Traktat z ZSKHIW
#1
Cytat:TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy Republiką Bialeńską
a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu


W dniu 23 września 2015 r. w Hirschberg-Joksopolis Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Andrzej Swarzewski, Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym oraz Republiki Bialeńskiej,

Jego Królewska Mość Ametyst z rodu Faradobusów, Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lord Zlewni etc.
w imieniu własnym, Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, Ludu Szlacheckiego oraz jego partii;

mając na uwadze dobro swych państw i ludów oraz wyrażając nadzieję w pomyślny rozwój stosunków dwustronnych zawierają w najlepszej wierze niniejszy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, a gdy nie będzie to możliwe – na szczeblu posłów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora lub posła.

Art. 4.
1. Ambasadorowi lub posłowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub poseł:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora lub posła, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador lub poseł może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub posła z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub posła państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora lub posła państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

/-/ Andrzej Swarzewski
/-/ Ametyst Faradobus

dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości