Dokument o utworzeniu Rady Państw Nordaty
#1
Cytat:
Rada Państw Nordaty

Utworzona przez:
....

W dniu 8.11.2015 roku
w Carskim Mieście Iżniewsk

Wysokie Układające się Strony:
...

My, państwa Nordaty, zawieramy niniejszy traktat w obliczu niestabilności naszego macierzystego kontynentu. Zjednoczeni chęcią przywrócenia stabilności i porządku w tej części polskiego mikroświata postanawiamy, co następuje.

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony, dalej zwane Stronami, uznają swoją państwowość oraz traktują się jako niezależne podmioty prawa międzynarodowego.

Art. 2.
Powołuje się do życia Radę Państw Nordaty, dalej zwaną Radą.

Art. 3.
Szczegóły prac Rady definiuje Statut Rady, dalej zwany statutem, zawarty w załączniku.

Art. 4.
Organy Rady i ich skład ustalany jest na poziomie statutu, zawartego w załączniku.

Art. 5.
Każda ze Stron może wypowiedzieć tenże traktat. Traci on swą moc prawną tylko w stosunku do Strony wypowiadającej piątego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu wszystkim sygnatariuszom.

Art. 6.
Niniejszy traktat wchodzi w życie dwie doby po ratyfikowaniu go przez co najmniej dwie Strony.

Załącznik nr 1:

Cytat:
Statut Rady Państw Nordaty
Art. 1.
Statut Rady Państw Nordaty, dalej zwany statutem, reguluje zasady działania Rady Państw Nordaty.

Art. 2.
Najważniejszym organem Rady Państw Nordaty jest Rada Nordaty, zwana dalej radą. W skład rady wchodzą głowy państwa państw-sygnatariuszy.

Art. 3.
Siedzibą Rady Państw Nordaty jest Carskie Miasto Iżniewsk.

Art. 4.
Obradom rady przewodniczy Przewodniczący rady, wybierany przez radę na okres 2 miesięcy.

Art. 5.
Podczas obrad rada przegłosowuje:
1. Uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych, do których przestrzegania zobowiązują się wszyscy członkowie, zgłoszone przez jednego lub wielu członków rady.
2. Rezolucje, przy większości głosów, które przestrzegane są przez kraje, które do tego się zobowiążą, zgłoszone przez jednego lub wielu członków rady.
3. Akty przyjęcia nowego państwa do Rady Nordaty, większością 2/3
4. Akty zalegalizowania lokalizacji państwa na Nordacie, zwykłą większością głosów.

Art. 6.
Debata nad złożonymi projektami uchwał oraz rezolucji rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia projektu oraz trwa nie dłużej niż tydzień. Przewodniczący może skrócić debatę maksymalnie o 3 dni. Podczas debaty można zgłaszać poprawki oraz autopoprawki. Po skończeniu się debaty, gospodarz zarządza głosowanie trwające nie krócej niż 3 dni, oraz nie dłużej niż tydzień.

Art. 7.
Możliwe jest utworzenie komisji na wniosek 1/3 członków rady.

Art. 8.
Członkostwo w komisjach jest fakultatywne.

Art. 9.
Zasady działania poszczególnej komisji reguluje dokument załączony do wniosku o powołanie.

Art.10.
Kraj, który chce dołączyć do Rady Państw Nordaty, musi spełnić następujące warunki:
- posiadać stałą, legalną w świetle prawa Rady Państw Nordaty lokalizację na Nordacie
- istnieć od co najmniej dwóch miesięcy
- posiadać co najmniej trzech aktywnych obywateli (za aktywnego obywatela uważa się takiego, który w przeciągu ostatniego miesiąca napisał co najmniej 25 postów).

Art.11.
Kraj, który chce zalegalizować swoją lokalizację na Nordacie, musi spełnić następujące warunki:
- istnieć od co najmniej dwóch miesięcy
- posiadać co najmniej trzech aktywnych obywateli (za aktywnego obywatela uważa się takiego, który w przeciągu ostatniego miesiąca napisał co najmniej 25 postów)
Jeżeli kraj nie spełnia powyższych warunków, może wnioskować o tymczasową lokalizację na Nordacie.

Art.12.
Lokalizacje państw, które posiadają terytoria na Nordacie, spełaniają warunki określone w art.11 i powstały przed powołaniem Rady Państw Nordaty, uznaje się z góry za zalegalizowane.

Art.13.
1.Powołuje się Komitet Arbitrażowy, którego zadaniem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy państwami członkowskimi Rady Państw Nordaty, rozpatrywanie zgodności aktów prawnych rady ze statutem oraz rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji rady.
2.W skład Komitetu Arbitrażowego wchodzą sędziowie najwyżsi państw członkowskich, którzy wyrażą taką wolę.

Art. 14.
Możliwe jest zmienienie statutu większością 3/5 głosów.

Art. 15.
Statut wchodzi w życie z chwilą powołania rady.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości