Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]

USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

24 kwietnia 2016 r.Artykuł 1.

Armia Bialenii nosi nazwę Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej.


Artykuł 2.

1. Organem dowódczym SZ RB jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2.  Dowódcą SZ RB jest MarszałakBialenii - mianowany na ten stopień przez Prezydenta i pozostający w tym stopniu na czas pełnienia obowiązków Dowódcy SZ RB.

3. Dowódca Sił Zbrojnych jest powoływany w skład każdego rządu Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki obronnej państwa oraz posiada rangę i kompetencje odpowiadające ministrowi.

4. Dowódca SZ RB podlega bezpośrednio Prezydentowi Republiki, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

5. Dowódca SZ RB ma możliwość powołania swego zastępcy. Zastępca Dowódcy SZ RB musi posiadać stopień generalski, bądź admiralski.


Artykuł 3.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z:

a/ Wojsk Lądowych.

b/ Sił Powietrznych.

c/ Marynarki Wojennej.


Artykuł 4.

1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

a/ dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL). Na czele DWL stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca WL musi posiadać stopień generalski.

b/ dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). Na czele DSP stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca SP musi posiadać stopień generalski.

c/ dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW). Na czele DMW stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca MW musi posiadać stopień admiralski.

2. Jeżeli nie ma wybranego dowódcy rodzaju sił zbrojnych, to jego obowiązki pełni Dowódca SZ RB.


Artykuł 5.

1. Godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest uproszczone godło państwowe, które pozbawione jest szarfy z napisem "Bialenia".

2. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Sił Zbrojnych RepublikiBialeńskiej oraz dwoma poziomymi pasami w kolorze białym i czarnym.

3.  Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym dwa skrzyżowane miecze w kolorze biało-czarnym.

4. Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.

5. Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.

6. Flaga Marynarki Wojennej pełni również rolę Bandery Wojennej na okrętach Sił Zbrojnych RB.

7.  Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych jest zielono-biały odwrócony pięciokąt.

a) Znaki rozpoznawcze na statkach powietrznych mogą występować w odmianach o zmniejszonej widzialności - w takim przypadku kolory (zielony i biały) są zastąpione odcieniami szarości.

b) Znak odwróconego pięciokąta może być umieszczony również na pojazdach Sił Zbrojnych RB.

8. Wygląd Flag i znaków rozpoznawczych przedstawia Załącznik nr 1.


Artykuł 6.

1. Jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych RB może zostać nadany sztandar.

2. Sztandar jest nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych RB, a wręczany przez Prezydenta lub wyznaczonego przez niego członka rządu.

3. Wygląd sztandaru jest akceptowany przez Dowódcę Sił Zbrojnych, a informacja o jego nadaniu jest umieszczana w rozkazie Dowódcy Sił Zbrojnych.


Artykuł 7.

1. Żołnierzem Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

2.  Żołnierzem w Siłach Zbrojnych RB może zostać również osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

3.  Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.


Artykuł 8.

Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:

a)  Służba zawodowa;

b)  Służba niezawodowa.


Artykuł 9.

1. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo.

2. Do zawodowej służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego.

3. Zwolnienia z zawodowej służby dokonuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego lub na mocy własnej decyzji.

Artykuł 10.

1. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.

2. Obowiązkowe powołanie do służby wojskowej może nastąpić tylko w przypadku stanów zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji lub w razie wojny.

3. Do służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB, który również rozkazem dokonuje zwolnienia z takiej służby.

Artykuł 11.

1. Żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może pozostawać:

a) w służbie czynnej;

b) w rezerwie;

c) w stanie nieczynnym;

d) w stanie spoczynku.

2. Żołnierz służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

3. Żołnierz rezerwy to osoba zwolniona ze służby wojskowej, ale pozostająca w dyspozycji Sił Zbrojnych, które mogą go powołać ponownie do służby na jej wniosek lub w przypadkach stanów zagrożenia, mobilizacji i wojny na mocy decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. Żołnierz w stanie nieczynnym to żołnierz, które ze względu na pełnione polityczne funkcje zostaje zwolniony czasowo z wykonywania obowiązków służbowych oraz przez ten czas nie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych, ale może na poprzednie lub inne stanowisko powrócić po ustaniu przyczyn powodujący przesunięcie w stan nieczynny z zachowaniem wszystkich wcześniej nabytych uprawnień i stopnia wojskowego.

5. Żołnierz w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Siłach Zbrojnych RB, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Sił Zbrojnych. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia do służby wojskowej procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego żołnierza z zachowaniem jego dawnego stopnia wojskowego przyznanego na stałe.

Artykuł 12.

1. W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie marszałków:

a) Marszałek

b) Marszałek Wielki

2. W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Szeregowi -

a)  Szeregowy

b)  Starszy szeregowy

c)  Specjalista

- Podoficerowie -

d) Kapral

e) Starszy kapral

f) Sierżant

g) Starszy sierżant

h) Sierżant sztabowy

i) Starszy sierżant sztabowy

- Oficerowie -

j)  Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Major

n) Podpułkownik

o) Pułkownik

- Generałowie -

p) Generał brygady

r) Generał dywizji

s) Generał broni

3. W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Marynarze -

a) Marynarz

b) Starszy marynarz

c) Specjalista

- Podoficerowie -

d) Mat

e) Starszy mat

f) Bosman

g) Starszy bosman

h) Bosman sztabowy

i) Starszy bosman sztabowy

- Oficerowie -

j) Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Komandor podporucznik

n) Komandor porucznik

o) Komandor

- Admirałowie -

p) Kontradmirał

r) Wiceadmirał

s) Admirał

4.  Wizerunek stopni wojskowych przedstawiają Załączniki nr 2A, 2B i 2C.

Artykuł 13.

1. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:

a/ na stopień Marszałka i Marszałka Wielkiego - Prezydent Republiki;

b/ na stopnie generalskie - Dowódcy Sił Zbrojnych za zgodą Prezydenta Republiki;

c/ na stopnie oficerskie - Dowódca Sił Zbrojnych;

d/ na pozostałe stopnie - Dowódca Sił Zbrojnych lub dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do podległych im żołnierzy.

2. Stopnie wojskowe są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych.

3. W przypadku zwolnienia żołnierza do rezerwy lub w stan spoczynku Dowódca Sił Zbrojnych określa stopień wojskowy żołnierza przyznawany na stałe, za wyjątkiem stopnia marszałka, który jest przyznawany tylko na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych.

4.  W przypadku pozostawienia po odejściu ze służby stopni generalskich i admiralskich na stałe wymagana jest zgoda Prezydenta.

5. Stopień Marszałka Wielkiego jest przyznawany jako stopień stały i może być nadany również pośmiertnie.

6. Dowódca Sił Zbrojnych może w uzasadnionych przypadkach pozbawić żołnierza stopnia wojskowego lub obniżyć mu stopień stały.


Artykuł 14.

Dowódca Sił Zbrojnych określa w drodze rozkazu lub innych dokumentów wojskowych:

a) szczegóły organizacyjne SZ RB;

b) obowiązki osób funkcyjnych wynikające z zajmowanego stanowiska;

c) szczegółowe zasady pełnienie służby wojskowej;

d) inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych;


Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Artykuł 16.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc dotychczasowa Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i Służbie Wojskowej.

(-) Alberto de Medici


ZAŁĄCZNIK NR 1

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7929;image]

Cytat:
ZAŁĄCZNIK NR 1

Barwy  Sił Zbrojnych RB:

1/ Flaga Sił Zbrojnych RB;

2/ Flaga Wojsk Lądowych;

3/ Flaga Sił Powietrznych;

4/ Flaga Marynarki Wojennej;

5/ Godło SZ RB;

6/ Godło SZ RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności;

7/ Znak rozpoznawczy SP RB;

8/ Znak rozpoznawczy SP RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności.


ZAŁĄCZNIK NR 2A

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7930;image]

Cytat:
ZAŁĄCZNIK NR 2A

Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

1/ Szeregowy (SP, ubiór polowy, „wsuwka” z nazwą eskadry);

2/  Starszy szeregowy (WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

3/  Specjalista(WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia oraz oznaczenia specjalisty czołgowego);

4/  Kapral(SP, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

5/  Starszy kapral(WL, mundur polowy);

6/ Sierżant (WL, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku);

7/  Starszy sierżant (WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

8/  Sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

9/  Starszy sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer jednostki desantowo-szturmowej);

10/  Podporucznik(WL, mundur polowy);

11/  Porucznik(WL, mundur polowy);

12/  Kapitan(SP, mundur polowy);

13/  Major(WL, mundur polowy);

14/  Podpułkownik(WL, mundur polowy);

15/  Pułkownik(WL, mundur polowy).ZAŁĄCZNIK NR 2B

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7931;image]

Cytat:
ZAŁĄCZNIK NR 2B

Stopnie Marynarki Wojennej

1/  Marynarz (naramienni ubioru pokładowego, „wsuwka” z nazwą okrętu);

2/   Starszy marynarz (mundur wyjściowy lub codzienny);

3/   Specjalista (mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania członka załogi okrętu podwodnego);

4/  Mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

5/  Starszy mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

6/  Bosman (Lotnictwo Morskie, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku kombinezonu i nazwa grupy lotniczej);

7/  Starszy bosman (Lotnictwo morskie, mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania lotnictwa pokładowego lotniskowca);

8/  Bosman sztabowy(mundur wyjściowy lub codzienny);

9/  Starszy bosman sztabowy (mundur wyjściowy lub codzienny);

10/   Podporucznik (Mundur polowy, oficera służącego na lądzie, oznakowanie stopnia na naramienniku);

11/  Porucznik(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

12/  Kapitan(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

13/  Komandor podporucznik (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

14/  Komandor porucznik(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

15/  Komandor(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa).ZAŁĄCZNIK NR 2C

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7935;image]

Cytat:
ZAŁĄCZNIK NR 2C

Stopnie generalskie i admiralskie oraz Marszałkowie.

1/ Generał Brygady (SP, naramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

2/ Generał Dywizji (WLnaramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

3/ Generał Broni (WL, naramiennik munduru polowego);

4/ Kontradmirał (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

5/ Wiceadmirał (oznakowanie na naramienniku granatowej koszuli lub bluzy wyjściowej);

6/ Admirał (oznakowanie na naramienniku białej koszuli wyjściowej i galowej);

7/ Marszałek Bialenii (mundur polowy);

8/ Marszałek Wielki (mundur wyjściowy).
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]

USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.

Artykuł 1.

Armia Bialenii nosi nazwę Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Organem dowódczym SZ RB jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2.  Dowódcą SZ RB jest MarszałakBialenii - mianowany na ten stopień przez Prezydenta i pozostający w tym stopniu na czas pełnienia obowiązków Dowódcy SZ RB.

3. Dowódca Sił Zbrojnych jest powoływany w skład każdego rządu Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki obronnej państwa oraz posiada rangę i kompetencje odpowiadające ministrowi.

4. Dowódca SZ RB podlega bezpośrednio Prezydentowi Republiki, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

5. Dowódca SZ RB ma możliwość powołania swego zastępcy. Zastępca Dowódcy SZ RB musi posiadać stopień generalski, bądź admiralski.

Artykuł 3.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z:

a) Wojsk Lądowych.

b) Sił Powietrznych.

c) Marynarki Wojennej.


Artykuł 4.

1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

a) dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL). Na czele DWL stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca WL musi posiadać stopień generalski.

b) dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). Na czele DSP stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca SP musi posiadać stopień generalski.

c) dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW). Na czele DMW stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca MW musi posiadać stopień admiralski.

2. Jeżeli nie ma wybranego dowódcy rodzaju sił zbrojnych, to jego obowiązki pełni Dowódca SZ RB.

Artykuł 5.

1. Godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest uproszczone godło państwowe, które pozbawione jest szarfy z napisem "Bialenia".

2. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Sił Zbrojnych RepublikiBialeńskiej oraz dwoma poziomymi pasami w kolorze białym i czarnym.

3. Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym dwa skrzyżowane miecze w kolorze biało-czarnym.

4. Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.

5. Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.

6. Flaga Marynarki Wojennej pełni również rolę Bandery Wojennej na okrętach Sił Zbrojnych RB.

7.  Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych jest zielono-biały odwrócony pięciokąt.

a) Znaki rozpoznawcze na statkach powietrznych mogą występować w odmianach o zmniejszonej widzialności - w takim przypadku kolory (zielony i biały) są zastąpione odcieniami szarości.

b) Znak odwróconego pięciokąta może być umieszczony również na pojazdach Sił Zbrojnych RB.

8. Wygląd Flag i znaków rozpoznawczych przedstawia Załącznik nr 1.

Artykuł 6.

1. Jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych RB może zostać nadany sztandar.

2. Sztandar jest nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych RB, a wręczany przez Prezydenta lub wyznaczonego przez niego członka rządu.

3. Wygląd sztandaru jest akceptowany przez Dowódcę Sił Zbrojnych, a informacja o jego nadaniu jest umieszczana w rozkazie Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 7.

1. Żołnierzem Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

2. Żołnierzem w Siłach Zbrojnych RB może zostać również osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

3. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

Artykuł 8.

Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:

a)  Służba zawodowa;

b)  Służba niezawodowa.

Artykuł 9.

1. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo.

2. Do zawodowej służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego.

3. Zwolnienia z zawodowej służby dokonuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego lub na mocy własnej decyzji.

Artykuł 10.

1. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.

2. Obowiązkowe powołanie do służby wojskowej może nastąpić tylko w przypadku stanów zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji lub w razie wojny.

3. Do służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB, który również rozkazem dokonuje zwolnienia z takiej służby.

Artykuł 11.

1. Żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może pozostawać:

a) w służbie czynnej;

b) w rezerwie;

c) w stanie nieczynnym;

d) w stanie spoczynku.

2. Żołnierz służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

3. Żołnierz rezerwy to osoba zwolniona ze służby wojskowej, ale pozostająca w dyspozycji Sił Zbrojnych, które mogą go powołać ponownie do służby na jej wniosek lub w przypadkach stanów zagrożenia, mobilizacji i wojny na mocy decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. Żołnierz w stanie nieczynnym to żołnierz, które ze względu na pełnione polityczne funkcje zostaje zwolniony czasowo z wykonywania obowiązków służbowych oraz przez ten czas nie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych, ale może na poprzednie lub inne stanowisko powrócić po ustaniu przyczyn powodujący przesunięcie w stan nieczynny z zachowaniem wszystkich wcześniej nabytych uprawnień i stopnia wojskowego.

5. Żołnierz w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Siłach Zbrojnych RB, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Sił Zbrojnych. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia do służby wojskowej procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego żołnierza z zachowaniem jego dawnego stopnia wojskowego przyznanego na stałe.

Artykuł 12.

1. W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie marszałków:

a) Marszałek

b) Marszałek Wielki

2. W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Szeregowi -

a) Szeregowy

b) Starszy szeregowy

c) Specjalista

- Podoficerowie -

d) Kapral

e) Starszy kapral

f) Sierżant

g) Starszy sierżant

h) Sierżant sztabowy

i) Starszy sierżant sztabowy

- Oficerowie -

j)  Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Major

n) Podpułkownik

o) Pułkownik

- Generałowie -

p) Generał brygady

r) Generał dywizji

s) Generał broni

3. W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Marynarze -

a) Marynarz

b) Starszy marynarz

c) Specjalista

- Podoficerowie -

d) Mat

e) Starszy mat

f) Bosman

g) Starszy bosman

h) Bosman sztabowy

i) Starszy bosman sztabowy

- Oficerowie -

j) Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Komandor podporucznik

n) Komandor porucznik

o) Komandor

- Admirałowie -

p) Kontradmirał

r) Wiceadmirał

s) Admirał

4. Wizerunek stopni wojskowych przedstawiają Załączniki nr 2A, 2B i 2C.

Artykuł 13.

1. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:

a) na stopień Marszałka i Marszałka Wielkiego - Prezydent Republiki;

b) na stopnie generalskie - Dowódcy Sił Zbrojnych za zgodą Prezydenta Republiki;

c) na stopnie oficerskie - Dowódca Sił Zbrojnych;

d) na pozostałe stopnie - Dowódca Sił Zbrojnych lub dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do podległych im żołnierzy.

2. Stopnie wojskowe są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych.

3. W przypadku zwolnienia żołnierza do rezerwy lub w stan spoczynku Dowódca Sił Zbrojnych określa stopień wojskowy żołnierza przyznawany na stałe, za wyjątkiem stopnia marszałka, który jest przyznawany tylko na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. W przypadku pozostawienia po odejściu ze służby stopni generalskich i admiralskich na stałe wymagana jest zgoda Prezydenta.

5. Stopień Marszałka Wielkiego jest przyznawany jako stopień stały i może być nadany również pośmiertnie.

6. Dowódca Sił Zbrojnych może w uzasadnionych przypadkach pozbawić żołnierza stopnia wojskowego lub obniżyć mu stopień stały.

Artykuł 14.

Dowódca Sił Zbrojnych określa w drodze rozkazu lub innych dokumentów wojskowych:

a) szczegóły organizacyjne SZ RB;

b) obowiązki osób funkcyjnych wynikające z zajmowanego stanowiska;

c) szczegółowe zasady pełnienie służby wojskowej;

d) listy płac żołnierzy Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 150 bialenów;

e) inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych.

Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Artykuł 16.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc dotychczasowa Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i Służbie Wojskowej.

(-) Alberto de Medici


Cytat:ZAŁĄCZNIK NR 1

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7929;image]

Barwy  Sił Zbrojnych RB:

1. Flaga Sił Zbrojnych RB;

2. Flaga Wojsk Lądowych;

3. Flaga Sił Powietrznych;

4. Flaga Marynarki Wojennej;

5. Godło SZ RB;

6. Godło SZ RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności;

7. Znak rozpoznawczy SP RB;

8. Znak rozpoznawczy SP RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności.
Cytat:ZAŁĄCZNIK NR 2A

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7930;image]

Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

1. Szeregowy (SP, ubiór polowy, „wsuwka” z nazwą eskadry);

2. Starszy szeregowy (WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

3. Specjalista(WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia oraz oznaczenia specjalisty czołgowego);

4. Kapral(SP, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

5. Starszy kapral(WL, mundur polowy);

6. Sierżant (WL, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku);

7. Starszy sierżant (WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

8. Sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

9. Starszy sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer jednostki desantowo-szturmowej);

10. Podporucznik(WL, mundur polowy);

11. Porucznik(WL, mundur polowy);

12. Kapitan(SP, mundur polowy);

13. Major(WL, mundur polowy);

14. Podpułkownik(WL, mundur polowy);

15. Pułkownik(WL, mundur polowy).
Cytat:ZAŁĄCZNIK NR 2B

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7931;image]

Stopnie Marynarki Wojennej

1. Marynarz (naramienni ubioru pokładowego, „wsuwka” z nazwą okrętu);

2. Starszy marynarz (mundur wyjściowy lub codzienny);

3. Specjalista (mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania członka załogi okrętu podwodnego);

4. Mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

5. Starszy mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

6. Bosman (Lotnictwo Morskie, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku kombinezonu i nazwa grupy lotniczej);

7. Starszy bosman (Lotnictwo morskie, mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania lotnictwa pokładowego lotniskowca);

8. Bosman sztabowy (mundur wyjściowy lub codzienny);

9. Starszy bosman sztabowy (mundur wyjściowy lub codzienny);

10. Podporucznik (Mundur polowy, oficera służącego na lądzie, oznakowanie stopnia na naramienniku);

11. Porucznik(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

12. Kapitan (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

13. Komandor podporucznik (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

14. Komandor porucznik (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

15. Komandor (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa).
Cytat:ZAŁĄCZNIK NR 2C

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7935;image]

Stopnie generalskie i admiralskie oraz Marszałkowie.

1. Generał Brygady (SP, naramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

2. Generał Dywizji (WLnaramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

3. Generał Broni (WL, naramiennik munduru polowego);

4. Kontradmirał (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

5. Wiceadmirał (oznakowanie na naramienniku granatowej koszuli lub bluzy wyjściowej);

6. Admirał (oznakowanie na naramienniku białej koszuli wyjściowej i galowej);

7. Marszałek Bialenii (mundur polowy);

8. Marszałek Wielki (mundur wyjściowy).
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[official]
USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 16 grudnia 2017 r.

Artykuł 1.

Armia Bialenii nosi nazwę Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Organem dowódczym SZ RB jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2.  Dowódcą SZ RB jest MarszałakBialenii - mianowany na ten stopień przez Prezydenta i pozostający w tym stopniu na czas pełnienia obowiązków Dowódcy SZ RB.

3. Dowódca Sił Zbrojnych jest powoływany w skład każdego rządu Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki obronnej państwa oraz posiada rangę i kompetencje odpowiadające ministrowi.

4. Dowódca SZ RB podlega bezpośrednio Prezydentowi Republiki, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

5. Dowódca SZ RB ma możliwość powołania swego zastępcy. Zastępca Dowódcy SZ RB musi posiadać stopień generalski, bądź admiralski.

Artykuł 3.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z:
a) Wojsk Lądowych.
b) Sił Powietrznych.
c) Marynarki Wojennej.

Artykuł 4.

1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:
a) dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL). Na czele DWL stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca WL musi posiadać stopień generalski.
b) dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). Na czele DSP stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca SP musi posiadać stopień generalski.
c) dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW). Na czele DMW stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca MW musi posiadać stopień admiralski.

2. Jeżeli nie ma wybranego dowódcy rodzaju sił zbrojnych, to jego obowiązki pełni Dowódca SZ RB.

Artykuł 5.

1. Godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest uproszczone godło państwowe, które pozbawione jest szarfy z napisem "Bialenia".

2. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Sił Zbrojnych RepublikiBialeńskiej oraz dwoma poziomymi pasami w kolorze białym i czarnym.

3. Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym dwa skrzyżowane miecze w kolorze biało-czarnym.

4. Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.

5. Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.

6. Flaga Marynarki Wojennej pełni również rolę Bandery Wojennej na okrętach Sił Zbrojnych RB.

7.  Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych jest zielono-biały odwrócony pięciokąt.
a) Znaki rozpoznawcze na statkach powietrznych mogą występować w odmianach o zmniejszonej widzialności - w takim przypadku kolory (zielony i biały) są zastąpione odcieniami szarości.
b) Znak odwróconego pięciokąta może być umieszczony również na pojazdach Sił Zbrojnych RB.

8. Wygląd Flag i znaków rozpoznawczych przedstawia Załącznik nr 1.

Artykuł 6.

1. Jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych RB może zostać nadany sztandar.

2. Sztandar jest nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych RB, a wręczany przez Prezydenta lub wyznaczonego przez niego członka rządu.

3. Wygląd sztandaru jest akceptowany przez Dowódcę Sił Zbrojnych, a informacja o jego nadaniu jest umieszczana w rozkazie Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 7.

1. Żołnierzem Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

2. Żołnierzem w Siłach Zbrojnych RB może zostać również osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

3. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

Artykuł 8.

Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:
a)  Służba zawodowa;
b)  Służba niezawodowa.

Artykuł 9.

1. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo.

2. Do zawodowej służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego.

3. Zwolnienia z zawodowej służby dokonuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego lub na mocy własnej decyzji.

Artykuł 10.

1. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.

2. Obowiązkowe powołanie do służby wojskowej może nastąpić tylko w przypadku stanów zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji lub w razie wojny.

3. Do służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB, który również rozkazem dokonuje zwolnienia z takiej służby.

Artykuł 11.

1. Żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może pozostawać:
a) w służbie czynnej;
b) w rezerwie;
c) w stanie nieczynnym;
d) w stanie spoczynku.

2. Żołnierz służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

3. Żołnierz rezerwy to osoba zwolniona ze służby wojskowej, ale pozostająca w dyspozycji Sił Zbrojnych, które mogą go powołać ponownie do służby na jej wniosek lub w przypadkach stanów zagrożenia, mobilizacji i wojny na mocy decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. Żołnierz w stanie nieczynnym to żołnierz, które ze względu na pełnione polityczne funkcje zostaje zwolniony czasowo z wykonywania obowiązków służbowych oraz przez ten czas nie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych, ale może na poprzednie lub inne stanowisko powrócić po ustaniu przyczyn powodujący przesunięcie w stan nieczynny z zachowaniem wszystkich wcześniej nabytych uprawnień i stopnia wojskowego.

5. Żołnierz w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Siłach Zbrojnych RB, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Sił Zbrojnych. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia do służby wojskowej procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego żołnierza z zachowaniem jego dawnego stopnia wojskowego przyznanego na stałe.

Artykuł 12.

1. W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie marszałków:
a) Marszałek
b) Marszałek Wielki

2. W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Szeregowi -
a) Szeregowy
b) Starszy szeregowy
c) Specjalista

- Podoficerowie -
d) Kapral
e) Starszy kapral
f) Sierżant
g) Starszy sierżant
h) Sierżant sztabowy
i) Starszy sierżant sztabowy

- Oficerowie -
j)  Podporucznik
k) Porucznik
l) Kapitan
m) Major
n) Podpułkownik
o) Pułkownik

- Generałowie -
p) Generał brygady
r) Generał dywizji
s) Generał broni

3. W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Marynarze -
a) Marynarz
b) Starszy marynarz
c) Specjalista

- Podoficerowie -
d) Mat
e) Starszy mat
f) Bosman
g) Starszy bosman
h) Bosman sztabowy
i) Starszy bosman sztabowy

- Oficerowie -
j) Podporucznik
k) Porucznik
l) Kapitan
m) Komandor podporucznik
n) Komandor porucznik
o) Komandor

- Admirałowie -
p) Kontradmirał
r) Wiceadmirał
s) Admirał

4. Wizerunek stopni wojskowych przedstawiają Załączniki nr 2A, 2B i 2C.

Artykuł 13.

1. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:
a) na stopień Marszałka i Marszałka Wielkiego - Prezydent Republiki;
b) na stopnie generalskie - Dowódcy Sił Zbrojnych za zgodą Prezydenta Republiki;
c) na stopnie oficerskie - Dowódca Sił Zbrojnych;
d) na pozostałe stopnie - Dowódca Sił Zbrojnych lub dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do podległych im żołnierzy.

2. Stopnie wojskowe są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych.

3. W przypadku zwolnienia żołnierza do rezerwy lub w stan spoczynku Dowódca Sił Zbrojnych określa stopień wojskowy żołnierza przyznawany na stałe, za wyjątkiem stopnia marszałka, który jest przyznawany tylko na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. W przypadku pozostawienia po odejściu ze służby stopni generalskich i admiralskich na stałe wymagana jest zgoda Prezydenta.

5. Stopień Marszałka Wielkiego jest przyznawany jako stopień stały i może być nadany również pośmiertnie.

6. Dowódca Sił Zbrojnych może w uzasadnionych przypadkach pozbawić żołnierza stopnia wojskowego lub obniżyć mu stopień stały.

Artykuł 14.

Dowódca Sił Zbrojnych określa w drodze rozkazu lub innych dokumentów wojskowych:
a) szczegóły organizacyjne SZ RB;
b) obowiązki osób funkcyjnych wynikające z zajmowanego stanowiska;
c) szczegółowe zasady pełnienie służby wojskowej;
d) [Uchylony.]
e) inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych.

Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Artykuł 16.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc dotychczasowa Ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i Służbie Wojskowej.

[podpis]Alberto de Medici
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

Załącznik nr 1 napisał(a):[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7929;image]

Barwy  Sił Zbrojnych RB:

1. Flaga Sił Zbrojnych RB;

2. Flaga Wojsk Lądowych;

3. Flaga Sił Powietrznych;

4. Flaga Marynarki Wojennej;

5. Godło SZ RB;

6. Godło SZ RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności;

7. Znak rozpoznawczy SP RB;

8. Znak rozpoznawczy SP RB - w odmianie o zmniejszonej widzialności.

Załącznik nr 2a napisał(a):[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7930;image]

Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

1. Szeregowy (SP, ubiór polowy, „wsuwka” z nazwą eskadry);

2. Starszy szeregowy (WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

3. Specjalista(WL, mundur galowy – czarny podkład stopnia oraz oznaczenia specjalisty czołgowego);

4. Kapral(SP, mundur galowy – czarny podkład stopnia);

5. Starszy kapral(WL, mundur polowy);

6. Sierżant (WL, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku);

7. Starszy sierżant (WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

8. Sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer lotnictwa wojsk lądowych);

9. Starszy sierżant sztabowy(WL, mundur wyjściowy – podoficer jednostki desantowo-szturmowej);

10. Podporucznik(WL, mundur polowy);

11. Porucznik(WL, mundur polowy);

12. Kapitan(SP, mundur polowy);

13. Major(WL, mundur polowy);

14. Podpułkownik(WL, mundur polowy);

15. Pułkownik(WL, mundur polowy).

Załącznik nr 2b napisał(a):[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7931;image]

Stopnie Marynarki Wojennej

1. Marynarz (naramienni ubioru pokładowego, „wsuwka” z nazwą okrętu);

2. Starszy marynarz (mundur wyjściowy lub codzienny);

3. Specjalista (mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania członka załogi okrętu podwodnego);

4. Mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

5. Starszy mat (mundur wyjściowy lub codzienny);

6. Bosman (Lotnictwo Morskie, mundur polowy – oznaczenie stopnia na naramienniku kombinezonu i nazwa grupy lotniczej);

7. Starszy bosman (Lotnictwo morskie, mundur wyjściowy lub codzienny – oznakowania lotnictwa pokładowego lotniskowca);

8. Bosman sztabowy (mundur wyjściowy lub codzienny);

9. Starszy bosman sztabowy (mundur wyjściowy lub codzienny);

10. Podporucznik (Mundur polowy, oficera służącego na lądzie, oznakowanie stopnia na naramienniku);

11. Porucznik(mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

12. Kapitan (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

13. Komandor podporucznik (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

14. Komandor porucznik (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

15. Komandor (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa).

Załącznik nr 2c napisał(a):[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=5159.0;a...7935;image]

Stopnie generalskie i admiralskie oraz Marszałkowie.

1. Generał Brygady (SP, naramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

2. Generał Dywizji (WLnaramiennik munduru galowego lub wyjściowego);

3. Generał Broni (WL, naramiennik munduru polowego);

4. Kontradmirał (mundur wyjściowy, oznakowanie na mankiecie rękawa);

5. Wiceadmirał (oznakowanie na naramienniku granatowej koszuli lub bluzy wyjściowej);

6. Admirał (oznakowanie na naramienniku białej koszuli wyjściowej i galowej);

7. Marszałek Bialenii (mundur polowy);

8. Marszałek Wielki (mundur wyjściowy).

[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości