Ustawa o zrzeszeniach
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZRZESZENIACH

z dnia 12 marca 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i rozwiązywanie zrzeszeń.

Artykuł 2.

1. Poprzez zrzeszenie rozumie się organizację niepaństwową tworzoną przez minimum 2 osoby oraz posiadającą statut.
2. Uprawnionym organem do rejestracji zrzeszeń jest Prezydent Republiki Bialeńskiej, który może to uprawnienie przekazać lub cofnąć innej instytucji państwowej.
3. Uprawniony organ do rejestracji zrzeszeń prowadzi ewidencję zarejestrowanych zrzeszeń w wyznaczonym miejscu.
4. Dane zrzeszenie zostaje wyrejestrowane, skreślone z ewidencji i zarchiwizowane, jeśli nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub nie wykazuje aktywności dłużej niż przez 90 dni.

Artykuł 3.

Zrzeszeniem są:
1) partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych,
2) stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach,
3) związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych,
4) związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię,
5) inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.

Artykuł 4.

Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.

Artykuł 5.

1. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub propagują nienawiść i przemoc.
2. Zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 6.

1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.
2. Zrzeszenia poprzez statut określają warunki członkostwa.

Artykuł 7.

Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.
1. Z wejściem w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o partiach politycznych z dnia 26 listopada 2015 r.
2. Z wejściem w życie niniejszej ustawy uchyla się ust. 4-6, art. 25 Kodeksu Cywilno-Karnego z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Artykuł 9.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

/-/ Kim Myng Won, p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
[/spoiler]
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZRZESZENIACH

z dnia 12 marca 2016 r.
ze zmianą z dnia 10 sierpnia 2016

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i rozwiązywanie zrzeszeń.

Artykuł 2.

1. Poprzez zrzeszenie rozumie się organizację niepaństwową tworzoną przez minimum 2 osoby oraz posiadającą statut.

2. Organem zobowiązanym do rozpatrzenia wniosku o rejestrację zrzeszenia i uprawnionym do dokonania rejestracji po jego pozytywnym rozpatrzeniu jest Prezydent Republiki Bialeńskiej, który może to uprawnienie przekazać lub cofnąć innej instytucji państwowej.

3. Rejestracji zrzeszeń dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w Kancelarii Prezydenta, bądź w przypadkach gdy rejestracja danego rodzaju zrzeszenia została scedowana na określoną instytucję - w tej instytucji.

4. Wniosek o rejestrację powinien być rozpatrzony w ciągu 3 dni.

5. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu do 7 dni jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji wniosku, jednak wtedy należy wyraźnie wskazać co powinno zostać uzupełnione.

6. Jeżeli rozpatrzenie wniosku nie zostanie dokonane w terminach określonych w ust. 4 i 5 to obowiązek rozpatrzenia wniosku przechodzi po tym czasie na Marszałka Parlamentu, który musi dokonać rozpatrzenia w terminach identycznych jak w przypadku Prezydenta (instytucji przez niego wyznaczonej), za których początek uważa się moment, w którym upłynął termin rozpatrzenia wniosku przez uprawnionych określonych w ust. 2.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację, wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Sądu Ludowego.

8. Uprawniony organ do rejestracji zrzeszeń prowadzi ewidencję zarejestrowanych zrzeszeń w wyznaczonym miejscu.

9. Dane zrzeszenie zostaje wyrejestrowane, skreślone z ewidencji i zarchiwizowane, jeśli nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub nie wykazuje aktywności dłużej niż przez 90 dni.

Artykuł 3.

Zrzeszeniem są:
1) partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych,
2) stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach,
3) związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych,
4) związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię,
5) inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.

Artykuł 4.

Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.

Artykuł 5.

1. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub propagują nienawiść i przemoc.

2. Zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 6.

1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.

2. Zrzeszenia poprzez statut określają warunki członkostwa.

Artykuł 7.

Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

1. Z wejściem w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o partiach politycznych z dnia 26 listopada 2015 r.

2. Z wejściem w życie niniejszej ustawy uchyla się ust. 4-6, art. 25 Kodeksu Cywilno-Karnego z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Artykuł 9.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZRZESZENIACH
z dnia 12 marca 2016 r.
z poprawką z dnia 10 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 7 czerwca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i rozwiązywanie zrzeszeń.

Artykuł 2.

1. Poprzez zrzeszenie rozumie się organizację niepaństwową tworzoną przez minimum 2 osoby, za wyjątkiem związków wyznaniowych i partii politycznych, oraz posiadającą statut.

2. Siedzibą zrzeszenia jest dział na forum w miejscu przyporządkowanym według rodzaju działalności.

3. Administrator forum nadaje dział na forum zrzeszeniu po spełnieniu warunku w ust. 1.

4. Dział danego zrzeszenia ulega archiwizacji,  jeśli nie spełnia ono warunków określonych w ust. 1 lub nie wykazuje aktywności dłużej niż przez 90 dni.

5. Za prowadzenie ewidencji zrzeszeń odpowiedzialne jest ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych.

6. Rejestracji zrzeszeń dokonuje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego minister.

Artykuł 3.

Zrzeszeniem są:

1) partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych,

2) stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach,

3) związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych,

4) związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię,

5) inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.

Artykuł 4.

Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.

Artykuł 5.

1. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub propagują nienawiść i przemoc.

2. Zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 6.

1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.

2. Zrzeszenia poprzez statut określają warunki członkostwa.

Artykuł 7.

Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

1. Z wejściem w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o partiach politycznych z dnia 26 listopada 2015 r.

2. Z wejściem w życie niniejszej ustawy uchyla się ust. 4-6, art. 25 Kodeksu Cywilno-Karnego z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Artykuł 9.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
[official]
USTAWA O ZRZESZENIACH
z dnia 12 marca 2016 r.
z poprawką z dnia 10 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 7 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 12 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i rozwiązywanie zrzeszeń.

Artykuł 2.

1. Poprzez zrzeszenie rozumie się organizację niepaństwową tworzoną przez minimum 2 osoby, za wyjątkiem związków wyznaniowych i partii politycznych, oraz posiadającą statut.

2. Siedzibą zrzeszenia jest dział na forum w miejscu przyporządkowanym według rodzaju działalności.

3. Administrator forum nadaje dział na forum zrzeszeniu po spełnieniu warunku w ust. 1.

4. Dział danego zrzeszenia ulega archiwizacji,  jeśli nie spełnia ono warunków określonych w ust. 1 lub nie wykazuje aktywności dłużej niż przez 90 dni.

5. Za prowadzenie ewidencji zrzeszeń odpowiedzialne jest ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych.

6. Rejestracji zrzeszeń dokonuje Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego minister.

Artykuł 3.

Zrzeszeniem są:
1) partie polityczne, które posiadają określony program polityczny i realizują cele statutowe w kampaniach wyborczych,
2) stowarzyszenia i towarzystwa, które zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach,
3) związki zawodowe, których celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych,
4) związki wyznaniowe, które są wspólnotą osób wyznających daną religię,
5) inne organizacje niepaństwowe zrzeszające ludzi, które określają swoje cele i zadania w statucie.

Artykuł 4.

1. Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.

2. W celu realizacji założeń zrzeszenia mogą założyć konta bankowe.

3. Stowarzyszenia mogą uzyskiwać środki z tytułu darowizn od osób fizycznych, prawnych oraz dotacji państwowych.

4. Członkowie stowarzyszeń nie mogą pobierać wynagrodzeń z tytułu prowadzenia swojej działalności.

(brzmienie przepisów artykułu 4 zmieniono zmianą z dnia 12 lutego 2018 r.)

Artykuł 5.

1. Zabronione jest tworzenie i funkcjonowanie zrzeszeń, których działalność narusza przepisy prawa lub propagują nienawiść i przemoc.

2. Zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność do danego zrzeszenia.

Artykuł 6.

1. Członkostwo w zrzeszeniach jest dobrowolne.

2. Zrzeszenia poprzez statut określają warunki członkostwa.

Artykuł 7.

Zrzeszenia o charakterze partii politycznych posiadają prawo do układania własnej kolejności list wyborczych, które są wymagane w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

1. Z wejściem w życie niniejszej ustawy traci moc ustawa o partiach politycznych z dnia 26 listopada 2015 r.

2. Z wejściem w życie niniejszej ustawy uchyla się ust. 4-6, art. 25 Kodeksu Cywilno-Karnego z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Artykuł 9.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

[podpis]Hewret von Thorn
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości