21.

1.  Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania.

2.  Umowa zawierana jest w obliczu Bialeńskiej Izby Wymiany.

Artykuł 22.

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 23.

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, o ile jest to zgodne z prawem.

Artykuł 24.

1.  Spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, przechodzące z chwilą śmierci na inną osobę fizyczną lub prawną.

2.  Spadku można nie przyjąć.

Artykuł 25.

1.  Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

2.  Testament należy składać przed Bialeńską Izbą Wymiany.

3.  Testament można zmieniać w dowolnej chwili, dowolną ilość razy.

4.  Spisać testament może jedynie osoba fizyczna.

Artykuł 26.

Osobami prawnymi są:

1.  Miasta,

2.  Bialeńska Izba Wymiany,

3.  Pałac Prezydencki,

4.  Partie polityczne,

5.  Związki wyznaniowe,

6.  Stowarzyszenia.

Artykuł 27.

1.  Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą zakładać spółki jawne.

2.  Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Artykuł 28.

Partia polityczna jest dobrowolna organizacją ludzi, którzy za pomocą środków prawnych mają zamiar wywierania wpływu na władzy lub jej sprawowania.

Artykuł 29.

Członkostwo w partii politycznej jest jawne i nieobowiązkowe.

Artykuł 30.

Związek wyznaniowy jest dobrowolną organizacją ludzi, którzy chcą sprawować czynności religijne lub ewentualnie szerzyć kult religijny.

Artykuł 31.

Członkostwo w związku wyznaniowym jest jawne i nieobowiązkowe.

Artykuł 32.

1. W świetle prawa bialeńskiego w związek małżeński wejść mogą dwie osoby, z których co najmniej jedna posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2. Ślubu udziela Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego urzędnik. Formułę ustala organ udzielający ślubu w drodze rozporządzenia.

Artykuł 33.

Kodeks wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

KODEKS CYWILNO-KARNY

z dnia 17 sierpnia 2015 r.
z poprawką z 9 listopada 2015 r.
ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r.
ze zmianą z dnia 12 marca 2016 r.

ROZDZIAŁ I

Artykuł 1.

1.  Odpowiedzialności karnej podlega, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary.

2.  Nie podlega odpowiedzialności osoba, która popełnia czyn zabroniony nieumyślnie.

Artykuł 2.

Kodeks ten stosuje się do osoby, która popełniła czyn zabroniony:

a)  Na forum Republiki Bialeńskiej,

b)  Na czacie Republiki Bialeńskiej,

c)  W systemie prasowym Republiki Bialeńskiej,

d)  W kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi,

e)  Na terenie państw z którymi zawarte są umowy regulujące tą kwestią,

f)  Na bialeńskim kanale IRC.

Artykuł 3.

Czyn zabroniony przez prawo Republiki Bialeńskiej jest przestępstwem.

Artykuł 4.

1.  Nie popełnia przestępstwa osoba, która popełnia jest w celu ochrony wartości oczywiście wyższej.

2.  Osoba, która popełnia przestępstwo z powodów politycznych, religijnych lub światopoglądowych jest więźniem sumienia.

3.  W stosunku do więźniów sumienia Sąd stosuje łagodniejsze kary.

Artykuł 5.

W Republice Bialeńskiej stosuje się kary:

a)  Publicznej chłosty,

b)  Czynu Społecznego,

c)  Banicji.

d)  Śmierci

Artykuł 6.

Kara Czynu Społecznego polega na wykonaniu pracy społecznej w zasądzonym wymiarze i terminie.

Artykuł 7.

1.  Kara publicznej polega na wychłostaniu skazanego na Placu Zielonym przez funkcjonariusza Policji Państwowej.

2.  W czasie wykonywania kary chłosty skazany musi zostać także publicznie napiętnowany za swoje przewinienia.

Artykuł 8.

1.  Sąd może wymierzyć karę wygnania.

2.  W czasie odbywania kary wygnania, skazany nie ma dostępu do miejsc, o których mowa w art.2 niniejszego Kodeksu.

3.  Kara wygania może być zasądzona w przypadku osoby, która notorycznie popełnia przestępstwa, za które grożą łagodniejsze sankcje.

Artykuł 9.

1.  Sąd może wymierzyć karę śmierci.

2.  Kara śmierci oznacza:

a)  Pozbawienie skazanego wszelkiego majątku,

b)  Uznanie skazanego za osobę zmarłą,

c)  Dożywotnie odebranie skazanemu dostępu do systemów Republiki Bialeńskiej.

3.  Po wykonaniu kary śmierci Prezydent Republiki nie może skorzystać wobec skazanego z prawa łaski.

4.  Kara śmierci może zostać zasądzona tylko w przypadku osoby, wobec której zasądzono karę wygnania przynajmniej dwa razy.

Artykuł 10.

W Republice Bialeńskiej stosuje się kary dodatkowe:

a)  Naprawienie wyrządzonych szkód,

b)  Degradacja lub usunięcie z wojska,

c)  Odebrania folwarków

Artykuł 11.

Przestępstwo uznaje się za przedawnione po 6 miesiącach.

ROZDZIAŁ II

Artykuł 12.

Przestępstwami przeciwko Republice Bialeńskiej są:

1.  Podejmowanie działań mających na celu pozbawienie Republiki Bialeńskiej nieodległości, pod groźbą kary wygnania.

2.  Podejmowanie działań mających na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary
wygnania.

3.  Posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością, pod groźbą kary wygnania.

4.  Doprowadzenie miejsca publicznego do stanu nieużyteczności, pod groźbą kary wygnania.

5.  Branie udziału w działalności obcego wywiadu, pod groźbą kary wygnania.

6.  Prezentowanie pornografii, erotyki, pod groźbą kary wygnania.

7.  Włamywanie się do systemów informatycznych, pod groźbą kary wygnania.

8.  Umożliwianie dostępu do systemów informatyczny osobie niepowołanej, pod groźbą kary wygnania.

9.  Prowadzenie działalności rewolucyjnej, mającej na celu bezprawną zmianę ustroju Republiki Bialeńskiej lub bezprawne usunięcie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary wygnania.

10.  Udostępnianie obcemu państwo bialeńskich planów wojskowych, pod groźbą kary wygnania.

11.  Publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiej lub Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary wygnania bądź publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

12.  Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary wygnania bądź publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

13.  Publiczne znieważenie konstytucyjnych organów, pod groźbą kary wygnania bądź publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

14.  Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary wygnania bądź publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

15.  Niewykonanie rozkazu w czasie pokoju, pod groźbą kary publicznej chłosty.

16.  Niewykonanie rozkazu w czasie wojny, pod groźbą kary wygnania.

17.  Nie wykonywanie obowiązków określonych prawem, pod groźbą kary wygnania bądź Czynu Społecznego.

18.  Przekroczenie uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji w Republice, pod groźbą kary wygnania bądź publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

19. Publikowanie realnych danych osobowych innych obywateli, lub odnośników do nich, bez wyraźnej zgody tych obywateli, pod groźbą kary wygnania.

Artykuł 13.

Przestępstwami przeciwko porządkowi są:

1.  Nawoływanie do popełnienia przestępstwa, pod groźbą kary wygnania.

2.  Posługiwanie się nienależnym tytułem szlacheckim lub przypisywanie sobie niepełnionej funkcji, pod groźbą kary publicznej chłosty.

3.  Podszywanie się pod inną osobę, pod groźbą kary wygnania.

4.  Podżeganie do nienawiści na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowi, pod groźbą kary wygnania.

5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary wygnania.


Artykuł 14.

Przestępstwami przeciwko własności są:

1.  Kradzież mienia, pod groźbą kary publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

2.  Sprzeniewierzanie powierzonego mienia, pod groźbą kary publicznej chłosty i Czynu Społecznego.

3.  Korupcja, pod groźbą kary wygnania.

4.  Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem, pod groźbą kary Czynu Społecznego i publicznej chłosty.

5.  Niewypełnienie umowy, pod groźbą kary Czynu Społecznego i publicznej chłosty.

ROZDZIAŁ III

Artykuł 15.

Zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne i osoby prawne.

Artykuł 16.

Za zmarłą uznaję się osobę, która:

1.  Rzeczywiście zmarła,

2.  Została skazana na karę śmierci,

3.  Złożyła oświadczenie o trwałym opuszczeniu Republiki Bialeńskiej,

Artykuł 17.

Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.

Artykuł 18.

1.  Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.

2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

3.  Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 19.

Każdy, kto z własnej winy wyrządził szkodę drugiej osobie, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Artykuł 20.

1.  Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania.

2.  Płatności pomiędzy przedsiębiorstwami zawierającymi umowy następują w terminach ustalonych w poszczególnych umowach.

Artykuł 21.

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 22.

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, o ile jest to zgodne z prawem.

Artykuł 23.

1.  Spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, przechodzące z chwilą śmierci na inną osobę fizyczną lub prawną.

2.  Spadku można nie przyjąć.

Artykuł 24.

1.  Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

2.  Testament należy składać przed Bialeńską Izbą Wymiany.

3.  Testament można zmieniać w dowolnej chwili, dowolną ilość razy.

4.  Spisać testament może jedynie osoba fizyczna.

Artykuł 25.

Osobami prawnymi są:

1.  Miasta,

2.  Bialeńska Izba Wymiany,

3.  Pałac Prezydencki.

4. [uchylono]

5. [uchylono]

6. [uchylono]

Artykuł 26.

1.  Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą zakładać spółki jawne.

2.  Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Artykuł 27.

Partia polityczna jest dobrowolna organizacją ludzi, którzy za pomocą środków prawnych mają zamiar wywierania wpływu na władzy lub jej sprawowania.

Artykuł 28.

Członkostwo w partii politycznej jest jawne i nieobowiązkowe.

Artykuł 29.

Związek wyznaniowy jest dobrowolną organizacją ludzi, którzy chcą sprawować czynności religijne lub ewentualnie szerzyć kult religijny.

Artykuł 30.

Członkostwo w związku wyznaniowym jest jawne i nieobowiązkowe.

Artykuł 31.

1.  W świetle prawa bialeńskiego w związek małżeński wejść mogą dwie osoby, z których co najmniej jedna posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.

2.  Ślubu udziela Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego urzędnik. Formułę ustala organ udzielający ślubu w drodze rozporządzenia.

3.  Ślub może udzielić przedstawiciel związku wyznaniowego, o ile stanowi tak umowa, zawarta między Republiką Bialeńską a tym związkiem wyznaniowym.

Artykuł 32.

Kodeks wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

KODEKS CYWILNY

z dnia 17 sierpnia 2015 r.
z poprawką z 9 listopada 2015 r.
ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r.
ze zmianą z dnia 12 marca 2016 r.
ze zmianą z dnia 25 lipca 2016 r.

ROZDZIAŁ I

[SKREŚLONY]

ROZDZIAŁ II

[SKREŚLONY]

ROZDZIAŁ III

[SKREŚLONY]

(-) Andrzej Swarzewski
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości