Ustawa o strukturach informatycznych RB
#1
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 24 lutego 2016

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:
1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.
2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.
3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.
4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.
5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.
7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.
2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.
3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.
4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.
5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej wyróżnia się dwie nazwy użytkownika:
a) Nazwa  systemowa użytkownika, umożliwiająca zalogowanie się na forum dyskusyjne przez podanie go podczas procesu logowania i możliwa do zmiany przez administratora forum w każdej chwili.
b) Nazwa wyświetlana użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.
2. Każdy mieszkaniec może zmienić nieograniczoną ilość razy nazwę wyświetlaną użytkownika bez pokrywania kosztów.
3. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec.
4. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 48 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Ochrona danych osobowych]

1. Ochronie podlegają nazwiska wszystkich rodów liczących więcej, niż 2 osoby. Decyzję o noszeniu nazwiska przez osobę ustala głowa rodu, według ustalonych przepisów. W przypadku adopcji lub śmierci członka rodu, głowa rodu jest zobowiązana powiadomić o tym Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.
2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego.

Rozdział III
[Kanał IRC Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 6. [Bialeński kanał IRC]

Bialeński Kanał IRC, dalej zwany kanałem IRC, jest kanałem IRC dostępnym pod adresem „#bialenia” w sieci MizureNET, dostępnej pod adresem irc.mizure.net.

Artykuł 7. [Uprawnienia operatora dla Prezesa Policji Krajowej]

Uprawnienia operatora na kanale IRC przysługują Prezesowi Policji Krajowej pod warunkiem, że korzysta on z konta zarejestrowanego w sieci MizureNET.

Artykuł 8. [Wybory na półoperatorów]

Właściciel kanału IRC może przeprowadzić wybory na półoperatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaznaczając, że:

1. Wybory przeprowadzone zostają w lokalu wyborczym Republiki Bialeńskiej.
2. W wyborach bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie obywatele Republiki Bialeńskiej.
3. Dodatkowym wymogiem koniecznym do posiadania biernego prawa wyborczego jest korzystanie z zarejestrowanego konta w sieci MizureNET.
4. Właściciel kanału IRC zobowiązany jest do powiadomienia o wyborach na jednym z miejsc publicznych Republiki Bialeńskiej, z zastrzeżeniem, że nie może być to kanał IRC.
5. Wyborca oddaje tylko jeden głos.
6. Wybory odbywają się na zasadzie turowej, czyli co turę odpada kandydat o najmniejszym poparciu.
7. Remis rozstrzyga się na korzyść kandydata, który nieprzerwanie najdłużej posiada obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 9. [Uprawnienia właściciela, operatorów i półoperatorów]

Właściciel, operator jak i półoperatorzy mogą:
1. "Wykopać" z kanału IRC osobę, której zachowanie na kanale IRC jest niepożądane ze względu na interes publiczny.
2. "Wykopać" osobę, która „spamuje”.
3. Zbanować osobę, która zgodnie z Kodeksem Cywilno-Karnym nie może wypowiadać się w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 10. [Odpowiedzialność półoperatorów]

Właściciel może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:
1. Skończyła się jego dwumiesięczna kadencja.
2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.
3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.
4. Nadużywa on swoich uprawnień.

Rozdział IV
[Narodowa Administracja Techniczna]

Artykuł 11. [O Narodowej Administracji Technicznej]

1. Narodowa Administracja Techniczna jest instytucją publiczną zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.
2. Narodowa Administracja Techniczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.
3. Narodowej Administracji Technicznej przewodniczy Prezydent.

Artykuł 12. [Członkowie Narodowej Administracji Technicznej]

Członkami Narodowej Administracji Technicznej są:
a) Administrator główny,
b) Administratorzy forum,
c) Administratorzy poszczególnych stron internetowych,
d) Moderatorzy globalni,
e) Właściciel, operatorzy i półoperatorzy kanału IRC,
f) Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 13. [Obowiązki członków Narodowej Administracji Technicznej]

Członkowie Narodowej Administracji Technicznej w miarę swoich możliwości są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Rząd w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 14.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy:
a) Traci moc Ustawa o ochronie wizerunku z dnia 17 kwietnia 2014 r.
b) Traci moc Ustawa o Krajowej Radzie Informatycznej z dnia 3 maja 2014 r.
c) Traci moc Ustawa o danych personalnych i ich ochronie z dnia 21 listopada 2014 r.
d) Traci moc Ustawa o eutanazji z dnia 14 stycznia 2015 r. wraz z poprawkami.
e) Traci moc Ustawa o nacjonalizacji bialeńskiego kanału IRC z dnia 5 lipca 2015 r wraz z poprawkami.
2. Nie tracą mocy prawnej zmiany dokonane przez wymienione w ust. 1 ustawy w innych aktach prawnych.

Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/Heinrich Hewret Wettin
[/spoiler]
N.N
#2
NIEAKTUALNA USTAWA
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 24 lutego 2016
z poprawką z dnia 1 maja 2016 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.

3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.

4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.

5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.

7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.

2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.

4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.

5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej wyróżnia się dwie nazwy użytkownika:

a) Nazwa  systemowa użytkownika, umożliwiająca zalogowanie się na forum dyskusyjne przez podanie go podczas procesu logowania i możliwa do zmiany przez administratora forum w każdej chwili.

b) Nazwa wyświetlana użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.

2. Każdy mieszkaniec może zmienić nieograniczoną ilość razy nazwę wyświetlaną użytkownika bez pokrywania kosztów. Zmiana dokonywana jest automatycznie, bez wnioskowania o nią, w przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na nazwisko różne od nazwy wyświetlanej.

3. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec. W tym celu w profilach użytkowników prowadzona jest przez administrację ewidencja danych, pod jakimi występował w całym okresie pobytu w Republice Bialeńskiej mieszkaniec.

4. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 48 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Ochrona danych osobowych]

1. Ochronie podlegają nazwiska wszystkich rodów liczących więcej, niż 2 osoby. Decyzję o noszeniu nazwiska przez osobę ustala głowa rodu, według ustalonych przepisów. W przypadku adopcji lub śmierci członka rodu, głowa rodu jest zobowiązana powiadomić o tym Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego.

Rozdział III
[Kanał IRC Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 6. [Bialeński kanał IRC]

Bialeński Kanał IRC, dalej zwany kanałem IRC, jest kanałem IRC dostępnym pod adresem „#bialenia” w sieci MizureNET, dostępnej pod adresem irc.mizure.net.

Artykuł 7. [Uprawnienia operatora dla Prezesa Policji Krajowej]

Uprawnienia operatora na kanale IRC przysługują Prezesowi Policji Krajowej pod warunkiem, że korzysta on z konta zarejestrowanego w sieci MizureNET.

Artykuł 8. [Wybory na półoperatorów]

Właściciel kanału IRC może przeprowadzić wybory na półoperatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaznaczając, że:

1. Wybory przeprowadzone zostają w lokalu wyborczym Republiki Bialeńskiej.

2. W wyborach bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie obywatele Republiki Bialeńskiej.

3. Dodatkowym wymogiem koniecznym do posiadania biernego prawa wyborczego jest korzystanie z zarejestrowanego konta w sieci MizureNET.

4. Właściciel kanału IRC zobowiązany jest do powiadomienia o wyborach na jednym z miejsc publicznych Republiki Bialeńskiej, z zastrzeżeniem, że nie może być to kanał IRC.

5. Wyborca oddaje tylko jeden głos.

6. Wybory odbywają się na zasadzie turowej, czyli co turę odpada kandydat o najmniejszym poparciu.

7. Remis rozstrzyga się na korzyść kandydata, który nieprzerwanie najdłużej posiada obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 9. [Uprawnienia właściciela, operatorów i półoperatorów]

Właściciel, operator jak i półoperatorzy mogą:

1. "Wykopać" z kanału IRC osobę, której zachowanie na kanale IRC jest niepożądane ze względu na interes publiczny.

2. "Wykopać" osobę, która „spamuje”.

3. Zbanować osobę, która zgodnie z Kodeksem Cywilno-Karnym nie może wypowiadać się w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 10. [Odpowiedzialność półoperatorów]

Właściciel może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:

1. Skończyła się jego dwumiesięczna kadencja.

2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.

3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.

4. Nadużywa on swoich uprawnień.

Rozdział IV
[Narodowa Administracja Techniczna]

Artykuł 11. [O Narodowej Administracji Technicznej]

1. Narodowa Administracja Techniczna jest instytucją publiczną zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

2. Narodowa Administracja Techniczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

3. Narodowej Administracji Technicznej przewodniczy Prezydent.

Artykuł 12. [Członkowie Narodowej Administracji Technicznej]

Członkami Narodowej Administracji Technicznej są:

a) Administrator główny,

b) Administratorzy forum,

c) Administratorzy poszczególnych stron internetowych,

d) Moderatorzy globalni,

e) Właściciel, operatorzy i półoperatorzy kanału IRC,

f) Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 13. [Obowiązki członków Narodowej Administracji Technicznej]

Członkowie Narodowej Administracji Technicznej w miarę swoich możliwości są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Rząd w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 14.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy:

a) Traci moc Ustawa o ochronie wizerunku z dnia 17 kwietnia 2014 r.

b) Traci moc Ustawa o Krajowej Radzie Informatycznej z dnia 3 maja 2014 r.

c) Traci moc Ustawa o danych personalnych i ich ochronie z dnia 21 listopada 2014 r.

d) Traci moc Ustawa o eutanazji z dnia 14 stycznia 2015 r. wraz z poprawkami.

e) Traci moc Ustawa o nacjonalizacji bialeńskiego kanału IRC z dnia 5 lipca 2015 r wraz z poprawkami.

2. Nie tracą mocy prawnej zmiany dokonane przez wymienione w ust. 1 ustawy w innych aktach prawnych.

Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Heinrich Hewret Wettin
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 24 lutego 2016
z poprawką z dnia 1 maja 2016 r. i poprawką z dnia 7 maja 2016 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.

3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.

4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.

5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.

7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.

2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.

4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.

5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej wyróżnia się dwie nazwy użytkownika:

a) Nazwa  systemowa użytkownika, umożliwiająca zalogowanie się na forum dyskusyjne przez podanie go podczas procesu logowania i możliwa do zmiany przez administratora forum w każdej chwili.

b) Nazwa wyświetlana użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.

2. Każdy mieszkaniec może zmienić nieograniczoną ilość razy nazwę wyświetlaną użytkownika bez pokrywania kosztów. Zmiana dokonywana jest automatycznie, bez wnioskowania o nią, w przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na nazwisko różne od nazwy wyświetlanej.

3. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec. W tym celu w profilach użytkowników prowadzona jest przez administrację ewidencja danych, pod jakimi występował w całym okresie pobytu w Republice Bialeńskiej mieszkaniec.

4. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 48 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Ochrona danych osobowych]

1. Ochronie podlegają nazwiska wszystkich rodów liczących więcej, niż 2 osoby. Decyzję o noszeniu nazwiska przez osobę ustala głowa rodu, według ustalonych przepisów. W przypadku adopcji lub śmierci członka rodu, głowa rodu jest zobowiązana powiadomić o tym Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego.

Rozdział III
[Kanał IRC Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 6. [Bialeński kanał IRC]

Bialeński Kanał IRC, dalej zwany kanałem IRC, jest kanałem IRC dostępnym pod adresem „#bialenia” w sieci MizureNET, dostępnej pod adresem irc.mizure.net.

Artykuł 7. [Uprawnienia operatora dla Prezesa Policji Krajowej]

Uprawnienia operatora na kanale IRC przysługują Prezesowi Policji Krajowej pod warunkiem, że korzysta on z konta zarejestrowanego w sieci MizureNET.

Artykuł 8. [Wybory na półoperatorów]

Właściciel kanału IRC może przeprowadzić wybory na półoperatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zaznaczając, że:

1. Wybory przeprowadzone zostają w lokalu wyborczym Republiki Bialeńskiej.

2. W wyborach bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie obywatele Republiki Bialeńskiej.

3. Dodatkowym wymogiem koniecznym do posiadania biernego prawa wyborczego jest korzystanie z zarejestrowanego konta w sieci MizureNET.

4. Właściciel kanału IRC zobowiązany jest do powiadomienia o wyborach na jednym z miejsc publicznych Republiki Bialeńskiej, z zastrzeżeniem, że nie może być to kanał IRC.

5. Wyborca oddaje tylko jeden głos.

6. Wybory odbywają się na zasadzie turowej, czyli co turę odpada kandydat o najmniejszym poparciu.

7. Remis rozstrzyga się na korzyść kandydata, który nieprzerwanie najdłużej posiada obywatelstwo bialeńskie.

Artykuł 9. [Uprawnienia właściciela, operatorów i półoperatorów]

Właściciel, operator jak i półoperatorzy mogą:

1. "Wykopać" z kanału IRC osobę, której zachowanie na kanale IRC jest niepożądane ze względu na interes publiczny.

2. "Wykopać" osobę, która „spamuje”.

3. Zbanować osobę, która zgodnie z Kodeksem Cywilno-Karnym nie może wypowiadać się w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 10. [Odpowiedzialność półoperatorów]

Właściciel może pozbawić półoperatora uprawnień, jeżeli:

1. Skończyła się jego dwumiesięczna kadencja.

2. Nastąpiło nagłe, niezapowiedziane załamanie się jego aktywności.

3. Utracił on obywatelstwo bialeńskie.

4. Nadużywa on swoich uprawnień.

Rozdział IV
[Krajowa Rada Informatyczna]

Artykuł 11. [O Krajowej Radzie Informatycznej]

1. Krajowa Rada Informatyczna jest instytucją publiczną zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

2. Krajowa Rada Informatyczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

3. Krajowej Radzie Informatycznej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 12. [Członkowie Krajowej Rady Informatycznej]

Członkami Krajowej Rady Informatycznej są:

a) Administrator główny,

b) Administratorzy forum,

c) Administratorzy poszczególnych stron internetowych,

d) Moderatorzy globalni,

e) Właściciel, operatorzy i półoperatorzy kanału IRC,

f) Prezydent Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 13. [Obowiązki członków Krajowej Rady Informatycznej]

Członkowie Krajowej Rady Informatycznej w miarę swoich możliwości są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Rząd w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 14.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy:

a) Traci moc Ustawa o ochronie wizerunku z dnia 17 kwietnia 2014 r.

b) Traci moc Ustawa o Krajowej Radzie Informatycznej z dnia 3 maja 2014 r.

c) Traci moc Ustawa o danych personalnych i ich ochronie z dnia 21 listopada 2014 r.

d) Traci moc Ustawa o eutanazji z dnia 14 stycznia 2015 r. wraz z poprawkami.

e) Traci moc Ustawa o nacjonalizacji bialeńskiego kanału IRC z dnia 5 lipca 2015 r wraz z poprawkami.

2. Nie tracą mocy prawnej zmiany dokonane przez wymienione w ust. 1 ustawy w innych aktach prawnych.

Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Heinrich Hewret Wettin
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości