Ustawa o zmianie ustawy Regulaminu Parlamentu
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY REGULAMINU PARLAMENTU

29 grudnia 2015 r.

Art. 1.
Wprowadza się Regulamin Parlamentu, stanowiący załącznik do niniejszej Ustawy.

Art. 2.
Moc obowiązującą traci Regulamin Parlamentu o randze ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.

Cytat:REGULAMIN PARLAMENTU


Artykuł 1.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu, który zostaje wybrany z jego grona.
2. Do czasu wyboru Marszałka Parlamentu, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior poprzedniej kadencji.
3. Marszałek Parlamentu najpóźniej 3 dni po objęciu urzędu powołuje Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.
4. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka i Wicemarszałka powyżej 48 godzin, Prezydent może wyznaczyć posła, tymczasowo prowadzącego obrady. W razie nieobecności Prezydenta, obrady może poprowadzić poseł posiadający największą ilość folwarków.

Artykuł 2.
1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Parlamentu.
2. Debata rozpoczyna się w momencie złożenia projektu aktu normatywnego przez osobę posiadającą inicjatywę ustawodawczą oraz ogłoszenia czasu debaty przez Marszałka Parlamentu, która musi trwać co najmniej jedną pełną dobę, ale nie więcej niż 7 pełnych dób.
3. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.
4. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza głosowanie nad:
a) Autopoprawkami,
b) Poprawkami,
c) Ustawami lub uchwałami;
w formie jednolitego tekstu (który jednakże może posiadać kilka wersji do wybrania przez posłów) w treści podanej przez Marszałka Parlamentu, a przypomnianej przed głosowaniem.
5. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób
6. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykła większością głosów, chyba, że prawo stanowi inaczej.
7. Terminy o których mowa w punktach 2. oraz 5. mogą zostać wydłużone, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, decyzją Marszałka lub - na wniosek posła - uchwałą Parlamentu.

Artykuł 3.
1. W przypadku niewłaściwego zachowania posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi , Marszałek Parlamentu ma prawo usunąć posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po 6 godzinach.
2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się:
a) Wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
b) Wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Rady Ministrów Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej, sądownictwa lub policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego, albo Narodu Bialeńskiego.
3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Parlamentu, który - głosując bez udziału posła - w terminie 6 godzin podejmie decyzję o powrocie posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 4.
1. Parlament może na wniosek co najmniej dwóch posłów powołać komisje parlamentarne, stałe lub czasowe.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Parlament w uchwale komisję powołującej.
3. Parlament może powołać w skład komisji osoby nie będące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez komisję.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowowybrany Parlament podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 5.
1. Posłowie mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.
2. Z niezapowiadanej nieobecności poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający Marszałka w terminie 1 dnia od następnego po głosowaniu zalogowania się na forum Republiki.
3. W przypadku nieobecności parlamentarzysty na pięciu głosowaniach z rzędu, Marszałek Parlamentu może wystąpić do Parlamentu o uznanie mandatu poselskiego za wygaszony.

Artykuł 6.
1. Prawo do zabierania głosu na terenie parlamentu posiadają:
a) parlamentarzyści,
b) Prezydent Republiki,
c) Premier i Ministrowie,
d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu,
e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi,
2. Osoba wywołana do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu ma obowiązek zrobić to w terminie nie przekraczającym 3 dni.
3. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Parlamencie Republiki Bialeńskiej, Marszałek Parlamentu ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Parlamencie Republiki Bialeńskiej. W przypadku recydywy – ma prawo do uniemożliwienia wstępu tej osobie do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7.
Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek Parlamentu.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości