Ustawa o SZ Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej
#1
Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej.

1. Armia Bielenii nosi nazwę Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej.

2. Organem dowódczym SZ RB jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

a/ Dowódcą SZ RB jest Marszałak Bialenii - mianowany na ten stopień przez Prezydenta i pozostający w tym stopniu na czas pełnienia obowiązków Dowódcy SZ RB.

b/ Funkcja Dowódcy SZ RB może być połączona z pełnieniem funkcji Ministra Obrony Narodowej jeśli tak zadecyduje Parlament i zatwierdzi to Prezydent RB.

c/ Dowódca SZ RB podlega bezpośrednio Prezydentowi Republiki, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

3. Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z:

a/ Wojsk Lądowych.
b/ Sił Powietrznych.
c/ Marynarki Wojennej.

4. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

a/ dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL).
b/ dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP).
c/ dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW).

5. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Republiki Bialeńskiej.

a/ Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona niebieskim pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło RB, a na dolnym stylizowany kształt RB w kolorze czarnym.

b/ Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona niebieskim pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło RB, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.

c/ Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona niebieskim pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło RB, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.

d/ Flaga Marynarki Wojennej pełni również rolę Bandery Wojennej na okrętach Sił Zbrojnych RB.

e/ Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych jest zielono-biały odwrócony pięciokąt.

f/ Znaki rozpoznawcze na statkach powietrznych mogą występować w odmianach o zmniejszonej widzialności - w takim przypadku kolory (zielony i biały) są zastąpione odcieniami szarości.

g/ Znak odwróconego pięciokąta jest używany również na pojazdach Sił Zbrojnych RB.

- Wygląd Flag i znaków rozpoznawczych przedstawia Załącznik nr 1

7. Żołnierzem Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

a/ Żołnierzem w Siłach Zbrojnych RB może zostać osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu specjalnej akceptacji MON;

b/ Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody MON RB.

8. Do służby wojskowej przyjmowane są osoby po ukończeniu 18 roku życia.

a/ w sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest przyjęcie do służby osób przed ukończeniem 18 roku życia po uzyskaniu akceptacji MON.

9. Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:

a/ Służba zawodowa;
b/ Służba kontraktowa;
c/ Służba niezawodowa.

10. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo przez okres 25 lat, po którym żołnierza przenosi się do rezerwy i zapewnia świadczenie emerytalne.

a/ Szczegółowe zasady pełnienia służby zawodowej oraz możliwości jej skrócenia i przedłużenia określa przepisy odrębne.

b/ Do czasu pełnienia zawodowej służby wojskowej wlicza się wszelkie inne formy pełnienia służby wojskowej, pełnione przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

b/ Do służby zawodowej można powołać:
- bezpośrednio po powołaniu do służby i ukończeniu szkolenia;
- po odbyciu służby kontraktowej;
- po odbyciu służby obowiązkowej w całości lub w części.

11. Służba kontraktowa polega na ochotniczym powołaniu do służby na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia kontraktu dwukrotnie.

a/ możliwe jest powołanie do służby zawodowej po odbyciu pierwszego kontraktu.

12. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.

a/ do odbycia obowiązkowe służby wojskowej może być powołany każdy obywatel Republiki Bialenii, który ukończył 18 lat i nie ukończył 50 lat

b/ w okresie pokoju czas pełnienia służby obowiązkowej nie może przekroczyć 3 lat, przy czym jednorazowo nie może być to więcej niż 2 lata.

c/ szczegółowy tryb odbywania służby obowiązkowej określą przepisy odrębne - uchwalone przez parlament.

13. W czasie działań wojennych i stanu wyjątkowego do odbywania obowiązkowej służby wojskowej może zostać powołany każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 55 roku życia - na czas nieokreślony.

14. W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

a/ w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

- Szeregowi

1/ Szeregowy
2/ Starszy szeregowy
3/ Specjalista

- Podoficerowie

4/ Kapral
5/ Starszy kapral
6/ Sierżant
7/ Starszy sierżant
8/ Sierżant sztabowy
9/ Starszy sierżant sztabowy

- Oficerowie

10/ Podporucznik
11/ Porucznik
12/ Kapitan
13/ Major
14/ Podpułkownik
15/ Pułkownik

- Generałowie

16/ Generał brygady
17/ Generał dywizji
18/ Generał broni

- Marszałek, przy czym stopień marszałka jest wspólny dla wszystkich rodzajów wojsk

19/ Marszałek Bialenii

- Wizerunek stopni wojskowych przedstawia Załącznik nr 2

a/ w Marynarce Wojennej:

- Marynarze

1/ Marynarz
2/ Starszy marynarz
3/ Specjalista

- Podoficerowie

4/ Mat
5/ Starszy mat
6/ Bosman
7/ Starszy bosman
8/ Bosman sztabowy
9/ Starszy bosman sztabowy

- Oficerowie

10/ Podporucznik
11/ Porucznik
12/ Kapitan
13/ Komandor podporucznik
14/ Komandor porucznik
15/ Komandor

- Admirałowie

16/ Kontradmirał
17/ Wiceadmirał
18/ Admirał

- Wizerunek stopni wojskowych przedstawia Załącznik nr 3

16. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:

a/ na stopień marszałka - Prezydent Republiki.
b/ na stopnie generalskie - Prezydent Republiki na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
c/ na stopnie oficerskie - Minister Obrony Narodowej lub Dowódca Sił Zbrojnych.
d/ na pozostałe stopnie - Dowódca Sił Zbrojnych do całości Sił Zbrojnych lub dowódcy związków taktycznych w jednostkach im podlegających.

17. Stopnie wojskowe są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych

18. Można przyznać stopień na stałe w ramach zasług dla Sił Zbrojnych RB.

a/ nie można przyznać na stałe stopnia marszałka.
b/ stopnie generalskie na stałe przyznaje Prezydent Republiki.
c/ pozostałe stopnie na stałe przyznaje Minister Obrony Narodowej.

19. Warunkiem uzyskania stopnia wojskowego jest mianowanie na odpowiednie stanowisko służbowe.

20. Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia:

a/ Szczegóły organizacyjne SZ RB.
b/ Szczegółowy tryb powoływania do służby wojskowej, pełnienia służby wojskowej oraz zwalniania z tej służby.
c/ Regulaminy SZ RB.

21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1:
[attachimg=1]

Załącznik nr 2:
[attachimg=2]

Załącznik nr 3:
[attachimg=3]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości