Zarządzenia Sądu Ludowego
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. USTALENIA SYGNATUR

z dnia 28 maja 2016 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1.

Stanowi się następującą budowę sygnatur sądowych w sprawach I instancji: x/numer sprawy według wpływu/rok, gdzie x oznacza:
a) C - sprawa cywilna;
b) K - sprawa karna;
c) Ko - sprawa dotycząca orzeczenia o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją Republiki Bialeńskiej;
d) W - sprawa dotycząca dokonania powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
e) Km - sprawa dotycząca rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

Artykuł 2.

Stanowi się następującą budowę sygnatur sądowych w sprawach II instancji: x/numer sprawy według wpływu/rok, gdzie x oznacza:
a) AC - apelacja cywilna;
b) AK - sprawa karna.


Artykuł 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Severino Castiglioni
.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. POWOŁANIA DO RADY PRZYSIĘGŁYCH

z dnia 27 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1.

Do Rady Przysięgłych powołuje się:
a) Teddy'ego Upperwooda, jako Sekretarza Rady Przysięgłych;
b) Jana Lubomirskiego Dostojewskiego;
c) Karola Wawrzyńca Medyceusza i Zepa;
d) Tomasza Bagrata-Dostojewskiego.

Artykuł 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. USTANOWIENIA REGULAMINU RADY PRZYSIĘGŁYCH

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1. [O Radzie Przysięgłych]

1. Rada Przysięgłych jest organem Sądu Ludowego.

2. W Radzie zasiadają Ławnicy.

3. Na czele Rady stoi Sekretarz Rady Przysięgłych.

4. Sposób funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Rady określa niniejsze zarządzenie oraz nadrzędna do niego ustawa o sądownictwie.

5. Rada Przysięgłych wydaje wyroki, opinie, zarządzenia i postanowienia.

Artykuł 2. [Zasady ogólne]

1. Obrady i głosowania Ławników są tajne.

2. Sekretarz Rady Przysięgłych prowadzi aktualizowaną na bieżąco listę Ławników publikowaną w Sądzie Ludowym.

3. Wszystkie obrady oraz głosowania w Radzie zarządza oraz przewodniczy im Sekretarz Rady Przysięgłych.

4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub przepis szczególny stanowią inaczej.

5. O ile przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu nie regulują inaczej, Sekretarz Rady Przysięgłych określa czas trwania poszczególnych debat i głosowań z zastrzeżeniem, że nie mogą one trwać krócej niż 24 godziny ani dłużej niż 5 dni.

6. Rezygnacje z funkcji Ławnika ogłasza się w specjalnym wątku. Rezygnacja z funkcji Sekretarza Rady Przysięgłych skutkuje automatycznym przekazaniem jego uprawnień kolejnej osobie na liście Ławników.

7. Ławnik przestaje pełnić funkcje członka Rady Przysięgłych w momencie objęcia urzędu Prezydenta, członka Rządu, Posła lub Prezesa Policji Krajowej.

Artykuł 3. [Powoływanie Ławników i Asesora do składu sędziowskiego]

1. W przypadkach określonych w ustawach Rada Przysięgłych powołuje spośród siebie Ławników i Asesora, delegując ich do składu orzekającego danej sprawy.

2.
Rada powołuje Ławników i Asesora zwykłą większością głosów.

3. W przypadkach, gdy Rada przez okres przekraczający 3 dni nie powoła spośród siebie Ławników i Asesora, obowiązek powołania nakłada się na Sekretarza Rady Przysięgłych.

4. Powołania przez Sekretarza są nieodwołalne.

5. Powołania ogłaszane są każdorazowo przez Sekretarza Rady Przysięgłych w formie zarządzenia.

Artykuł 4. [Postępowanie apelacyjne]

1. Rada Przysięgłych pełni funkcję sądu apelacyjnego.

2.
Apelacje Rada Przysięgłych rozpoznaje w pełnym składzie, z zastrzeżeniem, że z orzekania wyłączeni są ci Ławnicy, którzy orzekali w tej sprawie w pierwszej instancji.

3. Postępowanie apelacyjne odbywa się według przepisów o przewodzie sądowym ustawy o sądownictwie.

4. Postępowaniu apelacyjnemu przewodniczy Sekretarz, chyba że obowiązek ten nałoży na innego Ławnika.

5. Rada Przysięgłych wydaje wyrok bezwzględną większością głosów. Przegłosowani Ławnicy mają prawo złożyć zdanie odrębne.

6. Debata nad wyrokiem trwa 24 godziny od momentu wygłoszenia mów końcowych.

7. Głosowanie nad wyrokiem trwa 24 godziny od momentu zakończenia debaty.

Artykuł 5.
[Opinie Rady Przysięgłych]

1. Rada wydaje opinie w sprawach dotyczących:
a) wykładni prawa,
b) orzekania o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją,
c) sporów kompetencyjnych pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa.

2. Rada Przysięgłych wydaje opinie bezwzględną większością głosów. Przegłosowani Ławnicy mają prawo złożyć zdanie odrębne.

3. Opinie Rada wydaje w ciągu 48 godzin od momentu skierowania na wokandę spraw wymienionych w ustępie 1. niniejszego artykułu.

Artykuł 6. [Postanowienia końcowe]

1. Zmian w niniejszym zarządzeniu dokonuje Sędzia Ludowy po konsultacji z Radą Przysięgłych.

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#4
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. POWOŁANIA DO RADY PRZYSIĘGŁYCH

z dnia 15 września 2016 r.

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1.

Do Rady Przysięgłych powołuje się Iwana Pietrowa.

Artykuł 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#5
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. ODWOŁANIA Z RADY PRZYSIĘGŁYCH

z dnia 2 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 6a  ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1.

Z Rady Przysięgłych odwołuje się:
a) Jana Lubomirskiego Dostojewskiego;
b) Karola Wawrzyńca Medyceusza i Zepa;

Artykuł 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#6
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ZARZĄDZENIE
SĄDU LUDOWEGO
WS. OKREŚLENIA WZORU POZWU, AKTU OSKARŻENIA, WNIOSKU O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ, WNIOSKU O WYKŁADNIĘ PRAWA ORAZ WNIOSKU O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU KOMPETENCYJNEGO

z dnia 26 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z 27 maja 2016 r. o sądownictwie.

Artykuł 1.

Określa się wzór pozwu, aktu oskarżenia, wniosku o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, wniosku o wykładnię prawa oraz wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Artykuł 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
.

Cytat:Załącznik nr 1

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POZEW
Miejsce, data

Dane powoda: (imię i nazwisko)

Dane pozwanego: (imię i nazwisko)

Powództwo: (precyzyjnie wyrażone roszczenia powoda wobec pozwanego wraz z podstawą prawną)

(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Miejsce, data

Dane oskarżyciela: (imię i nazwisko)

Dane oskarżonego: (imię i nazwisko)

Przedmiot aktu oskarżenia: (przepis lub przepisy Kodeksu Karnego, których złamania dopuścił się oskarżony)

Uzasadnienie: (uzasadnienie złożonego akt oskarżenia)

Materiał dowodowy: (zebrany przez oskarżyciela materiał dowodowy)

(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ
Miejsce, data

Dane wnioskodawców: (imiona, nazwiska)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, co do których zachodzi podejrzenie o brak zgodności z ustawą zasadniczą oraz konkretnych przepisów ustawy zasadniczej, mających kolidować z powyższymi)

Uzasadnienie wniosku: (uzasadnienie)

(-) Podpis
(-) Podpis
(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Miejsce, data

Dane wnioskodawcy: (imię, nazwisko)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, interpretacją których ma zająć się Sąd Ludowy)

Treść wniosku: (charakterystyka zaistniałego problemu)

(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU KOMPETENCYJNEGO
Miejsce, data

Nazwa konstytucyjnego organu państwa:
Dane osobowe przedstawiciela konstytucyjnego organu państwa: (imię, nazwisko)

Nazwa konstytucyjnego organu państwa:
Dane osobowe przedstawiciela konstytucyjnego organu państwa: (imię, nazwisko)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy, orzekające o uprawnieniach, wnioskujących stron, będące istotą sporu kompetencyjnego)

Argumentacja wniosku: (argumentacja przedstawiciela pierwszego konstytucyjnego organu państwa)

Argumentacja wniosku: (argumentacja przedstawiciela drugiego konstytucyjnego organu państwa)
Treść wniosku: (charakterystyka zaistniałego problemu)

(-) Podpis
(-) Podpis
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości