Projekt Kodeksu Karnego Republiki Bialeńskiej i ustawy o Policji Krajowej
#1
Drodzy Bialeńczycy!

Przedstawiam Wam długo oczekiwany projekt Kodeksu Karnego Republiki Bialeńskiej. Jest on skrojony na miarę naszych potrzeb. Reguluje podstawowe kwestie odpowiedzialności karnej, definiując na początku przestępstwo. Wprowadza odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione na różnych obszarach terytorium RP (np. także komunikatorach, IRC). W przypadku popełnienia przestępstwa przez obywatela RB za granicą, wymagana jest zasada podwójnej karalności, chyba że czyn godzi w bezpieczeństwo wewnętrzne lub zewnętrzne RB.

Projekt wprowadza trójpodział przestępstw, znika zatem osobny Kodeks Wykroczeń. Przestępstwo może być w zależności od zagrożenia karą (a przez to społecznej szkodliwości) albo zbrodnią albo występkiem albo wykroczeniem. W przypadku zbiegu realnego przepisów, zastosowana zostanie kumulatywna kwalifikacja.

Usiłowanie zaś karalne jest tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi (to ze względu na specyfikę przestępstw możliwych do popełnienia w v kraju). Oczywiście jest też czynny żal.

Odpowiedzialność za formy zjawiskowe jest w zasadzie normalna, co daje swobodę sądowi, ale oczywiście w wielu przypadkach odpowiedzialność za pomocnictwo dla przykładu będzie niemożliwa (specyfika mikronacji).

Nie wyodrębniałem osobno przestępstw nieumyślnych, bo byłoby to trudne. Jeżeli sąd uzna, że sprawca nieumyślnie popełnił przestępstwo, będzie mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Kontratypy to stan wyższej konieczności, a okoliczności wyłączające winę to błąd co do prawa oraz błąd co do okoliczności wyłączającej winę. Z art. 39 można wyinterpretować poniekąd kontratyp działania w granicach uprawnień.

Przepisy dotyczące kar i środków karnych są dość jasne. Kodeks stawia na ukaranie sprawców tylko najpoważniejszych przestępstw, preferując środki mało inwazyjne (takie jak ograniczenie wolności, nagana czy środki karne). Uregulowana została kwestia warunkowego zwolnienia, przedawnienia i zatarcia skazania. Ponadto uściślono uprawnienia Prezydenta dotyczące prawa łaski wobec banitów (najsurowsza kara, zastępująca karę śmierci) - Parlament musi wyrazić na to zgodę, może również sam wnioskować. No i art. 58 - to też wysłuchanie głosu ludu.

Jako, że od tej pory tylko Sąd może stosować kary i środki karne i tylko te, które są w Kodeksie, konieczna była lekka zmiana ustawy o Policji Krajowej, jednak po naniesieniu poprawek nadałem tekst jednolity. Policja może teraz tylko zastosować środek zapobiegawczy zatrzymania. Policja sama nie może wymierzać już żadnych kar, co było dla mnie patologią i trąciło totalitaryzmem.

Proszę teraz Pana Macieja czy Pana Prezydenta, aby skierowali projekt do Parlamentu, debata może odbyć się również tutaj. Jednak co najważniejsze - proszę by każda poprawka była ze mną konsultowana. Bo właśnie tak jest w wielu krajach, że Parlamenty potrafią zabijać projekty niektórymi zmianami, które są niepotrzebne. Oczywiście jestem otwarty co do sankcji za poszczególne przestępstwa. I tak zostały złagodzone, bo w KCK wiele było karanych bezwzględnie oznaczoną karą banicji.

Kodeks nie zawiera przestępstw przeciwko mieniu - bo na razie nie mamy systemu gospodarczego. W razie potrzeb doda się odpowiedni rozdział w części szczególnej.Cytat: Ustawa z .... lipca 2016 r. - Kodeks Karny Republiki Bialeńskiej

Część ogólna

Rozdział I – Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, karygodny i zawiniony.

Art. 2. § 1.Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Art. 3. § 1.Ustawę karną stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na forum Republiki Bialeńskiej, jak również na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej, Krzykopudełku oraz w kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi poprzez komunikatory.
§ 2. Ustawę karną stosuje się również do obywatela Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemca, którzy popełnili czyn zabroniony za granicą skierowany przeciwko interesom Republiki Bialeńskiej, obywatelom bialeńskim lub bialeńskim jednostkom organizacyjnym, jeżeli czyn ten stanowi przestępstwo w myśl ustawy obowiązującej w miejscu jego popełnienia.
§ 3. Wymogu podwójnej karalności określonego w § 2 nie stosuje się, jeżeli popełniony czyn godzi w bezpieczeństwo wewnętrzne lub zewnętrzne Republiki Bialeńskiej.
§ 4. Orzeczenie zapadłe za granicą wyklucza możliwość wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem bialeńskim.

Art. 4. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią, występkiem albo wykroczeniem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej ośmiu tygodni albo karą surowszą.
§ 3. Wykroczeniem jest czyn zabroniony zagrożony wyłącznie karą nagany lub karą ograniczenia wolności.
§ 4. Występkiem jest czyn zabroniony nie będący zbrodnią ani wykroczeniem.

Art. 5. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak wskutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.
§ 3. Jeżeli sąd uzna, że sprawca popełnił czyn zabroniony nieumyślnie, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 6. § 1. Jeden czyn stanowi tylko jedno przestępstwo.
§ 2. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.
§ 3. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów oraz wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.

Art. 7. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
§ 2. Odpowiedzialność za usiłowanie zachodzi wówczas, gdy ustawa tak stanowi.
§ 3. Karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.
§ 4. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu jego znamię.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Art. 8. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
§ 3. Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego, nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego.
§ 4. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności udzielając rady lub informacji.

Art. 9. § 1.  Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych.
§ 2. Karę za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

Art. 10. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane.

Art. 11. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność lub winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Rozdział II – Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

Art. 12. Karami są:
1) nagana;
2) ograniczenie wolności;
3) pozbawienie wolności;
4) banicja.

Art. 13. Kara nagany polega na publicznym napiętnowaniu sprawcy przez sąd za popełnione przestępstwo.

Art. 14. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej trzy dni, najdłużej trzydzieści dni; wymierza się ją w dniach.
§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności każda wiadomość skazanego na forum Republiki Bialeńskiej, na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej oraz w Krzykopudełku musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Policji Krajowej.
Art. 15. § 1. Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej tydzień, najdłużej trzydzieści sześć tygodni; wymierza się ją w tygodniach.
§ 2. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności skazany nie może się logować ani wysyłać wiadomości na forum Republiki Bialeńskiej, na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej oraz w Krzykopudełku.

Art. 16. § 1. Kara banicji polega na wygnaniu z terytorium Republiki Bialeńskiej i dożywotnim zakazie powrotu do kraju.
§ 2. Banita nie może nie może się logować ani wysyłać wiadomości na forum Republiki Bialeńskiej, na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej oraz w Krzykopudełku.

Art. 17. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) pozbawienie folwarków;
3) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności;
4) zakaz pisania wiadomości w określonych działach forum Republiki Bialeńskiej lub na kanale IRC, systemie prasowym Republiki Bialeńskiej czy w Krzykopudełku;
5) zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym;
6) obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego.

Art. 18. § 1. Pozbawienie praw publicznych polega na:
1) odebraniu biernego lub czynnego prawa wyborczego na okres nieprzekraczający dwudziestu czterech tygodni;
2) odebraniu orderów i odznaczeń;
3) utracie stopnia wojskowego i powrocie do stopnia najniższego.
§ 2. Sąd może wobec sprawcy przestępstwa orzec jedną, dwie albo wszystkie formy pozbawienia praw publicznych.
§ 3. Pozbawienie praw publicznych orzeka się w razie popełnienia przestępstwa zasługującego na szczególne potępienie albo w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.

Art. 19. Pozbawienie folwarków polega na odebraniu nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej folwarków w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej ogólnej ich liczby posiadanej przez skazanego.

Art. 20. § 1. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności orzeka się w szczególności za przestępstwo związane z pełnieniem wskazanych czynności.
§ 2. Zakaz wymierza się na okres nieprzekraczający dwudziestu czterech tygodni.

Art. 21. § 1.  Zakaz pisania wiadomości w określonych działach forum Republiki Bialeńskiej lub na kanale IRC, systemie prasowym Republiki Bialeńskiej czy w Krzykopudełku wymierza się na okres nieprzekraczający dwudziestu czterech tygodni.
§ 2. W wyroku wskazuje się działy forum Republiki Bialeńskiej, w których skazany nie może pisać wiadomości.

Art. 22. § 1. Zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym polega na niemożności pisania przez sprawcę wiadomości do pokrzywdzonego zarówno na forum Republiki Bialeńskiej, jak również na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej, Krzykopudełku, jak i przez prywatne wiadomości czy komunikatory.
2. Zakaz wymierza się na okres nieprzekraczający dwudziestu czterech tygodni.

Art. 23. § 1. Skazany ma obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego w osobnych wątku na Placu Zielonym.
§ 2. Forma przeprosin może zostać skonkretyzowana w wyroku.

Art. 24. Jeżeli sprawca, wobec którego orzeczono karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, popełnia w ciągu dwunastu tygodni od jej wykonania przestępstwo rodzajowo podobne do tego, za które został skazany, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę albo karę rodzajowo surowszą.

Art. 25. § 1. Jeżeli ustawa stanowi, że sprawca podlega lub może podlegać nadzwyczajnemu złagodzeniu kary, sąd może wymierzyć karę poniżej dolnego zagrożenia ustawowego, karę łagodniejszego rodzaju albo środek karny.
§ 2. Sąd może orzec środek karny, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą ośmiu tygodni albo karą łagodniejszego rodzaju, a cel ukarania zostanie w ten sposób spełniony.

Art. 26. § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł prawomocny wyrok za którekolwiek z nich, sąd orzeka karę łączną.
§ 2. Przyjmuje się, że tydzień kary pozbawienia wolności odpowiada siedmiu dniom kary ograniczenia wolności.

Rozdział III – Środki związane z poddaniem sprawcy próbie oraz przedawnienie i zatarcie skazania

Art. 27. § 1. Skazanego na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności można po odbyciu połowy kary warunkowo zwolnić z odbycia jej reszty, jeżeli jego postawa, właściwości i warunku osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.
§ 2. Sąd zarządzając warunkowe zwolnienie może wymierzyć sprawcy środek karny.

Art. 28. § 1. Sąd zarządzając warunkowe zwolnienie wyznacza okres próby nie przekraczający osiemnastu tygodni.
§ 2. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli w okresie próby sprawca popełni to samo przestępstwo, za które został skazany.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli w okresie próby sprawca popełnił inne przestępstwo rodzajowo podobne do tego, za które został wcześniej skazany.

Art. 29. Sąd może uznać środek karny za wykonany po upływie połowy okresu, na który został orzeczony, jeżeli posiada uzasadnione przekonanie, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Art. 30. § 1. Przedawnienie karalności przestępstwa następuje z upływem:
1) trzydziestu sześciu tygodni, gdy czyn stanowi zbrodnię;
2) dwudziestu czterech tygodni, gdy czyn stanowi występek;
3) dwunastu tygodni, gdy czyn stanowi wykroczenie.
§ 2. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego minęły dwadzieścia cztery miesiące.

Art. 31. § 1. Zatarcie skazania następuje po upływie dwunastu tygodni od wykonania lub darowania kary.
§ 2. Sąd na wniosek skazanego może orzec o zatarciu skazania po upływie połowy okresu wskazanego w § 1, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego.
§ 3. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe.

Art. 32. § 1. Prezydent Republiki Bialeńskiej w przypadku chęci zastosowania prawa łaski wobec skazanego na karę banicji, musi uzyskać zgodę Parlamentu wyrażoną w drodze uchwały.
§ 2. Parlament może w drodze uchwały złożyć Prezydentowi propozycję zastosowania prawa łaski wobec skazanego na karę banicji.

Część szczególna

Rozdział IV – Przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej

Art. 33. § 1. Kto podejmuje działania mające na celu pozbawienie Republiki Bialeńskiej niepodległości, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzydzieści dwa tygodnie albo karze banicji.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto podejmuje działania mające na celu oderwanie części terytoriów od Republiki Bialeńskiej.
§ 3. Usiłowanie przestępstwa określonego w § 1 i 2 jest karalne.

Art. 34. § 1. Kto włamuje się do systemów informatycznych Republiki Bialeńskiej bądź umożliwia do nich dostęp osobie nieupoważnionej, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwadzieścia cztery tygodnie albo karze banicji.
§ 2. Jeżeli skutkiem przestępstwa określonego w § 1 jest usunięcie konta osoby fizycznej, doprowadzenie miejsca publicznego do stanu nieużyteczności, nieodwracalne zniszczenie danych informatycznych, sprawca podlega karze  pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzydzieści dwa tygodnie albo karze banicji.
§ 3. Usiłowanie przestępstwa określonego w § 1 i 2 jest karalne.

Art. 35. § 1. Kto posiadając odpowiednie uprawnienia administratorskie bądź moderatorskie, bezprawnie kasuje cudze posty lub samowolnie dokonuje zmian na forum Republiki Bialeńskiej, w szczególności dodaje bądź usuwa działy, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni.
§ 2. Kto posiadając odpowiednie uprawnienia administratorskie bądź moderatorskie, bezprawnie usuwa konto osoby fizycznej, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwadzieścia osiem tygodni tygodni albo karze banicji.

Art. 36. § 1. Kto w sposób bezprawny dąży do zmiany ustroju Republiki Bialeńskiej lub obalenia organów konstytucyjnych, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiemnaście tygodni.
§ 2. Tej samej karze podlega ten kto bierze udział w działalności obcego wywiadu lub udostępnia obcemu państwu informacje ściśle tajne w tym bialeńskie plany wojskowe.
§ 3. Usiłowanie przestępstwa określonego w § 1 i 2 jest karalne.

Art. 37. §  1. Kto publicznie znieważa Naród Bialeński, Republikę Bialeńską i jej organy władzy oraz administracji, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni.
§  2. Kto publicznie znieważa państwo lub naród sojuszniczy, jak również głowę państwa obcego przebywającą na terytorium Republiki Bialeńskiej oraz przedstawicieli dyplomatycznych, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż sześć tygodni.

Art. 38. Kto niewykonuje obowiązków nakazanych prawem, podlega karze ograniczenia wolności powyżej piętnastu dni albo karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.

Art. 39. Kto przekracza uprawnienia wynikające ze sprawowanej w Republice Bialeńskiej funkcji publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do dwunastu tygodni.

Art. 40. § 1. Kto nie wykonuje rozkazu wydanego w trakcie pokoju, podlega karze ograniczenia wolności powyżej piętnastu dni albo karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.
§ 2. Kto nie wykonuje rozkazu wydanego w trakcie wojny lub stanu wojennego, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwanaście tygodni.

Art. 41. Za przestępstwa stypizowane w art. 33 – 36, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny pozbawienia praw publicznych.

Rozdział V – Przestępstwa przeciwko organom oraz wymiarowi sprawiedliwości

Art. 42. § 1. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności do szesnastu tygodni.
§ 2. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną, podlega karze pozbawienia wolności na okres do ośmiu tygodni.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega ten, kto powołując się na wpływy w instytucji państwowej albo wywołując bądź utwierdzając takie przekonanie u innej osoby, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść lub jej obietnicę.

Art. 43. Kto groźbą wpływa na czynności organów władzy lub organów administracji, podlega karze pozbawienia wolności do osiemnastu tygodni.

Art. 44. Kto składając zeznanie mające posłużyć za dowód w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym przez organy Republiki Bialeńskiej, zeznaje nieprawdę bądź zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.

Art. 45. Kto nie wykonuje orzeczonej kary ograniczenia wolności lub wymierzonego środka karnego, podlega karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodniu.

Rozdział VI – Przestępstwa przeciwko czci i obyczajności

Art. 46. Kto posługuje się więcej niż jedną tożsamością, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiemnaście tygodni albo karze banicji.

Art. 47. Kto prezentuje treści pornograficzne lub erotyczne, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwanaście tygodni.

Art. 48. Kto publikuje realne dane osobowe  innych obywateli, lub odnośniki do nich, bez wyraźnej zgody tych obywateli, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiemnaście tygodni albo karze banicji.

Art. 49. § 1. Kto znieważa inną osobę, podlega karze nagany, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do czterech tygodni.
§  2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział zniewagą wzajemną.

Rozdział VII – Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 50. Kto nawołuje do popełnienia przestępstwa, podlega karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do czterech tygodni.

Art. 51. Kto posługuje się nienależnym tytułem szlacheckim, zawodowym, naukowym lub nienadanym stopniem naukowym albo przypisuje sobie niepełnioną funkcję, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.

Art. 52. § 1. Kto podszywa się pod inną osobę, podlega karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwunastu tygodni.
§ 2. Usiłowanie popełnienia przestępstwa określonego w §  1 jest karalne.

Art. 53. § 1. Kto podżega do nienawiści na tle rasowym, politycznym, religijnym, ideowym lub seksualnym, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezpodstawnie wszczyna spory i znieważa obywateli, działając bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Art. 54. § 1. Kto publicznie używa wyrazów wulgarnych, podlega karze nagany lub ograniczenia wolności do piętnastu dni.
§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli użycie wulgaryzmu przez sprawcę było usprawiedliwione okolicznościami.

Art. 55 § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli rozpowszechnia niebezpieczne strony, rozpowszechnia reklamy, wprowadza w błąd inne osoby lub je niepokoi, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
§ 2. Kto pomimo upomnień Policji Krajowej nie stosuje się do zasad kultury słowa pisanego, podlega karze nagany.
§ 3. Kto będąc uprzednio skazany za czyn z §  1, ponownie go popełnia, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.
§  4. Kto będąc uprzednio skazany za czyn z § 2, ponownie go popełnia, podlega karze ograniczenia wolności do piętnastu dni.
§ 5. Do sprawców przestępstw stypizowanych w powyższym artykule, nie stosuje się art. 24.

Art. 56. § 1. Kto spamuje, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
§ 2. Kto posługuje się złośliwym spamem polegającym na wielokrotnym wysyłaniu powtarzających się wiadomości o tej samej lub podobnej treści, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni albo karze banicji.
§ 3. Kto aktywnie dyskutuje o świecie realnym poza działem Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy, podlega karze nagany.

Rozdział VIII – Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57. § 1. Skreśla się rozdział I, rozdział II oraz rozdział III ustawy z dnia 17 sierpnia 2015 r. Kodeks Cywilno-Karny z poprawką z dnia 9 listopada 2015 r., ze zmianą z dnia 13 grudnia 2015 r., ze zmianą z dnia 12 marca 2016 r. oraz zmienia jego nazwę na Kodeks Cywilny.
§ 2. Uchyla się ustawę z dnia 30 lipca 2014 r. Kodeks Wykroczeń.

Art. 58. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej dokonać nadzwyczajnego wznowienia postępowań wobec osób, którym orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów oraz ponownie przeprowadzić postępowanie karne według niniejszego Kodeksu.

Art. 59. Kodeks Karny Republiki Bialeńskiej wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.Cytat:Ustawa o Policji Krajowej z ... lipca 2016 r.

Artykuł 1.

1. Policja Krajowa jest organizacją państwową dbającą o porządek w miejscach publicznych Republiki Bialeńskiej, z wyłączeniem Parlamentu, oraz ochronę bezpieczeństwa obywateli.

2. Prezes Policji Krajowej jest oskarżycielem publicznym.

Artykuł 2.

1. Prezesa Policji Krajowej powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Parlamentu, który to wniosek może odrzucić w uzasadnionych przypadkach (jednak musi to uzasadnienie przedstawić w miejscu publicznym).

2. Policjantów do służby przyjmuje Prezes Policji Krajowej.

Artykuł 3.

1. Policjantem może zostać każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej.

2. Powołania, mianowania i zwolnienia policjantów następują w drodze publicznie wydanych rozkazów.

2a. Powołania, mianowania i odwołania Prezesa Policji Krajowej następują w drodze rozporządzeń Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wszystkie powołania, mianowania i zwolnienia, które nastąpiły przed 8 maja 2016 r., zostają uznane za ważne.

Artykuł 4.

1) W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1. Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2. Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3. Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4. Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2) Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

Artykuł 5.

1. Policjant ma prawo do zastosowania zatrzymania, jako środka zapobiegawczego.

2. Policjant może zatrzymać osobę, jeśli istnieje możliwość zacierania dowodów lub dalszego godzenia w porządek publiczny.

3. Natychmiast po zatrzymaniu policjant wnosi do Sądu akt oskarżenia, informując w nim o zatrzymaniu.

4. Sąd decyduje czy utrzymać środek zapobiegawczy zatrzymania na czas rozprawy.

Artykuł 6.

Czynnościami porządkowymi, które może stosować Policja Krajowa są:

1. Usunięcie wulgaryzmów lub wyzwisk z wypowiedzi.

2. Usunięcie realnych danych osobowy oraz wizerunku osoby, która oczekuje ich ochrony.

3. Usunięcie wszelkich treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej.

4. Innych wchodzących zwyczajowo w zakres właściwych czynności porządkowych.

Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnień autora posta, w przypadku naruszenia tego obowiązku.

Artykuł 8.

Uchyla się ustawę o Policji Krajowej z dnia 27 grudnia 2013 r. ze zmianami z dnia 13 grudnia 2015 r. i z dnia 7 maja 2016 r.

Artykuł 9

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
Cytat:Art. 56. § 1. Kto spamuje, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
§ 2. Kto pisze o świecie realnym poza działem Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy, podlega karze nagany.

Czy nie należałoby wprowadzić par. dotyczącego "złośliwego spamu" i w tym przypadku zastosować (znacznie) wyższych kar?

Odnoszę się do przypadku jaki mieliśmy w rzeczywistości czyli zalewania Forum wielokrotnie powtarzającymi się (a przy tym akurat wulgarnymi - ale takowymi być nie muszą, a też są mocno szkodliwe) postami o identycznej treści... Za pomocą takiego prostego i łatwego (kopiuj-wklej) działania można w zasadzie dezorganizować funkcjonowanie forum, a zagrożenie karne jest niewielkie.

Moja propozycja dot tego artykułu:

Cytat:Art. 56. § 1. Kto spamuje, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
§ 2. Kto posługuje się złośliwym spamem polegającym na wielokrotnie powtarzających się wiadomościach o tej samej lub podobnej treści lub posługuje się spamem w warunkach recydywy podlega karze na czas nie krótszy niż dwa tygodnie lub karze banicji.
§ 3. Kto pisze o świecie realnym poza działem Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy, podlega karze nagany.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Cytat:Artykuł 7.

Autor posta ma obowiązek stosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego. Policja Krajowa może upomnień autora posta, w przypadku naruszenia tego obowiązku.

W drugim zdaniu czegoś brakuje.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Cytat:Policja Krajowa może upomnień autora posta, w przypadku naruszenia tego obowiązku
Raczej szyk w zadaniu...
W przypadku naruszenia tego obowiązku Policja Krajowa może upomnieć autora posta.
Odpowiedz
#5
Bardzo dobra poprawka odnośnie Policji, naniosę ją?

Rononie - zawsze działa przepis art. 24 dotyczący recydywy, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania osobnej w drugim paragrafie.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#6
Myślę, że poczekamy póki co, pozbieramy poprawki od społeczeństwa, a projekt zgłoszę (sformatowany), kiedy będzie już wybrany nowy Marszałek.

Pora też, żebym wreszcie szczegółowo się do wszystkiego odniósł:
Cytat:Art. 3. § 1.Ustawę karną stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na forum Republiki Bialeńskiej, jak również na kanale IRC i systemie prasowym Republiki Bialeńskiej, Krzykopudełku oraz w kontaktach między osobami fizycznymi i prawnymi poprzez komunikatory w systemach informatycznych należących do bądź kontrolowanych przez Republikę Bialeńską.
Cóż, bez tej poprawki to bym musiał zamknąć konfę i prawdopodobnie grupę na FB.

Cytat:§ 2. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.
Tutaj muszę się upewnić - tożsamość pokrzywdzonego oznacza, że pokrzywdzona zostać musi jedna osoba?

Cytat:Art. 51. Kto posługuje się nienależnym tytułem szlacheckim, zawodowym, naukowym lub nienadanym stopniem naukowym albo przypisuje sobie niepełnioną funkcję, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
:tjkd:

Cytat:§ 2. Kto pisze aktywnie dyskutuje o świecie realnym poza działem Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy, podlega karze nagany.
Jednym z pozytywnych dokonań Tobiaszka von Richtoffena dla RB było wybicie mi z głowy próby sformułowania tego zakazu w ten sposób. Zdania od tej pory nie zmieniłem.

Co do ustawy o Policji, to, jeżeli się nie obrazisz, zmienię całość przy zgłaszaniu w poprawkę. Mam po prostu sentyment do aktów prawnych z 2013, tak niewiele ich już zostało. :8[
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Dobre są Twoje poprawki Macieju, przy czynie ciągłym tożsamość pokrzywdzonego oznacza, że jeśli ktoś znieważy w ciągu jednej dyskusji drugą osobę dwukrotnie w krótkim odstępie np. godzinie, to traktujemy to jako jeden czyn i jedno przestępstwo. Ale jak znieważy dwie osoby, to są dwa czyny i dwa przestępstwa.

PS. Wykroczenie z art. 51 jest tylko poszerzeniem jednego z obecnych przestępstw. Smile
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#8
(15.07.2016, 17:53:51)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Rononie - zawsze działa przepis art. 24 dotyczący recydywy, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania osobnej w drugim paragrafie.

Masz rację... kwestia recydywy jest uregulowana. Jednak dalej uważam, że należy się zabezpieczyć przed tym specyficznym rodzajem spamu, za pomocą którego można dezorganizować Forum.

Cytat:Art. 56. § 1. Kto spamuje, podlega karze nagany albo ograniczenia wolności.
§ 2. Kto posługuje się złośliwym spamem polegającym na wielokrotnie powtarzających się wiadomościach o tej samej lub podobnej treści podlega karze na czas nie krótszy niż dwa tygodnie lub karze banicji.
§ 3. Kto pisze o świecie realnym poza działem Szpital Psychiatryczny im. Ofiar Realiozy, podlega karze nagany.

Ponadto brakuje wg mnie czytelnego uprawnienia Policji do usuwania spamu i moim zdaniem należałoby to dopisać w którymś z punktów art. 6 projektu ustawy o policji.

Zauważam również, że przy istnieniu art. 35 nowego kodeksu będą wymagane uregulowania dotyczące kwestii "prawnego" kasowania postów... Sam artykuł 35 jest OK - tyle, że jednocześnie trzeba pomyśleć nad odpowiednim prawnym uregulowaniem kwestii kasowania postów przez osoby z uprawnieniami.

Tutaj dla przykładu można podać sytuację, która nastąpiła już przeszłości, gdy pewna grupa osób z zewnątrz postanowiła nam "nabałaganić" i mieliśmy nocny zalew różnych postów opisujących niszczenie naszego v-kraju. Treści zostały szybko usunięte, przez osoby z uprawnianiami moderatorskimi w konkretnych działach i problem zażegnano. Jednak w obliczu art. 35 nowego kodeksu trzeba również takie czynności gdzieś opisać by działający w dobrej wierze i na korzyść RB nie "podpadali" przypadkiem pod "paragraf".
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Kolejna kwestia...

Cytat:Art. 58. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej dokonać nadzwyczajnego wznowienia postępowań wobec osób, którym orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów oraz ponownie przeprowadzić postępowanie karnym karne według niniejszego Kodeksu.

Pomijając drobną "literówkę" to pozostaje do rozstrzygnięcia jedna kwestia... Skoro może nastąpić ponowne rozpatrzenie sprawy na mocy nowego kodeksu, to domyślnie to oznacza, że może zostać ponownie osądzony czyn, za który dana osoba została z RB usunięta i to jest OK. Natomiast pojawia się wątpliwość co z działaniami takich osób pomiędzy wcześniejszym ukaraniem/usunięciem, a wejściem w życie proponowanego kodeksu?

Artykuł w obecnym brzmieniu nic o tym nie wspomina i może dojść do sytuacji, że szkodliwe działania tych osób w okresie usunięcie z RB/wejście w życie nowego kodeksu pozostaną bezkarne lub/i nie będą mogły być wzięte pod uwagę przez sąd przy ponownym rozpatrywaniu kwestii tych osób. Może należałoby dopisać, że w takim przypadku postępowanie powinno obejmować również ten okres?
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#10
Cytat:Art. 35. § 1. Kto posiadając odpowiednie uprawnienia administratorskie bądź moderatorskie, bezprawnie kasuje cudze posty lub samowolnie dokonuje zmian na forum Republiki Bialeńskiej, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni.
§ 2. Kto posiadając odpowiednie uprawnienia administratorskie bądź moderatorskie, usuwa konto osoby fizycznej, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwadzieścia osiem tygodni tygodni albo karze banicji.

W paragrafie 2 brakuje słowa "[...] bezprawnie usuwa konto osoby fizycznej [...]".

A co do paragrafu 1, to przydałaby się definicja zmian na forum Republiki Bialeńskiej.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#11
Poprawki szanownych panów naniesione, były jak najbardziej konieczne. Natomiast co do art. 58 - dotyczy tylko tych czynów, za które orzeczono karę śmierci według obecnie obowiązujących przepisów.

Przejrzyjcie dokładnie akty, bo trudno samemu uniknąć wszystkich błędów, a niech kodeks będzie dopracowany.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#12
(16.07.2016, 12:07:37)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Poprawki szanownych panów naniesione, były jak najbardziej konieczne...
A co z kwestią "złośliwego spamu"? Moim zdaniem bez tego jest to artykuł trudny do zaakceptowania...

(16.07.2016, 12:07:37)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Natomiast co do art. 58 - dotyczy tylko tych czynów, za które orzeczono karę śmierci według obecnie obowiązujących przepisów.
Rozumiem... tylko w tym przypadku będzie pewna luka - choć oczywiście można osądzić czyny pomiędzy kara śmierci, a wejściem w życie nowego kodeksu wg kodeksu obowiązującego obecnie. Choć moim zdaniem lepiej byłoby określić, że czyny pomiędzy "karą śmierci", a ewentualnym ponownym rozpatrzeniem sprawy powinny być sądzone wg kodeksu tego nad którym teraz dywagujemy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#13
Od wejścia w życie rozpoczyna obowiązywanie powyższy kodeks. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Dodałem to o spamie.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#14
Chyba wszyscy już się wypowiedzieli, ale jeżeli ktoś jeszcze chce, niech śmiało to robi. Jutro powędruje to do naszej kochanej zamrażarki.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
(17.07.2016, 21:00:39)Maciej Kamiński link napisał(a):Jutro powędruje to do naszej kochanej zamrażarki.
Może jak wszyscy zagłosują w Parlamencie to ruszymy z pracami... I Kodeks będzie pierwszym punktem tego programu.

PS. Poprawiłem "literówkę" w art. 56.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#16
Cytat:Art. 35. § 1. Kto posiadając odpowiednie uprawnienia administratorskie bądź moderatorskie, bezprawnie kasuje cudze posty lub samowolnie dokonuje zmian na forum Republiki Bialeńskiej, w szczególności dodaje bądź usuwa działy, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż osiem tygodni.

To w razie reorganizacji forum, jak to robić legalnie?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#17
Poruszałem to już... powyżej - będziemy musieli równocześnie zrobić poprawkę do ustawy o systemach informatycznych i określić kto i co może w ramach swoich uprawnień.

Spokojnie... Jeśli zostanę Marszałkiem Parlamentu to zrobię to tak by nowy kodeks wszedł w życie razem z koniecznymi zmianami innych (powiązanych) aktów prawnych. Od początku zauważam taką konieczność... Inaczej prawo będzie "niespójne".
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#18
(17.07.2016, 21:37:19)Ronon Dex link napisał(a):Poruszałem to już...

Hе видеть.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#19
Nie będzie to bezprawne wtedy.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości