Miejsce na rejestrację partii politycznej
#1
Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, Sąd Ludowy otwiera Rejestr Partii Politycznych. Warunkiem rejestracji jest spełnienie wymagań określonych w art.2 ust. 2 ustawy o partiach politycznych, tj.:

- złożenie statutu, zawierającego nazwę partii politycznej i zasady wyłaniania władz oraz przyjmowania członków;
- złożenie programu partii;
- złożenie co najmniej jednego podpisu członka-założyciela.

Osoby zainteresowane zarejestrowaniem partii politycznej proszone są o składanie dokumentów oraz podpisów w odpowiedziach pod tym postem.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
Zgłaszam Partię "Lepsza Bialenia".
Statut:
Cytat:
Statut Partii "Lepsza Bialenia"
Art. 1. - Informacje Ogólne
1. Partia "Lepsza Bialenia", dalej zwana partią, to organizacja działająca na tle politycznym w Republice Bialeńskiej.
2. Logiem partii jest:
[Obrazek: kOjZ8n7.jpg]
4. Siedziba partii znajduje się w Wolnogradzie.
5. Partia działa według statutu i prawa bialeńskiego

Art. 2. - Struktura partii
1. Partią zarządza przewodniczący wybierany w wyborach raz na 2 miesiące.

2. Prezes może zmienić statut przy poparciu co najmniej połowy członków partii.

3. W przypadku rezygnacji prezesa zarządza się przyśpieszone wybory przewodniczącego.

4. Przewodniczący wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Art. 3 - Członkostwo partyjne
1. Członkiem partii może być każda osoba która:
- posiada obywatelstwo bialeńskie
- utożsamia się z ideami i poglądami głoszonymi przez partię
- nie jest członkiem żadnej innej partii politycznej na terenie Republiki Bialeńskiej

2. Członkostwo w partii ustane w skutek:
- ponad 3-tygodniowej nieaktywności na forum Republiki Bialeńskiej
-wyrzucenia przez prezesa przy poparciu co najmniej połowy członków partii
- dobrowolnej rezygnacji
- członkostwa w innej ogólnokrajowej organizacji politycznej albo organizacji której cele stoją w sprzeczności z celami partii

3. Listę członków partii reguluje oficjalna Lista Członków.

Art. 4 - Prawa i obowiązki członka:
1. Każdy członek ma prawo do:
a) udziału w działalności partii
b) kandydowania do sejmu z list partii,
c) zgłaszania inicjatyw politycznych wewnątrz partii
d) głosowaniu w wyborach partyjnych

2. Każdy członek ma obowiązek:
a) przestrzegania zaleceń władz partii, szczególnie w głosowaniach, oraz debatach politycznych
b) przestrzegania statutu
c) godnego reprezentowania partii
d) realizowania programu partii
Program:
1. Zmiana ustawy o partiach politycznych i ustawy o ordynacji wyborczej.
2. Zwiększenie kompetencji Prezydenta.
3. Walka z reżimem.
4. Umocnienie pozycji Bialenii na arenie międzynarodowej.
5. Wspomaganie małych, ale aspirujących państw.
6. Zwiększenie ilości stowarzyszeń.
7. Wysyłanie kordonów aktywności.
8. Rozbudowa systemu gospodarczego.
9. Anektowanie połowy mikroświata
10. Dokonanie zniszczenia Sarmacji
Podpis:
/-/Fiodor Hristov
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#3
Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
N.N
#4
Składam Wniosek o rejestrację Partii Monarchistycznej.

Cytat:
STATUT PARTII MONARCHISTYCZNEJ


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. PM jest partią polityczną.
§ 2. Terenem działalności partii jest Republika Bialeńska.
§ 3. Członkiem partii może zostać każdy obywatel Bialenii zgadzający się z programem i statutem, nie będący członkiem innej partii politycznej.


II WŁADZE PARTII
Prezes Partii
§ 4. Prezesem partii  jest Tomasz I Bagrat.
§ 5. Prezesa wybiera Zjazd Partii w przypadku gdy dotychczasowy Prezes zmarł lub zrezygnował.
$ 6. ) Prezes określa bieżące działania programowe, a także tworzy listy wyborcze.

§ 7.Prezydium Partii
a) Prezydium Partii, składa się z trzech osób, prezesa i dwóch wiceprezesów. 
b) Pełni funkcje sądu partyjnego oraz pomaga w kierowaniu partii.
c) Wiceprezesi wybierani są w głosowaniu jawnym z pośród członków partii.
d) Za działanie sprzeczne z programem i statutem partii, Prezydium może ukarać członka upomnieniem, a przy poważnym naruszeniu programu i statutu, powodującym znaczące szkody dla partii - usunąć członka z partii
.

Program :
Fundamentalnym punktem partii jest przekształcenie Bialenii w Monarchię.
Pozostałe punkty programu zostają dodawane z chwilą wyborów lub potrzeb społecznych.

Podpis :
/-/ Tomasz I Bagrat
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#5
Ponawiam prośbę .
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#6
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego Wniosku.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#7
Statut partii Ludowa Akcja Narodowa:

Art. 1. Ludowa Akcja Narodowa jest partią polityczną z siedzibą w Wolnogradzie działającą na terenie Republiki Bialeńskiej.

Art. 2. Władze Ludowej Akcji Narodowej

1. Na czele Ludowej Akcji Narodowej stoi przewodniczący.

2. Przewodniczący posiada prawo powoływania zarządu Ludowej Akcji Narodowej.

3. Przewodniczącego Ludowej Akcji Narodowej powołuje na trwającą miesiąc kadencję Zgromadzenie Członków Ludowej Akcji Narodowej.

4. Przewodniczący Ludowej Akcji Narodowej może dokonywać zmian w statucie partii po odbyciu konsultacji ze Zgromadzeniem Członków i wyrażoną przez nich zgodą.

5. Zgromadzenie Członków ma inicjatywę zobowiązania przewodniczącego Ludowej Akcji Narodowej do zmiany niniejszego statutu.


Art. 3. Prawa i obowiązki członka Ludowej Akcji Narodowej

1. Członkiem Ludowej Akcji Narodowej może zostać osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie nie skazana prawomocnym wyrokiem będącym w czasie wykonywania.

2. Członek Ludowej Akcji Narodowej ma prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków, zbierającym się w terminie podanym przez przewodniczącego.

3. Członek Ludowej Akcji Narodowej zobowiązany jest do przestrzegania statutu jak i programu partii Ludowa Akcja Narodowa.

4. Członkostwo Ludowej Akcji Narodowej dzieli się na honorowe jak i zwyczajne przyznawane przez przewodniczącego.

5. Członkostwo zostaje zawieszone lub ustaje w skutek:

a) Zrzeczenia się obywatelstwa bialeńskiego

b) Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym będącym w czasie jego wykonywania

c) Decyzji władz Ludowej Akcji Narodowej stwierdzającej naruszenie niniejszego statutu lub programu.

Art. 4. Decyzje dotyczące symboli partii Ludowa Akcja Narodowa dokonuje przewodniczący.

Art. 5. Pierwszym przewodniczącym Ludowej Akcji Narodowej zostaje Jan Kaniewski

(-) Jan Kaniewski

Program Ludowej Akcji Narodowej


1. Jako Ludowa Akcja Narodowa wszystkie siły i środki zamierzamy kierować dla idei Wielkiego Narodu Bialeńskiego jako wspólnoty, "konfederacji" innych nacji zamieszkujących Republikę Bialeńską.

2. W związku z punktem pierwszym dążyć chcemy do wzmocnienia kompetencji jak i dbałości o autorytet prezydenta Republiki Bialeńskiej jako "ojca narodu", uważamy iż to prezydent wybierany w powszechnych wyborach, mogący zostać wybranym z różnych nacji Republiki Bialeńskiej jest właściwie predysponowany do dbałości o zgodę i trwałość Republiki Bialeńskiej.

3. W gospodarce dążyć będziemy do dalszego jej rozwoju zgodnie z przekonaniem, że trzeba wspierać w rozwoju to co posiadamy aby nie tworzyć zbędnego i zgubnego zamieszania.

4. Dążyć będziemy także do uruchomienia programu zagospodarowania terytorialnego, zaczynając od Wolnogradu.

5. Wspierać będziemy i stać na straży tego, co uczyniło Nas Republiką Bialeńską.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
#8
Narodowo-Monarchistyczna Partia Hasselandu

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=4406.0
pod tym linkiem znajdują się wszystkie informacje na temat partii.

/-/ Arne von Heintschel
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
#9
Cytat:2. Warunkiem rejestracji jest złożenie statutu, zawierającego nazwę i zasady wyłaniania władz oraz przyjmowania członków, a także programu partii oraz co najmniej jednego podpisu członka-założyciela.

Niestety, ale nie mogę zarejestrować ugrupowania. Warunki, o których stanowi ukochana przez wszystkich ustawa o partiach politycznych nie zostały zrealizowane. Proszę przedłożyć statut partii oraz zarys programu.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#10
Cytat:
STATUT NARODOWO-MONARCHISTYCZNEJ PARTII HASSELANDU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. N-MPH jest partią polityczną.
2. Partia działa na terytorium Hasselandu oraz Bialenii.
3. O członkostwo może się ubiegać każdy obywatel Hasselandu oraz Bialenii.

II WŁADZE PARTII

4. Lordem jest Arne von Heintschel.
5. Lord rządzi dożywotnio tudzież do rezygnacji ze stanowiska, nowy Lord jest wybierany przez Lidera.
6. Lord określa bieżące działania programowe, a także tworzy listy wyborcze.
7.Zarząd Partii
  7.1. Zarząd partii składa się z Lorda i Lidera.
  7.2. Lider zostaje wybierany spośród członków partii podczas demokratycznych wyborów.
  7.3. Lord partii może powołać zgromadzenie partii.

III SYMBOLE PARTII
1.Flaga
[Obrazek: e9d163fcbc482.png]
JCM Arne von Heintschel
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
#11
Powiedzmy, że kilka słów o poglądach, można uznać za zarys programu. Ugrupowanie rejestruję

"Tudzież" bynajmniej nie znaczy "albo", jego znaczenie semantyczne jest zbliżone do "oraz" tudzież "i".
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#12
Dziękuję. Smile
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
#13
Gratuluję, Arne. Życzę Twojemu ugrupowaniu wielu sukcesów i pracy.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#14
W związku z nowymi przepisami, archiwizuję.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości