Wyrok Sądu Ludowego z dnia 14 marca 2016 r. (wykładnia)
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 marca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 14 marca br.
sprawy wniosku: Andrzeja Swarzewskiego
o wykładnię dotyczącą możliwości zmiany głosu podczas wyborów lub referendów oraz dotyczącą ważności takich wyborów
uznaje, co następuje:

W Ordynacji Wyborczej nie ma przepisu, regulującego kwestię będąca przedmiotem wniosku, co więcej w całym prawodawstwie bialeńskim nie sposób doszukać się aktu normatywnego, który w sposób bezpośredni i kategoryczny zabraniałby albo pozwalał na zmianę głosu podczas trwających wyborów lub referendum. Ponadto Ordynacja Wyborcza nie precyzuje dokładnie sposobu przeprowadzania oraz organizacji głosowań wyborczych oraz referendalnych. Z lakonicznego przepisu o tym, iż wybory zarządza marszałek Parlamentu (ust.1 art.3 Ordynacji Wyborczej), możemy wywnioskować, że jest on też organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie oraz organizację głosowania. Zresztą konkluzję tę potwierdza dotychczasowa praktyka. Ordynacja stanowi nadto, iż głosowanie trwa dwa dni oraz można podczas niego oddać głos pusty, co istotne art. 5 Ordynacji Wyborczej stanowi także o tajności wyborów (głosowania). Należy zatem przyjąć, iż podczas organizacji głosowania marszałek Parlamentu powinien postępować tylko i wyłącznie według tych przepisów. Sąd dokonując niniejszej wykładni posłuży się koncepcją praworządności formalnej, wynikającej z ust.3 art.3 Konstytucji, zgodnie z którą organy publiczne "mogą działać wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych im przez normy praw". Należy zatem przyjąć, iż podjęcie decyzji o możliwości zmianie głosu byłoby wykroczeniem poza kompetencje, przyznane tej instytucji, przez normy prawne. Co więcej, w dotychczasowej praktyce w tym zakresie, sytuacja, w której organ odpowiedzialny za przeprowadzenie głosowania umożliwiłby zmianę głosu nie miała miejsca. Pomocne w tej sytuacji będzie rozumowanie per analogiam, ankieta - będąca formą oddawania głosu - pełni zbliżoną rolę do "realnej" urny, do której wyborcy wrzucają swoje głosy. Warto zaznaczyć, iż w takiej sytuacji oddanie głosu jest czynnością ostateczną, sam fakt wrzucenia karty do głosowania do urny, wyklucza możliwość jej zmiany, zarówno przez czynniki zewnętrzne (co byłoby sprzeczne z zasadą tajności głosowania), jak i samego głosującego (co również mogłoby budzić podejrzenia co do zgodności z zasada tajności głosowania, nadto byłoby fizycznie nie możliwe i kuriozalne). Wobec tego sentencja wyroku, wchodzącego w życie z chwilą ogłoszenia w Biuletynie Ustaw, brzmi, iż nie można zmieniać swojego głosu podczas wyborów lub referendum, gdyż organ odpowiedzialny za ich przeprowadzenie i organizację nie ma wystarczających kompetencji prawnych - zgodnie z zasadą praworządności formalnej - by ustanowić taką możliwość. Odpowiadając zaś na drugie z pytań wnioskodawcy, Sąd musi stwierdzić, iż głosowanie, w którym doszło do takiej sytuacji, należy uznać za nieważne i należy je powtórzyć.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości