Konstytucja Republiki Bialeńskiej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA ZASADNICZA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 24 stycznia 2016 r.
wraz ze zmianą z dnia 13 marca 2016 r.My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem złożonym, w skład którego wchodzą samorządy centralne oraz państwa stowarzyszone na podstawie umów międzynarodowych.
 5. Każde z państw Republiki Bialeńskiej ma prawo do zachowania odrębności kulturowej oraz stanowienia własnego prawa zgodnie z niniejszą ustawą zasadniczą, na zasadach opisanych w przepisach.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent i Rząd, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Rząd, a w przypadku jego braku, na Prezydenta.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) Uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  2) Udziału w wyborach i referendach.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.


Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów.
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych.
c) Wolność prasy.
d) Wolność wyznania.
e) Wolność osobistą.
f) Równość wszystkich wobec prawa.
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji.
h) Prawo tajemnicy korespondencji.
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej.
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem.
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia.
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej.
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Kardynalnym obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach i referendach. Prezydent może odebrać obywatelstwo osobie, która nie umotywuje swojej absencji w wyborach i referendach, na drodze obowiązujących przepisów.
 3. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, Prezydent nadaje folwarki i odznaczenia państwowe.
 4. Procedurę otrzymywania folwarków i odznaczeń państwowych określają ustawy.


Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, przez wszystkich obywateli, a który zawsze ma skład ilościowy nieparzysty, nie mniejszy niż 3 i nie większy niż 11.
 2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 12 obywateli - wybiera się 3 posłów.
  b) Jeśli pomiędzy 13, a 22 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 23, a 40 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli pomiędzy 41, a 70 obywateli - 9 posłów
  e) Jeśli powyżej 71 obywateli - 11 posłów.
 3. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów określa ustawa.
 4. Parlament uchwala ustawy i uchwały w równym, i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin.
 5. Parlament pełni funkcję kontrolną Rządu i Prezydenta.
 6. Zasady procedowania Parlamentu określa Regulamin Parlamentu.
 7. Parlament ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.

Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, a kończy się po 6 tygodniach.
 2. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Parlamentu, przyjętą w obecności pełnej liczby posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta na wniosek grupy 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli po przeprowadzeniu referendum w tej sprawie.
 4. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, bez konsultacji społecznych.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród posłów obecnej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 2. Marszałkiem Parlamentu zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 3. Powołanie Marszałka Parlamentu następuje na drodze uchwały.
 4. Marszałek Parlamentu może zostać odwołany przez parlamentarzystów na drodze uchwały, gdy pozostaje nieaktywny dłużej niż 7 dni.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi, Ministrom, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa składa się na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi ów projekt pod obrady.
 2. Parlament podejmuje co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której posłowie, wnioskodawca oraz przedstawiciele wnioskodawców mogą zgłaszać poprawki i autopoprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Parlamentu na wniosek posła.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki.
 4. Po zakończeniu głosowania poprawek, Marszałek Parlamentu rozpoczyna głosowanie właściwe nad całością projektu zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez Parlament, Marszałek przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje Marszałkowi do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności, Prezydent odsyła projekt do poprawy.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu na wniosek Prezydenta, grupy co najmniej 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział co najmniej ½ uprawnionych.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.

Rozdział IV
RZĄD REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Rządzie]
 1. Rząd Republiki Bialeńskiej to organ władzy wykonawczej, powoływany lub zmieniany przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Rząd składa się z Ministrów oraz z Prezydenta, który przewodniczy rządowi.
 3. Ilość  i zakres kompetencji poszczególnych resortów określa Prezydent.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych, w tym rozporządzeń na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
 5. Ministrowie powoływani są z grona obywateli.

Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na 2-miesięczną kadencję.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
  1) Rezygnacji,
  2) Końca kadencji,
  3) Śmierci.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 2. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem rządu.
 3. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 4. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 5. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Konstytucję i przepisy prawa za pomocą rozporządzeń.
 6. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw przez Parlament.
 7. Naród może oddalić weto prezydenckie w referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji
 8. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 9. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.


Artykuł 21.
[Odpowiedzialność Prezydenta]
 1. Prezydent Republiki Bialeńskiej  w czasie sprawowania władzy nie może zostać postawiony w stan oskarżenia.
 2. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wybierany według ordynacji wyborczej.
 3. Prezydent może zostać odwołany na drodze referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji.

Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. Wiceprezydent jest zastępcą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności prezydenta.
 2. Funkcjonowanie urzędu Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej określa ustawa.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji następują przyspieszone wybory, a do tego czasu obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście  sukcesji prezydenckiej:
  0. Prezydent
  1. Wiceprezydent
  2. Marszałek Parlamentu
  3. Wicemarszałek Parlamentu
  4. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
  5. Marszałek Bialenii
  6. Prezes Policji Krajowej
  7. Minister właściwy ds. zagranicznych
  8. Minister właściwy ds. wewnętrznych
  9. Pozostali ministrowie według stażu
  10. Posłowie według stażu
  11. Żołnierze i policjanci według stażu
  12. Pozostali obywatele według stażu
 4. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.

Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 24.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

Artykuł 25.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. Stan wojenny jest ogłaszany i odwoływany przez Prezydenta.
 3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta i Rząd.

Artykuł 26.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. Stan nadzwyczajny ogłasza Prezydenta na czas zagrożenia dla trwałości państwa.
 3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy.

Artykuł 27.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta dekrety są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28.
[Utrata mocy prawnej]
Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, tracą moc obowiązującą następujące ustawy:
a) Ustawa o incompatibilitas z dnia 30 czerwca 2015 r.
b) Ustawa o referendach z dnia 1 czerwca 2014 r.
c) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Artykuł 29.
[Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy popartą przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 30.
[Przepisy końcowe]
Niniejsza konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

/-/ Frederick Hufflepuff
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
NIEAKTUALNA USTAWA ZASADNICZA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 24 stycznia 2016 r.
wraz ze zmianą z dnia 13 marca 2016 r. i zmianą z dnia 25 kwietnia 2016 r.My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem złożonym, w skład którego wchodzą samorządy centralne oraz państwa stowarzyszone na podstawie umów międzynarodowych.
 5. Każde z państw Republiki Bialeńskiej ma prawo do zachowania odrębności kulturowej oraz stanowienia własnego prawa zgodnie z niniejszą ustawą zasadniczą, na zasadach opisanych w przepisach.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent i Rząd, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Rząd, a w przypadku jego braku, na Prezydenta.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) Uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  2) Udziału w wyborach i referendach.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.


Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów.
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych.
c) Wolność prasy.
d) Wolność wyznania.
e) Wolność osobistą.
f) Równość wszystkich wobec prawa.
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji.
h) Prawo tajemnicy korespondencji.
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej.
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem.
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia.
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej.
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Kardynalnym obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach i referendach. Prezydent może odebrać obywatelstwo osobie, która nie umotywuje swojej absencji w wyborach i referendach, na drodze obowiązujących przepisów.
 3. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, Prezydent nadaje folwarki i odznaczenia państwowe.
 4. Procedurę otrzymywania folwarków i odznaczeń państwowych określają ustawy.


Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, przez wszystkich obywateli, a który zawsze ma skład ilościowy nieparzysty, nie mniejszy niż 3 i nie większy niż 11.
 2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 12 obywateli - wybiera się 3 posłów.
  b) Jeśli pomiędzy 13, a 22 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 23, a 40 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli pomiędzy 41, a 70 obywateli - 9 posłów
  e) Jeśli powyżej 71 obywateli - 11 posłów.
 3. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów określa ustawa.
 4. Parlament uchwala ustawy i uchwały w równym, i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin.
 5. Parlament pełni funkcję kontrolną Rządu i Prezydenta.
 6. Zasady procedowania Parlamentu określa Regulamin Parlamentu.
 7. Parlament ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.

Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, a kończy się po 6 tygodniach.
 2. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Parlamentu, przyjętą w obecności pełnej liczby posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta na wniosek grupy 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli po przeprowadzeniu referendum w tej sprawie.
 4. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, bez konsultacji społecznych.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród posłów obecnej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 2. Marszałkiem Parlamentu zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 3. Powołanie Marszałka Parlamentu następuje na drodze uchwały.
 4. Marszałek Parlamentu może zostać odwołany przez parlamentarzystów na drodze uchwały, gdy pozostaje nieaktywny dłużej niż 7 dni.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi, Ministrom, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa składa się na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi ów projekt pod obrady.
 2. Parlament podejmuje co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której posłowie, wnioskodawca oraz przedstawiciele wnioskodawców mogą zgłaszać poprawki i autopoprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Parlamentu na wniosek posła.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki.
 4. Po zakończeniu głosowania poprawek, Marszałek Parlamentu rozpoczyna głosowanie właściwe nad całością projektu zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez Parlament, Marszałek przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje Marszałkowi do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności, Prezydent odsyła projekt do poprawy.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu na wniosek Prezydenta, grupy co najmniej 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział co najmniej ½ uprawnionych.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.

Rozdział IV
RZĄD REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Rządzie]
 1. Rząd Republiki Bialeńskiej to organ władzy wykonawczej, powoływany lub zmieniany przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Rząd składa się z Ministrów oraz z Prezydenta, który przewodniczy rządowi.
 3. Ilość  i zakres kompetencji poszczególnych resortów określa Prezydent.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych, w tym rozporządzeń na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
 5. Ministrowie powoływani są z grona obywateli.

Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na 2-miesięczną kadencję.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
  1) Rezygnacji,
  2) Końca kadencji,
  3) Śmierci.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 2. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem rządu.
 3. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 4. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 5. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Konstytucję i przepisy prawa za pomocą rozporządzeń.
 6. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw przez Parlament.
 7. Naród może oddalić weto prezydenckie w referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji
 8. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 9. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.


Artykuł 21.
[Odpowiedzialność Prezydenta]
 1. Prezydent Republiki Bialeńskiej  w czasie sprawowania władzy nie może zostać postawiony w stan oskarżenia.
 2. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wybierany według ordynacji wyborczej.
 3. Prezydent może zostać odwołany na drodze referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji.

Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. Wiceprezydent jest zastępcą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności prezydenta.
 2. Funkcjonowanie urzędu Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej określa ustawa.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji następują przyspieszone wybory, a do tego czasu obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście  sukcesji prezydenckiej:
  0. Prezydent
  1. Wiceprezydent
  2. Marszałek Parlamentu
  3. Wicemarszałek Parlamentu
  4. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
  5. Marszałek Bialenii
  6. Prezes Policji Krajowej
  7. Minister właściwy ds. zagranicznych
  8. Minister właściwy ds. wewnętrznych
  9. Pozostali ministrowie według stażu
  10. Posłowie według stażu
  11. Żołnierze i policjanci według stażu
  12. Pozostali obywatele według stażu
 4. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.

Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 24.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

Artykuł 25.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta i Rząd.

Artykuł 26.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 26a.
[Ogłoszenie okresów szczególnych]

Okresy szczególne określone w art. 25 oraz art. 26 ogłasza Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament Republiki Bialeńskiej nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 27.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta dekrety są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, tracą moc obowiązującą następujące ustawy:
a) Ustawa o incompatibilitas z dnia 30 czerwca 2015 r.
b) Ustawa o referendach z dnia 1 czerwca 2014 r.
c) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Artykuł 29.
[Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy popartą przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 30.
[Przepisy końcowe]
Niniejsza konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

/-/ Frederick Hufflepuff
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
NIEAKTUALNA USTAWA ZASADNICZA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 24 stycznia 2016 r.
wraz ze zmianą z dnia 13 marca 2016 r., zmianą z dnia 25 kwietnia 2016 r. i zmianą z dnia 10 maja 2016 r.


My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem złożonym, w skład którego wchodzą samorządy centralne oraz państwa stowarzyszone na podstawie umów międzynarodowych.
 5. Każde z państw Republiki Bialeńskiej ma prawo do zachowania odrębności kulturowej oraz stanowienia własnego prawa zgodnie z niniejszą ustawą zasadniczą, na zasadach opisanych w przepisach.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent i Rząd, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Rząd, a w przypadku jego braku, na Prezydenta.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) Uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  2) Udziału w wyborach i referendach.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.


Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów.
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych.
c) Wolność prasy.
d) Wolność wyznania.
e) Wolność osobistą.
f) Równość wszystkich wobec prawa.
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji.
h) Prawo tajemnicy korespondencji.
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej.
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem.
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia.
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej.
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Kardynalnym obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach i referendach. Prezydent może odebrać obywatelstwo osobie, która nie umotywuje swojej absencji w wyborach i referendach, na drodze obowiązujących przepisów.
 3. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, Prezydent nadaje folwarki i odznaczenia państwowe.
 4. Procedurę otrzymywania folwarków i odznaczeń państwowych określają ustawy.


Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, przez wszystkich obywateli, a który zawsze ma skład ilościowy nieparzysty, nie mniejszy niż 3 i nie większy niż 11.
 2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 12 obywateli - wybiera się 3 posłów.
  b) Jeśli pomiędzy 13, a 22 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 23, a 40 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli pomiędzy 41, a 70 obywateli - 9 posłów
  e) Jeśli powyżej 71 obywateli - 11 posłów.
 3. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów określa ustawa.
 4. Parlament uchwala ustawy i uchwały w równym, i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.
 5. Parlament pełni funkcję kontrolną Rządu i Prezydenta.
 6. Zasady procedowania Parlamentu określa Regulamin Parlamentu.
 7. Parlament ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.

Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, a kończy się po 6 tygodniach.
 2. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Parlamentu, przyjętą w obecności pełnej liczby posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta na wniosek grupy 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli po przeprowadzeniu referendum w tej sprawie.
 4. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, bez konsultacji społecznych.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród posłów obecnej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 2. Marszałkiem Parlamentu zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 3. Powołanie Marszałka Parlamentu następuje na drodze uchwały.
 4. Marszałek Parlamentu może zostać odwołany przez parlamentarzystów na drodze uchwały, gdy pozostaje nieaktywny dłużej niż 7 dni.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi, Ministrom, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa składa się na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi ów projekt pod obrady.
 2. Parlament podejmuje co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której posłowie, wnioskodawca oraz przedstawiciele wnioskodawców mogą zgłaszać poprawki i autopoprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Parlamentu na wniosek posła.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki.
 4. Po zakończeniu głosowania poprawek, Marszałek Parlamentu rozpoczyna głosowanie właściwe nad całością projektu zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez Parlament, Marszałek przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje Marszałkowi do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności, Prezydent odsyła projekt do poprawy.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu na wniosek Prezydenta, grupy co najmniej 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział co najmniej ½ uprawnionych.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.

Rozdział IV
RZĄD REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Rządzie]
 1. Rząd Republiki Bialeńskiej to organ władzy wykonawczej, powoływany lub zmieniany przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Rząd składa się z Ministrów oraz z Prezydenta, który przewodniczy rządowi.
 3. Ilość  i zakres kompetencji poszczególnych resortów określa Prezydent.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych, w tym rozporządzeń na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.
 5. Ministrowie powoływani są z grona obywateli.

Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na 2-miesięczną kadencję.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
  1) Rezygnacji,
  2) Końca kadencji,
  3) Śmierci.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 2. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem rządu.
 3. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 4. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 5. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Konstytucję i przepisy prawa za pomocą rozporządzeń.
 6. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw przez Parlament.
 7. Naród może oddalić weto prezydenckie w referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji
 8. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 9. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.


Artykuł 21.
[Odpowiedzialność Prezydenta]
 1. Prezydent Republiki Bialeńskiej  w czasie sprawowania władzy nie może zostać postawiony w stan oskarżenia.
 2. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wybierany według ordynacji wyborczej.
 3. Prezydent może zostać odwołany na drodze referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji.

Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. Wiceprezydent jest zastępcą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności prezydenta.
 2. Funkcjonowanie urzędu Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej określa ustawa.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji następują przyspieszone wybory, a do tego czasu obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście  sukcesji prezydenckiej:
  0. Prezydent
  1. Wiceprezydent
  2. Marszałek Parlamentu
  3. Wicemarszałek Parlamentu
  4. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
  5. Marszałek Bialenii
  6. Prezes Policji Krajowej
  7. Minister właściwy ds. zagranicznych
  8. Minister właściwy ds. wewnętrznych
  9. Pozostali ministrowie według stażu
  10. Posłowie według stażu
  11. Żołnierze i policjanci według stażu
  12. Pozostali obywatele według stażu
 4. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.

Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 24.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

Artykuł 25.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta i Rząd.

Artykuł 26.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 26a.
[Ogłoszenie okresów szczególnych]

Okresy szczególne określone w art. 25 oraz art. 26 ogłasza Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament Republiki Bialeńskiej nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 27.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, tracą moc obowiązującą następujące ustawy:
a) Ustawa o incompatibilitas z dnia 30 czerwca 2015 r.
b) Ustawa o referendach z dnia 1 czerwca 2014 r.
c) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Artykuł 29.
[Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy popartą przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 30.
[Przepisy końcowe]
Niniejsza konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

/-/ Frederick Hufflepuff
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 24 stycznia 2016 r. wraz ze:
zmianą z dnia 13 marca 2016 r.,
zmianą z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
zmianą z dnia 10 maja 2016 r.,
zmianą z dnia 24 maja 2016,
zmianą z dnia 9 września 2016 i
zmianą z dnia 9 września 2016My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1.
[O Republice Bialeńskiej]
 1. Republika Bialeńska jest niezależną mikronacją działającą w obrębie polskiego mikroświata.
 2. Republika Bialeńska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
 3. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, a w szczególności nienaruszalności i integralności swoich systemów informatycznych i baz danych. Zapewnia również wolności i prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo swoim obywatelom.
 4. Republika Bialeńska jest państwem złożonym, w skład którego wchodzą samorządy centralne oraz państwa stowarzyszone na podstawie umów międzynarodowych.
 5. Każde z państw Republiki Bialeńskiej ma prawo do zachowania odrębności kulturowej oraz stanowienia własnego prawa zgodnie z niniejszą ustawą zasadniczą, na zasadach opisanych w przepisach.

Artykuł 2.
[Władza zwierzchnia]
 1. Władza zwierzchnia Republiki Bialeńskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł 3.
[Podstawy ustrojowe państwa]
 1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Republiki Bialeńskiej, władzę wykonawczą Prezydent i Rząd, a władzę sądowniczą Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
 3. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 4. Ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą przepisów w nim zawartych, obowiązki te nakłada się na Rząd, a w przypadku jego braku, na Prezydenta.
 5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu lub pracownika administracji rządowej. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej, pomimo faktu pozostawania członkiem Rządu, zabrania się równoległego sprawowania funkcji posła.

Artykuł 4.
[Porządek prawny]
 1. Hierarchia aktów prawa:
  1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
  2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  3) Ustawy
  4) Akty wykonawcze
  5) Prawo lokalne
  6) Prawo zwyczajowe i naturalne
 2. Wszystkie akty prawa publikowane są w Biuletynie Ustaw, zasady ich publikowania określa ustawa.
 3. Republika Bialeńska przestrzega wiążącego go prawa międzynarodowego.

Artykuł 5.
[Symbole państwowe]
 1. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.
 2. Symbolami Republiki Bialeńskiej są:
  1) Barwa zielona
  2) Godło, w którym jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce
  piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
  3) Flaga, w kształcie prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonym na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  4) Hymn, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji.
 3. Językiem urzędowym jest język polski.
 4. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd.

Rozdział II
OBYWATELE, ICH PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI

Artykuł 6.
[Obywatelstwo]
 1. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta na drodze postanowienia.
 2. Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania obywatelstwa określa ustawa.
 3. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do:
  1) Uczestniczenia w życiu politycznym kraju, przez sprawowanie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
  2) Udziału w wyborach i referendach.

Artykuł 7.
[Gwarancja praw i wolności]
 1. Ochronie prawnej podlegają obywatelskie prawa i wolności. Żadna władza nie może naruszyć, ograniczyć, ani odebrać tych praw nikomu.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie na skutek prawomocnego wyroku Sądu Ludowego.


Artykuł 8.
[Prawa i wolności obywatelskie]
Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów.
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych.
c) Wolność prasy.
d) Wolność wyznania.
e) Wolność osobistą.
f) Równość wszystkich wobec prawa.
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji.
h) Prawo tajemnicy korespondencji.
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej.
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem.
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia.
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej.
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.

Artykuł 9.
[Obowiązki obywatelskie]
 1. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie, oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.
 2. Kardynalnym obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach i referendach. Prezydent może odebrać obywatelstwo osobie, która nie umotywuje swojej absencji w wyborach i referendach, na drodze obowiązujących przepisów.
 3. Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, Prezydent nadaje folwarki i odznaczenia państwowe.
 4. Procedurę otrzymywania folwarków i odznaczeń państwowych określają ustawy.


Rozdział III
PARLAMENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 10.
[O Parlamencie Republiki Bialeńskiej]
 1. Parlament Republiki Bialeńskiej to organ władzy ustawodawczej, wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, przez wszystkich obywateli, a który zawsze ma skład ilościowy nieparzysty, nie mniejszy niż 3 i nie większy niż 11.
 2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli:
  a) Jeśli jest mniej niż 12 obywateli - wybiera się 3 posłów.
  b) Jeśli pomiędzy 13, a 22 obywateli - 5 posłów
  c) Jeśli pomiędzy 23, a 40 obywateli - 7 posłów
  d) Jeśli pomiędzy 41, a 70 obywateli - 9 posłów
  e) Jeśli powyżej 71 obywateli - 11 posłów.
 3. Procedurę wyborczą i kryteria przeprowadzania wyborów określa ustawa.
 4. Parlament uchwala ustawy i uchwały w równym, i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.
 5. Parlament pełni funkcję kontrolną Rządu i Prezydenta.
 6. Zasady procedowania Parlamentu określa Regulamin Parlamentu.
 7. Parlament ratyfikuje i wypowiada traktaty oraz umowy międzynarodowe zwykłą większością głosów na drodze uchwały.

Artykuł 11.
[Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, a kończy się po 6 tygodniach.
 2. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona poprzez uchwałę o skróceniu kadencji Parlamentu, przyjętą w obecności pełnej liczby posłów większością co najmniej ⅔ głosów.
 3. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta na wniosek grupy 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli po przeprowadzeniu referendum w tej sprawie.
 4. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Prezydenta w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, bez konsultacji społecznych.

Artykuł 12.
[Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej]
 1. Marszałek Parlamentu wybierany jest przez posłów od razu po zaprzysiężeniu, spośród posłów obecnej kadencji w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i równym.
 2. Marszałkiem Parlamentu zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 3. Powołanie Marszałka Parlamentu następuje na drodze uchwały.
 4. Marszałek Parlamentu może zostać odwołany przez parlamentarzystów na drodze uchwały, gdy pozostaje nieaktywny dłużej niż 7 dni.

Artykuł 13.
[Inicjatywa ustawodawcza]

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi, Wiceprezydentowi, Ministrom, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 14.
[Legislacja]
 1. Każdy projekt prawa składa się na ręce Marszałka Parlamentu, który ma obowiązek przedłożyć Parlamentowi ów projekt pod obrady.
 2. Parlament podejmuje co najmniej 24 godzinną debatę nad projektem, podczas której posłowie, wnioskodawca oraz przedstawiciele wnioskodawców mogą zgłaszać poprawki i autopoprawki. Czas trwania debaty może zostać wydłużony przez Marszałka Parlamentu na wniosek posła.
 3. Po zakończeniu debaty przeprowadza się indywidualne głosowanie dotyczące każdej poprawki.
 4. Po zakończeniu głosowania poprawek, Marszałek Parlamentu rozpoczyna głosowanie właściwe nad całością projektu zgodnie z przepisami prawa.
 5. W przypadku przyjęcia projektu aktu prawnego przez Parlament, Marszałek przekazuje ów projekt do podpisania Prezydentowi.
 6. Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 7 dni od jego otrzymania, zgłasza weto lub kieruje go do Sądu Ludowego, celem określenia zgodności z Konstytucją i z innymi przepisami.
 7. W przypadku niepodpisania ustawy, ani nie zgłoszenia weta w ciągu 7 dni, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
 8. W przypadku orzeczenia zgodności Prezydent bezzwłocznie podpisuje i przekazuje Marszałkowi do publikacji przyjęty projekt.
 9. W przypadku orzeczenia niezgodności, Prezydent odsyła projekt do poprawy.
 10. W przypadku odrzucenia przez Naród weta prezydenckiego na drodze referendum, Prezydent podpisuje akt prawny w terminie 3 dni od daty odrzucenia weta.

Artykuł 15.
[Referendum]
 1. Referendum ogłasza Marszałek Parlamentu na wniosek Prezydenta, grupy co najmniej 2 posłów lub grupy co najmniej 5 obywateli.
 2. Pytanie referendalne organizowane jest tak, że uczestnicy mogą odpowiedzieć jedynie „TAK” lub „NIE”.
 3. Głosowanie referendalne trwa nie krócej niż 48 godzin.
 4. Wynik referendum jest wiążący jeśli wzięła w nim udział co najmniej ½ uprawnionych.
 5. Do udziału w referendum uprawnieni są wszyscy obywatele.

Rozdział IV
RZĄD REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 16.
[O Rządzie]
 1. Rząd Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
 2. Rząd jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
 3. Rząd Republiki Bialeńskiej jest niekadencyjny.
 4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.

Artykuł 16a.
[Członkowie Rządu]
 1. Rząd składa się z Ministrów, Wiceprezydenta oraz z Prezydenta, który przewodniczy Rządowi.
 2. Ministrowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta na drodze postanowienia, w którym to przydziela się im resort.
 3. Członkiem Rządu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie.
 4. a) Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej może wystosować do Prezydenta, Ministra lub innego członka Rządu z interpelacją. Zapytanie może dotyczyć każdej sprawy związaną z polityką państwa. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić szczegółowych informacji nt. przedmiotu interpelacji.
  b) Nieuzasadnione niewywiązanie się z obowiązku udzielenia odpowiedzi na interpelację w ciągu 7 dni może doprowadzić do wyrażenia wotum nieufności wobec Ministra lub do rozpisania referendum odwołania Prezydenta. 
  c) W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na interpelację decyzję w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec Rządu lub Prezydenta podejmuje Parlament Republiki Bialeńskiej. Istnieje możliwość odstąpienia od wyciągania konsekwencji.
 5. Prezydent, Wiceprezydent oraz wszyscy Ministrowie są zobowiązani przedstawić co miesiąc raport ze swoich działań.
 6. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą odwołać poszczególnego Ministra, jeśli ten godzi w interesy Republiki Bialeńskiej, zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu, bądź nie przedstawił w terminie raportu ze swoich prac poprzez wyrażenie w referendum ogólnokrajowym wotum nieufności. W tym przypadku stosuje się artykuł 15. niniejszej Konstytucji.
 7. Osoba, wobec której wyrażono wotum nieufności nie może zostać ponownie członkiem Rządu do końca kadencji Prezydenta.

Rozdział V
SĄD LUDOWY REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 17.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]
 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 18.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]
 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na dożywotnią kadencję oraz Ławnicy Rady Przysięgłych powoływani przez Sędziego Ludowego. Tryb powoływania Ławników i czas ich urzędowania określa ustawa.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
      1) Rezygnacji,
      2) Śmierci,
      3) Usunięcia ze stanowiska przez Radę Przysięgłych.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 19.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.

Rozdział VI
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 20.
[O Prezydencie]
 1. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Narodu i strażnikiem Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 2. Prezydent sprawuje władzę bezpośrednio na podstawie i w granicach prawa lub za pośrednictwem rządu.
 3. Prezydent podpisuje umowy międzynarodowe.
 4. Prezydent dba o zachowanie trwałości państwa i ciągłości władzy.
 5. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.
 6. Prezydent ma prawo weta wobec wydawanych ustaw przez Parlament.
 7. Naród może oddalić weto prezydenckie w referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji
 8. Prezydent ma prawo stosowania łaski i amnestii wobec skazanych.
 9. Prezydent może powołać Wiceprezydenta pełniącego obowiązki głowy państwa podczas jego nieobecności.


Artykuł 21.
[Odpowiedzialność Prezydenta]
 1. (uchylony)
 2. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wybierany według ordynacji wyborczej.
 3. Prezydent może zostać odwołany na drodze referendum większością ⅔ głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 15., ust. 4. tej konstytucji.

Artykuł 21a.
[O Wiceprezydencie]
 1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
 2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
 3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki niezbędne do pełnienia urzędu Prezydenta.
 4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź odwołania przez obywateli w sposób analogiczny do sposobu odwołania ze stanowiska Prezydenta określonego w art. 21. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
 5. Wiceprezydent ma prawo do równoległego sprawowania funkcji Ministra lub pracownika administracji rządowej.
 6. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
 7. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
 8. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 22.
[Absencja Prezydenta]
 1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji następują przyspieszone wybory, a do tego czasu obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście  sukcesji prezydenckiej:
    0) Prezydent
    1) Wiceprezydent
    2) Marszałek Parlamentu
    3) Wicemarszałek Parlamentu
    4) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
    5) Ławnicy Rady Przysięgłych według stażu
    6) Marszałek Bialenii
    7) Prezes Policji Krajowej
    8) Minister właściwy ds. zagranicznych
    9) Minister właściwy ds. wewnętrznych
    10) Pozostali ministrowie według stażu
    11) Posłowie według stażu
    12) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
    13) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
    14) Pozostali obywatele według stażu
 2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
 3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.

Rozdział VII
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 23.
[O Siłach Zbrojnych]
 1. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej służą zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, a także realizacji interesów państwowych w czasie wojny oraz walce z terroryzmem w kraju i zagranicą.
 2. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent.
 3. Tryb i zasady pracy Sił Zbrojnych określa ustawa.

Rozdział VIII
OKRESY SZCZEGÓLNE

Artykuł 24.
[Żałoba Narodowa]
 1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu.
 2. Żałobę narodową ogłasza Prezydent poprzez rozporządzenie, określając czas jej trwania.
 3. W przypadku śmierci Prezydenta, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

Artykuł 25.
[Stan wojenny]
 1. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu wojennego uprawnienia organów władzy przechodzą całkowicie na Prezydenta i Rząd.

Artykuł 26.
[Stan nadzwyczajny]
 1. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa.
 2. (uchylony)
 3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 26a.
[Ogłoszenie okresów szczególnych]

Okresy szczególne określone w art. 25 oraz art. 26 ogłasza Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament Republiki Bialeńskiej nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 27.
[Wydawanie dekretów przez Prezydenta]
 1. W okresach, gdy Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy, ma on prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
 2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Rozdział IX
ZMIANA KONSTYTUCJI I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28.
[Utrata mocy prawnej]

Z chwilą wejścia niniejszej Konstytucji w życie, tracą moc obowiązującą następujące ustawy:
a) Ustawa o incompatibilitas z dnia 30 czerwca 2015 r.
b) Ustawa o referendach z dnia 1 czerwca 2014 r.
c) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Artykuł 29.
[Zmiany Konstytucji]
 1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy popartą przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
 2. Zmiany konstytucji nie można dokonać w czasie trwania okresów szczególnych.

Artykuł 30.
[Przepisy końcowe]
Niniejsza konstytucja wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.

/-/ Frederick Hufflepuff
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej

Cytat:Załącznik nr 1

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości